Statuss:

Slēgts

Apspriešanas periods:

21.02.2017. – 19.05.2017.

Politikas joma(s)

Izglītība un apmācība

Mērķgrupas

Šajā apspriešanā aicinām piedalīties visus iedzīvotājus un organizācijas. Īpaši tiek gaidītas atbildes no šādām personām:

  • izglītības iestādes un politikas veidotāji,
  • politikas tīkli un organizācijas,
  • izglītības vai apmācības sniedzēji,
  • cilvēki, kas dara praktisko izglītošanas vai apmācīšanas darbu vai strādā ar jaunatni,
  • sociālie partneri, nodarbinātības dienesti, profesionālās orientācijas pakalpojumu sniedzēji, uzņēmumi,
  • pētnieki un izglītības un apmācības akadēmiskie darbinieki.

Apspriešanas mērķis

Šīs apspriešanas mērķis ir uzzināt viedokļus par 2006. g. pieņemtās kvalifikācijas pamatstruktūras iespējamām izmaiņām. Uzdevums ir uzzināt viedokli par šādiem tematiem:

  • 2006. g. kvalifikācijas pamatstruktūras pielietošanas stiprās un vājās puses;
  • prioritāras jomas, kurās pamatstruktūra un tajā aprakstīto pamatprasmju definīcijas būtu jāmaina, lai pielāgotos pašreizējām un nākotnes vajadzībām izglītības un apmācības jomā;
  • rīki un procedūras, kas veicina visu iedzīvotāju pamatprasmju uzlabošanu.

Kā iesniegt atbildes

Eiropas Komisija ieinteresētās personas aicina paust viedokli tiešsaistes anketā.

Anketā var augšupielādēt nostājas dokumentus (ne vairāk par divām A4 lappusēm).

Skatīt apspriešanas dokumentu:

lai palīdzētu sniegt atbildes uz šis apspriešanas jautājumiem, ir sagatavots tās īss apraksts un apspriešanas stratēģija.

Atbildīgā dienesta kontaktinformācija

Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts

Pasta adrese:

European Commission
Directorate General for Education and Culture
J70 05/022
B-1049 Brussels
Belgium

E-pasts: EAC-KC-CONSULTATION@ec.europa.eu

Pārredzamība

Pārredzamības labad aicinām organizācijas sniegt sabiedrībai svarīgāko informāciju par sevi, reģistrējoties Pārredzamības reģistrā un pieņemot tā rīcības kodeksu. Nereģistrēto organizāciju iesniegtās atbildes publicēs atsevišķi no reģistrēto organizāciju iesniegtajām.

Personas datu aizsardzība

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

Īpašais paziņojums par konfidencialitāti

Saņemtās atbildes un ziņas par respondenta identitāti publicēs internetā, ja viņš nebūs izteicis iebildumus pret savu personas datu publicēšanu, jo tā varētu kaitēt viņa likumīgajām interesēm. Tādā gadījumā atbildes var publicēt anonīmi. Citādi atbildes netiks publicētas, un to saturu principā neņems vērā. Sīkāka informācija ir pieejama īpašajā paziņojumā par konfidencialitāti.