За образованието и обучението в ЕС

Отговорността за системите за образование и обучение се носи от отделните държави, а ролята на ЕС е да ги подкрепя и да допълва техния капацитет.

ЕС счита за изключително важен непрекъснатият напредък на образованието и обучението. Масовият достъп до качествено образование и обучение е двигател на икономическия растеж, социалното сближаване, научните изследвания и иновациите, а освен това той увеличава значително перспективите на гражданите за личностно развитие.

В ЕС държавите членки са отговорни за организирането и функционирането на системите за образование и обучение. Подробен преглед на националните образователни системи е достъпен на уебсайта на „Евридика“. Отговорността за системите за образование и обучение се носи от отделните държави, а ролята на ЕС е да ги подкрепя и да допълва техния капацитет. Затова ЕС подкрепя държавите членки чрез политическо сътрудничество (чрез рамката „Образование и обучение 2020“) и инструменти за финансиране. Сред тях са програмата Еразъм+ и европейските структурни и инвестиционни фондове.

ЕС също така помага за изграждането на европейско пространство за образование с цел подобряване на образователните резултати и мобилността с учебна цел, насърчаване на общи ценности и улесняване на взаимното признаване на дипломи в други страни. Образованието и обучението са изключително важен аспект от по-общата социално-икономическа програма на ЕС. Тази програма включва стратегията „Европа 2020“ и европейския семестър за координиране на икономическите политики на държавите членки.

Посетете уебсайта на Службата за публикации на ЕС за повече източници по темата.