Stav:

ZATVORENÉ

Trvanie konzultácie:

21. 2. 2017 – 19. 5. 2017

Oblasti politiky:

Vzdelávanie a odborná príprava

Cieľové skupiny:

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií. Uvítame najmä príspevky od:

  • vzdelávacích orgánov a politikov,
  • politických sietí a organizácií,
  • poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy,
  • odborníkov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a práce s mládežou,
  • sociálnych partnerov, služieb zamestnanosti, služieb profesijného poradenstva, podnikov,
  • výskumných a akademických pracovníkov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Cieľ konzultácie:

Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť informácie na prijatie fundovaných zmien rámca kľúčových kompetencií z roku 2006. Jej zámerom je zhromaždiť podklady na nasledujúce témy:

  • silné a slabé stránky pri používaní rámca kľúčových kompetencií z roku 2006,
  • prioritné oblasti, v ktorých sú potrebné zmeny rámcovej smernice a vymedzenia právomocí stanovených v uvedenom rámci v záujme riešenia súčasných a budúcich potrieb vzdelávania a odbornej prípravy,
  • nástroje a postupy, ktoré podporujú rozvoj kľúčových kompetencií u všetkých.

Ako predkladať príspevky:

Európska komisia vyzýva zúčastnené strany, aby sa vyjadrili v online dotazníku.

Dotazník ponúka možnosť natiahnuť dokumenty so stanoviskami (max. 2 strany A4).

Zobraziť konzultačný dokument:

S cieľom pomôcť s prípravou odpovedí na konzultáciu, bolo sprístupnené úvodné slovo ku konzultácii a stratégia konzultácií.

Kontaktné údaje zodpovedného útvaru:

Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru

Poštová adresa:

European Commission
Directorate General for Education and Culture
J70 05/022
B-1049 Brussels
Belgium

E-mail: EAC-KC-CONSULTATION@ec.europa.eu

Transparentnosť:

V záujme transparentnosti boli organizácie vyzvané, aby o sebe verejnosti poskytli relevantné informácie formou registrácie v registri transparentnosti a prijatím kódexu správania. Príspevky nezaregistrovaných organizácií sa uverejňujú oddelene od príspevkov zaregistrovaných organizácií.

Ochrana osobných údajov:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov:

Doručené odpovede sa spolu s informáciami o totožnosti respondenta uverejnia na internete, pokiaľ respondent nevysloví námietku voči uverejneniu osobných údajov z dôvodu, že takéto uverejnenie by mohlo poškodiť jeho legitímne záujmy. V takom prípade je možné odpovede uverejniť anonymne. Odpovede poskytnuté anonymne nebudú uverejnené a ani sa v zásade nezohľadní ich obsah. Ďalšie informácie možno nájsť v osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov.