Back to WiFi4EU main page
WiFi4EU – Pytania i odpowiedzi

1.KONTEKST

1.1. Jaki jest ogólny cel inicjatywy WiFi4EU?

Inicjatywa WiFi4EU ma na celu zapewnienie obywatelom i odwiedzającym dostępu do wysokiej jakości internetu w całej UE przez bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak parki, place, urzędy, biblioteki i ośrodki zdrowia. Bony finansowane za pośrednictwem inicjatywy Komisji Europejskiej będą przyznawane gminom, aby wesprzeć instalację hotspotów Wi-Fi w tych ośrodkach życia publicznego, korzystając z usług przedsiębiorstw instalujących Wi-Fi.

1.2. Kto może uczestniczyć w inicjatywie WiFi4EU?

Inicjatywa WiFi4EU jest otwarta dla podmiotów z sektora publicznego z państw członkowskich UE i uczestniczących krajów EOG (Norwegii i Islandii). Zarówno w pierwszym, jak i bieżącym zaproszeniu do składania wniosków mogą uczestniczyć jedynie gminy (lub równoważne podmioty administracji lokalnej) lub zrzeszenia gmin. Szczegółowy wykaz podmiotów uprawnionych do składania wniosków został uzgodniony przez państwa członkowskie i jest dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wi-fi-dla-europejczykow?lang=pl.

Każda gmina może wykorzystać podczas całego okresu realizacji inicjatywy WiFi4EU tylko jeden bon. W związku z tym gminy, którym przyznano bon w ramach jednego zaproszenia, nie kwalifikują się do uczestnictwa w kolejnym zaproszeniu do składania wniosków, podczas gdy gminy, którym się nie powiodło, mogą spróbować ponownie złożyć wnioski w przyszłych zaproszeniach.

1.3. Jaka jest wartość bonu WiFi4EU?

Każdy przyznany bon ma wartość 15 000 EUR.

2.REJESTRACJA

2.1. Jakie gminy i zrzeszenia utworzone przez gminy są upoważnione do rejestracji? Jak i kiedy możemy się zarejestrować?

Aby złożyć wniosek w ramach inicjatywy WiFi4EU, wszystkie kwalifikujące się gminy (lub zrzeszenia gmin) figurujące w wyżej wymienionym wykazie (pyt. 1.2) muszą najpierw się zarejestrować za pośrednictwem portalu WiFi4EU (https://www.wifi4eu.eu/#/home). Rejestracji można dokonywać w dowolnym momencie i w języku dowolnego państwa członkowskiego UE.

Należy pamiętać, że do procesu rejestracji należy użyć konta EU Login powiązanego z gminą (więcej informacji na temat tworzenia konta EU Login można znaleźć na stronie: http://europa.eu/!Uv63Cx).

Aby rozpocząć rejestrację, proszę przejść do strony głównej portalu WiFi4EU. Następnie należy wybrać gminę z rozwijanej listy. Proszę podać wymagane informacje na temat gminy [w tym państwo, rodzaj organizacji, która ma zostać zarejestrowana (gmina lub stowarzyszenie), adres].

Proszę podać dane kontaktowe burmistrza / wójta / przedstawiciela prawnego gminy, tj. osoby, która jest uprawniona do podpisania umowy o udzielenie dotacji. Uwaga: zalecamy, aby osobą podpisującą umowę o udzielenie dotacji był WYŁĄCZNIE wójt/burmistrz, a nie przedstawiciel prawny gminy. W przypadku gdyby burmistrz/wójt chciał jednak wyznaczyć inną osobę do podpisania umowy o udzielenie dotacji (tj. „osobę upoważnioną”), dane kontaktowe „osoby upoważnionej” należy również podać podczas rejestracji.

Należy pamiętać, że dostęp do portalu jest zawsze powiązany z osobą, która utworzyła konto EU Login, w tym z jej adresem e-mail, i która w związku z tym jest oznaczona w portalu jako „osoba wyznaczona do kontaktów”. W związku z tym zaleca się, aby „osoba upoważniona”, o ile chcą Państwo dodać ją w swoim wniosku, była tą samą osobą, co „osoba wyznaczona do kontaktów” (włącznie z adresem e-mail), aby ułatwić proces podpisania umowy o udzielenie dotacji.

Zrzeszenia gmin mogą rejestrować wiele gmin w celu uproszczenia zarządzania tymi rejestracjami Niemniej jednak każde zrzeszenie będzie musiało złożyć przez internet odrębne wnioski końcowe w odniesieniu do każdej gminy przez nie zarejestrowanej. Należy pamiętać, że zrzeszenia gmin nie są uprawnione do otrzymania bonu; każdy bon jest przyznawany pojedynczej gminie jako beneficjentowi.

We wszystkich przypadkach jedynie nazwa zarejestrowanej gminy zostanie podana do wiadomości publicznej. (zob. pyt. 8 na temat ochrony danych).

