Back to WiFi4EU main page
WiFi4EU – Vragen en antwoorden

1.ACHTERGROND

1.1. Wat is het doel van WiFi4EU?

WiFi4EU is bedoeld om burgers en bezoekers in de hele EU gratis toegang tot internet te bieden via wifi-hotspots in openbare ruimten zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen, bibliotheken en ziekenhuizen. De vouchers worden door de Europese Commissie gefinancierd en toegekend aan gemeenten voor de installatie van openbare wifi-hotspots.

1.2. Wie kan deelnemen aan WiFi4EU?

WiFi4EU staat open voor overheidsinstanties uit de EU-lidstaten en deelnemende EER-landen (IJsland en Noorwegen). Deze oproep tot het indienen van aanvragen is – net als de eerste – uitsluitend bedoeld voor gemeenten (of gelijkwaardige plaatselijke besturen) en verenigingen van gemeenten. De lidstaten zijn overeengekomen welke entiteiten een aanvraag mogen indienen. De lijst kan hier worden geraadpleegd: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-municipalities?lang=nl.

Iedere gemeente krijgt maximaal één voucher voor de gehele duur van het initiatief. Gemeenten die al een voucher hebben gekregen, komen dus niet in aanmerking voor volgende oproepen, maar gemeenten die geen voucher hebben ontvangen, mogen opnieuw een aanvraag indienen.

1.3. Hoeveel is een WiFi4EU-voucher waard?

Elke voucher heeft een waarde van 15 000 euro.

2.INSCHRIJVING

2.1. Welke gemeenten en verenigingen van gemeenten mogen zich inschrijven? Hoe en wanneer kunnen zij zich inschrijven?

Om een aanvraag in te kunnen dienen, moeten alle gemeenten (of verenigingen van gemeenten) op bovengenoemde lijst (zie vraag 1.2) zich eerst inschrijven via het WiFi4EU-portaal (https://www.wifi4eu.eu/#/home).Dat kan op ieder moment en in alle officiële talen van de EU.

Inschrijven kan alleen met een EU Login-account dat gelinkt is aan de gemeente. (Voor meer informatie over het aanmaken van dat account: http://europa.eu/!Uv63Cx).

Ga naar het WiFi4EU-portaal om met de inschrijving te beginnen. Kies vervolgens uw gemeente uit de dropdownlijst. Geef de nodige informatie over de gemeente (zoals land, soort organisatie (gemeente of vereniging), adres).

Vermeld ook de contactgegevens van de burgemeester of de wettelijke vertegenwoordiger, d.w.z. de persoon die bevoegd is om de subsidieovereenkomst te ondertekenen. Let op: wij raden aan dat ALLEEN de burgemeester de subsidieovereenkomst ondertekent, en niet een wettelijke vertegenwoordiger van de gemeente. Indien de burgemeester toch een andere persoon wenst te benoemen om de subsidieovereenkomst te ondertekenen (een "gemachtigd persoon"), dan moeten bij de inschrijving ook de contactgegevens van deze persoon worden vermeld.

De toegang tot het portaal is altijd gekoppeld aan de persoon (en aan zijn of haar e-mailadres) die bij inschrijving het EU Login-account heeft aangemaakt en daarom op het portaal als contactpersoon is aangeduid. Om de ondertekening van de subsidieovereenkomst te vergemakkelijken, adviseren wij u daarom met klem dat als u in uw aanvraag een "gemachtigd persoon" wil opnemen, deze persoon dezelfde is als de "contactpersoon" (met hetzelfde e-mailadres).

"Verenigingen van gemeenten" kunnen meerdere gemeenten inschrijven om het beheer van die inschrijvingen te vereenvoudigen. Ze moeten echter online een afzonderlijke aanvraag indienen voor iedere gemeente die ze hebben ingeschreven. Verenigingen van gemeenten komen niet in aanmerking voor een voucher; de begunstigde van een voucher is altijd een individuele gemeente.

In ieder geval zal alleen de naam van de ingeschreven gemeente openbaar worden gemaakt (zie vraag 8 over gegevensbescherming).

De gemeenten hoeven geen technische beschrijvingen of documentatie over het op te zetten wifi-netwerk te verstrekken wanneer ze zich inschrijven (of een aanvraag indienen). Ook voorafgaande beoordelingen van de projectkosten (bv. schattingen door wifi-installatiebedrijven) zijn niet vereist.

