Back to WiFi4EU main page
Listen er ved at blive opdateret. Få mere information på den engelske udgave af sitet.

1.BAGGRUND

1.1. Hvad er det overordnede formål med WiFi4EU-initiativet?

WiFi4EU-initiativet har til formål at levere internetadgang af høj kvalitet til borgere og besøgende i hele EU via gratis wi-fi-hotspots på offentlige steder som parker, pladser, forvaltninger, biblioteker og sundhedscentre. Europa-Kommissionen finansierer via initiativet kuponer, som tildeles i støtte til kommuner, som ved hjælp af wi-fi-installationsvirksomheder kan installere wi-fi-hotspots på de centrale offentlige steder.

1.2. Hvem kan deltage i WiFi4EU-initiativet?

WiFi4EU-initiativet er åbent for offentlige organer fra EU-medlemsstaterne samt de deltagende EØS-lande (Norge og Island). Ved både den første og denne indkaldelse af ansøgninger er det kun kommuner (eller tilsvarende lokalforvaltninger) eller kommunesammenslutninger, der kan deltage. Den specifikke liste over ansøgningsberettigede enheder blev godkendt af medlemsstaterne og findes som reference her: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-municipalities?lang=da.

Hver kommune kan kun tildeles en enkelt kupon i hele WiFi4EU-initiativets løbetid. En kommune, der allerede er blevet tildelt en kupon i en tildelingsrunde, kan derfor ikke deltage i efterfølgende ansøgningsindkaldelser, hvorimod kommuner, som har ansøgt uden at få tildelt en kupon, kan ansøge igen i efterfølgende indkaldelsesrunder.

1.3. Hvor stor en værdi udgør en WiFi4EU-kupon?

Hver af de tildelte kuponer har en værdi af 15 000 EUR.

2.REGISTRERING

2.1. Hvilke kommuner og kommunesammenslutninger kan registrere sig? Hvordan og hvornår gøres det?

For at ansøge om deltagelse i WiFi4EU-initiativet skal alle støtteberettigede kommuner (eller kommunesammenslutninger) i ovennævnte liste (spørgsmål 1.2) først udfylde deres registreringsoplysninger via WiFi4EU-portalen (https://www.wifi4eu.eu/#/home). Registreringen kan foretages når som helst og på alle officielle EU-sprog.

Der gøres opmærksom på, at der ved registreringen skal benyttes et EU Login, der er tilknyttet kommunen. (Her finder du mere information om oprettelsen af et EU Login: http://europa.eu/!Uv63Cx).

Gå til WiFi4EU-portalens forside for at påbegynde registreringen. Vælg dernæst din kommune fra rullemenuen. Angiv de nødvendige oplysninger vedrørende kommunen (herunder land, type organisation, der skal registreres (kommune eller sammenslutning), samt adresse).

Angiv desuden kontaktoplysninger for borgmesteren/kommunens øverste leder/juridiske repræsentant, dvs. den person, der har kompetence til at underskrive tilskudsaftalen. Vi gør opmærksom på, at det anbefales, at tilskudsaftalen udelukkende underskrives af kommunens øverste leder/borgmesteren og ikke af en juridisk repræsentant for kommunen. Hvis borgmesteren/kommunens øverste leder alligevel ønsker at udpege en anden person til at underskrive tilskudsaftalen (dvs. en "bemyndiget person"), bør denne "bemyndigede persons" kontaktoplysninger ligeledes angives i forbindelse med registreringen.

Det bør bemærkes, at adgangen til portalen altid er knyttet til den person, herunder vedkommendes e-mailadresse, som oprettede det pågældende EU Login ved registreringen, og som derfor er angivet som "kontaktperson" på portalen. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at en eventuel "bemyndiget person" i ansøgningen er den samme som "kontaktpersonen" (herunder den anførte e-mailadresse) for at lette underskrivelsen af tilskudsaftalen.

"Kommunesammenslutninger" kan tilmelde flere kommuner for at forenkle registreringsproceduren. Hver sammenslutning vil dog blive bedt om at indsende den endelige ansøgning online og særskilt for hver enkelt kommune, der omfattes af registreringen. Det påpeges, at kommunesammenslutninger ikke er berettiget til en kupon. Hver kupon tildeles en enkelt kommune, der vil stå som støttemodtager.

Under alle omstændigheder vil kun navnet på den registrerede kommune blive offentliggjort. (Se spørgsmål 8 om databeskyttelse).

