Back to WiFi4EU main page
WiFi4EU – Pytania i odpowiedzi

1. KONTEKST

1.1. Jaki jest ogólny cel inicjatywy WiFi4EU?

Inicjatywa WiFi4EU ma na celu zapewnienie obywatelom i odwiedzającym dostępu do wysokiej jakości internetu w całej UE przez bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak parki, place, urzędy, biblioteki i ośrodki zdrowia. Bony finansowane za pośrednictwem inicjatywy Komisji Europejskiej będą przyznawane gminom, aby wesprzeć instalację hotspotów Wi-Fi w tych ośrodkach życia publicznego, korzystając z usług przedsiębiorstw instalujących Wi-Fi.

1.2. Kto może uczestniczyć w inicjatywie WiFi4EU?

Inicjatywa WiFi4EU jest otwarta dla podmiotów z sektora publicznego z państw członkowskich UE i uczestniczących krajów EOG (Norwegii i Islandii). Uczestniczyć w niej mogą jedynie gminy (lub równoważne podmioty administracji lokalnej) lub stowarzyszenia gmin. Szczegółowy wykaz podmiotów uprawnionych do składania wniosków w ramach czwartego zaproszenia został uzgodniony przez państwa członkowskie i jest dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call.

Każda gmina może wykorzystać podczas całego okresu realizacji inicjatywy WiFi4EU tylko jeden bon. W związku z tym gminy, którym przyznano bon w ramach poprzednich zaproszeń dotyczących WiFi4EU, nie kwalifikują się do uczestnictwa w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków, natomiast gminy, którym się wcześniej nie powiodło, mogą spróbować ponownie w niniejszym zaproszeniu.

1.3. Jaka jest wartość bonu WiFi4EU?

Każdy przyznany bon ma wartość 15 000 EUR.

2. REJESTRACJA

Rejestracja krok po kroku

2.1. Jakie gminy i zrzeszenia utworzone przez gminy są upoważnione do rejestracji? Jak i kiedy możemy się zarejestrować?

Aby złożyć wniosek w ramach inicjatywy WiFi4EU, wszystkie kwalifikujące się gminy (lub zrzeszenia gmin) figurujące w wyżej wymienionym wykazie (pyt. 1.2) muszą najpierw się zarejestrować za pośrednictwem portalu WiFi4EU (https://www.wifi4eu.eu/#/home).

Należy pamiętać, że do procesu rejestracji należy użyć konta EU Login powiązanego z gminą (więcej informacji na temat tworzenia konta EU Login można znaleźć na stronie: http://europa.eu/!Uv63Cx).

Aby rozpocząć rejestrację, proszę przejść do strony głównej portalu WiFi4EU. Następnie należy wybrać gminę z rozwijanej listy. Proszę podać wymagane informacje na temat gminy [w tym państwo, rodzaj organizacji, która ma zostać zarejestrowana (gmina lub stowarzyszenie), adres].

Proszę podać dane kontaktowe burmistrza / wójta / przedstawiciela prawnego gminy, tj. osoby, która jest uprawniona do podpisania umowy o udzielenie dotacji. Uwaga: zalecamy, aby osobą podpisującą umowę o udzielenie dotacji był WYŁĄCZNIE wójt/burmistrz, a nie przedstawiciel prawny gminy. W przypadku gdyby burmistrz/wójt chciał jednak wyznaczyć inną osobę do podpisania umowy o udzielenie dotacji (tj. „osobę upoważnioną”), dane kontaktowe „osoby upoważnionej” należy również podać podczas rejestracji.

Należy pamiętać, że dostęp do portalu jest zawsze powiązany z osobą, która utworzyła konto EU Login, w tym z jej adresem e-mail, i która w związku z tym jest oznaczona w portalu jako „osoba wyznaczona do kontaktów”. W związku z tym zaleca się, aby „osoba upoważniona”, o ile chcą Państwo dodać ją w swoim wniosku, była tą samą osobą, co „osoba wyznaczona do kontaktów” (włącznie z adresem e-mail), aby ułatwić proces podpisania umowy o udzielenie dotacji.

