Back to WiFi4EU main page
WiFi4EU – Vprašanja in odgovori

1.OZADJE

1.1 Kakšen je splošni cilj pobude WiFi4EU?

Cilj pobude WiFi4EU je državljanom in obiskovalcem zagotoviti dostop do interneta visoke kakovosti po vsej EU prek brezplačnih dostopnih točk Wi-Fi na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne uprave, knjižnice in zdravstveni domovi. Boni, ki jih Evropska komisija financira prek pobude, bodo dodeljeni za podporo občinam pri namestitvi dostopnih točk Wi-Fi v teh središčih javnega življenja, z uporabo storitev podjetij za namestitev omrežja Wi-Fi.

1.2 Kdo lahko sodeluje pri pobudi WiFi4EU?

Pobuda WiFi4EU je na voljo organom javnega sektorja držav članic EU in sodelujočih držav EGP (Norveške in Islandije). Na prvem in sedanjem razpisu za zbiranje prijav lahko sodelujejo samo občine (ali enakovredne lokalne uprave) ali zveze občin. Seznam organov, ki se lahko prijavijo, je bil dogovorjen z državami članicami in je na voljo na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-municipalities?lang=en.

V celotnem času trajanja pobude WiFi4EU lahko vsaka občina prejme le en bon. Zato občine, ki so na enem razpisu že prejele bon, niso upravičene do prijave na nobenega od naslednjih razpisov, občine, ki bona niso prejele, pa lahko poskusijo znova in se prijavijo na prihodnjih razpisih.

1.3 Kakšna je vrednost bona WiFi4EU?

Vrednost posameznega bona, ki se dodeli, znaša 15 000 EUR.

2.REGISTRACIJA

2.1 Katere občine in zveze, ki jih sestavljajo občine, se lahko registrirajo? Kako in kdaj se lahko registriramo?

Za prijavo na pobudo WiFi4EU morajo vse občine (ali zveze občin), ki izpolnjujejo pogoje in so vključene v zgoraj navedeni seznam (vprašanje 1.2), najprej vnesti svoje podatke za registracijo prek portala WiFi4EU (https://www.wifi4eu.eu/#/home). Registracije se lahko opravijo kadar koli in v katerem koli jeziku države članice EU.

Upoštevajte, da je treba za postopek registracije uporabiti račun EU Login, vezan na občino. (Dodatne informacije o tem, kako ustvariti račun EU Login, so na voljo na povezavi: http://europa.eu/!Uv63Cx.)

Registracijo začnite na domači strani portala WiFi4EU. Nato s spustnega seznama izberite svojo občino. Navedite zahtevane podatke o občini (vključno z državo, vrsto organizacije, ki se registrira (občina ali zveza), in naslovom).

Vključite kontaktne podatke župana / predsednika občine / zakonitega zastopnika, tj. osebe, ki je pristojna za podpis sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. Opozorilo: priporočamo, da se za podpis sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev navede SAMO predsednik občine / župan in ne kateri koli zakoniti zastopnik občine. Če bi župan / predsednik občine kljub temu želel imenovati drugo osebo za podpis sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev (tj. „pooblaščeno osebo“), je treba v registraciji navesti tudi kontaktne podatke te „pooblaščene osebe“.

Upoštevajte, da je dostop do portala vedno vezan na osebo, vključno z njenim elektronskim naslovom, ki je ustvarila račun EU Login med postopkom registracije in je zato na portalu navedena kot „kontaktna oseba“. Če želite v svojo prijavo vključiti „pooblaščeno osebo“, vam svetujemo, naj bo to ista oseba, kot je „kontaktna oseba“ (vključno z navedenim elektronskim naslovom), da se olajša postopek podpisovanja sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Zveze občin“ lahko registrirajo več občin, da se poenostavi upravljanje navedenih registracij. Vendar bo morala vsaka zveza za vsako občino, ki je vključena v registracijo, na spletu oddati ločeno končno prijavo. Upoštevajte, da zveze občin niso upravičene do bona; vsak bon se podeli samo eni upravičeni občini.

V vseh primerih se objavi samo ime registrirane občine (glejte vprašanje 8 o varstvu podatkov).

Občinam pri registraciji (ali prijavi) ni treba predložiti tehničnih opisov ali dokumentacije o omrežju Wi-Fi, ki bo vzpostavljeno. Tudi predhodne ocene stroškov projekta (npr. ocene podjetij za namestitev omrežja Wi-Fi) niso potrebne.