Kommunerne behøver ikke i forbindelse med deres registrering (eller ansøgning) inkludere tekniske beskrivelser eller dokumentation for det wi-fi-netværk, der skal anvendes. Foreløbige vurderinger af eventuelle projektomkostninger (f.eks. skøn fra wi-fi-installationsvirksomheder) er heller ikke påkrævet.

2.2. Vi er en wi-fi-installationsvirksomhed. Hvordan og hvornår registrerer vi os?

Wi-fi-installationsvirksomheder er velkomne til at deltage i WiFi4EU-initiativet. På WiFi4EU-portalen findes en liste over registrerede wi-fi-installationsvirksomheder. Kommuner, der bliver tildelt en kupon, kan ved hjælp af denne liste finde lokale wi-fi-installationsvirksomheder, som kan tilbyde de relevante tjenester.

Gå til WiFi4EU-portalens forside for at påbegynde registreringen. Angiv virksomhedens geografiske dækning (lande og områder inden for landet) samt dens kontakt- og bankoplysninger.

Wi-fi-installationsvirksomhederne kan når som helst registrere sig på WiFi4EU-portalen. De skal imidlertid senest registrere sig på portalen, når de har indgået aftale med en udvalgt kommune om at installere dens WiFi4EU-netværk, så de kan indsende de nødvendige oplysninger om netværkets gennemførelse, når projektet er afsluttet. 

2.3. Hvordan kan jeg redigere/opdatere min kommunes registreringsoplysninger på portalen?

Bemærk venligst, at kommunerne efter indsendelsen af ansøgningen ikke længere har mulighed for at ændre deres egne oplysninger på portalen (f.eks. hvis borgmesteren/kommunens øverste leder/den juridiske repræsentant skal ændres efter et kommunalvalg eller efter interne ændringer i organisationen).

Der kan dog anmodes om sådanne ændringer/opdateringer via følgende onlineformular, der foreligger på alle EU-sprog: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Følg vejledningen og angiv de relevante ændringer/oplysninger i formularen for den pågældende kommune. Kommissionen foretager på anmodning de nødvendige ændringer efter kontrol af dokumentationen.

3.ANSØGNING

3.1. Vi er en kommune. Hvordan og hvornår ansøger vi?

For at kunne ansøge om en WiFi4EU-kupon skal kommunerne først oprette en gyldig EU Login-konto og derefter registrere sig på WiFi4EU-portalen. De kan gøre dette når som helst ved at udfylde tilmeldingsformularen og uploade den nødvendige dokumentation (se spørgsmål 3.2).

Når indkaldelsen åbner, kan kommunerne ansøge ved at klikke på knappen "Ansøg om kupon" inde under "Min ansøgning" på portalen.

3.2. Hvilken dokumentation kræves der for at ansøge?

For at kunne ansøge skal kommunerne først færdiggøre deres registrering ved at uploade følgende to bilag på WiFi4EU-portalen:

1. formularen "bevis for samtykke" med en kopi af den juridiske repræsentants/borgmesterens/kommunens øverste leders pas eller identitetskort

2. kopi af et udnævnelsesdokument eller et dokument, der fastslår, at den juridiske repræsentant (borgmesteren/kommunens øverste leder) repræsenterer kommunen.

Hvis den juridiske repræsentant ønsker at bemyndige en person til at underskrive tilskudsaftalen, skal den pågældende person (senest inden underskrivelsen af tilskudsaftalen) derudover uploade følgende to bilag:

- formularen for "bemyndiget person" underskrevet af både den juridiske repræsentant (dvs. borgmesteren/kommunens øverste leder) og den bemyndigede person, som underskriver tilskudsaftalen

- kopi af den bemyndigede persons pas/ID.

Formularerne "bevis på samtykke" og "bemyndiget person" foreligger på alle officielle EU-sprog under "Min registrering" på WiFi4EU-portalen.

Alle bilag skal uploades som særskilte filer i et passende format (.pdf, .png, eller .jpg) under "Min registrering" på WiFi4EU-portalen.

3.3. Kan man påbegynde installationen af wi-fi-netværket nu og derefter indløse en kupon, som man senere får tildelt?

I henhold til EU's finansforordning (se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1046) kan der ikke ydes tilskud med tilbagevirkende kraft til allerede afsluttede foranstaltninger. Med andre ord vil en installation, som er helt afsluttet og leveret forud for underskrivelsen af tilskudsaftalen, ikke være berettiget til en kupon.

