Κατάσταση:

κλειστό

Περίοδος της διαβούλευσης:

21/2/2017 – 19/5/2017

Τομέας(-είς) πολιτικής:

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Στοχευόμενες ομάδες:

Στη διαβούλευση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες και οι οργανισμοί. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη είναι η συμμετοχή:

  • εκπαιδευτικών αρχών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής
  • δικτύων και οργανισμών χάραξης πολιτικής
  • φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • επαγγελματιών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
  • κοινωνικών εταίρων, υπηρεσιών απασχόλησης, υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, επιχειρήσεων
  • ερευνητών και πανεπιστημιακών στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Αντικείμενο της διαβούλευσης:

Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν απόψεις για μια τεκμηριωμένη αναθεώρηση του πλαισίου βασικών ικανοτήτων του 2006. Η παρούσα διαβούλευση επιδιώκει να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με τα εξής:

  • τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες όσον αφορά τη χρήση του πλαισίου βασικών ικανοτήτων του 2006
  • τους τομείς προτεραιότητας στους οποίους απαιτούνται αλλαγές στο πλαίσιο και στον καθορισμό των ικανοτήτων, που προβλέπονται σε αυτό, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών της σημερινής και της μελλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • τα εργαλεία και τις διαδικασίες για τη στήριξη της ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων για όλους

Πώς να λάβετε μέρος στη διαβούλευση:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παροτρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να χρησιμοποιήσουν το σχετικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

Το ερωτηματολόγιο επιτρέπει την ανάρτηση εγγράφων θέσης (έως 2 σελίδες A4).

Δείτε το έγγραφο της διαβούλευσης:

Για τη διευκόλυνση της προετοιμασίας των απαντήσεών σας στη διαβούλευση, διατίθενται σχετική εισαγωγή στη διαβούλευση και η στρατηγική της διαβούλευσης.

Στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας:

Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission
Directorate General for Education and Culture
J70 05/022
B-1049 Brussels
Belgium

Ηλεκτρονική διεύθυνση: EAC-KC-CONSULTATION@ec.europa.eu

Διαφάνεια:

Για λόγους διαφάνειας, καλούνται οι οργανισμοί που συμμετέχουν στη διαβούλευση να δημοσιοποιήσουν κάθε πληροφορία που τους αφορά μέσω της καταχώρισής τους στο Μητρώο Διαφάνειας και της αποδοχής του Κώδικα Δεοντολογίας του. Οι απαντήσεις των οργανισμών που δεν είναι καταχωρισμένοι δημοσιεύονται χωριστά από αυτές των καταχωρισμένων οργανισμών.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

Ειδική δήλωση περί απορρήτου:

Οι απαντήσεις, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας του συμμετέχοντος στη διαβούλευση, δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο, εκτός αν ο συμμετέχων διαφωνεί με τη δημοσίευση των προσωπικών δεδομένων, με το αιτιολογικό ότι αυτό θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του. Στην περίπτωση αυτή, οι απαντήσεις μπορούν να δημοσιευθούν ανώνυμα. Διαφορετικά, οι απαντήσεις δεν δημοσιεύονται και το περιεχόμενό τους δεν λαμβάνεται, κατ’ αρχήν, υπόψη. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ειδική δήλωση περί απορρήτου.