2.2 Smo podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi. Kako in kdaj se lahko registriramo?

Podjetja za namestitev omrežja Wi-Fi se spodbujajo k sodelovanju v pobudi WiFi4EU. Seznam registriranih podjetij za namestitev omrežja Wi-Fi je na voljo na portalu WiFi4EU. Občine, ki so prejele bon in na svojem območju iščejo podjetja za namestitev omrežja Wi-Fi, ki bi lahko nudila ustrezne storitve, si lahko ogledajo ta seznam.

Registracijo začnite na domači strani portala WiFi4EU. Navedite informacije o državah in regijah delovanja ter kontaktne in bančne podatke podjetja.

Podjetja za namestitev omrežja Wi-Fi se lahko registrirajo na portalu WiFi4EU kadar koli. Vendar morajo biti registrirana na portalu, če jih je izbrana občina najela za namestitev omrežja WiFi4EU, da bodo lahko po zaključku projekta predložila zahtevane informacije o izvedbi omrežja.

2.3 Kako lahko urejam/posodobim podatke o registraciji svoje občine na portalu?

Prosimo, upoštevajte, da občine po oddaji prijave ne morejo več spreminjati svojih podatkov na portalu (da bi npr. spremenile podatke o županu / predsedniku občine / zakonitem zastopniku po občinskih volitvah ali notranjih spremembah v organizaciji).

Vendar se te spremembe/posodobitve lahko zahtevajo prek naslednjega namenskega spletnega obrazca, ki je na voljo v vseh jezikih EU: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Sledite navodilom in navedite ustrezne spremembe/informacije na obrazcu, ki se nanaša na občino. Komisija bo na vašo zahtevo in po preverjanju dokumentacije opravila potrebne spremembe.

3.PRIJAVA

3.1 Smo občina. Kako in kdaj se lahko prijavimo?

Za prijavo na razpis WiFi4EU se morajo občine najprej registrirati na portalu WiFi4EU z veljavnim računom EU Login. To lahko storite kadar koli tako, da izpolnite obrazec za registracijo in naložite zahtevana dokazila (glejte vprašanje 3.2).

Ko se bo razpis začel, se bodo občine lahko prijavile na razpis na portalu s klikom na gumb „Prijavite se za bon“ na strani „Moja prijava“.

3.2 Kateri dokumenti so potrebni za prijavo?

Če se želijo občine prijaviti, morajo najprej dokončati registracijo tako, da na portal WiFi4EU naložijo naslednji zahtevani dokazili:

1. izpolnjen obrazec „Dokazilo o soglasju“, vključno s kopijo potnega lista ali osebne izkaznice zakonitega zastopnika / župana / predsednika občine,

2. kopijo akta o imenovanju zakonitega zastopnika ali dokument, ki dokazuje, da zakoniti zastopnik (župan / predsednik občine) zakonito zastopa občino.

Če želi zakoniti zastopnik pooblastiti osebo za podpis sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev v svojem imenu, je treba najpozneje pred podpisom sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev predložiti tudi naslednja dodatna dokumenta:

– obrazec „Pooblaščena oseba“, ki sta ga podpisala zakoniti zastopnik (tj. župan / predsednik občine) in pooblaščena oseba, ki bo podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev,

– kopijo potnega lista / osebne izkaznice pooblaščene osebe.

Obrazca „Dokazilo o soglasju“ in „Pooblaščena oseba“ sta na voljo v vseh jezikih držav članic na portalu WiFi4EU na strani „Moja prijava“.

Vsa dokazila je treba naložiti kot ločene dokumente v ustreznem formatu (.pdf, .png ali .jpg) na portal WiFi4EU na strani „Moja registracija“.

3.3 Ali je mogoče že začeti delo na našem omrežju Wi-Fi in pozneje unovčiti bon, če nam bo dodeljen?

Po finančni uredbi EU (glejte https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:32018R1046) ni mogoče za nazaj dodeliti nepovratnih sredstev za ukrepe, ki so že dokončani. Z drugimi besedami, namestitev omrežja, ki je v celoti zaključeno in predano v uporabo pred podpisom sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ni upravičena do bona.

4.IZBIRA IN DODELITEV

4.1 Kako bodo izbrani upravičenci do bona?

Občine bodo izbrane po vrstnem redu oddanih prijav glede na datum in čas oddaje prijave (tj. čas, ko so pritisnile na gumb za prijavo na portalu in NE datum in čas registracije). V naslednjem razpisu, ki je načrtovan za pomlad 2019, bo podeljenih najmanj 15 bonov na državo. Število bonov na državo ne sme presegati 15 % proračuna razpisa. Dodatne informacije so na voljo v oddelku 7 besedila razpisa.