Gminy nie muszą załączać do swojej rejestracji (lub wniosku) projektu technicznego ani dokumentacji dotyczącej planowanej sieci Wi-Fi. Nie są również wymagane wstępne oceny kosztów projektu (np. szacunki od przedsiębiorstw instalujących Wi-Fi).

2.2. Reprezentujemy przedsiębiorstwa instalujące Wi-Fi. Jak i kiedy możemy się zarejestrować?

Zachęcamy przedsiębiorstwa instalujące Wi-Fi do udziału w inicjatywie WiFi4EU. Wykaz zarejestrowanych przedsiębiorstw instalujących Wi-Fi jest dostępny w portalu WiFi4EU. Gminy, które otrzymały bon i poszukują przedsiębiorstw świadczących odpowiednie usługi Wi-Fi w ich regionie, mogą zapoznać się z tym wykazem.

Aby rozpocząć rejestrację, proszę przejść do strony głównej portalu WiFi4EU. Proszę podać informacje dotyczące państwa/państw i regionu/regionów, w których działa przedsiębiorstwo, a także jego dane kontaktowe i bankowe.

Przedsiębiorstwa instalujące Wi-Fi mogą rejestrować się na portalu WiFi4EU w dowolnym momencie. Jeżeli wybrana gmina zleciła danemu przedsiębiorstwu wykonanie instalacji sieci WiFi4EU, musi ono być zarejestrowane w portalu, aby po zakończeniu projektu mogło przedstawić wymagane informacje na temat realizacji sieci.

2.3. W jaki sposób mogę edytować/aktualizować dane dotyczące rejestracji mojej gminy na portalu?

Należy pamiętać, że po złożeniu wniosku gminy nie mają już możliwości zmiany swoich danych w portalu (tj. wprowadzenia nowych danych dotyczących burmistrza / wójta / przedstawiciela prawnego gminy w związku z wyborami samorządowymi lub zmianami organizacyjnymi).

Te zmiany/aktualizacje można jednak zgłosić za pomocą następującego specjalnego formularza online dostępnego we wszystkich językach UE: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Należy stosować się do instrukcji i wskazać odpowiednie zmiany/informacje dotyczące gminy w formularzu. Na Państwa wniosek i po weryfikacji dokumentacji Komisja wprowadzi niezbędne zmiany.

3.SKŁADANIE WNIOSKÓW

3.1. Reprezentujemy gminę. Jak i kiedy możemy złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków w ramach programu WiFi4EU, gminy muszą najpierw zarejestrować się w portalu WiFi4EU za pomocą ważnego konta EU Login. Można to zrobić w każdej chwili, wypełniając formularz rejestracyjny i zamieszczając wymagane dokumenty uzupełniające (zob. pyt. 3.2).

Po otwarciu zaproszenia do składania wniosków gminy będą mogły ubiegać się o uczestnictwo, klikając na przycisk „Złóż wniosek o bon” na stronie portalu „Mój wniosek”.

3.2. Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosków?

Aby móc złożyć wniosek, gminy muszą najpierw ukończyć swoją rejestrację poprzez załadowanie do portalu WiFi4EU dwóch wymaganych dokumentów potwierdzających:

1. wypełnionego formularza „oświadczenie o zgodzie” wraz z kopią paszportu lub dokumentu tożsamości przedstawiciela prawnego / burmistrza / wójta.

2. kopii aktu nominacji lub dokumentu stwierdzającego, że przedstawiciel prawny (burmistrz/wójt) reprezentuje gminę w sensie prawnym.

Jeżeli przedstawiciel prawny pragnie upoważnić inną osobę do podpisania umowy o udzielenie dotacji w jego imieniu, należy przedłożyć również dwa dodatkowe dokumenty najpóźniej przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji:

– „formularz wyznaczający osobę upoważnioną”, podpisany przez przedstawiciela prawnego (tj. burmistrza/wójta) oraz przez osobę upoważnioną, która podpisze umowę o udzielenie dotacji);

– kopię paszportu / dokumentu tożsamości osoby upoważnionej.

Formularze „oświadczenie o zgodzie” i „formularz wyznaczający osobę upoważnioną” są dostępne we wszystkich językach urzędowych państw członkowskich na portalu WiFi4EU na stronie „Moja rejestracja”.

Na portalu WiFi4EU na stronie „Moja rejestracja” należy załadować wszystkie dokumenty uzupełniające jako oddzielne pliki w odpowiednim formacie (.pdf, .png lub .jpg).

3.3. Czy możliwe jest rozpoczęcie prac nad naszą siecią Wi-Fi już teraz i, jeśli otrzymamy bon, zrealizowanie go w przyszłości?

