×

Täname, et külastasite uut hariduse ja koolituse veebisaiti. Enamik selle sisust on esialgu ainult inglise keeles. Praegu tõlgitakse kogu veebisaiti ka ELi ülejäänud 23 ametlikku keelde. Ajakohastame veebisaiti kohe, kui tõlked on valmis.

Ülevaade haridusest ja koolitusest ELis

Kuigi haridus- ja koolitussüsteemide eest vastutavad liikmesriigid ise, on ELi ülesanne nende tööd toetada ja täiendada.

Euroopa Liit peab hariduse ja koolituse pidevat arendamist väga oluliseks. Kõigile kättesaadav kvaliteetne haridus ja koolitus on majanduskasvu, sotsiaalse sidususe, teadusuuringute ja innovatsiooni tõukejõud ning suurendab märkimisväärselt kodanike võimalusi isiklikuks arenguks.

ELis korraldavad ja rakendavad haridus- ja koolitussüsteeme liikmesriigid. Üksikasjalik ülevaade riiklikest haridussüsteemidest on esitatud veebisaidil Eurydice. Kuigi haridus- ja koolitussüsteemide eest vastutavad liikmesriigid ise, on ELi ülesanne nende tööd toetada ja täiendada. Seepärast toetab EL liikmesriike poliitilise koostöö (raamistik HK 2020) ja rahastamisvahendite kaudu. Neist peamised on programm Erasmus+ ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.

Samuti aitab EL luua Euroopa haridusruumi, et parandada õppetulemusi ja õpirännet, hoida ja kaitsta ühiseid väärtusi ning lihtsustada diplomite vastastikust piiriülest tunnustamist. Haridus ja koolitus on ELi laiemas sotsiaal-majanduslikus tegevuskavas võtmetähtsusega. Tegevuskava osadeks on ka strateegia „Euroopa 2020“ ja liikmesriikide majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta.

Muid kasulikke materjale ELi kohta leiate ELi Väljaannete Talituse veebisaidilt.