4.UDVÆLGELSE OG TILDELING

4.1. Hvordan udvælges modtagerne af en kupon?

Kommunerne udvælges efter først til mølle-princippet ud fra datoen og tidspunktet for deres indsendte ansøgning (dvs. det tidspunkt, de trykkede på Ansøg-knappen inde på portalen, og IKKE datoen og tidspunktet for deres registrering). Under den næste indkaldelse, som er planlagt til foråret 2019, vil der blive tildelt mindst 15 kuponer pr. land. Antallet af kuponer pr. land må ikke overstige 15 % af budgettet for indkaldelsen. Se mere om dette i afsnit 7 i indkaldelsen.

4.2. Jeg kan ikke underskrive tilskudsaftalen. Hvad gør jeg?

Under særlige omstændigheder kan muligheden for at underskrive tilskudsaftalen være blokeret, hvis registreringsoplysningerne på portalen ikke er udfyldt korrekt.  (Hvis f.eks. borgmesterens/kommunens øverste leders/den juridiske repræsentants e-mailadresse er den samme som kontaktpersonens e-mailadresse, er det midlertidig umuligt at underskrive tilskudsaftalen.) Underskrivelsen af tilskudsaftalen kan også være midlertidig blokeret, hvis oplysningerne i de uploadede bilag om den nye borgmester efter et kommunalvalg ikke svarer til oplysningerne om den forrige borgmester, som stadig er registreret på portalen.

I sådanne tilfælde skal kommunerne udfylde den særlige onlineformular beregnet til opdatering af deres oplysninger på portalen. Formularen foreligger på alle EU-sprog: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Følg vejledningen og angiv de relevante ændringer/oplysninger i formularen for den pågældende kommune.

5. GENNEMFØRELSE OG DRIFT

(se også afsnit 9 om specifikke tekniske spørgsmål)

5.1. Vores kommune er blevet tildelt en kupon, og både kommunen og Europa-Kommissionen (INEA) har underskrevet tilskudsaftalen. Hvad gør vi nu?

Kommunen sikrer, at installationen er fuldført, og at det installerede netværk er operationelt senest 18 måneder efter underskrivelsen af tilskudsaftalen.

Kommunen skal altså først vælge en wi-fi-installationsvirksomhed, som kan fuldføre installationen. (Der gøres opmærksom på, at den udvalgte wi-fi-installationsvirksomhed også skal registrere sig på portalen — se spørgsmål 2.2.) 

Hver kommune kan udvælge en wi-fi-installationsvirksomhed efter eget valg til at installere det trådløse udstyr. Det bør bemærkes, at Kommissionen/INEA ikke vil gribe ind i kontraktforhold mellem kommunen og dens wi-fi-installationsvirksomhed.

Kommunerne udvælger de centrale offentlige steder, hvor der skal installeres WiFi4EU-hotspots. Wi-fi-hotspottene bør installeres i de områder, hvor der ikke allerede eksisterer lignende udbud af gratis wi-fi-forbindelse.

Kommunerne er ansvarlige for at finansiere internetabonnementet og vedligeholde udstyret, så deres borgere og besøgende kan tilbydes gratis wi-fi af høj kvalitet i mindst tre (3) år, efter at netværket er installeret.

Kommunerne bør også tydeligt skilte med WiFi4EU's visuelle identitet på offentlige steder med en WiFi4EU-forbindelse til internettet. Læs mere om reglerne vedrørende den visuelle identitet samt om WiFi4EU-symbolet/logoet på INEA's WiFi4EU-websted: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

Se mere om de specifikke tekniske krav, der stilles i initiativet, i afsnit 6.2 i indkaldelsen.

5.2. Hvad kan finansieres med kuponen?

WiFi4EU-kuponen er et fast beløb, der kun er beregnet til at dække udgifter til udstyr og installation af wi-fi-hotspots, som opfylder de krav, der er fastlagt i indkaldelsen samt i bilag I til den tilskudsaftale, som indgås med de udvalgte kommuner.

Udstyret omfatter de dele, der er nødvendige for at etablere WiFi4EU-netværket, såsom strømforsyningsanordninger (f.eks. en Power over Ethernet (PoE) -adapter, strømadapter eller PoE-switch) eller udstyr til at koble sig på internettet (f.eks. routere, mikrobølgeforbindelser, switchere og firewalls). Kuponen skal dog primært dække installationen af adgangspunkterne, så det krævede mindste antal adgangspunkter opfyldes (se også spørgsmål 9.2).

Kommunerne er ansvarlige for at betale for forbindelsen (internetabonnementet), vedligeholdelsen og driften af udstyret i mindst tre (3) år.

Se specifikke detaljer vedrørende betalingen i afsnit 6 nedenfor.

5.3. Hvad kan ikke finansieres med kuponen?

Udstyr til at udvide backhaul-forbindelsen fra et andet sted til WiFi4EU-hotspottet (f.eks. mikrobølgeforbindelser) er ikke omfattet af kuponen. Ligeledes indgår routeren til internettet typisk i internetforbindelsen. Da det er kommunens ansvar at indgå aftale omkring og vedligeholde denne i tre år, er routeren derfor heller ikke omfattet af kuponen. Backhaul-forbindelsen bør være tilgængelig på det sted, hvor WiFi4EU-netværket installeres, eller oprettes på anden måde.

5.4. Kan projektet være mere vidtgående end det, kuponen dækker? Dvs. kan man forbinde flere centrale steder i det lokale offentlige liv?

Kommunerne kan bruge WiFi4EU-kuponen til delvist at finansiere et projekt af større værdi. Omkostninger til udstyr og installation, der måtte overstige kuponens værdi, falder i så fald ind under kontrakten mellem leverandøren og kommunen.

Man kan f.eks. forbinde flere forskellige centrale steder i det lokale offentlige liv med et enkelt netværk (en enkelt captive portal) eller flere forskellige netværk (forskellige captive portals). Hvis omkostningerne til udstyr og installation overstiger kuponens værdi, skal meromkostningerne finansieres af kommunen eller af andre nationale/regionale finansieringskilder.

5.5. Kan de eksisterende offentlige wi-fi-netværk tilmelde sig WiFi4EU-initiativet?

På nuværende tidspunkt kan de eksisterende offentlige wi-fi-netværk tilmelde sig WiFi4EU-initiativet, forudsat at de respekterer betingelserne og de tekniske specifikationer i tilskudsaftalens bilag I med henblik på at bevare de vigtigste elementer i WiFi4EU, såsom gratis adgang uden diskriminerende vilkår samt overholdelse af krav til identificering af netværket.

De eksisterende netværk vil også uden anvendelse af kuponer kunne tilmelde sig WiFi4EU-initiativet. Vi arbejder på at finde passende løsninger på de problemer, der eventuelt kan opstå i den forbindelse.

5.6. Hvilken hastighed skal WiFi4EU-netværkene kunne levere?

Wi-fi-netværket skal være i stand til at sikre en brugeroplevelse af høj kvalitet. Kommunerne bør tegne abonnement på det bedst mulige lokale markedstilbud, der som minimum skal levere en downloadhastighed på mindst 30Mbps. Backhaulnetværket bør ligeledes levere en hastighed, der mindst svarer til den forbindelse, som kommunerne benytter til intern brug. Se mere om de tekniske krav, der stilles i WiFi4EU-initiativet, i afsnit 6.2 i indkaldelsen og i tilskudsaftalen (navnlig bilag I).

5.7. Hvad sker der, hvis den krævede downloadhastighed på 30 Mbps ikke kan garanteres?

I henhold til bilag I/artikel I.3 i tilskudsaftalen skal kommunen tegne abonnement på et tilbud, der svarer til den hurtigst mulige internetforbindelse på massemarkedet i området, og skal sikre, at denne backhaul-hastighed mindst svarer til den, som kommunen eventuelt anvender til sine interne konnektivitetsbehov, og at den under alle omstændigheder garanterer en downloadhastighed på mindst 30 Mbps. Dette krav gælder derfor for backhaul-internetforbindelsen og ikke per bruger. Backhaul-forbindelsen bør opnå en hastighed på 30 Mbps senest 18 måneder efter underskrivelsen af tilskudsaftalen. Der kan i tilfælde af uventede omstændigheder tillades midlertidige forringelser af hastigheden, som dog vil blive systematisk overvåget og rapporteret. Forringelser af hastigheden bør ikke skyldes en begrænset backhaulhastighed. Målet er ikke blot en gratis, men også en hurtig og effektiv wi-fi-forbindelse.

5.8. Hvad er "gratis adgang"?

Som anført i betragtning (4) i forordning (EU) 2017/1953 (se https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj) bør den tjeneste, der leveres af WiFi4EU-hotspottene, være gratis, dvs. at den "leveres, uden at der opkræves et vederlag herfor enten som direkte betaling eller andre former for vederlag, f.eks. i form af kommerciel reklame eller levering af personoplysninger til kommercielle formål," de første tre (3) år, den er operationel.

Reklamer på captive portal-siden (dvs. kommunens websted, der vises for brugere, der netop har koblet sig på), der for kommunen udgør en indtægtskilde eller for slutbrugerne indebærer en forpligtelse til at købe et produkt eller en tjeneste for at få adgang til netværket, betragtes ikke som "gratis" i denne forordnings betydning.

5.9. Hvor længe er WiFi4EU-kuponen gyldig?

WiFi4EU-kuponen er gyldig i 18 måneder fra og med datoen, hvor tilskudsaftalen underskrives af den sidste af parterne, hvilket betyder, at de udvalgte kommuner efter begge parters underskrivelse af tilskudsaftalen har 18 måneder til at få gjort WiFi4EU-netværket operationelt.  Efter denne periode udløber kuponen og kan ikke længere indløses af wi-fi-installationsvirksomhederne.

5.10. Har WiFi4EU-netværkene særlige sikkerhedsfunktioner?

I udstyrets tekniske specifikationer vil der indgå visse sikkerhedsfunktioner, som navnlig er præciseret i tilskudsaftalens bilag I. Imidlertid har kommunerne i sidste ende ansvaret for at administrere hvert enkelt WiFi4EU-netværk på lokalt plan og dermed — i overensstemmelse med EU-retten og national ret — fastlægge sikkerhedsindstillingerne.

I den indledende fase vil de offentlige WiFi4EU-hotspots ikke være pålagt krav om kryptering. Det forventes imidlertid, at der i den anden fase (formodentlig fra og med 2019) oprettes en fælles autentificeringsplatform med yderligere sikkerhedsfunktioner i forbindelse med slutbrugernes tilslutning til netværket. Platformen vil derudover lette problemfri roaming mellem WiFi4EU-hotspots i forskellige områder.

6. BETALING

6.1. Hvordan indløses kuponen, dvs. hvordan foretages betalingen til wi-fi-installationsvirksomheden?

For at wi-fi-installationsvirksomheden kan indløse kuponen på 15 000 EUR fra Europa-Kommissionen skal den: 

 1. være registreret på WiFi4EU-portalen
 2. inde på portalen være udpeget som en kommunes udbyder
 3. inde på WiFi4EU-portalen have angivet sine bankoplysninger, som skal være blevet bekræftet af Kommissionen
 4. have indsendt en installationsrapport (i henhold til tilskudsaftalens artikel 4), som efterfølgende skal godkendes på WiFi4EU-portalen af både kommunen og Kommissionen.

BEMÆRK: Selv om wi-fi-installationsvirksomheder kan registrere sig på portalen, vil den funktion, der gør det muligt for en kommune inde på portalen at angive sin udvalgte installationsvirksomhed, ikke være tilgængelig før udgangen af marts, da funktionen er under udarbejdelse. Dette trin i tilmeldingsprocessen bør imidlertid ikke hindre kommunerne og deres udvalgte installationsvirksomheder i at planlægge og etablere hotspottene. En kommune kan således godt fortsætte med installationen og først senere angive sin installationsvirksomhed på portalen, når denne funktion gøres tilgængelig.

6.2. Dækkes merværdiafgift (moms) af kuponen?

Kuponen er et fast beløb, der er beregnet til at dække de fulde udgifter til udstyr og installation.

6.3. Hvad sker der, hvis installationsudgifterne overstiger de 15 000 EUR?

I henhold til artikel 4 i indkaldelsen vedrørende WiFi4EU-2018-1 har hver af kuponerne en værdi af 15 000 EUR i form af et engangsbeløb. Eventuelle meromkostninger dækkes ikke af kuponen.

6.4. Kan kommunen give opgaven med at oprette netværket til flere tredjeparter og af den grund anmode om at få delt kuponen mellem flere wi-fi-installationsvirksomheder?

WiFi4EU-kuponerne dækker udelukkende køb af udstyr til og installation af wi-fi-adgangspunkterne. Værdien af kuponen udbetales kun til en enkelt wi-fi-installationsvirksomhed, som kommunen inde på portalen har udpeget til dette formål.  Der gøres opmærksom på, at den udvalgte wi-fi-installationsvirksomhed kan outsource eller overdrage en del af opgaverne til andre virksomheder. I dette tilfælde er kommunen ansvarlig for forvaltningen heraf, idet den tager højde for, at betalingen udelukkende sker til den oprindeligt valgte installationsvirksomhed.

7. WIFI4EU-PORTALEN

7.1. Jeg kan ikke logge ind på WiFi4EU-portalen. Hvad gør jeg?

Hvis en person ikke længere kan få adgang til WiFi4EU-portalen (f.eks. har glemt sit EU Login-password eller -brugernavn), bør kommunerne udfylde den særlige onlineformular til opdatering af deres oplysninger på portalen. Formularen foreligger på alle EU-sprog: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Følg vejledningen og angiv de relevante ændringer/oplysninger i formularen for den pågældende kommune.

8. DATABESKYTTELSE

8.1. Hvordan beskyttes mine personoplysninger?

I overensstemmelse med den gældende EU-lovgivning (især forordning (EF) nr. 45/2001) indsamles der på WiFi4EU-portalen udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for deltagelse i WiFi4EU-initiativet og Europa-Kommissionens (eller INEA's) forvaltning af det. Oplysningerne opbevares ikke, medmindre det er nødvendigt i kontrol- og revisionssammenhæng. 

På grundlag af "need to know"-princippet kan Europa-Kommissionen (eller INEA) ligeledes dele nogle af oplysningerne med andre EU-institutioner og -organer, medlemsstater (herunder disses regionale eller lokale myndigheder) eller tjenester med ansvar for kontrol og inspektion i overensstemmelse med EU-retten (Den Europæiske Revisionsret, OLAF, Ombudsmanden osv.).

Læs mere i WiFi4EU-databeskyttelseserklæringen, som er tilgængelig på WiFi4EU-portalens forside.

Det bemærkes, at hver enkelt kommune og dens udvalgte internetudbyder i den første fase af WiFi4EU-netværket har ansvaret for brugerregistreringen og -autentificeringen og dermed også for enhver potentiel indsamling og behandling af personoplysninger. I denne fase skal hvert WiFi4EU-hotspot overholde en databeskyttelseserklæring samt den gældende nationale lovgivning og EU-ret, navnlig forordning (EF) nr. 45/2001.

I den anden fase (fra og med 2019) oprettes en fælles autentificeringsplatform, hvor brugerne efter at have registreret sig én gang kan "roame" frit mellem alle WiFi4EU-hotspottene uden at skulle logge ind igen.

9. TEKNISKE SPØRGSMÅL

9.1. Hvad er "domænenavnet" i henhold til definitionen i tilskudsaftalens artikel 4.1?

Domænenavnet er internetadressen (URL) på WiFi4EU-netværkets captive portal-side. Der gøres opmærksom på, at der er tale om det websted, hvor captive portal-siden ligger, og ikke det websted, som brugeren omdirigeres til efter at have logget ind. Det er op til kommunen at vælge navnet.

9.2. Adgangspunkter

9.2.1 Hvilke tekniske krav stilles der til WiFi4EU-adgangspunkterne?

De tekniske specifikationer til udstyret præciseres i afsnit 6.2.2 i indkaldelsen samt i artikel I.2 i bilag I til tilskudsaftalen mellem kommunerne og Kommissionen.

Kommunen sikrer, at hvert enkelt adgangspunkt:

 • understøtter samtidig brug af begge bånd (2,4 GHz-båndet – 5 GHz-båndet)
 • har en supportcyklus på over 5 år
 • har en MTBF (middeltid mellem fejl) på mindst 5 år
 • har ét dedikeret og centralt administrationspunkt for alle AP'er for hvert WiFi4EU-netværk
 • understøtter IEEE 802.1x
 • overholder IEEE 802.11ac Wave I
 • understøtter IEEE 802.11r
 • understøtter IEEE 802.11k
 • understøtter IEEE 802.11v
 •  er i stand til at håndtere mindst 50 samtidige brugere uden forringelse af ydeevnen
 • har mindst 2x2 multiple-input-multiple-output (MIMO)
 • opfylder Hotspot 2.0-standarden (certificeringsprogrammet Passpoint fra Wi-Fi Alliance).

9.2.2.  Hvad er det mindste antal adgangspunkter, der skal installeres indendørs eller udendørs?

Jf. afsnit 6.2.2 i indkaldelsen og artikel 1.2 i bilag I til tilskudsaftalen er det mindste antal krævede adgangspunkter følgende:

Mindste antal udendørs AP'er

Mindste antal indendørs AP'er

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

9.2.3. Kan vi nedsætte det antal adgangspunkter, der som minimum kræves (til en tilsvarende nedsat kuponværdi)?

Nej, det er ikke muligt. Antallet af adgangspunkter er fastsat i artikel I.2 i bilag I til tilskudsaftalen. Det er ikke muligt at fravige dette, da ordningen ikke rummer mulighed for delvis finansiering eller delvis opfyldelse af betingelserne. Adgangspunkterne kan dog dække flere områder, uden at disse ligger fysisk tæt på hinanden eller er indbyrdes forbundne. Desuden kan der installeres mere end ét adgangspunkt på samme sted (f.eks. for at forbedre modtagelsen af wi-fi-signalet).

