Informace o vzdělávání a odborné přípravě v EU

Zatímco odpovědnost za systémy vzdělávání a odborné přípravy nesou členské státy, úlohou Unie je podporovat a doplňovat jejich kapacitu v této oblasti..

EU považuje trvalý pokrok v oblasti vzdělávání a odborné přípravy za zásadní. Široce přístupné kvalitní vzdělání a odborná příprava jsou motorem hospodářského růstu, sociální soudržnosti, výzkumu a inovací a výrazně zvyšují vyhlídky občanů na osobní rozvoj.

Organizace a realizace systémů vzdělávání a odborné přípravy je v kompetenci jednotlivých členských států EU. Podrobný přehled vnitrostátních vzdělávacích systémů podávají internetové stránky sítě Eurydice. Zatímco odpovědnost za systémy vzdělávání a odborné přípravy nesou jednotlivé státy, úlohou EU je podporovat a doplňovat jejich kapacitu v této oblasti.. EU proto podporuje členské státy prostřednictvím politické spolupráce (rámce „ET 2020“) a prostřednictvím finančních nástrojů. K těm patří program Erasmus+ a evropské strukturální a investiční fondy.

EU rovněž pomáhá vybudovat Evropský prostor vzdělávání, jelikož chce zlepšit výsledky vzdělávání a  rozšířit mobilitu v této oblasti, prosazovat společné hodnoty a usnadnit vzájemné přeshraniční uznávání diplomů. Vzdělávání a odborná příprava představují jeden ze zásadních aspektů obecnější sociálně-ekonomické agendy EU. Tato agenda zahrnuje strategii Evropa 2020 a evropský semestr, koordinující hospodářské politiky členských států.

Další užitečné zdroje EU najdete na stránkách Úřadu pro publikace EU.