• Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων  αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Law on the re-use of public sector information and the regulation of issues within the competency of the Ministry of Interior, Public Administration and Decentralisation) of 15/03/2006, Efimeris Tis Kyvernisseos (FEKm Tefchos A) N°57 of 15/03/2006m p. 0587-00598 Original language version; EN translation
  • Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (Amendment of the provisions of  Laws 3320/2005 and 3448/2006, Article 11), of 21/11/2007, Efimeris Tis Kyvernisseos (FEK, Tefchos A), N°263 of 23/11/2007, p. 05077-05088 Original language version; EN translation
  • Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις. (LAW No. 4305 ‘Open supply and re-use of public sector documents, information and data, amendment to Law 3448/2006 (A 57), adaptation of national legislation to the provisions of Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council, further enhancing transparency, regulating matters relating to the Entry Examinations of the National School of Public Administration and Local Government and other provisions.') of 30/10/2014, Efimeris Tis Kyvernisseos N°237 of 31/10/2014, p. 7499 Original language version; EN translation

Please note: The original language versions of national legislation may be subject to a copyright and re-use policy different from the Legal Notice referenced above.