2.2. Wij zijn een wifi-installatiebedrijf. Hoe en wanneer kunnen wij ons inschrijven?

Wifi-installatiebedrijven worden aangemoedigd om deel te nemen aan WiFi4EU. Op het WiFi4EU-portaal staat een lijst met ingeschreven wifi-installatiebedrijven. Gemeenten met een voucher kunnen deze lijst raadplegen als ze op zoek zijn naar geschikte wifi-installatiebedrijven in hun omgeving.

Ga naar het WiFi4EU-portaal om met de inschrijving te beginnen. Vermeld in welke landen en regio's uw bedrijf actief is en vermeld de contact- en bankgegevens van uw bedrijf.

Wifi-installatiebedrijven kunnen zich op ieder moment inschrijven op het WiFi4EU-portaal. Wanneer een wifi-installatiebedrijf een contract heeft met een geselecteerde gemeente, moet het wel op het portaal zijn ingeschreven om de nodige informatie over de installatie van het netwerk in te dienen zodra het project voltooid is. 

2.3. Hoe kan ik de inschrijvingsgegevens van mijn gemeente aanpassen op het portaal?

Na het indienen van de aanvraag kunnen de gemeenten hun eigen gegevens in het portaal niet meer aanpassen (d.w.z. dat ze de gegevens van de burgemeester of de wettelijke vertegenwoordiger niet kunnen wijzigen na gemeenteraadsverkiezingen of interne wijzigingen in de organisatie).

Deze aanpassingen kunnen wel worden gevraagd via het volgende onlineformulier dat in alle EU-talen beschikbaar is: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Volg de instructies en vermeld welke informatie met betrekking tot de gemeente moet worden aangepast. De Commissie zal op uw verzoek en na verificatie van de documentatie de nodige wijzigingen aanbrengen.

3.AANVRAAG

3.1. Wij zijn een gemeente. Hoe en wanneer kunnen we een aanvraag indienen?

Om een aanvraag in te dienen, moeten gemeenten zich eerst met een geldige EU Login-account inschrijven op het WiFi4EU-portaal. Dit kan op ieder moment door het inschrijvingsformulier in te vullen en de nodige bewijsstukken te uploaden (zie vraag 3.2).

Zodra de oproep is gelanceerd, kunnen de gemeenten een aanvraag indienen door op de pagina "Mijn inschrijving" op "Voucher aanvragen" te klikken.

3.2. Welke documenten moeten bij de aanvraag worden gevoegd?

Gemeenten kunnen pas een aanvraag indienen nadat ze bij de inschrijving de volgende twee bewijsstukken hebben geüpload:

1. Het volledig ingevulde toestemmingsformulier, plus een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de burgemeester/wettelijke vertegenwoordiger.

2. De kopie van een aanstellingsakte of een document waaruit blijkt dat de wettelijke vertegenwoordiger (de burgemeester van de gemeente) de gemeente wettelijk vertegenwoordigt.

Indien de wettelijke vertegenwoordiger iemand de opdracht wil geven de subsidieovereenkomst namens hem of haar te ondertekenen, moeten ook de volgende twee aanvullende documenten vóór de ondertekening van de subsidieovereenkomst worden verstrekt:

- het formulier "gemachtigd persoon", ondertekend door zowel de wettelijke vertegenwoordiger (de burgemeester van de gemeente) als de gemachtigde persoon die de subsidieovereenkomst zal tekenen;

- een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de gemachtigde persoon.

Het toestemmingsformulier en het formulier gemachtigd persoon staan in alle EU-talen op het WiFi4EU-portaal onder "Mijn inschrijving".

Alle bewijsstukken moeten als aparte bestanden en in een geschikt formaat (.png, .pdf, of .jpg) worden geüpload op de pagina "Mijn inschrijving" van het WiFi4EU-portaal.

3.3. Kunnen we nu al aan ons wifinetwerk beginnen te werken en, indien we geselecteerd worden, de voucher later inruilen?

Volgens het Financieel Reglement van de EU (zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:32018R1046) mogen subsidies niet met terugwerkende kracht worden toegekend aan reeds voltooide acties. Een installatie die is voltooid en opgeleverd vóór de ondertekening van de subsidieovereenkomst komt met andere woorden niet in aanmerking voor een voucher.

4.SELECTIE EN TOEKENNING

4.1. Hoe worden de begunstigden van een voucher geselecteerd?

De gemeenten worden geselecteerd volgens het beginsel "wie het eerst komt, het eerst maalt" op grond van de datum en het tijdstip waarop zij hun aanvraag indienen (d.w.z. het moment waarop zij op de portaalsite op de aanvraagknop hebben gedrukt en NIET de datum en het tijdstip van inschrijving). In het kader van de volgende oproep die voor het voorjaar van 2019 is gepland, zullen ten minste 15 vouchers per land worden toegekend. De totale waarde van de vouchers per land mag niet meer bedragen dan 15 % van het budget voor de oproep. Zie voor meer informatie deel 7 van de tekst van de oproep.

4.2. Ik kan de subsidieovereenkomst niet ondertekenen. Wat nu?

De subsidieovereenkomst kan in uitzonderlijke gevallen niet worden ondertekend door de manier waarop de inschrijving op het portaal is gebeurd.  (Indien het e-mailadres van de burgemeester/wettelijke vertegenwoordiger gelijk is aan het e-mailadres van de contactpersoon, is het bijvoorbeeld tijdelijk onmogelijk om de subsidieovereenkomst te ondertekenen.) Ook als er een nieuwe burgemeester is, kan het tijdelijk onmogelijk zijn de subsidieovereenkomst te ondertekenen indien de bewijsstukken de gegevens van de nieuwe burgemeester vermelden, maar het portaal nog de gegevens van de vorige burgemeester vermeldt.

In die en soortgelijke gevallen moeten de gemeenten de informatie in het portaal aanpassen door middel van het hiertoe bestemde onlineformulier dat in alle EU-talen beschikbaar is: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Volg de instructies en vermeld welke informatie met betrekking tot de gemeente moet worden aangepast.

5. UITVOERING EN EXPLOITATIE

(zie voor specifieke technische kwesties ook deel 9)

5.1. Onze gemeente heeft een voucher gekregen en onze subsidieovereenkomst is door zowel onze gemeente als de Europese Commissie (INEA) ondertekend. Wat nu?

De gemeente moet ervoor zorgen dat de installatie voltooid is en het netwerk operationeel is binnen anderhalf jaar na ondertekening van de subsidieovereenkomst.

Ten eerste moet de gemeente een wifi-installatiebedrijf kiezen om de werkzaamheden uit te voeren. (Vergeet niet dat het geselecteerde wifi-installatiebedrijf zich ook moet inschrijven via het portaal — zie vraag 2.2) 

Elke gemeente mag voor de installatie van de draadloze apparatuur een overeenkomst sluiten met een wifi-installatiebedrijf naar keuze. De Commissie/INEA mengen zich niet in de contractuele relatie tussen de gemeente en haar wifi-installatiebedrijf.

De gemeenten kiezen in welke "centra van het openbare leven" de WiFi4EU-hotspots worden geplaatst. De wifi-hotspots moeten worden geplaatst op plekken waar nog geen gelijkaardig gratis wifi-aanbod bestaat.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering van het internetabonnement en het onderhoud van de apparatuur en zorgen ervoor dat burgers en bezoekers na de installatie gedurende minstens drie (3) jaar gratis van een hoogwaardige wifiverbinding kunnen genieten.

In openbare ruimten met een WiFi4EU-verbinding moeten de gemeenten ook duidelijk de visuele identiteit van WiFi4EU laten zien. Meer informatie over de regels met betrekking tot de visuele identiteit en het logo van WiFi4EU staat op de WiFi4EU-website van het INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

In deel 6.2 van de oproep staat meer informatie over de specifieke technische eisen van het initiatief.

5.2. Welke kosten worden door de voucher gedekt?

De WiFi4EU-voucher is een forfaitair bedrag waarmee de apparatuur- en installatiekosten van de wifi-hotspots worden gedekt indien deze voldoen aan de eisen van de oproep en bijlage I bij de subsidieovereenkomst die met de geselecteerde gemeenten wordt gesloten.

Onder die apparatuur vallen alle onderdelen die noodzakelijk zijn voor de uitrol van het WiFi4EU-netwerk, zoals toestellen voor energievoorziening (bv. PoE-adapters, stroomadapters, PoE-switches) en apparatuur voor de verbinding met het internet (bv. routers, microgolfverbindingen, schakelaars, firewalls). De voucher is echter in de eerste plaats bedoeld voor de installatie van het vereiste minimumaantal toegangspunten (zie ook vraag 9.2).

De gemeenten betalen gedurende ten minste drie (3) jaar voor de connectiviteit (het internetabonnement), het onderhoud en de exploitatie van de apparatuur.

Zie ook deel 6 voor meer details over de betalingen.

5.3. Welke kosten worden niet door de voucher gedekt?

Apparatuur om de backhaulconnectiviteit van een andere locatie uit te breiden met de WiFi4EU-locatie (bijv. microgolfverbindingen) wordt niet door de voucher gedekt. Ook de router om verbinding te maken met het internet maakt deel uit van de internetverbinding en de gemeente is verantwoordelijk om hier gedurende drie jaar een contract voor af te sluiten en voor het onderhoud te zorgen. Daarom worden dergelijke kosten niet gedekt door de voucher. De backhaulconnectiviteit moet beschikbaar zijn op de plaats waar het WiFi4EU-netwerk wordt opgezet, anders moet het op een andere manier worden opgezet.

5.4. Mag het project ruimer zijn dan wat de voucher dekt? Kunnen verschillende centra van het lokale openbare leven bijvoorbeeld met elkaar worden verbonden?

De gemeenten mogen de WiFi4EU-voucher gebruiken als bijdrage in de financiering van een duurder project. Alle apparatuur en installatiekosten die niet door de voucher worden gedekt, vallen onder de overeenkomst tussen de dienstverlener en de gemeente.

Verschillende centra van het lokale openbare leven kunnen bijvoorbeeld met elkaar worden verbonden door middel van één netwerk (één captive portal) of meerdere netwerken (verschillende captive portals). Indien de kosten voor de apparatuur en de installatie de waarde van de voucher echter overschrijden, moeten de extra kosten door de gemeente worden gedragen of uit andere nationale/regionale financieringsbronnen komen.

5.5. Kunnen bestaande openbare wifinetwerken zich aansluiten bij WiFi4EU?

Bestaande openbare wifinetwerken kunnen zich aansluiten bij WiFi4EU indien ze voldoen aan de voorwaarden en technische specificaties die worden beschreven in bijlage I bij de subsidieovereenkomst. Zo blijven de voornaamste kenmerken van WiFi4EU behouden, zoals vrije toegang, geen discriminerende voorwaarden en de naleving van de eisen op het vlak van branding.

Bestaande netwerken kunnen zich ook aansluiten bij WiFi4EU zonder gebruik te maken van vouchers. Wij werken aan adequate oplossingen voor de verschillende omstandigheden die zich zouden kunnen voordoen.

5.6. Welke snelheid moeten de WiFi4EU-netwerken bieden?

De wifinetwerken moeten de gebruikers een kwalitatief hoogwaardige ervaring bieden. De gemeente moet een internetabonnement afsluiten met de hoogste snelheid die in de omgeving op de massamarkt verkrijgbaar is. Die snelheid moet ten minste 30 Mbps bedragen. De snelheid van het backhaulnetwerk moet ten minste gelijk zijn aan de verbindingssnelheid die de gemeente voor haar eigen behoeften gebruikt. Zie deel 6.2 van de tekst van de oproep en de subsidieovereenkomst (met name bijlage I) voor meer informatie over de technische vereisten van WiFi4EU.

5.7. Wat als de downloadsnelheid van 30 Mbps niet kan worden gegarandeerd?

Volgens artikel I.3 van bijlage I bij de subsidieovereenkomst moet de gemeente een internetabonnement afsluiten met de hoogste snelheid die in de omgeving op de massamarkt verkrijgbaar is, en ervoor zorgen dat deze backhaulsnelheid ten minste gelijk is aan de verbindingssnelheid die de gemeente voor haar eigen behoeften gebruikt (indien van toepassing), en dat de downloadsnelheid in ieder geval ten minste 30 Mbps bedraagt. Deze eis heeft dus betrekking op de backhaulconnectiviteit, niet op de connectiviteit per gebruiker. De backhaulconnectiviteit moet uiterlijk 18 maanden na de ondertekening van de subsidieovereenkomst een snelheid van 30 Mbps bereiken. Tijdelijke snelheidsdalingen vanwege onvoorziene omstandigheden worden aanvaard, maar moeten systematisch worden gemonitord en gerapporteerd. Snelheidsdalingen mogen niet het gevolg zijn van een verminderde backhaulsnelheid. Bedoeling is dat de wifiverbinding niet alleen gratis is, maar ook snel en efficiënt.

5.8. Wat wordt verstaan onder gratis toegang?

Zoals aangegeven in overweging 4 van Verordening (EU) 2017/1953 (zie https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj) moet het gebruik van de WiFi4EU-hotspots gratis zijn. Dat wil zeggen dat de dienst gedurende de eerste drie (3) jaar „wordt aangeboden zonder tegenprestatie, hetzij in de vorm van een directe betaling, hetzij in de vorm van andere soorten van vergoeding, zoals commerciële reclame en het verstrekken van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden”.