Zgodnie z rozporządzeniem finansowym UE (zob. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32018R1046) nie można przyznać z mocą wsteczną dotacji na działania już zakończone. Innymi słowy, instalacja, która została w pełni zakończona i oddana do użytku przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji, nie byłaby uprawniona do otrzymania bonu.

4.ETAPY KWALIFIKACJI I PRZYZNANIE BONÓW

4.1. W jaki sposób zostaną wybrani beneficjenci bonu?

Gminy będą wybierane zgodnie z kolejnością zgłoszeń w oparciu o datę i godzinę złożenia przez nie wniosku (tj. moment naciśnięcia przycisku „Złóż wniosek” na portalu, a NIE w oparciu o datę i godzinę rejestracji). W następnym zaproszeniu do składania wniosków zaplanowanym na wiosnę 2019 r. przyznanych zostanie co najmniej 15 bonów na każde państwo. Liczba bonów na państwo nie może przekraczać 15 proc. budżetu zaproszenia do składania wniosków Więcej informacji można znaleźć w sekcji 7 zaproszenia do składania wniosków.

4.2. Nie mogę podpisać umowy o udzielenie dotacji. Co mam zrobić?

Podpisanie umowy o udzielenie dotacji może zostać zablokowane w wyjątkowych przypadkach ze względu na sposób rejestracji w portalu. (np. jeśli adres e-mail burmistrza / wójta/ przedstawiciela prawnego jest taki sam, jak adres e-mail „osoby wyznaczonej do kontaktów”, podpisanie umowy o udzielenie dotacji jest czasowo niemożliwe). Podpisanie umowy o udzielenie dotacji może również zostać czasowo zablokowane, jeśli nastąpiła zmiana na stanowisku burmistrza, tj. informacje o nowym burmistrzu zostały zamieszczone w dostarczonej dokumentacji uzupełniającej, jednak na portalu nadal widnieją dane dotyczące poprzedniego burmistrza.

W takich i podobnych przypadkach gminy powinny wypełnić specjalny formularz internetowy dostępny we wszystkich językach UE, aby zaktualizować informacje zawarte w portalu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Należy stosować się do instrukcji i wskazać odpowiednie zmiany/informacje dotyczące gminy w formularzu.

5. REALIZACJA & UŻYTKOWANIE

(informacje dotyczące szczególnych kwestii technicznych znajdują się również w sekcji 9)

5.1. Nasza gmina otrzymała bon, a umowa o udzielenie dotacji została podpisana zarówno przez naszą gminę, jak i przez Komisję Europejską (INEA). Co dalej?

Gmina musi zapewnić, aby instalacja została zakończona i zainstalowana sieć zaczęła działać przed upływem 18 miesięcy od podpisania umowy o udzieleniu dotacji.

Najpierw gmina musi wybrać przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi, która zrealizuje prace (uwaga: wybrane przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi musi również zarejestrować się na portalu – zob. pyt. 2.2).

Każda gmina może zawrzeć umowę na zainstalowanie urządzeń bezprzewodowych z wybraną przez siebie firmą instalującą Wi-Fi. Należy pamiętać, że Komisja nie będzie ingerować w kwestie dotyczące umowy między gminą a wybraną przez gminę firmą instalującą Wi-Fi.

Gminy wskażą „skupiska życia publicznego”, w których powstaną hotspoty WiFi4EU. Powinny one zostać zainstalowane na obszarach, gdzie nie ma podobnych ofert bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego internetu.

Gminy są odpowiedzialne za finansowanie abonamentu internetowego oraz konserwację sprzętu, aby zapewnić mieszkańcom i odwiedzającym wysokiej jakości bezprzewodowy dostęp do internetu przez okres co najmniej trzech (3) lat po zakończeniu instalacji sieci.

Gminy powinny również wyraźnie eksponować tożsamość wizualną WiFi4EU w miejscach publicznych oferujących połączenie internetowe w ramach programu WiFi4EU. Więcej informacji na temat zasad identyfikacji wizualnej oraz emblematu WiFi4EU/logo można znaleźć na stronie internetowej INEA WiFi4EU: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

Więcej informacji o szczegółowych wymogach technicznych inicjatywy można znaleźć w sekcji 6.2 zaproszenia do składania wniosków.

5.2. Jakie koszty są pokrywane przez bon?

Bon WiFi4EU jest płatnością ryczałtową na pokrycie kosztów sprzętu i instalacji jedynie tych hotspotów Wi-Fi, które spełniają wymagania określone w tekście zaproszenia oraz w załączniku I do umowy o udzielenie dotacji podpisanej z wybranymi gminami.

Sprzęt obejmuje te elementy, które są niezbędne do uruchomienia sieci WiFi4EU, takie jak urządzenia zasilające (np. zasilacz Ethernet (PoE), adapter zasilania, przełącznik PoE) lub wyposażenie do łączenia się z internetem (np. routery, łącza mikrofalowe, przełączniki, zapory sieciowe). Głównym kosztem finansowanym przez bon musi być jednak realizacja punktów dostępu, przy czym należy przestrzegać wymaganej minimalnej liczby punktów dostępu (zob. również pyt. 9.2).

Gminy będą odpowiedzialne za pokrywanie przez co najmniej trzy (3) lata kosztów połączenia z internetem (abonamentu internetowego) oraz konserwacji i obsługi sprzętu.

Szczegółowe informacje na temat płatności można znaleźć w sekcji 6 poniżej.

5.3. Jakie koszty nie są pokrywane przez bon?

Koszt sprzętu do rozbudowy łączy dosyłowych do doprowadzenia internetu z innego miejsca do lokalizacji WiFi4EU (np. łącza mikrofalowe) nie jest pokrywany przez bon. Również router do łączenia się z internetem jest zwykle częścią łącza internetowego i obowiązkiem gminy jest jego zakup i konserwacja przez okres trzech lat. W związku z tym nie można za niego zapłacić tym bonem. Sieć łączy dosyłowych powinna być już dostępna w miejscu podłączenia sieci WiFi4EU lub powinna zostać podłączona przy wykorzystaniu innych środków.

5.4. Czy koszt projektu może wykraczać poza zakres finansowany przez bon? Czy można połączyć wiele ośrodków lokalnego życia publicznego?

Gminy mogą wykorzystać bon WiFi4EU na częściowe sfinansowanie projektów o wyższej wartości; w związku z tym wszelkie koszty sprzętu i instalacji przekraczające wartość bonu byłyby pokrywane w ramach umowy między dostawcą a gminą.

Przykładowo, możliwe jest połączenie kilku ośrodków lokalnego życia publicznego za pomocą jednej sieci (z jednym portalem autoryzacji) lub kilku sieci (z różnymi portalami autoryzacji). Jeżeli jednak koszty sprzętu i instalacji przekroczyłyby wartość bonu, dodatkowe koszty musiałyby zostać pokryte przez gminy lub z innych źródeł finansowania krajowego/regionalnego.

5.5. Czy do inicjatywy WiFi4EU będzie można przyłączyć już działające publiczne sieci Wi-Fi?

Już działające publiczne sieci Wi-Fi będzie można przyłączyć do inicjatywy WiFi4EU o ile spełnione zostaną warunki i specyfikacje techniczne, określone w załączniku I do umowy o udzielenie dotacji. Chodzi o to, żeby nie zmieniać głównych założeń WiFi4EU, takich jak bezpłatny dostęp, brak warunków dyskryminujących oraz spełnianie wymogów dotyczących identyfikacji wizualnej.

Już działające sieci będzie również można przyłączyć do inicjatywy WiFi4EU bez korzystania z bonów. Opracowujemy odpowiednie rozwiązania dla wszelkich ewentualnych przypadków.

5.6. Jaką prędkość powinien mieć internet w sieci WiFi4EU?

Sieci Wi-Fi powinny być w stanie zapewnić użytkownikom usługi wysokiej jakości. Gminy powinny wykupić abonament na usługi zapewniające najwyższą jakość dostępną na rynku masowym na danych obszarze, oferujący prędkość pobierania danych na poziomie co najmniej 30 Mb/s. Prędkość w sieci dosyłowej powinna także odpowiadać co najmniej prędkości połączeń, z których gminy korzystają na potrzeby wewnętrzne. Więcej informacji na temat wymogów technicznych dotyczących inicjatywy WiFi4EU można znaleźć w sekcji 6.2 tekstu zaproszenia i w umowie o udzielenie dotacji (w szczególności w załączniku I do tej umowy).

5.7. Co się dzieje, jeżeli nie można zagwarantować prędkości pobierania danych na poziomie 30 Mb/s?

Zgodnie z pkt I.3 załącznika do umowy o udzielenie dotacji gmina powinna wykupić abonament na usługi oferujące zapewniające jakość dostępną na rynku masowym na danym obszarze, a w każdym razie oferujące prędkość pobierania danych na poziomie co najmniej 30 Mb/s i zapewnić, aby prędkość tego łącza dosyłowego była co najmniej równa prędkości łącza (o ile takowe istnieje), które jest wykorzystywane przez gminę na potrzeby wewnętrznej łączności. Wymóg ten dotyczy więc łącza dosyłowego, a nie użytkownika. Łącze dosyłowe powinno osiągnąć przepustowość na poziomie 30 Mb/s najpóźniej 18 miesięcy po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji. Dopuszcza się czasowe ograniczenie prędkości z uwagi na nieoczekiwane okoliczności, ale sytuacje te będą systematycznie monitorowane i zgłaszane. Ograniczenie prędkości nie powinno wynikać ze zmniejszonej prędkości dosyłowej. Nie chodzi tylko o bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu, ale o jego szybkość i skuteczność.

5.8. Co oznacza „bezpłatny dostęp”?

Jak stwierdzono w motywie 4 rozporządzenia (UE) 2017/1953 (zob. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj), usługa świadczona przez hotspoty WiFi4EU powinna być bezpłatna, czyli „świadczona bez odpowiadającego jej wynagrodzenia, zarówno w postaci bezpośrednich płatności, jak i innych form rekompensaty, takich jak reklama handlowa lub udostępnianie danych osobowych w celach komercyjnych” przez pierwsze trzy (3) lata funkcjonowania.

Każda reklama portalu autoryzacji (tj. stronie internetowej gminy, która jest wyświetlana dla nowo podłączonych użytkowników) stanowiąca źródło dochodów dla gminy lub zobowiązanie użytkowników końcowych do zakupu jakiegokolwiek produktu lub usługi w celu uzyskania dostępu do sieci, nie kwalifikowałaby się jako „bezpłatna” w rozumieniu tego rozporządzenia.

5.9. Jaki jest termin ważności bonu WiFi4EU?

Bon WiFi4EU jest ważny przez 18 miesięcy od momentu podpisania umowy o udzielenie dotacji, co oznacza, że po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, wybrane gminy mają 18 miesięcy na uruchomienie sieci WiFi4EU. Po upływie tego okresu bon wygaśnie, a przedsiębiorstwa instalujące Wi-Fi nie będą już mogły go zrealizować.

5.10. Czy do sieci WiFi4EU mają zastosowanie zabezpieczenia?

Niektóre zabezpieczenia będą częścią specyfikacji technicznych sprzętu i będą szczegółowo opisane w umowie o udzielenie dotacji, w szczególności w załączniku I. Gminy będą odpowiedzialne za zarządzanie każdą siecią WiFi4EU na szczeblu lokalnym i tym samym będą określać ustawienia bezpieczeństwa zgodnie z prawem UE i prawem krajowym.

Na początkowym etapie publiczne hotspoty WiFi4EU nie będą musiały być szyfrowane. Niemniej jednak na drugim etapie (orientacyjnie począwszy od 2019 r.) zostanie utworzona wspólna platforma uwierzytelniania, która zapewni dodatkowe zabezpieczenie połączeń realizowanych przez użytkowników końcowych, jednocześnie ułatwiając płynne „przełączanie się” między hotspotami WiFi4EU znajdującymi się w innych miejscach.

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Jak zrealizować bon, tzn. co musi zrobić przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi, żeby otrzymać płatność?

Aby przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi mogło zrealizować bon w wysokości 15 000 EUR otrzymany od Komisji Europejskiej, musi:

 1. zarejestrować się w portalu WiFi4EU;
 2. zostać wyznaczona na portalu przez gminę na jej dostawcę;
 3. przedstawić w portalu WiFi4EU dane rachunku bankowego, potwierdzone przez Komisję;
 4. przedłożyć sprawozdanie z instalacji (zgodnie z art. 4 umowy o udzielenie dotacji), które następnie musi zostać zatwierdzone przez gminę i Komisję na portalu WiFi4EU.

UWAGA: Chociaż firmy instalujące Wi-Fi mogą zarejestrować się w portalu, funkcja umożliwiająca gminie zgłoszenie w portalu swojej wybranej firmy instalującej nie będzie uruchomiona przed końcem marca, gdyż jest obecnie opracowywana. Ten etap procedury nie powinien jednak utrudniać gminom i wybranym przez nie przedsiębiorstwom zajmującym się instalacją podejmowania ustaleń i rozmieszczania hotspotów. Innymi słowy, gmina może kontynuować prace związane z realizacją i zadeklarować swoje przedsiębiorstwo instalacyjne na portalu dopiero w momencie, gdy funkcja ta będzie już dostępna.

6.2. Czy bon obejmuje podatek od wartości dodanej (VAT)?

Bon jest płatnością ryczałtową przeznaczoną na pokrycie całkowitych kosztów sprzętu i jego instalacji.

6.3. Co się dzieje, jeżeli koszt instalacji przekracza 15 000 EUR?

Zgodnie z art. 4 zaproszenia do składania wniosków WiFi4EU-2018-1 ryczałtowa kwota każdego przydzielanego bonu wynosi 15 000 EUR. Pozostała kwota salda nie może być pokryta za pomocą bonu.

6.4. Czy gmina może zlecić utworzenie sieci kilku osobom trzecim i w związku z tym zwrócić się o rozdział bonu na kilka przedsiębiorstw instalujących Wi-Fi?

Bony w ramach programu WiFi4EU obejmują wyłącznie zakup sprzętu i instalacji punktów dostępu Wi-Fi. Kwota bonu może zostać wypłacona tylko pojedynczemu przedsiębiorstwu instalującemu Wi-Fi, wskazanemu przez gminę w tym celu w portalu. Należy zauważyć, że wybrana firma instalująca Wi-Fi może zlecić wykonanie części zadań innym przedsiębiorstwom lub przekazać je na zewnątrz. W tym przypadku gmina ma obowiązek nadzoru, mając na uwadze, że płatność zostanie dokonana jedynie na rzecz pierwotnie wybranej przez nią firmy instalującej.

7. PORTAL WIFI4EU

7.1. Nie mogę zalogować się w portalu WiFi4EU. Co mam zrobić?

W przypadku gdy dana osoba nie ma już dostępu do portalu WiFi4EU (tj. nie ma dostępu do danych uwierzytelniających konta EU Login), gminy powinny wypełnić specjalny formularz internetowy, aby zaktualizować informacje w portalu. Formularz jest dostępny we wszystkich językach UE: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Należy stosować się do instrukcji i wskazać odpowiednie zmiany/informacje dotyczące gminy w formularzu.

8. OCHRONA DANYCH

8.1. W jaki sposób są chronione moje dane osobowe?

Portal WiFi4EU – zgodnie z mającym zastosowanie prawodawstwem UE (w szczególności rozporządzeniem (WE) nr 45/2001) gromadzi jedynie dane osobowe niezbędne do udziału w inicjatywie WiFi4EU i zarządzania nią przez Komisję Europejską (lub INEA). Dane nie będą przechowywane, chyba że jest to konieczne do celów kontroli i audytu.

W podobny sposób niektóre z tych danych – zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej – mogą być udostępniane przez Komisję Europejską (lub INEA) innym instytucjom i organom UE oraz państwom członkowskim (w tym ich władzom regionalnym lub lokalnym) lub innym służbom odpowiedzialnym za kontrole lub inspekcje zgodnie z prawem europejskim (Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, urzędowi OLAF, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich itd.).

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności WiFi4EU, dostępnym na stronie głównej portalu WiFi4EU.

Należy pamiętać, że w sieci WiFi4EU – na pierwszym etapie – poszczególne gminy i zakontraktowani przez nie dostawcy usług internetowych będą odpowiadać za rejestrację i uwierzytelnianie użytkowników, a tym samym za wszelkie ewentualne gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. W tej fazie każdy hotspot WiFi4EU będzie musiał spełniać wymogi oświadczenia o ochronie prywatności oraz obowiązujących przepisów krajowych i unijnych, a zwłaszcza rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

W fazie II (wstępnie począwszy od 2019 r.) działać będzie jedna platforma uwierzytelniania, dzięki której użytkownicy będą mogli zarejestrować się tylko raz, a następnie „przełączać się” między wszystkimi hotspotami WiFi4EU bez konieczności ponownego wprowadzania danych uwierzytelniających.

9. KWESTIE TECHNICZNE

9.1. Czym jest „nazwa domeny” zgodnie z definicją w art. 4.1 umowy o udzielenie dotacji?

Nazwa domeny to adres internetowy portalu autoryzacji sieci WiFi4EU (URL). Należy pamiętać, że odnosi się ona do strony internetowej, na której zlokalizowany jest portal autoryzacji, a nie do strony, na którą użytkownik zostaje przekierowany po zalogowaniu się. Nazwę domeny wybiera gmina.

9.2. Punkty dostępu

9.2.1 Jakie są wymogi techniczne dla punktów dostępu WiFi4EU?

Specyfikacje techniczne sprzętu zostały szczegółowo opisane w sekcji 6.2.2 zaproszenia do składania wniosków, a także w pkt I.2 załącznika I do umowy o udzielenie dotacji zawartej między gminami a Komisją.

Gmina zapewnia następujące możliwości w przypadku każdego punku dostępu:

 • obsługa współbieżnego wykorzystania dwóch pasm (2,4 GHz – 5 GHz);
 • cykl wsparcia powyżej 5 lat;
 • średni czas pomiędzy awariami (MTBF) wynoszący co najmniej 5 lat;
 • posiadanie specjalnego i scentralizowanego pojedynczego punktu zarządzania dla wszystkich punktów dostępu w ramach każdej sieci WiFi4EU;
 • obsługa IEEE 802.1x
 • zgodność ze standardem IEEE 802.11ac Wave I;
 • obsługa IEEE 802.11r
 • obsługa IEEE 802.11k
 • obsługa IEEE 802.11v.
 • możliwość obsługi co najmniej 50 użytkowników jednocześnie bez pogorszenia funkcjonowania;
 • posiadanie co najmniej 2x2 nadajników i odbiorników (system wieloantenowy MIMO);
 • zgodność z programem Hotspot 2.0 (program certyfikacji Passpoint organizacji Wi-Fi Alliance).

9.2.2. Jaka jest minimalna liczba wewnętrznych i zewnętrznych punktów dostępu?

Minimalna liczba punktów dostępu, jak wskazano w sekcji 6.2.2 tekstu zaproszenia oraz w pkt I.2 załącznika 1 do umowy o udzielenie dotacji, przedstawia się następująco:

Minimalna liczba zewnętrznych punktów dostępu

Minimalna liczba wewnętrznych punktów dostępu

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

9.2.3. Czy możemy zmniejszyć minimalną liczbę punktów dostępu (i zmniejszyć wartość bonu)?

Nie, nie jest to możliwe. Liczbę punktów dostępu określono w pkt I.2 załącznika 1 do umowy o udzielenie dotacji. Odstępstwo od tej zasady nie jest możliwe, ponieważ program nie przewiduje częściowego finansowania lub częściowego spełnienia warunków. Punkty dostępu mogą jednak obejmować kilka obszarów, nawet jeśli nie są one zlokalizowane blisko siebie lub połączone. Ponadto w określonym miejscu można zainstalować więcej niż jeden punkt dostępu (np. w celu wzmocnienia odbioru sygnału Wi-Fi).

9.2.4. Czy możemy podzielić minimalną liczbę punktów dostępu między poszczególnymi sieciami?

Jeżeli punkty dostępu znajdują się w różnych miejscach (np. główny plac w mieście i biblioteka) i wszystkie są podłączone do tego samego portalu autoryzacji, zostaną uznane za jedną sieć WiFi4EU.

Jeżeli liczba punktów dostępu jest podzielona, a każda grupa jest połączona z innym portalem autoryzacji (w przypadku gdy intencją jest utworzenie różnych portali autoryzacji – np. jednego dla muzeum i jednego dla biblioteki), zostaną one uznane za różne sieci WiFi4EU.
Proszę pamiętać, że jeżeli zapadnie decyzja o utworzeniu różnych sieci / portali autoryzacji, wszystkie portale autoryzacji muszą być poddawane konserwacji, co z kolei mogłoby zwiększyć niezbędne zasoby i koszty operacyjne.

9.2.5 Czy można uruchomić więcej niż jeden punkt dostępu w każdym miejscu?

Tak. Umowa o udzielenie dotacji nie zawiera żadnych ograniczeń co do sposobu rozdziału punktów dostępu. Pozostaje to wyłącznie w gestii gmin, które mają na względzie to, aby punkty dostępu jak najlepiej służyły użytkownikom.

9.2.6. Czy modernizacja istniejących punktów kontaktowych jest objęta bonem WiFi4EU?

Tak, bon w ramach programu WiFi4EU można wykorzystać do sfinansowania modernizacji istniejącej publicznej sieci Wi-Fi, pod warunkiem że w wyniku modernizacji sieć ta będzie zgodna z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania wniosków.

9.3. SSID

9.3.1. Jak należy nazwać sieć (identyfikator SSID)?

Identyfikator SSID sieci WiFi4EU powinien zostać nazwany zgodnie z załącznikiem I do umowy o udzielenie dotacji. Nazwa sieci WiFi4EU odnosi się do nazwy, którą gmina może chcieć nadać sieci WiFi4EU (np. ratusz) w celu zidentyfikowania jej podczas komunikowania się z INEA i odróżnienia jej od innych sieci.

9.3.2. Czy możemy używać innego identyfikatora SSID niż WiFi4EU?

Poza standardowym identyfikatorem SSID „WiFi4EU” (w oparciu o otwartą sieć i portal autoryzacji) można również rozgłaszać:

– jeden identyfikator SSID na użytek wewnętrzny gminy, np. do użytku personelu administracyjnego ratusza lub biblioteki publicznej, lub w celu obsługi projektu inteligentnego miasta;

oraz/lub

– jeden identyfikator SSID zapewniający bezpieczną usługę uwierzytelniania użytkowników WiFi4EU w I fazie wdrażania programu WiFi4EU (np. „WiFi4EU – sieć zabezpieczona”).

Należy zauważyć, że w ramach II fazy wdrażania programu WiFi4EU zostanie utworzona wspólna bezpieczna usługa uwierzytelniania służąca wszystkim sieciom WiFi4EU w Europie (zob. również pyt. 9.4). W związku z tym, jeżeli w I fazie ustanowiony zostanie lokalny identyfikator SSID zapewniający bezpieczną usługę uwierzytelniania (jak w powyższym przypadku), może on zostać usunięty podczas fazy II lub może być nadal rozgłaszany równolegle.

W każdym wypadku, żadne dodatkowe rozgłaszanie dodatkowego identyfikatora SSID nie powinno wpływać na jakość usług oferowanych ogółowi społeczeństwa. Gmina powinna również odpowiednio zróżnicować takie nazwy identyfikatora SSID od identyfikatora SSID sieci „WiFi4EU”.