9.2.4.  Kan vi opdele det antal adgangspunkter, der som minimum kræves, mellem forskellige netværk?

Hvis adgangspunkterne befinder sig på forskellige fysiske steder (f.eks. på hhv. byens centrale torv og et bibliotek), og de alle er tilknyttet den samme captive portal, vil de blive betragtet som et enkelt WiFi4EU-netværk.

Hvis antallet af adgangspunkter er opdelt, og hver gruppe er tilknyttet forskellige captive portals (hvis hensigten er at have flere forskellige — f.eks. en for et museum og en anden for et bibliotek), vil de blive betragtet som forskellige WiFi4EU-netværk.

Der gøres opmærksom på, at hvis det besluttes at oprette forskellige netværk/captive portals, skal disse også vedligeholdes, hvilket kan øge ressource- og driftsomkostningerne.

9.2.5 Kan jeg installere mere end ét adgangspunkt på hvert sted?

Ja. Der er ingen begrænsninger i tilskudsaftalen vedrørende fordelingen af adgangspunkter. Det er udelukkende en beslutning, kommunerne selv træffer ud fra en overvejelse af, hvordan brugerne får bedst mulig gavn af adgangspunkterne.

9.2.6.  Dækkes opgradering af eksisterende adgangspunkter af WiFi4EU-kuponen?

Ja, WiFi4EU-kuponen kan bruges til at finansiere en opgradering af et eksisterende offentligt wi-fi-netværk, forudsat at opgraderingen medfører, at netværket opfylder betingelserne i indkaldelsen.

9.3. SSID

9.3.1. Hvordan bør netværket (SSID) oprettes?

WiFi4EU-SSID'et skal navngives i henhold til tilskudsaftalens bilag I. WiFi4EU-netværkets navn er en betegnelse, som kommunen kan give WiFi4EU-netværket (f.eks. rådhus) for at kunne identificere det ved kommunikation med INEA og skelne det fra andre netværk.

9.3.2.  Kan vi bruge et andet SSID end WiFi4EU?

Ud over standard-SSID'et "WiFi4EU" (baseret på et åbent netværk og en captive portal) er det også muligt at udsende:

— et SSID til kommunens interne brug, f.eks. til brug for personalet i rådhusets administrative tjenester eller på det offentlige bibliotek eller for et projekt om intelligente byer

og/eller

— et SSID til at garantere WiFi4EU-brugerne en sikret autentificeringstjeneste i WiFi4EU-netværkets første fase (f.eks. "WiFi4EU — Secure").

Bemærk, at der i WiFi4EU-netværkets anden fase vil blive etableret en fælles sikret autentificeringstjeneste for alle europæiske WiFi4EU-netværk (se også spørgsmål 9.4). Hvis der i den første fase (som i ovenstående tilfælde) oprettes et lokalt SSID for at garantere en sikret autentificeringstjeneste, kan dette SSID i den anden fase enten fjernes eller fortsætte med at blive udsendt parallelt.

De supplerende udsendte SSID'er må under ingen omstændigheder påvirke kvaliteten af den tjeneste, der tilbydes offentligheden. Kommunen bør også skelne behørigt mellem disse SSID'er og det åbne "WiFi4EU"-SSID.

Se mere om dette i artikel I.5 i bilag I til tilskudsaftalen.

9.3.3. Er kommunen forpligtet til at udsende et SSID med en åben captive portal-side uden brugeridentifikation?

Svar: Formålet med WiFi4EU-initiativet er at give lettest mulig adgang til gratis wi-fi-netværk i det offentlige rum. Vi mener derfor, at man bør vælge den enkleste måde at logge ind på ved i princippet blot at skulle klikke på en knap. Hvis kommunen i henhold til national lovgivning er nødt til at indføre andre registrerings- og autentificeringsprocedurer, kan dette dog gøres ved f.eks. at anmode om yderligere brugeroplysninger. Hvis der ikke foreligger sådanne retlige forpligtelser, bør man anvende metoden med et enkelt klik på en knap.

9.4. Hvem er ansvarlig for autentificering af brugerne?

I den første fase af initiativet har kommunerne ansvaret for autentificering, autorisation og registrering af brugerne. I den anden fase vil der på EU-plan blive etableret et fælles autentificeringssystem, og kommunerne vil skulle omkonfigurere deres netværk for at tilknytte dem hertil. Autorisation og registrering af brugere vil fortsat påhvile kommunerne. Se mere om begge faser i bilag I til tilskudsaftalen.