Elke vorm van reclame op het captive portal (d.w.z. de webpagina van de gemeente die aan nieuw verbonden gebruikers wordt getoond) die een bron van inkomsten is voor de gemeente of die de eindgebruikers verplicht om producten of diensten te kopen om toegang te krijgen tot het netwerk, zou betekenen dat het netwerk niet "gratis" is in de zin van die verordening.

5.9. Hoelang is een WiFi4EU-voucher geldig?

De WiFi4EU-voucher is 18 maanden geldig vanaf de medeondertekening van de subsidieovereenkomst. Na de medeondertekening hebben de geselecteerde gemeenten dus 18 maanden de tijd om het WiFi4EU-netwerk op te zetten.  Na deze periode is de voucher ongeldig en kunnen wifi-installatiebedrijven deze niet langer inruilen.

5.10. Zijn op de WiFi4EU-netwerken bepaalde veiligheidskenmerken van toepassing?

Sommige veiligheidskenmerken zullen deel uitmaken van de technische specificaties van de apparatuur en nader worden beschreven in de subsidieovereenkomst, met name in bijlage I. Uiteindelijk zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van elk WiFi4EU-netwerk op lokaal niveau en bepalen zij dus de veiligheidsinstellingen in overeenstemming met het EU-recht en het nationale recht.

In de beginfase moeten de openbare WiFi4EU-hotspots niet worden versleuteld. In de tweede fase (waarschijnlijk vanaf 2019) wordt een gemeenschappelijk authenticatieplatform opgezet om de verbindingen van de eindgebruikers extra te beveiligen en naadloze roaming tussen WiFi4EU-hotspots in verschillende gebieden te vergemakkelijken.

6. BETALING

6.1. Hoe kan de voucher worden ingeruild, m.a.w. welke stappen moet het wifi-installatiebedrijf zetten om te worden betaald?

Om de voucher van 15 000 euro in te ruilen bij de Europese Commissie, moet het wifi-installatiebedrijf: 

1.    zijn ingeschreven via het WiFi4EU-portaal;

2.    door een gemeente in het portaal zijn aangewezen als dienstverlener;

3.    zijn bankgegevens hebben ingevoerd via het WiFi4EU-portaal, waarna deze door de Commissie moeten worden bevestigd;

4.    een installatieverslag hebben ingediend (overeenkomstig artikel 4 van de subsidieovereenkomst) dat achtereenvolgens door de gemeente en de Commissie in het WiFi4EU-portaal moet worden goedgekeurd.

OPMERKING: Wifi-installatiebedrijven kunnen zich al via het portaal inschrijven, maar gemeenten zullen pas vanaf eind maart in het portaal kunnen verklaren welk installatiebedrijf ze hebben geselecteerd, omdat deze functionaliteit nog in ontwikkeling is. Dit mag gemeenten en de geselecteerde installatiebedrijven er echter niet van weerhouden om al regelingen te treffen voor de uitrol van de hotspots. Een gemeente kan met andere woorden al verdere stappen nemen voor de uitrol en pas later, wanneer die functionaliteit beschikbaar is, een verklaring indienen over het installatiebedrijf.

6.2. Dekt de voucher de btw?

De voucher is een forfaitair bedrag dat bedoeld is om de volledige kosten van de uitrusting en de installatie te dekken.

6.3. Wat gebeurt er als de installatie meer dan 15 000 euro kost?

Overeenkomstig artikel 4 van oproep WiFi4EU-2018-1 heeft elke voucher die zal worden toegekend een vaste waarde van 15 000 euro. Het uitstaande saldo kan niet door de voucher worden gedekt.

6.4. Kan de gemeente de uitbouw van het netwerk aan meerdere derde partijen toewijzen en dus vragen dat de voucher wordt verdeeld onder verschillende wifi-installatiebedrijven?

De WiFi4EU-vouchers dekken alleen de aankoop van de uitrusting en de installatiekosten van het wifi-toegangspunt. De waarde van de voucher kan slechts worden uitbetaald aan één wifi-installatiebedrijf dat door de gemeente op de portaalsite is aangewezen.  Het geselecteerde wifi-installatiebedrijf mag met een onderaannemer werken of een deel van de taken uitbesteden aan andere bedrijven. In dit geval is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om dit te beheren, rekening houdend met het feit dat de voucher uitsluitend zal worden uitbetaald aan het oorspronkelijk geselecteerde installatiebedrijf.