4.2 Ne morem podpisati sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. Kaj naj storim?

Podpis sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev je lahko v izjemnih primerih onemogočen zaradi načina izvedbe registracije na portalu (npr.: če je elektronski naslov župana / predsednika občine / zakonitega zastopnika enak elektronskemu naslovu kontaktne osebe, podpis sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev začasno ni možen). Postopek podpisovanja sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev je lahko začasno onemogočen, če je prišlo do zamenjave župana, tj. v priloženih dokazilih so informacije o novem županu, vendar so podatki o prejšnjem županu še vedno prikazani na portalu.

Za navedene in podobne primere morajo občine izpolniti namenski spletni obrazec za posodobitev svojih podatkov na portalu, ki je na voljo v vseh jezikih EU: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Sledite navodilom in ustreznim spremembam/informacijam na obrazcu, ki se nanaša na občino.

5. IZVAJANJE IN DELOVANJE

(Glede posebnih tehničnih vprašanj glejte tudi oddelek 9.)

5.1 Naši občini je bil dodeljen bon in naš sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev sta podpisali občina in Evropska komisija (INEA). Kakšen je naslednji korak?

Občina mora zagotoviti, da bo v 18 mesecih po podpisu sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev namestitev dokončana in bo nameščeno omrežje začelo delovati.

Najprej mora občina izbrati podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi, ki bo opravilo delo. (Upoštevajte, da se mora izbrano podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi prav tako registrirati na portalu – glejte vprašanje 2.2.)

Vsaka občina lahko za namestitev brezžične opreme izbere podjetje za namestitev Wi-Fi po svoji presoji. Komisija/INEA ne bo posegala v pogodbeno razmerje med občino in izbranim podjetjem za namestitev omrežja Wi-Fi.

Občine bodo določile „središča javnega življenja“, kamor bodo nameščene dostopne točke WiFi4EU. Dostopne točke Wi-Fi je treba namestiti tam, kjer še ni podobnih ponudb za brezplačni brezžični dostop do interneta.

Občine so odgovorne za financiranje internetne naročnine in vzdrževanje opreme, da lahko državljanom in obiskovalcem ponujajo brezplačno brezžično povezavo visoke kakovosti najmanj tri (3) leta po namestitvi omrežja.

Občine morajo na javnih mestih, ki ponujajo internetno povezavo WiFi4EU, tudi jasno prikazati celostno podobo WiFi4EU. Dodatne informacije o pravilih celostne podobe in emblemu/logotipu WiFi4EU so na voljo na strani WiFi4EU spletnega mesta INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

Več informacij o posebnih tehničnih zahtevah pobude je na voljo v oddelku 6.2 besedila razpisa.

5.2 Katere stroške krije bon?

Bon WiFi4EU je pavšalni znesek, namenjen le kritju stroškov nakupa in namestitve opreme za dostopne točke Wi-Fi, ki izpolnjujejo zahteve iz besedila razpisa in Priloge I k sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki je bil podpisan z izbranimi občinami.

Oprema vključuje elemente, ki so potrebni za vzpostavitev omrežja WiFi4EU, kot so napajalniki (npr. adapter za napajanje prek etherneta (PoE), električni adapter, stikalo PoE) ali oprema za povezavo z internetom (npr. usmerjevalniki, mikrovalovne povezave, stikala, požarni zidovi). Glavni cilj bona pa morajo biti dostopovne točke in spoštovanje zahtevanega najmanjšega števila dostopovnih točk, ki jih je treba namestiti (glejte tudi vprašanje 9.2).

Občine bodo odgovorne za kritje stroškov povezljivosti (internetna naročnina), vzdrževanja in delovanja opreme najmanj tri (3) leta.

Posebni podatki o plačilih so na voljo tudi v oddelku 6 v nadaljevanju.

5.3 Katerih stroškov bon ne krije?

Bon ne krije opreme za razširitev vmesnega povezovalnega omrežja z druge lokacije na lokacijo WiFi4EU (npr. mikrovalovne povezave). Tudi usmerjevalnik, ki se povezuje z internetom, je običajno del internetne povezave in občina ga mora zagotoviti in vzdrževati tri leta. Zato tudi ne spada v stroške, ki jih krije bon. Vmesno povezovalno omrežje mora biti na voljo na kraju namestitve omrežja WiFi4EU ali ga je treba zagotoviti na druge načine.

5.4 Ali je projekt lahko zastavljen širše od tega, kar financira bon? Ali je možno povezati več središč lokalnega javnega življenja?

Občine lahko bon WiFi4EU uporabijo za delno financiranje projekta večje vrednosti; zato so vsi stroški opreme in namestitve, ki presegajo vrednost bona, predmet pogodbe med dobaviteljem in občino.

Več središč lokalnega javnega življenja se lahko na primer poveže z enim omrežjem (enojnim prestreznim portalom) ali več omrežji (različnimi prestreznimi portali). Če stroški za opremo in namestitev presegajo vrednost bona, bi morale dodatne stroške financirati občine ali drugi nacionalni/regionalni viri financiranja.

5.5 Ali se obstoječa javna omrežja Wi-Fi lahko pridružijo pobudi WiFi4EU?

Za zdaj se bodo obstoječa javna omrežja Wi-Fi lahko pridružila pobudi WiFi4EU, če bodo izpolnjevala pogoje in tehnične specifikacije iz Priloge I k sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev, z namenom da ne spreminjajo glavnih funkcij WiFi4EU, kot so na primer brezplačni dostop brez diskriminatornih pogojev, in če bodo spoštovala zahteve glede blagovnih znamk.

Obstoječa omrežja se bodo lahko pridružila pobudi WiFi4EU tudi brez uporabe bonov. Trenutno se ukvarjamo z oblikovanjem ustreznih rešitev za različne okoliščine, ki bi se lahko pojavile.

5.6 Kakšno hitrost bi morala ponujati omrežja WiFi4EU?

Omrežja Wi-Fi bi morala uporabnikom zagotoviti izkušnjo interneta visoke kakovosti. Občine bi se morale med ponudbami množičnega trga, ki so na voljo na njihovem območju, naročiti na tisto, ki omogoča največjo hitrost, in v vsakem primeru na tisto, ki omogoča hitrost prenosa najmanj 30 Mb/s. Hitrost vmesnega povezovalnega omrežja bi morala biti vsaj enakovredna povezljivosti, ki jo uporabljajo občine za svoje notranje potrebe. Dodatne informacije o tehničnih zahtevah pobude WiFi4EU so na voljo v oddelku 6.2 besedila razpisa in sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev (zlasti v Prilogi I).

5.7 Kaj se zgodi, če hitrosti prenosa 30 Mb/s ni mogoče zagotoviti?

V skladu s Prilogo I / členom I.3 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev se občina na množičnem trgu naroči na internetno povezavo, ki ustreza najvišji razpoložljivi hitrosti na območju, in zagotovi, da je hitrost tega vmesnega povezovalnega omrežja vsaj enaka tisti (če obstaja), ki jo občina uporablja za svoje notranje potrebe po povezljivosti, in v vsakem primeru takšna, ki ponuja hitrost prenosa najmanj 30 Mb/s. Ta zahteva je torej namenjena vmesnemu povezovalnemu omrežju za internetno povezljivost in ne uporabniku. Povezljivost vmesnega povezovalnega omrežja, ki doseže 30 Mb/s, mora biti dosežena najpozneje 18 mesecev po podpisu sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. Začasna poslabšanja hitrosti zaradi nepričakovanih okoliščin so sprejemljiva, vendar jih je treba sistematično spremljati in o njih poročati. Poslabšanje hitrosti ne sme biti posledica zmanjšane hitrosti vmesnega povezovalnega omrežja. Cilj ni imeti le brezplačno brezžično povezavo, temveč imeti takšno, ki je hitra in učinkovita.

5.8 Kaj je „prost dostop“?

Kot je navedeno v uvodni izjavi (4) Uredbe (EU) 2017/1953 (glejte https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj), mora biti storitev na dostopnih točkah WiFi4EU brezplačna, tj. da „se zagotavlja brez ustreznega nadomestila, bodisi neposrednega plačila bodisi drugih vrst nadomestil, kot sta oglaševanje ali posredovanje osebnih podatkov v komercialne namene“ prva tri (3) leta delovanja.

Vsak oglas na prestreznem portalu (tj. spletna stran občine, ki je prikazana na novo priključenim uporabnikom), ki predstavlja vir dohodka občine ali obveznost za končne uporabnike, da kupijo kateri koli izdelek ali storitev za dostop do omrežja, ne izpolnjuje pogojev za „brezplačno“ v smislu te uredbe.

5.9 Kakšna je veljavnost bona WiFi4EU?

Bon WiFi4EU velja 18 mesecev od dne, ko sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev podpiše druga pogodbenica, kar pomeni, da imajo izbrane občine po podpisu sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev 18 mesecev časa za vzpostavitev omrežja WiFi4EU. Po tem obdobju bon poteče in podjetja za namestitev omrežja Wi-Fi ga ne bodo mogla več unovčiti.

5.10 Ali se za omrežja WiFi4EU uporabljajo kakšni varnostni elementi?

Nekateri varnostni elementi bodo vključeni v tehnične specifikacije opreme in podrobno opisani v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev, zlasti v Prilogi I. Nazadnje pa bodo občine odgovorne za upravljanje vsakega omrežja WiFi4EU na lokalni ravni in tako določile varnostne nastavitve v skladu s pravom EU in nacionalno zakonodajo.

V začetni fazi javnih dostopnih točk WiFi4EU ne bo treba šifrirati. Predvideno pa je, da bo v drugi fazi (od leta 2019 naprej) vzpostavljena skupna platforma za avtentikacijo, ki bo vsebovala dodatne varnostne elemente za povezovanje končnih uporabnikov in olajševala nemoteno gostovanje na dostopnih točkah WiFi4EU na različnih območjih.

6. PLAČILO

6.1 Kako se lahko unovči bon, tj., kakšni so koraki, ki vključujejo plačilo družbi za namestitev omrežja Wi-Fi?

Da bi podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi lahko unovčilo bon Evropske komisije v višini 15 000 EUR:

 1. Mora biti registrirano na portalu WiFi4EU.
 2. Občina ga mora izbrati kot svojega ponudnika na portalu.
 3. Navesti mora podatke o svojem bančnem računu, ki jih je potrdila Komisija na portalu WiFi4EU.
 4. Predložiti mora poročilo o namestitvi omrežja (v skladu s členom 4 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev), ki ga morata nato na portalu WiFi4EU potrditi občina in Komisija.

OPOMBA: Čeprav se lahko podjetja za namestitev omrežja Wi-Fi registrirajo na portalu, pa funkcija, ki bo občini omogočila, da na portalu navede svoje izbrano podjetje za namestitev, ne bo na voljo do konca marca, ker je še v pripravi. Vendar ta korak v procesu ne bi smel ovirati občin in njihovih izbranih podjetij za namestitev omrežja pri urejanju in vzpostavljanju dostopnih točk. Z drugimi besedami, občina lahko začne vzpostavljati omrežje, svoje podjetje za namestitev omrežja pa pozneje navede na portalu, ko bo ta funkcija na voljo.

6.2 Ali bon krije davek na dodano vrednost (DDV)?

Bon je pavšalni znesek, ki je namenjen kritju celotnih stroškov opreme in njene namestitve.

6.3 Kaj se zgodi, če je strošek namestitve večji od 15 000 EUR?

V skladu s členom 4 besedila razpisa WiFi4EU-2018-1 znaša vrednost posameznega bona, ki se dodeli, 15 000 EUR v obliki pavšalnega zneska. Bon ne more kriti morebitnega neporavnanega salda.

6.4 Ali lahko občina zaupa postavitev omrežja več tretjim osebam in s tem zahteva razdelitev bona na več podjetij za namestitev omrežja Wi-Fi?

Boni WiFi4EU pokrivajo le nakup in namestitev opreme za dostopovne točke Wi-Fi. Znesek bona se lahko izplača le enemu podjetju za namestitev Wi-Fi, ki ga je občina na portalu opredelila za ta namen. Upoštevajte, da lahko izbrano podjetje za namestitev Wi-Fi del nalog prenese na druga podjetja. V tem primeru je občina odgovorna za izvedbo, ob upoštevanju, da bo plačilo izvršeno samo prvotnemu podjetju za namestitev, ki ga je občina izbrala.

7. PORTAL WIFI4EU

7.1 Ne morem se prijaviti na portal WiFi4EU. Kaj naj storim?

Če oseba nima več dostopa do portala WiFi4EU (tj. nima dostopa do svojih prijavnih podatkov računa EU Login), morajo občine izpolniti namenski spletni obrazec za posodobitev svojih podatkov na portalu. Anketa je na voljo v vseh jezikih EU: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Sledite navodilom in ustreznim spremembam/informacijam na obrazcu, ki se nanaša na občino.

8. VARSTVO PODATKOV

8.1 Kako se varujejo moji osebni podatki?

Na portalu WiFi4EU se v skladu z veljavno zakonodajo EU, zlasti Uredbo (ES) št. 45/2001, zbirajo samo osebni podatki, potrebni za sodelovanje pri pobudi WiFi4EU in njeno upravljanje s strani Evropske komisije (ali INEA). Podatki se ne hranijo, razen če je to potrebno za nadzor in revizijo.

