Oideachas agus oiliúint san Aontas

Cé gur ar na Ballstáit atá an fhreagracht as na córais oideachais agus oiliúna, tá ról ag an Aontas tacú agus cur lena mbeart.

Measann an tAontas Eorpach go bhfuil ríthábhacht le cur chun cinn leanúnach oideachais agus oiliúna. Tá rochtain fhorleathan ar oideachas agus ar oiliúint ardchaighdeáin ina spreagadh mór don fhás eacnamaíoch, don chomhtháthú sóisialta agus don taighde agus nuálaíocht. Ina theannta sin, agus an rochtain sin ag saoránaigh, cuirtear go mór lena ndeiseanna forbairt phearsanta a dhéanamh.

San Aontas, is iad na Ballstáit a eagraíonn agus a chuireann chun feidhme na córais oideachais agus oiliúna. Tá forléargas mionsonraithe ar na córais oideachais náisiúnta le fáil ar shuíomh gréasáin Eurydice. Cé gur ar na Ballstáit atá an fhreagracht as na córais oideachais agus oiliúna, tá ról ag an Aontas tacú agus cur lena n-acmhainn. Dá bhrí sin, tacaíonn an tAontas leis na Ballstáit trí chomhar beartais (tríd an gcreat “ET 2020”) agus trí ionstraimí cistiúcháin. Ar na hionstraimí sin tá clár Erasmus+ agus Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa.

Tá an tAontas ag cabhrú freisin le Limistéar Oideachais Eorpach a thógáil lena neartófar torthaí oideachasúla, lena gcuirfear luachanna coiteanna chun cinn agus lena n-éascófar an t-aitheantas frithpháirteach ar dhioplómaí thar theorainneacha. Is gnéithe barrthábhachtacha de chlár oibre socheacnamaíoch níos leithne an Aontais iad an t-oideachas agus an oiliúint. Mar chuid den chlár oibre sin tá an straitéis Eoraip 2020 agus an Seimeastar Eorpach lena ndéantar comhordú ar bheartais eacnamaíocha na mBallstát.

Tá acmhainní úsáideacha eile de chuid an Aontais le fáil ar shuíomh gréasáin Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh.