Back to WiFi4EU main page
WiFi4EU – Vragen en antwoorden

1. ACHTERGROND

1.1. Wat is het doel van WiFi4EU?

WiFi4EU is bedoeld om burgers en bezoekers in de hele EU gratis toegang tot internet te bieden via wifi-hotspots in openbare ruimten zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen, bibliotheken en ziekenhuizen. De vouchers worden door de Europese Commissie gefinancierd en toegekend aan gemeenten voor de installatie van openbare wifi-hotspots.

1.2. Wie kan deelnemen aan WiFi4EU?

WiFi4EU staat open voor overheidsinstanties uit de EU-lidstaten en deelnemende EER-landen (IJsland en Noorwegen). Deelname is uitsluitend bestemd voor gemeenten (of gelijkwaardige plaatselijke besturen) en verenigingen van gemeenten. De lidstaten zijn overeengekomen welke entiteiten een aanvraag voor de vierde oproep mogen indienen. De lijst kan hier worden geraadpleegd: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call Iedere gemeente krijgt maximaal één voucher voor de gehele duur van het initiatief. Gemeenten die al een voucher hebben gekregen in het kader van een eerdere WiFi4EU-oproep, komen dus niet in aanmerking voor een daaropvolgende oproep, maar gemeenten die geen voucher hebben ontvangen, kunnen bij daaropvolgende oproepen opnieuw een aanvraag indienen.

1.3. Hoeveel is een WiFi4EU-voucher waard?

Elke voucher heeft een waarde van 15 000 euro.

2. INSCHRIJVING

Inschrijving stap voor stap

2.1. Welke gemeenten en verenigingen van gemeenten mogen zich inschrijven? Hoe en wanneer kunnen zij zich inschrijven?

Om een aanvraag in te kunnen dienen, moeten alle gemeenten (of verenigingen van gemeenten) op bovengenoemde lijst (zie vraag 1.2) zich eerst inschrijven via het WiFi4EU-portaal (https://www.wifi4eu.eu/#/home).

Inschrijven kan alleen met een EU Login-account dat gelinkt is aan de gemeente. (Voor meer informatie over het aanmaken van dat account: http://europa.eu/!Uv63Cx).

Ga naar het WiFi4EU-portaal om met de inschrijving te beginnen. Kies vervolgens uw gemeente uit de dropdownlijst. Geef de nodige informatie over de gemeente (zoals land, soort organisatie (gemeente of vereniging), adres).

Vermeld ook de contactgegevens van de burgemeester of de wettelijke vertegenwoordiger, d.w.z. de persoon die bevoegd is om de subsidieovereenkomst te ondertekenen. Let op: wij raden aan dat ALLEEN de burgemeester de subsidieovereenkomst ondertekent, en niet een wettelijke vertegenwoordiger van de gemeente. Indien de burgemeester toch een andere persoon wenst te benoemen om de subsidieovereenkomst te ondertekenen (een "gemachtigd persoon"), dan moeten bij de inschrijving ook de contactgegevens van deze persoon worden vermeld.

De toegang tot het portaal is altijd gekoppeld aan de persoon (en aan zijn of haar e-mailadres) die bij inschrijving het EU Login-account heeft aangemaakt en daarom op het portaal als contactpersoon is aangeduid. Om de ondertekening van de subsidieovereenkomst te vergemakkelijken, adviseren wij u daarom met klem dat als u in uw aanvraag een "gemachtigd persoon" wil opnemen, deze persoon dezelfde is als de "contactpersoon" (met hetzelfde e-mailadres).

"Verenigingen van gemeenten" kunnen meerdere gemeenten inschrijven om het beheer van die inschrijvingen te vereenvoudigen. Ze moeten echter online een afzonderlijke aanvraag indienen voor iedere gemeente die ze hebben ingeschreven. Verenigingen van gemeenten komen niet in aanmerking voor een voucher; de begunstigde van een voucher is altijd een individuele gemeente.

In ieder geval zal alleen de naam van de ingeschreven gemeente openbaar worden gemaakt (zie vraag 8 over gegevensbescherming).

De gemeenten hoeven geen technische beschrijvingen of documentatie over het op te zetten wifi-netwerk te verstrekken wanneer ze zich inschrijven (of een aanvraag indienen). Ook voorafgaande beoordelingen van de projectkosten (bv. schattingen door wifi-installatiebedrijven) zijn niet vereist.

2.2. Wij zijn een wifi-installatiebedrijf. Hoe en wanneer kunnen wij ons inschrijven?

Wifi-installatiebedrijven worden aangemoedigd om deel te nemen aan WiFi4EU. Op het WiFi4EU-portaal staat een lijst met ingeschreven wifi-installatiebedrijven. Gemeenten met een voucher kunnen deze lijst raadplegen als ze op zoek zijn naar geschikte wifi-installatiebedrijven in hun omgeving.

Ga naar het WiFi4EU-portaal om met de inschrijving te beginnen. Vermeld in welke landen en regio's uw bedrijf actief is en vermeld de contact- en bankgegevens van uw bedrijf.

Wifi-installatiebedrijven kunnen zich op ieder moment inschrijven op het WiFi4EU-portaal. Wanneer een wifi-installatiebedrijf een contract heeft met een geselecteerde gemeente, moet het wel op het portaal zijn ingeschreven om de nodige informatie over de installatie van het netwerk in te dienen zodra het project voltooid is. 

2.3. Hoe kan ik de inschrijvingsgegevens van mijn gemeente aanpassen op het portaal?

Gemeenten kunnen bijna alle eigen gegevens die zij op het portaal hebben ingevoerd te allen tijde aanpassen, behalve tijdens de korte periode waarin een oproep nog open is en – voor de geselecteerde gemeenten – tussen het moment waarop zij de subsidieovereenkomst ondertekenen en het moment waarop het INEA dat doet. Tot die aanpassingen behoren het bijwerken van de naam en/of het e-mailadres van de burgemeester/wettelijke vertegenwoordiger vanwege gemeenteraadsverkiezingen of interne veranderingen in de organisatie, of het wijzigen van de naam en/of het adres van de contactpersoon, van bewijsstukken enz. 

De enige informatie die de gemeente niet rechtstreeks mag aanpassen of bijwerken, is het e-mailadres van de persoon die de gemeente in eerste instantie op het portaal heeft ingeschreven, omdat dat is gekoppeld aan de EU Login van de contactpersoon. Via de volgende procedure kunt u het INEA echter verzoeken om het e-mailadres van de contactpersoon bij te werken of te wijzigen:

 1. Stuur een e-mail naar INEA-CEF-WIFI4EU(AT)ec.europa.eu met de onderwerpregel “CONTACT PERSON UPDATE”.
 2. Geef de volgende informatie:
 • naam van de gemeente
 • land
 • bestaand e-mailadres van de contactpersoon dat in het WiFi4EU-portaal wordt weergegeven
 • nieuw e-mailadres van de contactpersoon (Let op: dit e-mailadres moet eerst worden geregistreerd in EU Login. Zie voor meer informatie over het aanmaken van een EU Login https://webgate.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial.pdf).

Door het bovengenoemde verzoek te zenden, bevestigen de gemeenten dat de in de e-mail verstrekte informatie juist is en zal worden gebruikt voor alle relevante correspondentie/follow-up in verband met WiFi4EU.

Het INEA zal op uw verzoek de nodige wijzigingen aanbrengen en u informeren zodra dat is gebeurd.

3. AANVRAAG

Aanvraag stap voor stap

3.1. Wij zijn een gemeente. Hoe en wanneer kunnen we een aanvraag indienen?

Om een aanvraag in te dienen, moeten gemeenten zich eerst met een geldige EU Login-account inschrijven op het WiFi4EU-portaal.

Zodra de oproep is gelanceerd, kunnen de gemeenten een aanvraag indienen door op de pagina "Mijn inschrijving" op "Voucher aanvragen" te klikken.

3.2. Welke documenten moeten bij de aanvraag worden gevoegd?

Gemeenten kunnen pas een aanvraag indienen nadat ze bij de inschrijving de volgende twee bewijsstukken hebben geüpload:

1. Het volledig ingevulde toestemmingsformulier, plus een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de burgemeester/wettelijke vertegenwoordiger.

2. De kopie van een aanstellingsakte of een document waaruit blijkt dat de wettelijke vertegenwoordiger (de burgemeester van de gemeente) de gemeente wettelijk vertegenwoordigt.

Indien de wettelijke vertegenwoordiger iemand de opdracht wil geven de subsidieovereenkomst namens hem of haar te ondertekenen, moeten ook de volgende twee aanvullende documenten vóór de ondertekening van de subsidieovereenkomst worden verstrekt:

- het formulier "gemachtigd persoon", ondertekend door zowel de wettelijke vertegenwoordiger (de burgemeester van de gemeente) als de gemachtigde persoon die de subsidieovereenkomst zal tekenen;

- een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de gemachtigde persoon.

Het toestemmingsformulier en het formulier gemachtigd persoon staan in alle EU-talen op het WiFi4EU-portaal onder "Mijn inschrijving".

Alle bewijsstukken moeten als aparte bestanden en in een geschikt formaat (.png, .pdf, of .jpg) worden geüpload op de pagina "Mijn inschrijving" van het WiFi4EU-portaal.

3.3. Kunnen we nu al aan ons wifinetwerk beginnen te werken en, indien we geselecteerd worden, de voucher later inruilen?

Volgens het Financieel Reglement van de EU (zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:32018R1046) mogen subsidies niet met terugwerkende kracht worden toegekend aan reeds voltooide acties. Een installatie die is voltooid en opgeleverd vóór de ondertekening van de subsidieovereenkomst komt met andere woorden niet in aanmerking voor een voucher.

4. SELECTIE EN TOEKENNING

Selectie en toekenning stap voor stap

4.1. Hoe worden de begunstigden van een voucher geselecteerd?

De gemeenten worden geselecteerd volgens het beginsel "wie het eerst komt, het eerst maalt" op grond van de datum en het tijdstip waarop zij hun aanvraag indienen (d.w.z. het moment waarop zij op de portaalsite op de aanvraagknop hebben gedrukt en NIET de datum en het tijdstip van inschrijving). In deel 7 van de oproep staat meer informatie over de selectieprocedure.

4.2. Ik kan de subsidieovereenkomst niet ondertekenen. Wat nu?

De subsidieovereenkomst kan in uitzonderlijke gevallen niet worden ondertekend door de manier waarop de inschrijving op het portaal is gebeurd.

Indien het e-mailadres van de burgemeester/wettelijke vertegenwoordiger gelijk is aan het e-mailadres van de contactpersoon, maar de namen van de burgemeester/wettelijke vertegenwoordiger en de contactpersoon verschillend zijn, kan het bijvoorbeeld onmogelijk zijn om de subsidieovereenkomst te ondertekenen. De gemakkelijkste manier om dat op te lossen, is dat de gemeente het e-mailadres van de burgemeester wijzigt (zie vraag 2.3). Een andere mogelijkheid is dat de gemeente de contactpersoon de bevoegdheid geeft om de subsidieovereenkomst te ondertekenen.

Als u specifieke problemen op IT- of technisch gebied ondervindt, kunt u contact opnemen met de helpdesk. Leg daarbij uit wat het probleem is en voeg relevante screenshots toe.

4.3.  Hoe werkt de reservelijst?

Als er voor een bepaalde oproep aanvullende financiering vrijkomt, en als een gemeente op de reservelijst voor die oproep staat en de reservelijst nog geldig is, kan de gemeente nog worden verzocht een subsidieovereenkomst te ondertekenen.

In de praktijk betekent dit dat als één aanvrager uit de hoofdlijst wegvalt, een aanvrager uit de reservelijst wordt geselecteerd, waarbij zowel het beginsel van wie eerst komt, eerst maalt als het geografisch evenwicht - zoals vermeld in de selectiecriteria (punt 7) van de tekst van de oproep - worden gehanteerd.

Alle aanvragers op de reservelijst worden te zijner tijd per e-mail op de hoogte gebracht als er nog steeds middelen beschikbaar zijn en de mogelijkheid bestaat om een subsidieovereenkomst te ondertekenen.

Aanvragers die op de reservelijst voor een vorige oproep stonden maar geen voucher hebben ontvangen, kunnen deelnemen aan deze oproep.

4.4. Kan ik nog besluiten niet deel te nemen aan WiFi4EU zodra de subsidieovereenkomst is ondertekend?

Ja. Wanneer een gemeente de subsidieovereenkomst op het WiFi4EU-portaal al heeft ondertekend, kan de gemeente nog steeds besluiten niet deel te nemen aan WiFi4EU. De gemeente moet dan contact opnemen met het INEA (via INEA-CEF-WiFi4EU@ec.europa.eu) en een officiële, door de burgemeester ondertekende brief indienen waarin duidelijk wordt vermeld waarom de gemeente niet meer wil deelnemen. Het INEA zorgt ervoor dat de deelname wordt geannuleerd en brengt de gemeente daarvan vervolgens op de hoogte.

5. UITVOERING EN EXPLOITATIE

Uitvoering en exploitatie stap voor stap

(zie voor specifieke technische kwesties ook deel 9)

5.1. Onze gemeente heeft een voucher gekregen en onze subsidieovereenkomst is door zowel onze gemeente als de Europese Commissie (INEA) ondertekend. Wat nu?

De gemeente moet ervoor zorgen dat de installatie voltooid is en het netwerk operationeel is binnen anderhalf jaar na medeondertekening van de subsidieovereenkomst.

Ten eerste moet de gemeente een wifi-installatiebedrijf kiezen om de werkzaamheden uit te voeren. (Vergeet niet dat het geselecteerde wifi-installatiebedrijf zich ook moet inschrijven via het portaal — zie vraag 2.2) 

Elke gemeente mag voor de installatie van de draadloze apparatuur een overeenkomst sluiten met een wifi-installatiebedrijf naar keuze. De Commissie/INEA mengen zich niet in de contractuele relatie tussen de gemeente en haar wifi-installatiebedrijf.

De gemeenten kiezen in welke "centra van het openbare leven" de WiFi4EU-hotspots worden geplaatst. De wifi-hotspots moeten worden geplaatst op plekken waar nog geen gelijkaardig gratis wifi-aanbod bestaat.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering van het internetabonnement en het onderhoud van de apparatuur en zorgen ervoor dat burgers en bezoekers na de installatie gedurende minstens drie (3) jaar gratis van een hoogwaardige wifiverbinding kunnen genieten.

In openbare ruimten met een WiFi4EU-verbinding moeten de gemeenten ook duidelijk de visuele identiteit van WiFi4EU laten zien. Meer informatie over de regels met betrekking tot de visuele identiteit en het logo van WiFi4EU staat op de WiFi4EU-website van het INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

In deel 6.2 van de oproep staat meer informatie over de specifieke technische eisen van het initiatief.

5.2. Voor welke kosten is de voucher bedoeld?

De WiFi4EU-voucher is een forfaitair bedrag waarmee de apparatuur- en installatiekosten van de wifi-hotspots worden gedekt indien deze voldoen aan de eisen van de oproep en bijlage I bij de subsidieovereenkomst die met de geselecteerde gemeenten wordt gesloten.

Onder die apparatuur vallen alle onderdelen die noodzakelijk zijn voor de uitrol van het WiFi4EU-netwerk, zoals toestellen voor energievoorziening (bv. PoE-adapters, stroomadapters, PoE-switches) en apparatuur voor de verbinding met het internet (bv. routers, schakelaars, firewalls). De voucher is echter in de eerste plaats bedoeld voor de installatie van het vereiste minimumaantal toegangspunten (zie ook vraag 9.2).

Gemeenten kunnen er ook voor kiezen de apparatuur te leasen met een koopoptie.

De gemeenten betalen gedurende ten minste drie (3) jaar voor de connectiviteit (het internetabonnement), het onderhoud en de exploitatie van de apparatuur.

Zie ook deel 6 voor meer details over de betalingen.

5.3. Voor welke kosten is de voucher niet bedoeld?

Apparatuur om de backhaulconnectiviteit van een andere locatie uit te breiden met de WiFi4EU-locatie wordt niet door de voucher gedekt. Ook de router om verbinding te maken met het internet maakt deel uit van de internetverbinding en de gemeente is verantwoordelijk om hier gedurende drie jaar een contract voor af te sluiten en voor het onderhoud te zorgen. Daarom worden dergelijke kosten niet gedekt door de voucher. De backhaulconnectiviteit moet beschikbaar zijn op de plaats waar het WiFi4EU-netwerk wordt opgezet, anders moet het op een andere manier worden opgezet.

5.4. Mag het project ruimer zijn dan wat de voucher dekt? Kunnen verschillende centra van het lokale openbare leven bijvoorbeeld met elkaar worden verbonden?

De gemeenten mogen de WiFi4EU-voucher gebruiken als bijdrage in de financiering van een duurder project. Alle apparatuur en installatiekosten die niet door de voucher worden gedekt, vallen onder de overeenkomst tussen de dienstverlener en de gemeente.

Verschillende centra van het lokale openbare leven kunnen bijvoorbeeld met elkaar worden verbonden door middel van één netwerk (één captive portal) of meerdere netwerken (verschillende captive portals). Indien de kosten voor de apparatuur en de installatie de waarde van de voucher echter overschrijden, moeten de extra kosten door de gemeente worden gedragen of uit andere nationale/regionale financieringsbronnen komen.

5.5. Kunnen bestaande openbare wifinetwerken zich aansluiten bij WiFi4EU?

Bestaande openbare wifinetwerken kunnen zich aansluiten bij WiFi4EU indien ze voldoen aan de voorwaarden en technische specificaties die worden beschreven in bijlage I bij de subsidieovereenkomst. Zo blijven de voornaamste kenmerken van WiFi4EU behouden, zoals vrije toegang, geen discriminerende voorwaarden en de naleving van de eisen op het vlak van branding.

Bestaande netwerken kunnen zich ook aansluiten bij WiFi4EU zonder gebruik te maken van vouchers. Wij werken aan adequate oplossingen voor de verschillende omstandigheden die zich zouden kunnen voordoen.

5.6. Wat wordt bedoeld met de “downloadsnelheid van minstens 30 Mbps” die de WiFi4EU-netwerken moeten bieden?

De WiFi4EU-netwerken moeten alle eindgebruikers een hoogwaardige ervaring bieden. Daarom moeten alle geselecteerde gemeenten voldoen aan de voorwaarden van punt I.3 van de subsidieovereenkomst: “(...) de begunstigde [abonneert] zich op een aanbieding die gelijkwaardig is aan de snelste voor het grote publiek beschikbare internetverbinding in het desbetreffende gebied, met een downloadsnelheid van minstens 30 Mbps. De begunstigde ziet er ook op toe dat deze backhaulsnelheid minstens gelijkwaardig is die welke - in voorkomend geval - door de begunstigde wordt gebruikt voor zijn interne connectiviteitsbehoeften.”

Om na te gaan of aan de bovenstaande contractuele vereiste is voldaan, zal in fase II van de WiFi4EU-implementatie (zie FAQ 9.4) kunnen worden gecontroleerd of is voldaan aan de eisen inzake kwaliteit van de dienst voor WiFi4U-toegangspunten, als bedoeld in artikel I.3 van de modelsubsidieovereenkomst. Voor elk netwerk moet de totale cumulatieve snelheid van alle toegangspunten (minimaal 10) minstens 30 Mbps bedragen. De gemeenten worden aangemoedigd om voor een zo hoog mogelijke snelheid te zorgen in het belang van de eindgebruikers en aansluitend op de door de Europese Commissie vastgestelde connectiviteitsdoelstellingen (overweging 2 van Verordening (EU) 2017/1953 – zie https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj).

5.7. Wat als de downloadsnelheid van 30 Mbps niet kan worden gegarandeerd?

Volgens artikel I.3 van bijlage I bij de subsidieovereenkomst moet de gemeente een internetabonnement afsluiten met de hoogste snelheid die in de omgeving op de massamarkt verkrijgbaar is, en ervoor zorgen dat deze backhaulsnelheid ten minste gelijk is aan de verbindingssnelheid die de gemeente voor haar eigen behoeften gebruikt (indien van toepassing), en dat de downloadsnelheid in ieder geval ten minste 30 Mbps bedraagt. Deze eis heeft dus betrekking op de backhaulconnectiviteit, niet op de connectiviteit per gebruiker. De backhaulconnectiviteit moet uiterlijk 18 maanden na de medeondertekening van de subsidieovereenkomst een snelheid van 30 Mbps bereiken. Tijdelijke snelheidsdalingen vanwege onvoorziene omstandigheden worden aanvaard, maar moeten systematisch worden gemonitord en gerapporteerd. Snelheidsdalingen mogen niet het gevolg zijn van een verminderde backhaulsnelheid. Bedoeling is dat de wifiverbinding niet alleen gratis is, maar ook snel en efficiënt.

5.8. Wat wordt verstaan onder gratis toegang?

Zoals aangegeven in overweging 4 van Verordening (EU) 2017/1953 (zie https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj) moet het gebruik van de WiFi4EU-hotspots gratis zijn. Dat wil zeggen dat de dienst gedurende de eerste drie (3) jaar „wordt aangeboden zonder tegenprestatie, hetzij in de vorm van een directe betaling, hetzij in de vorm van andere soorten van vergoeding, zoals commerciële reclame en het verstrekken van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden”.

Elke vorm van reclame op het captive portal (d.w.z. de webpagina van de gemeente die aan nieuw verbonden gebruikers wordt getoond) die een bron van inkomsten is voor de gemeente of die de eindgebruikers verplicht om producten of diensten te kopen om toegang te krijgen tot het netwerk, zou betekenen dat het netwerk niet "gratis" is in de zin van die verordening.

5.9. Hoelang is een WiFi4EU-voucher geldig?

De WiFi4EU-voucher is 18 maanden geldig vanaf de medeondertekening van de subsidieovereenkomst. Na de medeondertekening hebben de geselecteerde gemeenten dus 18 maanden de tijd om het WiFi4EU-netwerk op te zetten.  Na deze periode is de voucher ongeldig en kunnen wifi-installatiebedrijven deze niet langer inruilen.

5.10. Zijn op de WiFi4EU-netwerken bepaalde veiligheidskenmerken van toepassing?

Sommige veiligheidskenmerken zullen deel uitmaken van de technische specificaties van de apparatuur en nader worden beschreven in de subsidieovereenkomst, met name in bijlage I. Uiteindelijk zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van elk WiFi4EU-netwerk op lokaal niveau en bepalen zij dus de veiligheidsinstellingen in overeenstemming met het EU-recht en het nationale recht.

In de beginfase moeten de openbare WiFi4EU-hotspots niet worden versleuteld. In de tweede fase (waarschijnlijk vanaf 2019) wordt een gemeenschappelijk authenticatieplatform opgezet om de verbindingen van de eindgebruikers extra te beveiligen en naadloze roaming tussen WiFi4EU-hotspots in verschillende gebieden te vergemakkelijken.

6. BETALING

Betaling stap voor stap

6.1. Hoe kan de voucher worden ingeruild, m.a.w. welke stappen moet het wifi-installatiebedrijf zetten om te worden betaald?

Om de voucher van 15 000 euro in te ruilen bij de Europese Commissie, moeten de volgende stappen in de genoemde volgorde zijn afgerond. Het wifi-installatiebedrijf moet: 

1.    Het installatiebedrijf moet zijn ingeschreven via het WiFi4EU-portaal.

2.    Het installatiebedrijf moet door een gemeente in het portaal zijn aangewezen als dienstverlener.

3.    Het installatiebedrijf moet in het WiFi4EU-portaal (in het gedeelte "Bankrekening" op de pagina "Mijn inschrijving") een of meerdere bankrekeningen hebben opgegeven, met alle relevante gegevens en bewijsstukken. Registratie van een bankrekening leidt er niet automatisch toe dat die bankrekening wordt gevalideerd. Stap 4 moet ook worden voltooid.

4.    Ten minste een van de geregistreerde bankrekeningen van het installatiebedrijf moet ten behoeve van de betaling aan een gemeente zijn gekoppeld. Daartoe moet in het WiFi4EU-portaal in het gedeelte “Bankrekening” op de bladzijde “Mijn installatie” op “Bankrekening kiezen” worden geklikt. Pas als dat is gebeurd, begint de Commissie met de validering van de bankrekening.

5.    De bankgegevens moeten in het WiFi4EU-portaal door de Commissie zijn bevestigd (zie ook vragen 6.5 en 6.6).

6.    Het installatiebedrijf moet een installatieverslag hebben ingediend (overeenkomstig artikel 4 van de subsidieovereenkomst) dat achtereenvolgens door de gemeente en de Commissie in het WiFi4EU-portaal moet worden goedgekeurd.

6.2. Dekt de voucher de btw?

De voucher is een vaste bijdrage waarmee de kosten van de uitvoering van de actie worden gedekt. INEA zal geen rekening houden met de subsidiabiliteit van de daadwerkelijk gemaakte kosten, inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw). Zoals vermeld bij vraag 6.3 moeten alle kosten die de waarde van de voucher van 15 000 euro overschrijden (of dat nu inclusief of exclusief btw is) door de gemeenten zelf worden gedragen.

6.3. Wat gebeurt er als de installatie meer of minder dan 15 000 euro kost?

Overeenkomstig artikel 4 van deWiFi4EU-oproep heeft elke voucher die zal worden toegekend een vaste waarde van 15 000 euro. Het uitstaande saldo kan niet door de voucher worden gedekt. Indien de bijdrage niet volledig wordt gebruikt, hoeft het resterende bedrag niet aan de Europese Commissie te worden terugbetaald.

6.4. Kan de gemeente de uitbouw van het netwerk aan meerdere derde partijen toewijzen en dus vragen dat de voucher wordt verdeeld onder verschillende wifi-installatiebedrijven?

De WiFi4EU-vouchers dekken alleen de aankoop van de uitrusting en de installatiekosten van het wifi-toegangspunt. De waarde van de voucher kan slechts worden uitbetaald aan één wifi-installatiebedrijf dat door de gemeente op de portaalsite is aangewezen.  Het geselecteerde wifi-installatiebedrijf mag met een onderaannemer werken of een deel van de taken uitbesteden aan andere bedrijven. In dit geval is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om dit te beheren, rekening houdend met het feit dat de voucher uitsluitend zal worden uitbetaald aan het oorspronkelijk geselecteerde installatiebedrijf.

6.5.  Hoe verloopt de validering van de bankrekening van het wifi-installatiebedrijf?

Een wifi-installatiebedrijf dat door een gemeente is geselecteerd, moet:

 1. in het gedeelte “Bankrekening” op de pagina "Mijn inschrijving” van het WiFi4EU-portaal — zie ook vraag 6.6. — de bankgegevens van de rekening waarop het de betaling wenst te ontvangen, invullen, en
 2. de nodige bewijsstukken bijvoegen.
 3. in het WiFi4EU-portaal de bankrekening waarop de betaling moet plaatsvinden koppelen aan de gemeente waarvoor het de installatie zal uitvoeren of heeft uitgevoerd (zie ook vraag 6.1, punt 4).

Zodra het installatiebedrijf in het WiFi4EU-portaal de bankrekening waarop de betaling moet plaatsvinden heeft gekoppeld aan de gemeente waarvoor het de installatie zal uitvoeren of heeft uitgevoerd, controleren en valideren de diensten van de Commissie zowel de bankgegevens als de bewijsstukken. Het valideringsproces zal pas starten wanneer het wifi-installatiebedrijf aan ten minste één gemeente een bankrekening heeft toegewezen waarop de betaling kan worden ontvangen. Het wifi-installatiebedrijf wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de geslaagde validering zodra alle controles naar behoren zijn uitgevoerd. Ook als er nog aanvullende informatie nodig is om het valideringsproces te voltooien, wordt per e-mail contact opgenomen met het wifi-installatiebedrijf. Het wifi-installatiebedrijf kan de status ook volgen via de pagina "Mijn inschrijving" op het portaal.

6.6. Hoe moeten we de bankgegevens invullen via het WiFi4EU-portaal en welke gegevens moeten we verstrekken?

De volgende gegevens moeten worden ingevuld in het gedeelte "Bankrekening" van de pagina "Mijn inschrijving" van het WiFi4EU-portaal:    

Naam van de rekening:  de naam waarmee de rekening werd geopend.  Dat kan dezelfde zijn als de rekeninghouder, maar dat hoeft niet (bijvoorbeeld bij een gedeelde rekening).  De naam van de rekening zoals die te vinden is op een rekeninguitreksel of een ander document van de bank, is de naam die moet worden ingevuld.

IBAN:  Het IBAN (International Bank Account Number) is een bankrekeningnummer in een formaat dat beantwoordt aan de internationale normen en waarmee de banken grensoverschrijdende transacties tussen landen kunnen uitvoeren.

Naam van de bank:  de naam van de bank waar de rekeninghouder de bankrekening aanhoudt. 

BIC/SWIFT code:  De BIC (Business Identifier Code) wordt door SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) toegekend aan banken (tegen betaling). 

Land:  Land waar de rekening wordt aangehouden.

De volgende gegevens moeten worden ingevuld in het gedeelte  "Rekeninghouder" van de pagina "Mijn inschrijving" van het WiFi4EU-portaal:  

Straat – huisnummer – stad - land:  het adres van de rekeninghouder als opgegeven bij de bank. 

6.7. Hoe kan het wifi-installatiebedrijf de betaling ontvangen?

Eerst moeten de bankgegevens van het wifi-installatiebedrijf (die aan een bepaalde gemeente zijn gekoppeld) in het portaal gevalideerd zijn (zie vraag 6.1 en 6.5). Vervolgens:

 1. stuurt het wifi-installatiebedrijf  het installatieverslag naar de gemeente voor validering via het WiFi4EU-portaal;
 2. valideert de gemeente het installatieverslag in het portaal, waarbij zij bevestigt dat alle opgegeven toegangspunten daadwerkelijk bestaan en zich op de plek van de opgegeven gps-coördinaten bevinden;
 3. na de validering door de gemeente van het installatieverslag heeft het INEA 60 dagen de tijd om:
 • te controleren dat de wifi-installatie voldoet aan artikel 4.2. van de subsidieovereenkomst (dat wil zeggen dat er een functionerend netwerk is, dat het WiFi4EU-logo zichtbaar is enz.);
 • de kwaliteit en betrouwbaarheid van het via het portaal ingediende installatieverslag te bevestigen;
 • de betaling uit te voeren. 

Als niet aan artikel 4.2 van de subsidieovereenkomst wordt voldaan, worden zowel de bevestiging van het installatieverslag als de betaling opgeschort totdat wel aan dat artikel wordt voldaan. Ook de installatie van de snippet moet correct gebeuren, anders kan geen opdracht tot betaling worden gegeven. Raadpleeg de HTML-template en de handleiding voor de installatie van de snippet, te vinden op de WiFi4EU-webpagina van INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

6.8.  Moet het wifi-installatiebedrijf factureren aan INEA/de Europese Commissie of aan de gemeente? 

Het wifi-installatiebedrijf moet zijn factuur rechtstreeks aan de gemeente richten. INEA/de Commissie komen niet tussenbeide in de contractuele betrekkingen tussen de gemeente en het wifi-installatiebedrijf en hoeven ook geen kopieën van facturen te ontvangen. Uiteraard moeten de gemeenten en de wifi-installatiebedrijven voldoen aan de nationale financiële regels inzake facturering. Gemeenten kunnen contact opnemen met hun bevoegde nationale autoriteit voor meer informatie over aanbestedingsregels, contracten en/of boekhouding.

Gemeenten moeten alle originele bewijsstukken bewaren om tot drie jaar na de datum waarop het saldo wordt betaald, de goede uitvoering te kunnen aantonen. In geval van lopende audits moeten de documenten worden bewaard totdat dergelijke audits, beroepsprocedures, geschillen of claims zijn afgehandeld.

6.9. Kan een wifi-installatiebedrijf het installatieverslag wijzigen nadat het bij de gemeente is ingediend?

Het wifi-installatiebedrijf dient het installatieverslag in zodra de installatie is voltooid. Door het installatieverslag in te dienen verklaart het wifi-installatiebedrijf dat de installatie is voltooid en voldoet aan de technische vereisten bepaald in bijlage I van de  model-subsidieovereenkomst.  Als het installatieverslag te vroeg werd ingediend, moet het wifi-installatiebedrijf de gemeente vragen het te verwerpen. Als de gemeente het installatieverslag nog niet heeft bevestigd, gaat het verslag terug naar het wifi-installatiebedrijf zodat het kan worden aangepast.

Als het wifi-installatiebedrijf het installatieverslag heeft ingediend, zal het WiFi4EU-portaal automatisch een e-mail sturen aan de gemeente om te vragen de door het wifi-installatiebedrijf meegedeelde informatie te controleren en te bevestigen dat de installatie is voltooid en voldoet aan de technische vereisten bepaald in bijlage I van de model-subsidieovereenkomst. 

De gemeente kan het installatieverslag verwerpen. Het WiFi4EU-portaal stuurt dan automatisch een e-mail naar het wifi-installatiebedrijf waarin wordt vermeld welke reden de gemeente heeft opgegeven voor het verwerpen van het verslag.  Als de gemeente het installatieverslag verwerpt, kan het wifi-installatiebedrijf er wijzigingen in aanbrengen en het opnieuw indienen.

Nadat de gemeente het installatieverslag heeft gevalideerd, kan het niet langer worden gewijzigd.

De Commissie heeft het door het wifi-installatiebedrijf ingediende en door de gemeente gevalideerde installatieverslag nodig om haar eigen controles uit te voeren om na te gaan of de regels van de model-subsidieovereenkomst werden nageleefd. Als alles in orde is, betaalt de Commissie de voucher binnen een termijn van 60 dagen.

6.10. Kan een gemeente haar eerste keuze van wifi-installatiebedrijf veranderen tijdens de uitvoeringsperiode van 18 maanden

De begunstigde (gemeente) kan zijn keuze van wifi-installatiebedrijf wijzigen. De begunstigde moet erop toezien dat er voldoende tijd overblijft binnen de uitvoeringsperiode van 18 maanden - beginnende na de medeondertekening van de subsidie-overeenkomst door het INEA - om de installatie van het (de) wifi-netwerk(en) door het nieuwe wifi-installatiebedrijf te voltooien. De wijziging moet in elk geval plaatsvinden vóór de begunstigde het installatieverslag valideert in het portaal (zie FAQ nr. 6.7). De begunstigde kan de gegevens van het wifi-installatiebedrijf wijzigen en de eerste selectie bijwerken onder de tab “Mijn voucher”, door te klikken op de link “zie bijzonderheden” van het wifi-installatiebedrijf

7. HET WIFI4EU-PORTAAL

7.1. Ik kan niet inloggen op het WiFi4EU-portaal. Wat nu?

Indien u niet langer toegang heeft tot het WiFi4EU-portaal (d.w.z. geen toegang heeft tot het EU Login-account dat voor de oorspronkelijke inschrijving is gebruikt), moet de gemeente het online-formulier invullen om deze informatie op het portaal aan te passen en toegang tot het portaal te krijgen. Dit formulier is beschikbaar in alle EU-talen: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EU_NEW_Change_Request_form. Volg de instructies en vermeld welke informatie met betrekking tot de gemeente moet worden aangepast. Zie ook vraag 2.3.

Als u specifieke problemen op IT- of technisch gebied ondervindt, kunt u contact opnemen met de helpdesk en leg daarbij uit wat het probleem is.

8. GEGEVENSBESCHERMING

8.1. Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?

Overeenkomstig de toepasselijke EU-wetgeving (met name Verordening (EG) nr. 2018/1725) verzamelt het WiFi4EU-portaal uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn voor de deelname aan het WiFi4EU-initiatief en het beheer ervan door de Europese Commissie (of het INEA). De gegevens worden niet bewaard tenzij dit noodzakelijk is voor controle- en auditdoeleinden. 

Sommige van deze gegevens kan de Europese Commissie (of het INEA), en alleen voor zover dit noodzakelijk is, delen met andere instellingen en organen van de Unie en de lidstaten (met inbegrip van hun regionale of lokale autoriteiten) of andere diensten belast met controles of inspecties in overeenstemming met de Europese wetgeving (Europese Rekenkamer, OLAF, de Europese Ombudsman enz.).

Er staat meer informatie in de privacyverklaring van WiFi4EU, beschikbaar op de homepage van het WiFi4EU-portaal.

Op het WiFi4EU-netwerk vallen de registratie en authenticatie van gebruikers, en dus de eventuele verzameling en verwerking van persoonsgegevens, in fase I onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en de internetproviders met wie een contract is gesloten. In deze fase moet elke WiFi4EU-hotspot zich houden aan een privacyverklaring en de toepasselijke nationale en EU-wetgeving, met name Verordening (EG) nr. 2018/1725.

In fase II zorgt de gemeenschappelijke authenticatiedienst ervoor dat eindgebruikers zich slechts eenmaal hoeven te registreren, waarna ze van alle WiFi4EU-hotspots gebruik kunnen maken, zonder hun gegevens opnieuw in te voeren.

9. TECHNISCHE VRAGEN

Tekniske krav stap voor stap

9.1. Wat is de domeinnaam volgens de definitie van artikel 4.1 van de subsidieovereenkomst?

De domeinnaam is het internetadres van het captive portal van het WiFi4EU-netwerk (URL). Hiermee wordt de website bedoeld waarop het captive portal staat en niet de website waarnaar de gebruiker wordt doorverwezen na het inloggen. Die wordt bepaald door de gemeente.

9.2. Toegangspunten

9.2.1 Aan welke technische vereisten moeten de WiFi4EU-toegangspunten voldoen?

De technische specificaties van de uitrusting worden beschreven in punt 6.2.2 van de oproep en in artikel I.2 van bijlage I bij de subsidieovereenkomst tussen de gemeenten en de Commissie.

De gemeente ziet erop toe dat elk toegangspunt:

·         geschikt is voor gelijktijdig "dual-band"-gebruik (2,4 Ghz - 5 Ghz)

·         minstens vijf jaar wordt ondersteund

·         een gemiddeld storingsvrij interval van ten minste 5 jaar heeft

·         voor alle toegangspunten van elk WiFi4EU-netwerk over een specifiek, gecentraliseerd en uniek punt van beheer beschikt

·         IEEE 802.1x ondersteunt

·         verenigbaar is met IEEE 802.11ac Wave I

·         IEEE 802.11r ondersteunt

·         IEEE 802.11k ondersteunt

·         IEEE 802.11v ondersteunt

·          ten minste 50 gebruikers tegelijk aankan zonder verslechtering van de prestaties

·         ten minste 2x2 multiple-input-multiple-output (MIMO) heeft

·         voldoet aan Hotspot 2.0 (Passpoint-certificeringsprogramma van de Wi-Fi Alliance).

9.2.2.  Hoeveel toegangspunten moeten er minimaal binnen of buiten worden geïnstalleerd?

Het minimale aantal toegangspunten, zoals ook aangegeven in punt 6.2.2 van de oproep en in artikel I.2 van bijlage 1 bij de subsidieovereenkomst, is als volgt:

Minimumaantal toegangspunten buiten

Minimumaantal toegangspunten binnen

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

 

9.2.3. Is het mogelijk het minimumaantal toegangspunten (en het bedrag van de voucher) te verlagen?

Nee, dit is niet mogelijk. Het aantal toegangspunten is vastgesteld in artikel I.2 van bijlage I bij de subsidieovereenkomst. Hiervan kan niet worden afgeweken omdat de regeling niet voorziet in gedeeltelijke financiering of gedeeltelijke naleving van de voorwaarden. De toegangspunten kunnen echter betrekking hebben op verschillende gebieden, ook als deze fysiek niet dicht bij elkaar liggen of onderling verbonden zijn. Bovendien kan op een bepaalde plaats meer dan één toegangspunt worden geïnstalleerd (bv. om het wifisignaal te versterken).

9.2.4.  Hoeveel netwerken moet ik voor mijn project creëren? Heeft het zin om meerdere netwerken in dezelfde gemeente te creëren?

Alle toegangspunten kunnen op één netwerk draaien, ongeacht de internetaanbieder of het IP van het toegangspunt. In principe is het toegestaan om meerdere netwerken te creëren, maar dat moet dan wel nodig zijn voor het opzetten en onderhouden van meerdere captive portals (één voor elk netwerk). Dat is dan bijvoorbeeld een netwerk voor het plaatselijke museum en nog een netwerk voor alle andere toegangspunten (gemeentehuis, voetgangerszone, park enz.)

Een wifi-installatiebedrijf mag dus meerdere netwerken creëren en het minimumaantal toegangspunten over verschillende netwerken verdelen, maar het wordt om de volgende redenen met klem aangeraden zo min mogelijk netwerken te creëren:

 1. Netwerken met weinig toegangspunten zullen waarschijnlijk voor slechts een zeer klein aantal verbindingen per week worden gebruikt. Dat leidt tot automatische waarschuwingen door het WiFi4EU-systeem voor monitoring op afstand.
 2. Elk WiFi4EU-netwerk dat wordt gecreëerd, moet met een ander captive portal zijn verbonden.
 3. Als er meerdere netwerken en dus meerdere captive portals zijn, nemen de algehele exploitatie- en onderhoudskosten toe.
 4. Als er meerdere netwerken actief zijn, voert het WiFi4EU-systeem voor monitoring op afstand voor elk opgegeven netwerk afzonderlijk een conformiteitscontrole uit voordat de betaling wordt vrijgegeven. Dat betekent dat elk opgegeven netwerk moet voldoen aan de minimale technische vereisten van artikel 4.2 van de subsidieovereenkomst (d.w.z. visuele identiteit, minimale connectiviteit voor de eindgebruikers) voordat INEA betaling van de voucher toestaat.

Het kan echter nuttig zijn dat een gemeente meerdere netwerken creëert (en het minimumaantal toegangspunten over meerdere netwerken verdeelt) indien die gemeente er veel waarde aan hecht dat haar digitale diensten op afzonderlijke “landingspagina's” (captive portals) worden gepromoot. Een gemeente kan bijvoorbeeld een netwerk hebben met toegangspunten in het gemeentehuis of een ander openbaar gebouw waarop e-overheidsdiensten aan lokale burgers worden aangeboden, en een ander, op bezoekers van buitenaf gericht netwerk met toegangspunten in het toerismebureau of op andere culturele locaties.

9.2.5 Kan er per locatie meer dan één toegangspunt zijn?

Ja, dat kan. In de subsidieovereenkomst worden geen beperkingen gesteld aan de manier waarop de toegangspunten worden verdeeld. De gemeenten kunnen dit helemaal zelf beslissen, afhankelijk van wat het best is voor de gebruikers.

9.2.6.  Wordt de upgrade van bestaande toegangspunten gedekt door de WiFi4EU-voucher?

Ja, de WiFi4EU-voucher kan worden gebruikt om de upgrade van een bestaand openbaar wifi-netwerk te financieren, op voorwaarde dat de upgrade het netwerk in overeenstemming brengt met de in de oproep vermelde voorwaarden.

9.3. SSID (Service Set Identifier)

9.3.1. Hoe moet het netwerk (SSID) worden opgezet?

De SSID van het WiFi4EU-netwerk moet een naam krijgen overeenkomstig bijlage I bij de subsidieovereenkomst. De naam van het WiFi4EU-netwerk is de naam die de gemeente wil geven aan het WiFi4EU-netwerk (bv. gemeentehuis) voor de communicatie met het INEA en om het te onderscheiden van andere netwerken.

9.3.2.  Mogen we een andere SSID dan WiFi4EU gebruiken?

Naast de standaard-SSID "WiFi4EU" (op basis van een open netwerk en captive portal) kan ook worden gebruikgemaakt van:

- één SSID voor intern gebruik door de gemeente, bijvoorbeeld voor het personeel van de administratieve diensten in het gemeentehuis of in de openbare bibliotheek, of voor een smart city-project;

en/of

- één SSID voor de veilige authenticatie van WiFi4EU-gebruikers in de eerste fase van het WiFi4EU-initiatief (bv. "WiFi4EU — beveiligd").

In fase II van het WiFi4EU-initiatief zal een beveiligde, gemeenschappelijke authenticatiedienst worden gecreëerd voor alle WiFi4EU-netwerken in Europa (zie ook vraag 9.4). Als in de eerste fase een lokale SSID voor beveiligde authenticatie wordt gecreëerd (zoals in bovenstaand geval), kan deze dus in fase II worden verwijderd of parallel worden gebruikt.

In ieder geval mogen extra SSID's de kwaliteit van de aan het grote publiek aangeboden diensten nooit beïnvloeden. De gemeenten moeten dergelijke SSID’s ook duidelijk een andere naam geven dan de open SSID "WiFi4EU".

Zie voor meer informatie artikel I.5 van bijlage I bij de subsidieovereenkomst.

9.3.3. Is de gemeente verplicht een SSID uit te zenden met een open captive portal zonder gebruikersidentificatie?

Het doel van WiFi4EU is om een zo gemakkelijk mogelijke toegang tot gratis wifi-netwerken in de openbare ruimte te bieden. Daarom gaat de voorkeur uit naar de meest eenvoudige inlogprocedure, dus in principe op basis van één klik op een knop. Indien de gemeente volgens de nationale wetgeving echter verplicht is andere registratie- en authenticatieprocedures toe te passen, dan kan dit, bijvoorbeeld door extra gebruikersgegevens te vragen. Indien er geen wettelijke verplichtingen zijn, moet de inlogprocedure met één klik op een knop worden toegepast.

9.4. Wie is verantwoordelijk voor de authenticatie van de gebruiker?

In fase I zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de authenticatie, autorisatie en administratie van de gebruikers. In fase II zal er op EU-niveau één enkel authenticatiesysteem komen. De gemeenten zullen hun netwerken moeten herconfigureren om daarmee een verbinding tot stand te brengen. De gemeenten zullen verantwoordelijk blijven voor de autorisatie en administratie van de gebruikers. Meer informatie over deze twee fasen staat in bijlage I bij de subsidieovereenkomst.

9.5. Is Passpoint-certificering vereist?

Zoals gespecificeerd in bijlage I bij de subsidieovereenkomst, moet de WiFi4EU-apparatuur over hotspot 2.0 beschikken om in aanmerking te komen voor een WiFi4EU-voucher. Het "Passpoint Certification Program" is nodig om de interoperabiliteit van de apparatuur te waarborgen, niet alleen met apparatuur van andere fabrikanten, maar ook met de gemeenschappelijke authenticatiedienst die de Commissie in fase II van het WiFi4EU-initiatief zal aanbieden.

9.6. Is er een lijst van apparatuur die voldoet aan de Wifi4EU-eisen?

Hier vindt u de lijst van gepubliceerde "Wi-Fi CERTIFIED Passpoint®"-apparaten - Passpoint-gecertificeerde producten

9.7. Beschikt het WiFi4EU-initiatief over een captive portal-server?

Artikel I.5.1 van bijlage I bij de subsidieovereenkomst bevat een lijst met eisen waaraan het captive portal in fase I van de uitrol moet voldoen. Er is geen centrale captive portal-server. In fase II zal de Commissie een gemeenschappelijke beveiligde authenticatiedienst aanbieden en zullen de gemeenten hun netwerken moeten herconfigureren om daarmee een verbinding tot stand te brengen. De gemeenten moeten echter de captive portal blijven aanbieden. Zie ook vraag 9.4.

9.8. Wat is de uiterste termijn voor de selectie van het installatiebedrijf?

De gemeenten hebben 18 maanden de tijd om het project uit te voeren overeenkomstig de subsidieovereenkomst. Binnen deze periode van 18 maanden staat er geen termijn op de selectie van het installatiebedrijf. De gemeenten kunnen echter het best zo snel mogelijk een selectie maken om de uiterste uitvoeringstermijn te halen.

9.9. Zullen de gebruikers, wanneer in fase II van het WiFi4EU-initiatief de oplossing voor beveiligde authenticatie- en monitoring wordt gebruikt, zich op een of andere manier moeten identificeren (bv. aan de hand van een telefoonnummer)?

Antwoord: In fase II zal er één enkel registratie- en authenticatiesysteem op EU-niveau worden gebruikt. Zo zal er een geharmoniseerde methode zijn om gebruikers te laten inloggen en eenvoudig toegang te geven tot digitale diensten. Momenteel beschikken we niet over meer informatie over hoe dit technisch gezien zal worden uitgevoerd, omdat het systeem pas later dit jaar wordt aangeschaft.

9.10. Kan het verkeer op een WiFi4EU-netwerk worden beperkt, door bijvoorbeeld gegevens- of tijdslimieten per gebruiker in te stellen, om netwerkcongestie te voorkomen, of door de toegang tot bepaalde diensten, inhoud en sites volledig te blokkeren om de veiligheid van het netwerk te waarborgen?

Lokale overheden die in het kader van het WiFi4EU-initiatief gratis toegang tot internet aanbieden via een lokaal netwerk voor draadloze toegang, moeten voldoen aan de in Verordening (EU) 2015/2010 vastgestelde verplichtingen om open internettoegang te waarborgen, ongeacht of de dienst via een commerciële bemiddelaar of rechtstreeks door de plaatselijke overheid wordt verleend.

Zoals bepaald in artikel 3, lid 1, van Verordening (EU) 2015/2010 moeten aanbieders van internettoegangsdiensten in beginsel alle verkeer op gelijke wijze behandelen, zonder discriminatie, beperking of interferentie, en ongeacht de verzender en de ontvanger, de inhoud waartoe toegang wordt verleend of die wordt verspreid, de gebruikte of aangeboden toepassingen of diensten, of de gebruikte eindapparatuur.

Het datavolume per gebruiker beperken en/of tijdslimieten toepassen is toegestaan, mits de bovenstaande beginselen worden nageleefd en op voorwaarde dat dat nodig is om een soepel functioneren van het netwerk en, met name, de eerlijke verdeling over de gebruikers van de capaciteit tijdens piekuren te garanderen, overeenkomstig punt I.4 van bijlage I bij de subsidieovereenkomst die de gemeenten moeten ondertekenen.

Ook zijn redelijke* verkeersbeheersmaatregelen toegestaan. Bovendien voorziet artikel 3, lid 3, in de mogelijkheid om aanvullende verkeersbeheersmaatregelen te nemen, wat onder meer gerechtvaardigd kan worden door de noodzaak om onder meer:

- de integriteit en de veiligheid van het netwerk, van de diensten die via dit netwerk worden aangeboden en van de eindapparatuur van de eindgebruikers te beschermen;

- dreigende netwerkcongestie te voorkomen en de effecten van uitzonderlijke of tijdelijke netwerkcongestie te beperken, op voorwaarde dat gelijkwaardige soorten verkeer gelijk worden behandeld. In de uitvoeringsrichtsnoeren van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) staat meer informatie over de manier waarop de verordening ten uitvoer moet worden gelegd.

In ieder geval moeten de lokale netwerken voor draadloze toegang die door het WiFi4EU-initiatief worden ondersteund, aan de toepasselijke subsidievoorwaarden en aan de kwaliteitseisen van de dienstverlening voldoen: de netwerkcongestie mag niet het gevolg zijn van de niet-naleving van de backhaul-eisen die een kwalitatief hoogwaardige internetervaring voor gebruikers garanderen (punt I.3).

*Om als redelijk te worden beschouwd, moeten dergelijke maatregelen transparant, niet-discriminerend en evenredig zijn en gebaseerd zijn op objectief verschillende kwaliteitseisen aan de dienstverlening voor specifieke categorieën verkeer (niet op grond van commerciële overwegingen). Dergelijke maatregelen mogen niet worden gebruikt om de specifieke inhoud te controleren en zij mogen niet langer dan nodig worden toegepast.

9.11.  Kan een WiFi4EU-netwerk 's nachts gedurende enkele uren worden afgesloten?

Wifi4EU-netwerken moeten grotendeels onbeperkte toegang tot internet bieden en moeten gedurende ten minste drie jaar vanaf de bevestiging van de uitrol door het INEA operationeel zijn. Dit wordt gecontroleerd via een systeem voor monitoring op afstand. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden kunnen wifi4EU-netwerken tijdelijk worden onderbroken. Dergelijke onderbrekingen mogen niet langer duren dan de uitzonderlijke omstandigheden die hen hebben veroorzaakt, duren. INEA kan verzoeken om rechtvaardiging van de uitzonderlijke omstandigheden.

10. OVERIGE

10.1. Wat is de WiFi4EU-gemeenschap? Kunnen we hieraan meewerken?

De WiFi4EU-gemeenschap is een interactief forum waarop belanghebbenden (gemeenten en wifi-installatiebedrijven) rechtstreeks informatie over het WiFi4EU-initiatief kunnen uitwisselen.

De WiFi4EU-gemeenschap heeft tot doel om door middel van blogs, geleide discussies en de uitwisseling van nieuws en informatie de dialoog aan te zwengelen, deelnemers de kans te bieden beste praktijken en ervaringen met elkaar te delen, en ook een groter publiek op de hoogte te houden van WiFi4EU.

U bent dus van harte welkom bij de WiFi4EU-gemeenschap: https://futurium.ec.europa.eu/en/wifi4eu-community?language=nl.

10.2. Welke gevolgen heeft de brexit voor aanvragers uit het Verenigd Koninkrijk?

Na de inwerkingtreding, op 1 februari 2020, van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) en met name artikel 127, lid 6, en de artikelen 137 en 138, worden onder verwijzingen naar natuurlijke of rechtspersonen die in een lidstaat van de Europese Unie verblijven of gevestigd zijn, ook natuurlijke of rechtspersonen die zich in het Verenigd Koninkrijk bevinden of daar gevestigd zijn verstaan. Ingezetenen en entiteiten van het Verenigd Koninkrijk mochten daarom deelnemen aan de vier WiFi4EU-oproepen.

Bovendien komen aanvragers en begunstigden uit het Verenigd Koninkrijk voor de gehele periode van subsidies tot uitvoering van het meerjarig financieel kader (MFK) van de EU voor 2014-2020 in aanmerking voor EU-financiering, ook na het einde van de overgangsperiode, zoals altijd op voorwaarde dat de toepasselijke regels, bijvoorbeeld betreffende subsidiabele uitgaven, worden nageleefd. Dit geldt ook voor bestaande subsidies en lopende procedures, zelfs indien de vastleggingen in de begroting en/of de juridische verbintenissen na 31 december 2020 zijn gedaan ten aanzien van vastleggingskredieten in het kader van het MFK 2014-2020.

10.3. Moeten wij gebruik maken van een “officieel erkend”  WiFi4EU-consultant en/ installatiebedrijf om ons te laten helpen bij de voorbereiding van onze toepassing of bij de uitvoering?

Neen. In het kader van WiFi4EU doet de Commissie/INEA geen enkele formele aanwijzing of aanbeveling van een wifi-installatiebedrijf of - consultant. Wees dus op uw hoede als u wordt benaderd door of advertenties/nieuwsberichten ziet van organisaties die beweren dat zij hiervoor “officieel erkend” of “officieel aangewezen”, ook als zij het WiFIEU-logo en/of de EU-vlag gebruiken.

Wij vragen u ook in dergelijke gevallen de helpdesk op de hoogte te brengen, zodat de Europese Commissie het nodige kan doen om deze misleidende informatie een halt toe te roepen. De Europese Commissie/INEA behoudt zich met name het recht voor de registratie in te trekken van wifi-installatiebedrijven die zich inlaten met dergelijke incorrecte praktijken.

Wifi-installatiebedrijven kunnen zich op ieder moment inschrijven op het WiFi4EU-portaal. De informatie over deze bedrijven op het portaal is slechts een hulpmiddel en houdt niet in dat deze bedrijven op enige wijze worden aanbevolen.

Elke gemeente selecteert zelf het wifi-installatiebedrijf dat de WiFI4EU-hotspot zal installeren, overeenkomstig hun eigen standaardprocedures (regels voor aanbestedingen).

10.4 Zijn er richtsnoeren beschikbaar die van toepassing zijn op aanbestedingskwesties die worden beïnvloed door COVID-19?

De gemeenten en de wifi-installatiebedrijven moeten voldoen aan de nationale financiële regels inzake facturering. Vanwege de omstandigheden in verband met het COVID-19-virus kunnen de normale nationale termijnen voor overheidsopdrachten echter te krap zijn, waardoor de aanbestedende diensten soms niet in de gelegenheid zijn om nieuwe termijnen gestand te doen, bv. wanneer gemeenten de gunning aan het wifi-installatiebedrijf willen versnellen.

Er zijn precedenten waarbij uitzonderlijke vereenvoudigingsmaatregelen mogelijk waren in het kader van noodsituaties.

Zo heeft de Europese Commissie in het kader van de asielcrisis in 2015 de volgende richtsnoeren inzake “dringende aanbestedingen” vastgesteld, voor gevallen waarin een onderhandse gunning gerechtvaardigd zou zijn. Zie de richtlijnen.

De nationale aanbestedingsautoriteiten kunnen in een nationale context advies geven over de omzetting van deze richtsnoeren. Contactinformatie van uw nationale vertegenwoordiger.

10.5 Komt er een verlenging van de installatietermijn voor WiFi4EU-begunstigden van de oproepen 1, 2 en 3?

De uitbraak van het Coronavirus heeft ernstige gevolgen voor duizenden gemeenten in heel Europa. Wij zijn ons ervan bewust dat de strikte lockdownmaatregelen die in verschillende Europese landen zijn genomen, de uitrol van WiFi4EU-netwerken vertragen of zelfs blokkeren. Gezien deze onvoorziene omstandigheden heeft de Europese Commissie besloten een verlenging van de installatietermijn voor WIFi4EU-begunstigden van de oproepen 1, 2 en 3 toe te staan om alle betrokken gemeenten in staat te stellen hun projecten te voltooien. De oorspronkelijke uitvoeringsperiode van 18 maanden voor de installatie en exploitatie van het WiFi4EU-netwerk wordt met 8 maanden verlengd.

10.6 Waarom verschilt het aantal door een installatiebedrijf gerapporteerde verbonden gebruikers/apparaten van het aantal dat is vastgesteld door het systeem voor het toezicht op WiFi4EU?

Het instrument voor het toezicht op WiFi4EU kan alleen de gebruikers/apparaten tellen die de volledige aansluitcyclus op het lokale portaal hebben uitgevoerd, met inbegrip van het downloaden van de snippet, de precieze weergave van de juiste WiFi4EU-banner op het apparaat en de verzending van gegevens van de snippet naar de WiFi4EU-bewakingsservers (wat neerkomt op ongeveer 70 Kbyte aan verzonden gegevens). Als de cyclus wordt onderbroken, kan het WiFi4EU-systeem de gebruiker / het apparaat niet meetellen in de statistieken. Daarom moeten alle aansluitingen op de toegangspunten met minder dan 70 Kbytes automatisch uit de telling worden verwijderd.

10.7 Waarom krijg ik nog steeds waarschuwingen over de non-conformiteit van de captive portal als de resultaten van de zelftest (zelftestmodus) positief zijn?

Zelfs als de zelftest met succes wordt uitgevoerd, betekent dit niet dat alle gebruikers die toegang hebben tot de captive portal het WiFi4EU-logo/banner te zien zullen krijgen zoals het bedoeld is. Het betekent alleen dat het apparaat van waaruit de test is uitgevoerd, aan de voorschriften voldeed. Elk gebruikt apparaat kan verschillende schermafmetingen hebben met verschillende resoluties of configuraties waarin de content wordt afgebeeld. De snippet controleert of aan alle in de gids voor de uitvoering vastgestelde criteria is voldaan op basis van de resolutie en/of configuratie van dat specifieke apparaat. Dit is de reden waarom de zelftest niet voor 100 % garandeert dat de captive portal werkt zoals bedoeld voor alle aangesloten apparaten. We moedigen de installatiebedrijven en gemeenten aan om de toepassing van de snippet op verschillende apparaten (computers en smartphones, in staand of liggend formaat) te testen.

10.8 Hoe moet ik de in de installatiehandleiding beschreven zelftest (zelftestmodus) uitvoeren?

De zelftestmodus kan worden geactiveerd terwijl het lokale portaal wordt ontwikkeld. De zelftest moet worden uitgevoerd op verschillende systemen met verschillende schermconfiguraties (klein, groot, staand, liggend) om de juiste weergave van de visuele identiteit te valideren. Bovendien moet de test worden verricht via een directe verbinding met het WiFi4EU-netwerk.

Let op de configuratieverschillen, maak gebruik van de “valideringslog” en corrigeer de opzet van de captive portal zoals vermeld in de instructies in de handleiding voor het installeren van de snippet (beschikbaar op https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu). Besteed in het bijzonder aandacht aan deel 5.6 wat betreft de grootte en positie van de visuele identiteit van WiFi4EU.

Zorg er ook voor dat de zelftestmodus na voltooiing wordt gedeactiveerd, zodat de gegevensstroom via de snippet naar het systeem voor monitoring op afstand van de Europese Commissie/INEA wordt voortgezet (handleiding voor het installeren van de snippet, deel 6.4).

#Wifi4EU on Twitter