7. HET WIFI4EU-PORTAAL

7.1. Ik kan niet inloggen op het WiFi4EU-portaal. Wat nu?

Indien u niet langer toegang heeft tot het WiFi4EU-portaal (d.w.z. geen toegang heeft tot het EU Login-account), moet de gemeente het online-formulier invullen om de informatie op het portaal aan te passen. Dit formulier is beschikbaar in alle EU-talen: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Volg de instructies en vermeld welke informatie met betrekking tot de gemeente moet worden aangepast.

8. GEGEVENSBESCHERMING

8.1. Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?

Overeenkomstig de toepasselijke EU-wetgeving (met name Verordening (EG) nr. 45/2001) verzamelt het WiFi4EU-portaal uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn voor de deelname aan het WiFi4EU-initiatief en het beheer ervan door de Europese Commissie (of het INEA). De gegevens worden niet bewaard tenzij dit noodzakelijk is voor controle- en auditdoeleinden. 

Sommige van deze gegevens kan de Europese Commissie (of het INEA), en alleen voor zover dit noodzakelijk is, delen met andere instellingen en organen van de Unie en de lidstaten (met inbegrip van hun regionale of lokale autoriteiten) of andere diensten belast met controles of inspecties in overeenstemming met de Europese wetgeving (Europese Rekenkamer, OLAF, de Europese Ombudsman enz.).

Er staat meer informatie in de privacyverklaring van WiFi4EU, beschikbaar op de homepage van het WiFi4EU-portaal.

Op het WiFi4EU-netwerk vallen de registratie en authenticatie van gebruikers, en dus de eventuele verzameling en verwerking van persoonsgegevens, in de eerste fase onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en de internetproviders met wie een contract is gesloten. In deze fase moet elke WiFi4EU-hotspot zich houden aan een privacyverklaring en de toepasselijke nationale en EU-wetgeving, met name Verordening (EG) nr. 45/2001.

In de tweede fase (voorlopig vanaf 2019) zal er één enkel authenticatieplatform zijn, waarop gebruikers zich slechts eenmaal hoeven te registreren, zodat ze kunnen "roamen" tussen alle WiFi4EU-hotspots, zonder hun gegevens opnieuw in te voeren.

9. TECHNISCHE VRAGEN

9.1. Wat is de domeinnaam volgens de definitie van artikel 4.1 van de subsidieovereenkomst?

De domeinnaam is het internetadres van het captive portal van het WiFi4EU-netwerk (URL). Hiermee wordt de website bedoeld waarop het captive portal staat en niet de website waarnaar de gebruiker wordt doorverwezen na het inloggen. Die wordt bepaald door de gemeente.

9.2. Toegangspunten

9.2.1 Aan welke technische vereisten moeten de WiFi4EU-toegangspunten voldoen?

De technische specificaties van de uitrusting worden beschreven in punt 6.2.2 van de oproep en in artikel I.2 van bijlage I bij de subsidieovereenkomst tussen de gemeenten en de Commissie.

De gemeente ziet erop toe dat elk toegangspunt:

·         geschikt is voor gelijktijdig "dual-band"-gebruik (2,4 Ghz - 5 Ghz)

·         minstens vijf jaar wordt ondersteund

·         een gemiddeld storingsvrij interval van ten minste 5 jaar heeft

·         voor alle toegangspunten van elk WiFi4EU-netwerk over een specifiek, gecentraliseerd en uniek punt van beheer beschikt

·         IEEE 802.1x ondersteunt

·         verenigbaar is met IEEE 802.11ac Wave I

·         IEEE 802.11r ondersteunt

·         IEEE 802.11k ondersteunt

·         IEEE 802.11v ondersteunt

·          ten minste 50 gebruikers tegelijk aankan zonder verslechtering van de prestaties

·         ten minste 2x2 multiple-input-multiple-output (MIMO) heeft

·         voldoet aan Hotspot 2.0 (Passpoint-certificeringsprogramma van de Wi-Fi Alliance).