Podobno si lahko nekatere od teh podatkov Evropska komisija (ali INEA) po načelu „potrebe po seznanitvi“ izmenjuje z drugimi institucijami in organi EU ter državami članicami (vključno z njihovimi regionalnimi ali lokalnimi organi) ali drugimi službami (Evropsko računsko sodišče, OLAF, evropski varuh človekovih pravic itd.), ki so po evropskem pravu pristojne za nadzor ali inšpekcijske preglede.

Dodatne informacije so na voljo v izjavi o zasebnosti WiFi4EU, ki je na voljo na domači strani portala WiFi4EU.

Prosimo, upoštevajte, da bosta v omrežju WiFi4EU v prvi fazi za varovanje osebnih podatkov, ki bi se lahko zbirali in obdelovali pri registraciji in avtentikaciji uporabnikov, odgovorna vsaka občina in njen pogodbeni ponudnik internetnih storitev. V tej fazi bo morala vsaka dostopna točka WiFi4EU upoštevati izjavo o varstvu osebnih podatkov ter veljavno pravo EU in nacionalno zakonodajo, zlasti Uredbo (ES) št. 45/2001.

V drugi fazi (predvidoma od leta 2019) bo na voljo enotna platforma za avtentikacijo, ki bo uporabnikom omogočala, da se registrirajo samo enkrat in gostujejo na vseh dostopnih točkah WiFi4EU brez ponovnega vnosa svojih prijavnih podatkov.

9. TEHNIČNA VPRAŠANJA

9.1 Kaj je „ime domene“ v skladu z opredelitvijo iz člena 4.1 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev?

Ime domene je spletni naslov (URL) omrežja WiFi4EU na prestreznem portalu. Upoštevajte, da se to nanaša na spletno stran, na kateri se nahaja prestrezni portal, in ne na spletno stran, na katero bo uporabnik preusmerjen po prijavi. Izbrati jo mora občina.

9.2 Dostopovne točke

9.2.1 Kakšne so tehnične zahteve za dostopovne točke WiFi4EU?

Tehnične specifikacije opreme so podrobno opisane v oddelku 6.2.2 besedila razpisa in členu I.2 Priloge I k sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki je bil podpisan med občinami in Komisijo.

Občina zagotovi, da vsaka dostopovna točka izpolnjuje vsaj naslednje zahteve:

 • podpira hkratno dvopasovno (2,4 Ghz–5 Ghz) uporabo,
 • ima podporni cikel, daljši od 5 let,
 • povprečni čas med okvarami (MTBF) znaša najmanj 5 let,
 • ima namensko in centralizirano enotno točko upravljanja za vse dostopovne točke vsakega omrežja WiFi4EU,
 • podpira IEEE 802.1x,
 • je skladna s standardom IEEE 802.11ac Wave I,
 • podpira IEEE 802.11r,
 • podpira IEEE 802.11k,
 • podpira IEEE 802.11v,
 •  zmore vsaj 50 hkratnih uporabnikov brez poslabšanja delovanja,
 • ima najmanj 2 x 2 antenska sistema z več vhodi in izhodi (MIMO),
 • je skladna s standardom Hotspot 2.0 (program certificiranja Passpoint Wi-Fi Alliance).

9.2.2 Kakšno je najmanjše število dostopovnih točk, ki jih je treba namestiti (v zaprtih prostorih ali na prostem)?

Najmanjše število dostopovnih točk, kot je navedeno tudi v oddelku 6.2.2 besedila razpisa in v Prilogi 1 / členu I.2 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, je naslednje:

Najmanjše število dostopovnih točk na prostem

Najmanjše število dostopovnih točk v zaprtih prostorih

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

9.2.3 Ali lahko zmanjšamo najmanjše število dostopovnih točk (pri znižani vrednosti bona)?

Ne, to ni mogoče. Število dostopovnih točk je določeno v Prilogi 1 / členu I.2 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. Odstopanje od tega ni možno, ker program ni zasnovan tako, da bi omogočal delno financiranje ali delno izpolnjevanje pogojev. Vendar pa lahko dostopovne točke pokrivajo več območij, tudi če niso fizično blizu ali med seboj povezane. Poleg tega je mogoče na določenem mestu namestiti več kot eno dostopovno točko (npr. za okrepitev sprejema signala Wi-Fi).

9.2.4 Ali lahko razdelimo najmanjše število dostopovnih točk med različna omrežja?

Če se dostopovne točke nahajajo na različnih fizičnih lokacijah (npr. na glavnem mestnem trgu in v knjižnici) in so vse povezane na isti prestrezni portal, se to šteje za eno omrežje WiFi4EU.