Zrzeszenia gmin mogą rejestrować wiele gmin w celu uproszczenia zarządzania tymi rejestracjami Niemniej jednak każde zrzeszenie będzie musiało złożyć przez internet odrębne wnioski końcowe w odniesieniu do każdej gminy przez nie zarejestrowanej. Należy pamiętać, że zrzeszenia gmin nie są uprawnione do otrzymania bonu; każdy bon jest przyznawany pojedynczej gminie jako beneficjentowi.

We wszystkich przypadkach jedynie nazwa zarejestrowanej gminy zostanie podana do wiadomości publicznej. (zob. pyt. 8 na temat ochrony danych).

Gminy nie muszą załączać do swojej rejestracji (lub wniosku) projektu technicznego ani dokumentacji dotyczącej planowanej sieci Wi-Fi. Nie są również wymagane wstępne oceny kosztów projektu (np. szacunki od przedsiębiorstw instalujących Wi-Fi).

2.2. Reprezentujemy przedsiębiorstwa instalujące Wi-Fi. Jak i kiedy możemy się zarejestrować?

Zachęcamy przedsiębiorstwa instalujące Wi-Fi do udziału w inicjatywie WiFi4EU. Wykaz zarejestrowanych przedsiębiorstw instalujących Wi-Fi jest dostępny w portalu WiFi4EU. Gminy, które otrzymały bon i poszukują przedsiębiorstw świadczących odpowiednie usługi Wi-Fi w ich regionie, mogą zapoznać się z tym wykazem.

Aby rozpocząć rejestrację, proszę przejść do strony głównej portalu WiFi4EU. Proszę podać informacje dotyczące państwa/państw i regionu/regionów, w których działa przedsiębiorstwo, a także jego dane kontaktowe i bankowe.

Przedsiębiorstwa instalujące Wi-Fi mogą rejestrować się na portalu WiFi4EU w dowolnym momencie. Jeżeli wybrana gmina zleciła danemu przedsiębiorstwu wykonanie instalacji sieci WiFi4EU, musi ono być zarejestrowane w portalu, aby po zakończeniu projektu mogło przedstawić wymagane informacje na temat realizacji sieci.

2.3. W jaki sposób mogę edytować/aktualizować dane dotyczące rejestracji mojej gminy na portalu?

Gminy mogą w każdej chwili zmienić prawie wszystkie swoje dane zarejestrowane w portalu, poza krótkim okresem, kiedy zaproszenie jest otwarte, oraz – w przypadku zwycięskich gmin – okresem pomiędzy podpisaniem przez nie umowy o udzielenie dotacji a podpisaniem jej przez INEA. Zmiany te mogą obejmować m.in. aktualizację imienia i nazwiska lub adresu e-mail prezydenta miasta / burmistrza / wójta / przedstawiciela prawnego w następstwie wyborów lokalnych lub zmian wewnętrznych w organizacji bądź zmiany imienia i nazwiska lub adresu osoby wyznaczonej do kontaktów, dokumentów potwierdzających itd.

Jedyne dane, których gmina nie może bezpośrednio zmienić/zaktualizować, to adres e-mail osoby, która pierwotnie dokonała rejestracji gminy na portalu, ponieważ jest on powiązany z kontem EU Login osoby wyznaczonej do kontaktów. O aktualizację/zmianę adresu e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów można jednak zwrócić się do INEA zgodnie z następującą procedurą:

 1. Należy przesłać wiadomość e-mail na adres INEA-CEF-WIFI4EU(AT)ec.europa.eu z tekstem „CONTACT PERSON UPDATE” w temacie.
 2. W treści wiadomości należy podać następujące informacje:
 • nazwę gminy,
 • nazwę kraju,
 • dotychczasowy adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów, który widoczny jest w portalu WiFi4EU,
 • nowy adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów oraz jej imię i nazwisko. (Proszę zauważyć, że adres ten należy najpierw zarejestrować w systemie EU Login. Więcej informacji na temat zakładania konta EU Login można znaleźć na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial.pdf)

Wysyłając wspomniany wniosek, gminy potwierdzają, że informacje podane w wiadomości e-mail są prawidłowe i jako takie będą wykorzystywane w razie potrzeby do celów wszelkiej korespondencji/wszelkich kontaktów związanych z programem WiFi4EU.