9.2.2.  Hoeveel toegangspunten moeten er minimaal binnen of buiten worden geïnstalleerd?

Het minimale aantal toegangspunten, zoals ook aangegeven in punt 6.2.2 van de oproep en in artikel I.2 van bijlage 1 bij de subsidieovereenkomst, is als volgt:

Minimumaantal toegangspunten buiten

Minimumaantal toegangspunten binnen

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

 

9.2.3. Is het mogelijk het minimumaantal toegangspunten (en het bedrag van de voucher) te verlagen?

Nee, dit is niet mogelijk. Het aantal toegangspunten is vastgesteld in artikel I.2 van bijlage I bij de subsidieovereenkomst. Hiervan kan niet worden afgeweken omdat de regeling niet voorziet in gedeeltelijke financiering of gedeeltelijke naleving van de voorwaarden. De toegangspunten kunnen echter betrekking hebben op verschillende gebieden, ook als deze fysiek niet dicht bij elkaar liggen of onderling verbonden zijn. Bovendien kan op een bepaalde plaats meer dan één toegangspunt worden geïnstalleerd (bv. om het wifisignaal te versterken).

9.2.4.  Kunnen we het minimumaantal toegangspunten verdelen over verschillende netwerken?

Als de toegangspunten zich op verschillende fysieke locaties bevinden (bv. op het dorpsplein en in de bibliotheek) en ze allemaal verbonden zijn met hetzelfde captive portal, wordt dit beschouwd als één enkel WiFi4EU-netwerk.

Indien de toegangspunten worden opgesplitst en verbonden met verschillende captive portals (als het de bedoeling is te beschikken over verschillende captive portals — bijvoorbeeld één voor een museum en één voor een bibliotheek), dan worden deze beschouwd als verschillende WiFi4EU-netwerken.
Vergeet niet dat als er wordt beslist om verschillende netwerken/captive portals op te zetten, de captive portals ook moeten worden onderhouden, wat meer hulpmiddelen vraagt en meer exploitatiekosten met zich meebrengt.

9.2.5 Kan er per locatie meer dan één toegangspunt zijn?

Ja, dat kan. In de subsidieovereenkomst worden geen beperkingen gesteld aan de manier waarop de toegangspunten worden verdeeld. De gemeenten kunnen dit helemaal zelf beslissen, afhankelijk van wat het best is voor de gebruikers.

9.2.6.  Wordt de upgrade van bestaande toegangspunten gedekt door de WiFi4EU-voucher?

Ja, de WiFi4EU-voucher kan worden gebruikt om de upgrade van een bestaand openbaar wifi-netwerk te financieren, op voorwaarde dat de upgrade het netwerk in overeenstemming brengt met de in de oproep vermelde voorwaarden.

9.3. SSID

9.3.1. Hoe moet het netwerk (SSID) worden opgezet?

De SSID van het WiFi4EU-netwerk moet een naam krijgen overeenkomstig bijlage I bij de subsidieovereenkomst. De naam van het WiFi4EU-netwerk is de naam die de gemeente wil geven aan het WiFi4EU-netwerk (bv. gemeentehuis) voor de communicatie met het INEA en om het te onderscheiden van andere netwerken.

9.3.2.  Mogen we een andere SSID dan WiFi4EU gebruiken?

Naast de standaard-SSID "WiFi4EU" (op basis van een open netwerk en captive portal) kan ook worden gebruikgemaakt van:

- één SSID voor intern gebruik door de gemeente, bijvoorbeeld voor het personeel van de administratieve diensten in het gemeentehuis of in de openbare bibliotheek, of voor een smart city-project;

en/of

- één SSID voor de veilige authenticatie van WiFi4EU-gebruikers in de eerste fase van het WiFi4EU-initiatief (bv. "WiFi4EU — beveiligd").

In fase II van het WiFi4EU-initiatief zal een gemeenschappelijke beveiligde authenticatiedienst worden gecreëerd voor alle WiFi4EU-netwerken in Europa (zie ook vraag 9.4). Als in de eerste fase een lokale SSID voor beveiligde authenticatie wordt gecreëerd (zoals in bovenstaand geval), kan deze dus in fase II worden verwijderd of parallel worden gebruikt.

In ieder geval mogen extra SSID's de kwaliteit van de aan het grote publiek aangeboden diensten nooit beïnvloeden. De gemeenten moeten dergelijke SSID’s ook duidelijk een andere naam geven dan de open SSID "WiFi4EU".

Zie voor meer informatie artikel I.5 van bijlage I bij de subsidieovereenkomst.

9.4. Wie is verantwoordelijk voor de authenticatie van de gebruiker?

In fase I zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de authenticatie, autorisatie en administratie van de gebruikers. In fase II zal er op EU-niveau één enkel authenticatiesysteem komen. De gemeenten zullen hun netwerken moeten herconfigureren om daarmee een verbinding tot stand te brengen. De gemeenten zullen verantwoordelijk blijven voor de autorisatie en administratie van de gebruikers. Meer informatie over deze twee fasen staat in bijlage I bij de subsidieovereenkomst.