Če je število dostopovnih točk razdeljeno in je vsaka skupina povezana na drug prestrezni portal (če je namen imeti različne prestrezne portale, npr. enega za muzej in enega za knjižnico), se to šteje za različna omrežja WiFi4EU.
Če se boste odločili za vzpostavitev različnih omrežij / prestreznih portalov, ne pozabite, da je treba prestrezne portale tudi vzdrževati, kar lahko poveča stroške virov in obratovanja.

9.2.5 Ali imam lahko na vsaki lokaciji več kot eno dostopovno točko?

Da. Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev ne vsebuje nobenih omejitev glede porazdelitve dostopovnih točk. O tem se lahko odločijo občine same, pri čemer morajo upoštevati, da dostopovne točke najbolje služijo uporabnikom.

9.2.6 Ali bon WiFi4EU krije nadgradnjo obstoječih dostopovnih točk?

Da, bon WiFi4EU se lahko uporabi za financiranje nadgradnje obstoječega javnega omrežja Wi-Fi, pod pogojem, da omrežje z nadgradnjo izpolni pogoje, ki so navedeni v besedilu razpisa.

9.3 SSID

9.3.1 Kako je treba vzpostaviti omrežje (SSID)?

Omrežje SSID WiFi4EU bi bilo treba poimenovati v skladu s Prilogo I k sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev. Ime omrežja WiFi4EU pomeni ime, ki ga želi občina dati omrežju WiFi4EU (npr. mestna hiša), da ga identificira pri komuniciranju z INEA in loči od drugih omrežij.

9.3.2 Ali lahko uporabljamo SSID, ki ni WiFi4EU?

Poleg standardnega SSID „WiFi4EU“ (na podlagi odprtega omrežja in prestreznega portala) je možno distribuirati tudi:

– en SSID za notranje potrebe občine, npr. za osebje upravnih služb v mestni hiši ali javni knjižnici ali za projekt pametnega mesta

in/ali

– en SSID za zagotavljanje varne storitve avtentikacije uporabnikov WiFi4EU v prvi fazi izvajanja WiFi4EU (npr. „WiFi4EU – zavarovano“).

Upoštevajte, da bo v drugi fazi izvajanja WiFi4EU vzpostavljena skupna varna storitev avtentikacije, ki se bo uporabljala za vsa omrežja WiFi4EU v Evropi (glejte tudi vprašanje 9.4). Če je v prvi fazi vzpostavljen lokalni SSID, ki zagotavlja varno storitev avtentikacije (kot v zgornjem primeru), se lahko v drugi fazi odstrani ali pa se lahko vzporedno distribuira še naprej.

Dodatna distribucija SSID pa v nobenem primeru ne sme vplivati na kakovost storitve, ki je na voljo splošni javnosti. Občina bi morala zagotoviti tudi ustrezno razliko med poimenovanjem takšnega SSID in imenom odprtega SSID „WiFi4EU“.

Podrobnejše informacije so na voljo v Prilogi I / členu I.5 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

9.3.3. Je obec povinná vysielať SSID pomocou otvoreného portálu na prihlasovanie (Open Captive Portal), t. j. bez identifikácie používateľa?

Cieľom iniciatívy WiFi4EU je poskytnúť čo najľahší prístup k bezplatným Wi-Fi sieťam vo verejných priestoroch. Preto sa domnievame, že prihlasovací postup by mal byť čo najjednoduchší a na pripojenie by malo v zásade stačiť jedno kliknutie. Ak by však bola obec na základe platných vnútroštátnych právnych predpisov povinná zaviesť iné postupy registrácie a overovania, môže sa to realizovať napríklad tak, že sa budú požadovať ďalšie podrobnosti o používateľoch. Ak takéto právne záväzky neexistujú, mal by sa zaviesť postup pripojenia jedným kliknutím.

9.4 Kdo je odgovoren za avtentikacijo uporabnikov?

V prvi fazi pobude so za avtentikacijo, avtorizacijo in vodenje računov uporabnikov odgovorne občine. V drugi fazi bo na ravni EU na voljo enotni sistem avtentikacije, za katerega bodo morale občine vnovično konfigurirati svoja omrežja, da se bodo priključila nanj. Avtorizacija in vodenje računov uporabnikov bosta še naprej v pristojnosti občin. Podrobnejše informacije o teh dveh fazah so na voljo v Prilogi I k sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev.