9.5. Kræves der "Passpoint"-certificering?

Som anført i bilag I til tilskudsaftalen skal det WiFi4EU-udstyr, der skal installeres, opfylde Hotspot 2.0-standarden for at være berettiget til en WiFi4EU-kupon. Certificeringsprogrammet Passpoint er påkrævet for at sikre, at udstyret ikke blot kan fungere med andre producenter, men også med den fælles autentificeringstjeneste, som Kommissionen på et senere tidspunkt vil oprette i WiFi4EU-netværkets anden fase.

9.6. Findes der en liste over udstyr, der opfylder Wifi4EU-kravene?

Her finder du listen over det offentliggjorte Wi-Fi CERTIFIED Passpoint®-udstyr.

9.7. Driver WiFi4EU-initiativet en captive portal-server?

I artikel I.5.1 i tilskudsaftalens bilag I opstilles en liste over de krav, som captive portal-siden skal opfylde i netværkets første fase. Det bør bemærkes, at der i denne fase ikke er nogen centraliseret captive portal-server. I den anden fase centraliseres captive portal-hostingen, og udstyret bør omkonfigureres i overensstemmelse hermed. I denne fase vil Kommissionen stille en sikret fælles autentificeringstjeneste til rådighed, og kommunerne skal omkonfigurere deres netværk for at tilknytte dem til denne tjeneste. Captive portal-siden vil dog fortsat påhvile den enkelte kommune. Se også spørgsmål 9.4.

9.8. Hvad er fristen for at udpege en installationsvirksomhed?

Kommunerne har i henhold til tilskudsaftalen 18 måneder til at gennemføre projektet. Der gøres opmærksom på, at der inden for denne 18-måneders gennemførelsesperiode ikke er nogen frist for udpegelse af installationsvirksomheden. Kommunerne anbefales dog at udpege denne så hurtigt som muligt for at overholde fristen for den endelige gennemførelse.

9.9. Vil den sikrede autentificerings- og overvågningsløsning i wi-fi-initiativets anden fase kræve, at brugerne på en eller anden måde identificerer sig selv (f.eks. via et telefonnummer)? Hvordan knyttes en enhed eller MAC-adresse til brugeren?

Svar: I den anden fase indføres der på EU-plan et fælles registrerings- og autentificeringssystem, der sikrer brugerne ensartet login og let adgang til digitale tjenester. Vi har på nuværende tidspunkt ingen yderligere information om den tekniske gennemførelse af dette system, da det først vil blive indkøbt senere på året.

10. ANDET

10.1. Hvad er WiFi4EU-forummet? Hvordan kan vi deltage?

WiFi4EU-forummet er et interaktivt forum, der fungerer som et direkte kontaktpunkt mellem interessenter (dvs. kommuner og wi-fi-installationsvirksomheder), der her kan udveksle informationer om WiFi4EU-initiativet.

Gennem blogs, paneldiskussioner og nyheds- og informationsdeling har forummet til formål at fremme en dialog og gøre det muligt for deltagerne at udveksle bedste praksis og erfaringer samt udvide det overordnede anvendelsesområde for WiFi4EU-relateret kommunikation.

Vi håber, du vil tilmelde dig og deltage i forummet: https://ec.europa.eu/futurium/en/wifi4eu.

10.2. Hvilke konsekvenser har Brexit for britiske ansøgere?

Vær opmærksom på, at alle de kriterier for tilskudsberettigelse, som beskrives i indkaldelsen, skal være opfyldt også efter ansøgningsdatoen, dvs. under evaluerings-, udvælgelses- og tildelingsprocedurerne samt i hele tilskudsperioden. Hvis Det Forenede Kongerige trækker sig ud af EU i løbet af tilskudsperioden uden at indgå en aftale med EU, der navnlig sikrer, at britiske ansøgere fortsat er tilskudsberettigede, vil denne ændring i kommunens juridiske situation medføre, at kommunen ikke længere er berettiget til at ansøge om en WiFi4EU-kupon. Britiske kommuner, der allerede har fået tildelt en kupon inden den 29. marts 2019, vil ikke længere modtage EU-støtte (undtagen hvis de har installeret WiFi4EU-netværket og taget det i drift inden denne dato og så vidt muligt fortsat deltager), eller de må forlade projektet i henhold til artikel II.16.3.1, litra a), (ændring af støttemodtagerens juridiske situation) i tilskudsaftalen.

#Wifi4EU on Twitter