Na Państwa wniosek INEA dokona niezbędnych zmian i bezpośrednio poinformuje Państwa, gdy zmiany te zostaną sfinalizowane.

3. SKŁADANIE WNIOSKÓW

Składanie wniosków krok po kroku

3.1. Reprezentujemy gminę. Jak i kiedy możemy złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków w ramach programu WiFi4EU, gminy muszą najpierw zarejestrować się w portalu WiFi4EU za pomocą ważnego konta EU Login.

Po otwarciu zaproszenia do składania wniosków gminy będą mogły ubiegać się o uczestnictwo, klikając na przycisk „Złóż wniosek o bon” na stronie portalu „Mój wniosek”.

3.2. Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosków?

Aby móc złożyć wniosek, gminy muszą najpierw ukończyć swoją rejestrację poprzez załadowanie do portalu WiFi4EU dwóch wymaganych dokumentów potwierdzających:

1. wypełnionego formularza „oświadczenie o zgodzie” wraz z kopią paszportu lub dokumentu tożsamości przedstawiciela prawnego / burmistrza / wójta.

2. kopii aktu nominacji lub dokumentu stwierdzającego, że przedstawiciel prawny (burmistrz/wójt) reprezentuje gminę w sensie prawnym.

Jeżeli przedstawiciel prawny pragnie upoważnić inną osobę do podpisania umowy o udzielenie dotacji w jego imieniu, należy przedłożyć również dwa dodatkowe dokumenty najpóźniej przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji:

– „formularz wyznaczający osobę upoważnioną”, podpisany przez przedstawiciela prawnego (tj. burmistrza/wójta) oraz przez osobę upoważnioną, która podpisze umowę o udzielenie dotacji);

– kopię paszportu / dokumentu tożsamości osoby upoważnionej.

Formularze „oświadczenie o zgodzie” i „formularz wyznaczający osobę upoważnioną” są dostępne we wszystkich językach urzędowych państw członkowskich na portalu WiFi4EU na stronie „Moja rejestracja”.

Na portalu WiFi4EU na stronie „Moja rejestracja” należy załadować wszystkie dokumenty uzupełniające jako oddzielne pliki w odpowiednim formacie (.pdf, .png lub .jpg).

3.3. Czy możliwe jest rozpoczęcie prac nad naszą siecią Wi-Fi już teraz i, jeśli otrzymamy bon, zrealizowanie go w przyszłości?

Zgodnie z rozporządzeniem finansowym UE (zob. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32018R1046) nie można przyznać z mocą wsteczną dotacji na działania już zakończone. Innymi słowy, instalacja, która została w pełni zakończona i oddana do użytku przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji, nie byłaby uprawniona do otrzymania bonu.

4. ETAPY KWALIFIKACJI I PRZYZNANIE BONÓW

Etapy kwalifikacji i przyznanie bonów krok po kroku

4.1. W jaki sposób zostaną wybrani beneficjenci bonu?

Gminy będą wybierane zgodnie z kolejnością zgłoszeń w oparciu o datę i godzinę złożenia przez nie wniosku (tj. moment naciśnięcia przycisku „Złóż wniosek” na portalu, a NIE w oparciu o datę i godzinę rejestracji). Więcej informacji o procesie wyboru można znaleźć w sekcji 7 zaproszenia do składania wniosków.

4.2. Nie mogę podpisać umowy o udzielenie dotacji. Co mam zrobić?

Podpisanie umowy o udzielenie dotacji może zostać zablokowane w wyjątkowych przypadkach ze względu na sposób rejestracji w portalu.

Np. jeśli adres e-mail burmistrza / wójta / przedstawiciela prawnego jest taki sam, jak adres e-mail „osoby wyznaczonej do kontaktów”, lecz nazwisko burmistrza i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów różnią się, podpisanie umowy o udzielenie dotacji może nie być możliwe. Aby naprawić taką sytuację, najłatwiejszym rozwiązaniem jest zmiana przez gminę adresu e-mail burmistrza (zob. pyt. 2.3 powyżej). Ewentualnie gmina może zezwolić osobie kontaktowej na podpisanie umowy o udzielenie dotacji.

Jeżeli mają Państwo konkretne problemy informatyczne/techniczne, prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej wyjaśniając kwestię i załączając odpowiednie zrzuty ekranu.