9.5 Ali se zahteva certificiranje Passpoint?

Kot je določeno v Prilogi I k sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstvih, je Hotspot 2.0 potreben za namestitev opreme WiFi4EU, da se lahko uporabi bon WiFi4EU. Program certificiranja Passpoint je potreben, da se zagotovi interoperabilnost opreme, ne samo z drugimi proizvajalci, ampak tudi z enotno storitvijo avtentikacije, ki jo bo Komisija zagotovila pozneje, v drugi fazi izvajanja WiFi4EU.

9.6 Ali lahko navedete seznam opreme, ki izpolnjuje zahteve WiFi4EU?

Seznam objavljenih naprav Wi-Fi CERTIFIED Passpoint® je na voljo na naslednji povezavi:

9.7 Ali pobuda WiFi4EU upravlja strežnik prestreznega portala?

Priloga 1 / člen I.5.1 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev navaja zahteve, ki jih mora izpolnjevati prestrezni portal v prvi fazi uvajanja. Upoštevajte, da v tej fazi ni centraliziranega strežnika prestreznega portala. V drugi fazi bo gostovanje prestreznega portala centralizirano in zato bo treba opremo ustrezno vnovično konfigurirati. V tej fazi bo Komisija zagotovila varno enotno storitev avtentikacije, občine pa bodo morale vnovično konfigurirati svoja omrežja, da se bodo lahko priključila nanjo. Kljub temu bo prestrezni portal še naprej v pristojnosti posamezne občine. Glejte tudi vprašanje 9.4.

9.8 Kakšen je rok za izbiro ponudnika za namestitev omrežja?

V skladu s sporazumom o dodelitvi nepovratnih sredstev imajo občine 18 mesecev časa za izvedbo projekta. Upoštevajte, da v tem 18-mesečnem obdobju izvajanja ni nobenega roka za izbiro podjetja za namestitev omrežja. Vendar je priporočljivo, da občine opravijo izbiro čim prej, da bodo zadostile roku za izvedbo.

9.9. Budú sa vo fáze II zavádzania WiFi4EU musieť používatelia v rámci chráneného systému autentifikácie a monitorovania nejako identifikovať (napr. pomocou telefónneho čísla)? Ako bude používateľ prepojený so zariadením alebo MAC adresou?

Vo fáze II bude k dispozícii jednotný systém registrácie a autentifikácie na úrovni EÚ, ktorým sa zosúladí prihlasovací postup pre používateľov a poskytne im jednoduchý prístup k digitálnym službám. V súčasnosti nemáme k dispozícii ďalšie informácie o tom, ako sa to bude technicky realizovať, pretože systém sa bude obstarávať v priebehu tohto roka.

10. DRUGO

10.1 Kaj je skupnost WiFi4EU? Kako lahko sodelujemo?

Skupnost WiFi4EU je interaktivni forum, ki se uporablja kot neposredna kontaktna točka med zainteresiranimi stranmi (tj. občinami in podjetji za namestitev Wi-Fi) za izmenjavo informacij o pobudi WiFi4EU.

Z uporabo spletnih dnevnikov in moderiranih razprav ter izmenjavo novic in informacij želi Skupnost negovati dialog ter udeležencem omogočiti medsebojno izmenjavo najboljših praks in izkušenj ter razširiti celotno področje WiFi4EU komunikacij.

Vabljeni ste, da se pridružite Skupnosti in sodelujete: https://ec.europa.eu/futurium/en/wifi4eu.

10.2 Kakšne bodo posledice izstopa Združenega kraljestva iz EU za britanske prijavitelje?

Upoštevajte, da morajo biti po datumu prijave, tj. med postopkom ocenjevanja, izbora in dodelitve ter v celotnem obdobju, za katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva, izpolnjena vsa merila za upravičenost, kot so navedena v besedilu razpisa. Če bo Združeno kraljestvo izstopilo iz EU v obdobju, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva, ne da bi sklenilo sporazum z EU o tem, da so prijavitelji iz Združenega kraljestva še naprej upravičeni, bo sprememba pravnega položaja občin pomenila, da ne bodo več upravičene do bona WiFi4EU. Poleg tega bodo britanske občine, ki so že prejele bon pred 29. marcem 2019, prenehale prejemati sredstva EU (razen če so omrežje WiFi4EU vzpostavile pred tem datumom, medtem ko še naprej sodelujejo, kjer je to mogoče) ali se bo od njih zahtevalo, da opustijo projekt na podlagi člena II.16.3.1(a) (sprememba pravnega položaja upravičenca) sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

#Wifi4EU on Twitter