9.5. Is Passpoint-certificering vereist?

Zoals gespecificeerd in bijlage I bij de subsidieovereenkomst, moet de WiFi4EU-apparatuur over hotspot 2.0 beschikken om in aanmerking te komen voor een WiFi4EU-voucher. Het "Passpoint Certification Program" is nodig om de interoperabiliteit van de apparatuur te waarborgen, niet alleen met apparatuur van andere fabrikanten, maar ook met de gemeenschappelijke authenticatiedienst die de Commissie in fase II van het WiFi4EU-initiatief zal aanbieden.

9.6. Is er een lijst van apparatuur die voldoet aan de Wifi4EU-eisen?

Hier vindt u de lijst van gepubliceerde "Wi-Fi CERTIFIED Passpoint®"-apparaten.

·         Passpoint-gecertificeerde producten (Release 2): https://www.wi-fi.org/product-finder-results?sort_by=certified&sort_order=desc&certifications=44

·         Passpoint-gecertificeerde producten (Release 1): https://www.wi-fi.org/product-finder-results?sort_by=certified&sort_order=desc&certifications=43

9.7. Beschikt het WiFi4EU-initiatief over een captive portal-server?

Artikel I.5.1 van bijlage I bij de subsidieovereenkomst bevat een lijst met eisen waaraan het captive portal in fase I van de uitrol moet voldoen. In die fase is er geen centrale captive portal-server. In fase II wordt het captive portal centraal gehost en moet de apparatuur dan ook worden geherconfigureerd. In die fase zal de Commissie een gemeenschappelijke beveiligde authenticatiedienst aanbieden en zullen de gemeenten hun netwerken moeten herconfigureren om daarmee een verbinding tot stand te brengen. Het captive portal blijft echter een verantwoordelijkheid van elke gemeente. Zie ook vraag 9.4.

9.8. Wat is de uiterste termijn voor de selectie van het installatiebedrijf?

De gemeenten hebben 18 maanden de tijd om het project uit te voeren overeenkomstig de subsidieovereenkomst. Binnen deze periode van 18 maanden staat er geen termijn op de selectie van het installatiebedrijf. De gemeenten kunnen echter het best zo snel mogelijk een selectie maken om de uiterste uitvoeringstermijn te halen.

10. OVERIGE

10.1. Wat is de WiFi4EU-gemeenschap? Kunnen we hieraan meewerken?

De WiFi4EU-gemeenschap is een interactief forum waarop belanghebbenden (gemeenten en wifi-installatiebedrijven) rechtstreeks informatie over het WiFi4EU-initiatief kunnen uitwisselen.

De WiFi4EU-gemeenschap heeft tot doel om door middel van blogs, geleide discussies en de uitwisseling van nieuws en informatie de dialoog aan te zwengelen, deelnemers de kans te bieden beste praktijken en ervaringen met elkaar te delen, en ook een groter publiek op de hoogte te houden van WiFi4EU.

U bent dus van harte welkom bij de WiFi4EU-gemeenschap: https://ec.europa.eu/futurium/en/wifi4eu.

10.2. Welke gevolgen heeft de brexit voor aanvragers uit het Verenigd Koninkrijk?

Alle in de oproep vermelde subsidiabiliteitscriteria moeten worden nageleefd na de datum van de aanvraag, d.w.z. tijdens de evaluatie-, selectie- en toekenningsprocedures, maar ook gedurende de hele periode waarop de subsidie betrekking heeft. Als het Verenigd Koninkrijk zich tijdens de subsidieperiode uit de EU terugtrekt zonder een overeenkomst te sluiten met de EU en zonder er met name voor te zorgen dat aanvragers uit het Verenigd Koninkrijk in aanmerking blijven komen, betekent de wijziging van de juridische situatie van de Britse gemeenten dat deze niet langer in aanmerking komen voor de WiFi4EU-voucher. Bovendien zullen Britse gemeenten die al vóór 29 maart 2019 een voucher hebben ontvangen, niet langer EU-financiering ontvangen (behalve wanneer zij het WiFi4EU-netwerk hebben uitgerold vóór die datum en, indien mogelijk, blijven deelnemen) of zullen zij het project moeten verlaten op basis van artikel II.16.3.1, onder a), (wijziging van de juridische situatie van de begunstigde) van de subsidieovereenkomst.

#Wifi4EU on Twitter