4.3. Jak działa lista rezerwowa?

Jeżeli dodatkowe środki finansowe zostaną udostępnione na dane zaproszenie do składania wniosków i jeżeli dana gmina znajduje się na liście rezerwowej dotyczącej tego zaproszenia, a lista rezerwowa jest nadal ważna, gmina może zostać poproszona o podpisanie umowy o udzielenie dotacji.

W praktyce oznacza to, że jeżeli jeden wnioskodawca z głównej listy odpadnie, wybiera się wnioskodawcę z listy rezerwowej, stosując zarówno zasadę „kto pierwszy, ten lepszy”, jak i zasadę zrównoważenia geograficznego, jak wskazano w kryteriach kwalifikacji (sekcja 7) tekstu zaproszenia do składania wniosków.

Wszyscy wnioskodawcy z listy rezerwowej zostaną poinformowani pocztą elektroniczną w odpowiednim czasie, czy dostępny jest jeszcze budżet i istnieje możliwość podpisania umowy o udzielenie dotacji.

4.4. Czy mogę wycofać się z inicjatywy WiFi4EU nawet po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji?

Tak, nawet po podpisaniu przez gminę umowy o udzielenie dotacji w portalu WiFi4EU może ona podjąć decyzję o wycofaniu się z inicjatywy WiFi4EU. W takim przypadku gmina musi powiadomić INEA (przesyłając powiadomienie na adres INEA-CEF-WiFi4EU@ec.europa.eu) i przedstawić oficjalne pismo podpisane przez burmistrza, w którym jasno określono powody wycofania się z inicjatywy. INEA rozpatrzy wówczas powiadomienie o wycofaniu i odpowiednio poinformuje gminę.

5. REALIZACJA I UŻYTKOWANIE

Realizacja i użytkowanie krok po kroku

(informacje dotyczące szczególnych kwestii technicznych znajdują się również w sekcji 9)

5.1. Nasza gmina otrzymała bon, a umowa o udzielenie dotacji została podpisana zarówno przez naszą gminę, jak i przez Komisję Europejską (INEA). Co dalej?

Gmina musi zapewnić, aby instalacja została zakończona i zainstalowana sieć zaczęła działać przed upływem 18 miesięcy od kontrasygnaty umowy o udzielenie dotacji.

Najpierw gmina musi wybrać przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi, które zrealizuje prace (uwaga: wybrane przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi musi również zarejestrować się na portalu – zob. pyt. 2.2).

Każda gmina może zawrzeć umowę na zainstalowanie urządzeń bezprzewodowych z wybranym przez siebie przedsiębiorstwem instalującym Wi-Fi. Należy pamiętać, że Komisja nie będzie ingerować w kwestie dotyczące umowy między gminą a wybranym przez gminę przedsiębiorstwem instalującym Wi-Fi.

Gminy wskażą „skupiska życia publicznego”, w których powstaną hotspoty WiFi4EU. Powinny one zostać zainstalowane na obszarach, gdzie nie ma podobnych ofert bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego internetu.

Gminy są odpowiedzialne za finansowanie abonamentu internetowego oraz konserwację sprzętu, aby zapewnić mieszkańcom i odwiedzającym wysokiej jakości bezprzewodowy dostęp do internetu przez okres co najmniej trzech (3) lat po zakończeniu instalacji sieci.

Gminy powinny również wyraźnie eksponować tożsamość wizualną WiFi4EU w miejscach publicznych oferujących połączenie internetowe w ramach programu WiFi4EU. Więcej informacji na temat zasad identyfikacji wizualnej oraz emblematu WiFi4EU/logo można znaleźć na stronie internetowej INEA WiFi4EU: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

Więcej informacji o szczegółowych wymogach technicznych inicjatywy można znaleźć w sekcji 6.2 zaproszenia do składania wniosków.

5.2. Jakie koszty są pokrywane przez bon?

Bon WiFi4EU jest płatnością ryczałtową na pokrycie kosztów sprzętu i instalacji jedynie tych hotspotów Wi-Fi, które spełniają wymagania określone w tekście zaproszenia oraz w załączniku I do umowy o udzielenie dotacji podpisanej z wybranymi gminami.