Więcej informacji znajduje się w pkt I.5 załącznika I do umowy o udzielenie dotacji.

9.4. Kto odpowiada za uwierzytelnianie użytkownika?

W fazie I inicjatywy odpowiedzialność za uwierzytelnianie, autoryzację i zliczanie użytkowników spoczywa na gminach. W fazie II powstanie jednolity system uwierzytelniania dostępny na poziomie UE, do którego gminy będą musiały ponownie skonfigurować swoje sieci. Uwierzytelnianie i zliczanie użytkowników nadal należeć będzie do obowiązków gmin. Więcej informacji na temat tych dwóch faz znajduje się w załączniku I do umowy o udzielenie dotacji.

9.5. Czy wymagana jest certyfikacja „Passpoint”?

Jak określono w załączniku I do umowy o udzielenie dotacji, Hotspot 2.0 jest wymagany, aby instalowany sprzęt WiFi4EU mógł zostać sfinansowany z bonu WiFi4EU. Zgodność z programem certyfikacji Passpoint jest wymagana w celu zapewnienia interoperacyjności sprzętu nie tylko z innymi producentami, ale również z jednolitą usługą uwierzytelniania, którą Komisja zapewni później w fazie II wdrażania programu WiFi4EU.

9.6. Czy istnieje wykaz sprzętu, który spełnia wymogi związane z Wifi4EU?

Wykaz urządzeń z certyfikatem „Passpoint®” można znaleźć tutaj.

9.7. Czy w ramach inicjatywy WiFi4EU funkcjonuje serwer portalu autoryzacji?

W pkt I.5.1 załącznika 1 do umowy o udzielenie dotacji zawarto wykaz wymogów, jakie należy spełnić w ramach I fazy realizacji. Należy zauważyć, że w obecnej fazie nie istnieje scentralizowany serwer portalu autoryzacji. W fazie II hosting portalu autoryzacji zostanie scentralizowany, a sprzęt powinien zostać ponownie odpowiednio skonfigurowany. W tej fazie Komisja zapewni jednolitą usługę uwierzytelniania, a gminy będą musiały ponownie skonfigurować swoje sieci, aby się z nią połączyć. Niemniej jednak prowadzenie portalu autoryzacji pozostanie w gestii każdej gminy. Zob. również pyt. 9.4.

9.8. Jaki jest termin wyboru dostawcy instalacji?

Zgodnie z umową o udzielenie dotacji gminy mają 18 miesięcy na realizację projektu. Należy zauważyć, że nie określono konkretnie, kiedy w ciągu tego 18-miesięcznego okresu realizacji należy wybrać przedsiębiorstwo instalujące. Zaleca się jednak, by gminy wybrały dostawcę jak najszybciej, aby dotrzymać ostatecznego terminu realizacji.

10. INNE

10.1. Czym jest społeczność WiFi4EU? W jaki sposób możemy się zaangażować?

Program „społeczność WiFi4EU” to interaktywne forum, na którym zainteresowane strony (tj. gminy i przedsiębiorstwa instalujące Wi-Fi) bezpośrednio wymieniają się informacjami na temat inicjatywy WiFi4EU.

Za pomocą blogów, moderowanych dyskusji oraz wymiany informacji społeczność dąży do pielęgnowania dialogu i umożliwia uczestnikom wymianę najlepszych praktyk i doświadczeń, a także poszerza ogólny zakres komunikacji dotyczącej inicjatywy WiFi4EU.

Serdecznie zachęcamy Państwa do przyłączenia się do społeczności i zaangażowania się w jej działania: https://ec.europa.eu/futurium/en/wifi4eu.

10.2. Jakie będą konsekwencje brexitu dla wnioskodawców ze Zjednoczonego Królestwa?

Proszę mieć na uwadze, że wszystkie kryteria kwalifikowalności określone w tekście zaproszenia muszą być spełnione po dacie złożenia wniosku, tj. podczas procedur oceny, wyboru i przyznawania dotacji, a także podczas całego okresu trwania dotacji. Jeżeli Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE w okresie trwania dotacji, bez zawarcia umowy z UE zapewniającej w szczególności dalsze kwalifikowanie się wnioskodawców ze Zjednoczonego Królestwa, zmiana sytuacji prawnej gmin będzie oznaczać, że nie będą się one już kwalifikowały do otrzymania bonu WiFi4EU. Ponadto gminy brytyjskie, którym przyznano bon przed dniem 29 marca 2019 r., przestaną otrzymywać finansowanie z UE (z wyjątkiem przypadków, w których uruchomiono sieć WiFi4EU przed tą datą, kontynuując, o ile było to możliwe, uczestnictwo w projekcie) lub będą musiały wycofać się z projektu na podstawie art. II.16.3.1 lit. a) umowy o udzielenie dotacji (zmiana sytuacji prawnej beneficjenta).

#Wifi4EU on Twitter