Stádas

Dúnta

An tréimhse chomhairliúcháin

21/02/2017 – 19/05/2017

Réimse beartais

Oideachas agus Oiliúint

Spriocghrúpaí

Is féidir le gach saoránach agus eagraíocht páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán seo agus tá fáilte rompu seo go háirithe:

  • údaráis oideachais agus lucht ceaptha beartas
  • líonraí polasaithe agus eagraíochtaí polasaithe
  • lucht eagraithe cúrsaí oideachais agus oiliúna
  • lucht oideachais, lucht oiliúna agus iad sin a bhíonn ag obair leis an aos óg
  • comhpháirtithe sóisialta, seirbhísí fostaíochta, seirbhísí gairmthreorach, gnólachtaí
  • lucht taighde agus lucht léinn i réimse an oideachais agus na hoiliúna.

Cuspóir an chomhairliúcháin

Is é cuspóir an chomhairliúcháin tuairimí a bhailiú faoi na hathruithe is ceart a dhéanamh ar Chreat na bPríomhinniúlachtaí (2006). Tá tuairimí á lorg i dtaobh na nithe seo:

  • buanna agus laigí na dóighe a bhfuil úsáid á baint as an gCreat
  • na réimsí is mó ina bhfuil ina gá le hathruithe ar an gCreat agus ar shainiú ar na hinniúlachtaí atá leagtha síos ann, chun freastal ar riachtanais réimse an oideachais agus na hoiliúna i láthair na huaire agus amach anseo
  • uirlisí agus próisis arb é is aidhm dóibh tacú le gach duine príomhinniúlachtaí a shealbhú.

Conas aighneacht a chur isteach

Molann an Coimisiún Eorpach dóibh siúd atá ag iarraidh aighneacht a chur isteach an ceistneoir ar líne a úsáid chuige sin

Is féidir páipéir seasaimh a uaslódáil in éineacht leis an gceistneoir (2 leathanach A4 ar a mhéad).

Doiciméid comhairliúcháin

D’fhonn cuidiú le daoine aighneachtaí a ullmhú, cuireadh intreoir i dtaobh an chomhairliúcháin ar fáil mar aon le heolas i dtaobh straitéis an chomhairlúcháin.

Sonraí teagmhála na seirbhíse a bhfuil an comhairliúchán de chúram uirthi

An Ard-Stiúrthóireacht um Oideachas, an Óige, Spórt agus Cultúr

Seoladh poist:

An Coimisiún Eorpach
An Ard-Stiúrthóireacht um Oideachas, an Óige, Spórt agus Cultúr
J70 05/022
B-1049 An Bhruiséil
An Bheilg

Seoladh ríomhphoist: EAC-KC-CONSULTATION@ec.europa.eu

Trédhearcacht

Ar chúiseanna trédhearcachta, iarrtar ar eagraíochtaí eolas ábhartha fúthu féin a chur ar fáil don phobal trí chlárú leis an gClár Trédhearcachta agus trí ghlacadh le Cód Iompraíochta an chláir sin. Aon eagraíocht nach bhfuil cláraithe, foilseofar a haighneachtaí ar leithligh ó aighneachtaí eagraíochtaí atá cláraithe.

Cosaint sonraí pearsanta

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

An sainráiteas príobháideachais

Déanfar gach aighneacht a gheofar, agus ainm an té a chuir isteach, a fhoilsiú ar an idirlíon, ach amháin mura dtoilíonn an duine sin le foilsiú a shonraí ar an ábhar go ndéanfadh sin dochar dá leasanna dlisteanacha. I gcás den sórt sin, is féidir go bhfoilseofar an aighneacht agus gan ainm luaite leis. I ngach cás eile ní fhoilseofar an aighneacht agus is é is dóichí nach gcuirfear san áireamh í. Tá tuilleadh eolais ina thaobh seo sa sainráiteas príobháideachais.