Sprzęt obejmuje te elementy, które są niezbędne do uruchomienia sieci WiFi4EU, takie jak urządzenia zasilające (np. zasilacz Ethernet (PoE), adapter zasilania, przełącznik PoE) lub wyposażenie do łączenia się z internetem (np. routery, przełączniki, zapory sieciowe). Głównym kosztem finansowanym przez bon musi być jednak realizacja punktów dostępu, przy czym należy przestrzegać wymaganej minimalnej liczby punktów dostępu (zob. również pyt. 9.2).

Gminy będą odpowiedzialne za pokrywanie przez co najmniej trzy (3) lata kosztów połączenia z internetem (abonamentu internetowego) oraz konserwacji i obsługi sprzętu.

Szczegółowe informacje na temat płatności można znaleźć w sekcji 6 poniżej.

5.3. Czego nie pokrywa bon?

Przez bon nie jest pokrywany koszt sprzętu do rozbudowy łączy dosyłowych do doprowadzenia internetu z innego miejsca do lokalizacji WiFi4EU. W miejscu uruchomienia sieci WiFi4EU powinno już być dostępne łącze internetowe, przy czym gmina jest odpowiedzialna za jego utrzymanie przez trzy lata.

5.4. Czy koszt projektu może wykraczać poza zakres finansowany przez bon? Czy można połączyć wiele ośrodków lokalnego życia publicznego?

Gminy mogą wykorzystać bon WiFi4EU na częściowe sfinansowanie projektów o wyższej wartości; w związku z tym wszelkie koszty sprzętu i instalacji przekraczające wartość bonu byłyby pokrywane w ramach umowy między dostawcą a gminą.

Przykładowo, możliwe jest połączenie kilku ośrodków lokalnego życia publicznego za pomocą jednej sieci (z jednym portalem autoryzacji) lub kilku sieci (z różnymi portalami autoryzacji). Jeżeli jednak koszty sprzętu i instalacji przekroczyłyby wartość bonu, dodatkowe koszty musiałyby zostać pokryte przez gminy lub z innych źródeł finansowania krajowego/regionalnego.

5.5. Czy do inicjatywy WiFi4EU będzie można przyłączyć już działające publiczne sieci Wi-Fi?

Już działające publiczne sieci Wi-Fi będzie można przyłączyć do inicjatywy WiFi4EU, o ile spełnione zostaną warunki i specyfikacje techniczne, określone w załączniku I do umowy o udzielenie dotacji. Chodzi o to, żeby nie zmieniać głównych założeń WiFi4EU, takich jak bezpłatny dostęp, brak warunków dyskryminujących oraz spełnianie wymogów dotyczących identyfikacji wizualnej.

Już działające sieci będzie również można przyłączyć do inicjatywy WiFi4EU bez korzystania z bonów. Opracowujemy odpowiednie rozwiązania dla wszelkich ewentualnych przypadków.

5.6. Co to znaczy, że sieci WiFi4EU powinny zapewniać „prędkość pobierania danych wynoszącą minimalnie 30 Mb/s”?

Sieci WiFi4EU powinny być w stanie zapewnić wszystkim użytkownikom końcowym usługi wysokiej jakości. Dlatego wszystkie zwycięskie gminy muszą spełniać warunki określone w sekcji I.3 umowy o udzielenie dotacji: „beneficjent musi wykupić abonament na najszybsze dostępne połączenie internetowe na rynku masowym na danym obszarze, a w każdym razie połączenie zapewniające prędkość pobierania danych wynoszącą co najmniej 30 Mb/s. Beneficjent zapewnia również, aby prędkość tego łącza dosyłowego była co najmniej równa prędkości łącza (o ile takowe istnieje), które jest wykorzystywane przez beneficjenta na potrzeby wewnętrznej łączności.”

Aby sprawdzić, czy przestrzegany jest powyższy wymóg umowny, w fazie II wdrażania WiFi4EU (zob. pyt. 9.4) możliwe będzie monitorowanie wymogów w zakresie jakości usług punktów dostępu WiFi4EU, zgodnie z art. I.3 wzoru umowy o udzielenie dotacji. W odniesieniu do każdej sieci łączna prędkość pobierania danych wszystkich punktów dostępu (minimalnie 10) musi wynosić co najmniej 30 Mb/s. Zachęca się gminy, aby w interesie użytkowników końcowych zapewniały jak największą prędkość zgodnie z celami w zakresie łączności ustanowionymi przez Komisję Europejską (motyw 2 rozporządzenia (UE) 2017/1953 – zob. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj?locale=pl).

5.7. Co się dzieje, jeżeli nie można zagwarantować prędkości pobierania danych na poziomie 30 Mb/s?

Zgodnie z pkt I.3 załącznika I do umowy o udzielenie dotacji gmina powinna wykupić abonament na najszybsze dostępne połączenie internetowe na rynku masowym na danym obszarze, a w każdym razie połączenie zapewniające prędkość pobierania danych wynoszącą co najmniej 30 Mb/s, i zapewnić, aby prędkość tego łącza dosyłowego była co najmniej równa prędkości łącza (o ile takowe istnieje), które jest wykorzystywane przez gminę na potrzeby wewnętrznej łączności. Wymóg ten dotyczy więc łącza dosyłowego, a nie użytkownika. Łącze dosyłowe powinno osiągnąć przepustowość na poziomie 30 Mb/s najpóźniej 18 miesięcy po kontrasygnacie umowy o udzielenie dotacji. Dopuszcza się czasowe ograniczenie prędkości z uwagi na nieoczekiwane okoliczności, ale sytuacje te będą systematycznie monitorowane i zgłaszane. Ograniczenie prędkości nie powinno wynikać ze zmniejszonej prędkości dosyłowej. Nie chodzi tylko o bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu, ale o jego szybkość i skuteczność.

5.8. Co oznacza „bezpłatny dostęp”?

Jak stwierdzono w motywie 4 rozporządzenia (UE) 2017/1953 (zob. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj), usługa świadczona przez hotspoty WiFi4EU powinna być bezpłatna, czyli „świadczona bez odpowiadającego jej wynagrodzenia, zarówno w postaci bezpośrednich płatności, jak i innych form rekompensaty, takich jak reklama handlowa lub udostępnianie danych osobowych w celach komercyjnych” przez pierwsze trzy (3) lata funkcjonowania.

Każda reklama portalu autoryzacji (tj. stronie internetowej gminy, która jest wyświetlana dla nowo podłączonych użytkowników) stanowiąca źródło dochodów dla gminy lub zobowiązanie użytkowników końcowych do zakupu jakiegokolwiek produktu lub usługi w celu uzyskania dostępu do sieci, nie kwalifikowałaby się jako „bezpłatna” w rozumieniu tego rozporządzenia.

5.9. Jaki jest termin ważności bonu WiFi4EU?

Bon WiFi4EU jest ważny przez 18 miesięcy od momentu podpisania umowy o udzielenie dotacji, co oznacza, że po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, wybrane gminy mają 18 miesięcy na uruchomienie sieci WiFi4EU. Po upływie tego okresu bon wygaśnie, a przedsiębiorstwa instalujące Wi-Fi nie będą już mogły go zrealizować.

5.10. Czy do sieci WiFi4EU mają zastosowanie zabezpieczenia?

Niektóre zabezpieczenia będą częścią specyfikacji technicznych sprzętu i będą szczegółowo opisane w umowie o udzielenie dotacji, w szczególności w załączniku I. Gminy będą odpowiedzialne za zarządzanie każdą siecią WiFi4EU na szczeblu lokalnym i tym samym będą określać ustawienia bezpieczeństwa zgodnie z prawem UE i prawem krajowym.

Na początkowym etapie publiczne hotspoty WiFi4EU nie będą musiały być szyfrowane. Niemniej jednak na drugim etapie (orientacyjnie począwszy od 2019 r.) zostanie utworzona wspólna platforma uwierzytelniania, która zapewni dodatkowe zabezpieczenie połączeń realizowanych przez użytkowników końcowych, jednocześnie ułatwiając płynne „przełączanie się” między hotspotami WiFi4EU znajdującymi się w innych miejscach.

6. PŁATNOŚĆ

Płatność krok po kroku

6.1. Jak zrealizować bon, tzn. co musi zrobić przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi, żeby otrzymać płatność?

Aby przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi mogło zrealizować bon w wysokości 15 000 EUR otrzymany od Komisji Europejskiej, musi wykonać wszystkie poniższe kroki, w podanej kolejności:

 1. Przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi musi być zarejestrowane w portalu WiFi4EU. 
 2. Przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi musi zostać wskazane w portalu przez gminę jako jej dostawca.
 3. Przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi musi podać w portalu WiFi4EU (na stronie „Moja rejestracja” w sekcji „Konto bankowe”) co najmniej jeden rachunek bankowy oraz załączyć wszystkie istotne informacje i dokumenty potwierdzające. Sama rejestracja rachunku bankowego nie wystarczy, aby rachunek został przekazany do zatwierdzenia. Należy również wykonać czynności przewidziane w pkt 4.
 4. Przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi musi powiązać z gminą co najmniej jeden ze swoich zarejestrowanych rachunków bankowych do celów płatności. Należy tego dokonać w sekcji „Konto bankowe” na stronie „Moja instalacja” w portalu WiFi4EU, klikając na „Wybierz konto bankowe”. Dopiero wówczas Komisja rozpocznie proces zatwierdzania rachunku bankowego.
 5. Dane rachunku bankowego muszą zostać potwierdzone przez Komisję w portalu WiFi4EU (zob. również pyt. 6.5 i 6.6).
 6. Przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi musi przedłożyć sprawozdanie z instalacji (zgodnie z art. 4 umowy o udzielenie dotacji), które następnie musi zostać zatwierdzone przez gminę i Komisję w portalu WiFi4EU.

6.2. Czy bon obejmuje podatek od wartości dodanej (VAT)?

Bon jest wkładem ryczałtowym przeznaczonym na pokrycie kosztów realizacji działania. INEA nie będzie badać kwalifikowalności faktycznie poniesionych kosztów, w tym podatku od wartości dodanej (VAT). Jak wskazano również w pyt. 6.3, wszelkie koszty przekraczające wartość 15 000 EUR pokrywaną przez bon (bez względu na to, czy VAT jest uwzględniony) muszą zostać pokryte przez same gminy.

Jak wskazano również w pyt. 6.3, wszelkie koszty przekraczające wartość 15 000 EUR pokrywaną przez bon (bez względu na to, czy VAT jest uwzględniony) będą musiały zostać pokryte przez same gminy.

6.3. Co się dzieje, jeżeli koszt instalacji przekracza 15 000 EUR?

Zgodnie z art. 4 zaproszenia do składania wniosków WiFi4EU ryczałtowa kwota każdego przydzielanego bonu wynosi 15 000 EUR. Pozostała kwota salda nie może być pokryta za pomocą bonu. Wszelkie niewykorzystane środki nie są zwracane Komisji Europejskiej.

6.4. Czy gmina może zlecić utworzenie sieci kilku osobom trzecim i w związku z tym zwrócić się o rozdział bonu na kilka przedsiębiorstw instalujących Wi-Fi?

Bony w ramach programu WiFi4EU obejmują wyłącznie zakup sprzętu i instalacji punktów dostępu Wi-Fi. Kwota bonu może zostać wypłacona tylko pojedynczemu przedsiębiorstwu instalującemu Wi-Fi, wskazanemu przez gminę w tym celu w portalu. Należy zauważyć, że wybrana firma instalująca Wi-Fi może zlecić wykonanie części zadań innym przedsiębiorstwom lub przekazać je na zewnątrz. W tym przypadku gmina ma obowiązek nadzoru, mając na uwadze, że płatność zostanie dokonana jedynie na rzecz pierwotnie wybranej przez nią firmy instalującej.

6.5. Jak wygląda proces zatwierdzania konta bankowego przedsiębiorstwa instalującego Wi-Fi?

Po wybraniu przez gminę przedsiębiorstwa instalującego Wi-Fi, musi ono:

 1. zapisać (w sekcji „Konto bankowe” na stronie „Moja rejestracja” na portalu WiFi4EU – zob. również pyt. 6.6) informacje bankowe dotyczące rachunku, na który chciałoby otrzymać płatność, oraz
 2. załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające.
 3. powiązać w portalu WiFi4EU rachunek bankowy, na który chciałoby otrzymać płatność, z gminą, na rzecz której wykonuje lub wykonało instalację (zob. również pyt. 6.1 pkt 4).

Podane dane rachunku bankowego oraz załączone dokumenty potwierdzające podlegają zatwierdzeniu przez służby Komisji, które przeprowadzają w tym celu szereg czynności kontrolnych, dopiero po tym, jak przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi powiąże w portalu WiFi4EU rachunek bankowy, na który chciałoby otrzymać płatność, z gminą, na rzecz której wykonuje lub wykonało instalację. Proces zatwierdzania rozpocznie się dopiero wtedy, gdy przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi przeznaczy specjalny rachunek bankowy dla co najmniej jednej gminy do celów płatności. Po pomyślnym zakończeniu wszystkich kontroli przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi jest powiadamiane pocztą elektroniczną o zatwierdzeniu. Jeżeli do zatwierdzenia wymagane są dodatkowe informacje, przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi zostanie o nie poproszone pocztą elektroniczną. Przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi może również monitorować status na stronie „Moja rejestracja” na portalu.

6.6. W jaki sposób należy uzupełnić dane rachunku bankowego na portalu WiFi4EU i jakie dane należy tam zapisać?

Następujące dane należy wpisać w sekcji „Konto bankowe” na stronie „Moja rejestracja” na portalu WiFi4EU:

Nazwa rachunku: nazwa, pod jaką rachunek został otwarty. Może to być imię i nazwisko posiadacza rachunku, ale niekoniecznie (np. jeżeli jest to wspólny rachunek lub rachunek celowy). Na portalu należy wpisać nazwę rachunku, która zazwyczaj figuruje na wyciągu bankowym lub w innym dokumencie bankowym.

Numer IBAN: IBAN (międzynarodowy numer rachunku bankowego) to numer rachunku „sformatowany” zgodnie z normą międzynarodową, który umożliwia bankom dokonywanie transakcji transgranicznych między państwami.

Nazwa banku: chodzi tu o nazwę banku docelowego, czyli banku, w którym posiadacz rachunku prowadzi rachunek bankowy.

Kod BIC/SWIFT: Kod BIC (kod identyfikacyjny jednostki) nadawany jest bankom (za opłatą) przez SWIFT (Stowarzyszenie Międzynarodowej Teletransmisji Danych Finansowych).

Państwo: Państwo, w którym prowadzony jest rachunek.

Następujące dane należy wpisać w sekcji „Dane posiadacza rachunku” na stronie „Moja rejestracja” na portalu WiFi4EU:

Ulica – numer – miejscowość – państwo: należy wpisać adres posiadacza rachunku zadeklarowany w banku.

6.7. Jaka jest procedura uzyskania płatności przez przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi?

Aby przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi otrzymało płatność, jego informacje bankowe muszą najpierw zostać zatwierdzone na portalu (zob. pyt. 6.5). Po zatwierdzeniu tych informacji:

 1. Przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi wysyła, za pośrednictwem portalu WiFi4EU, sprawozdanie z instalacji do gminy do zatwierdzenia.
 2. Gmina zatwierdza na portalu sprawozdanie z instalacji, potwierdzając, że każdy wpisany punkt dostępu rzeczywiście istnieje i jest umiejscowiony zgodnie ze wskazanymi współrzędnymi GPS.
 3. Po zatwierdzeniu przez gminę sprawozdania z instalacji INEA ma maksymalnie 60 dni na:
 • zweryfikowanie, czy instalacja Wi-Fi jest zgodna z art. 4.2 umowy o udzielenie dotacji (tj. czy sieć działa prawidłowo, wyświetla się logo WiFi4EU itp.);
 • potwierdzenie jakości i wiarygodności odnośnych informacji zawartych w sprawozdaniu z instalacji w portalu; oraz 
 • dokonanie płatności.

W przypadku niezgodności z art. 4.2 umowy o udzielenie dotacji zarówno potwierdzenie sprawozdania z instalacji przez INEA, jak i późniejsza płatność zostają zawieszone do czasu zapewnienia zgodności z postanowieniami umowy. Ważne: należy upewnić się, że fragment kodu śledzenia (snippet) jest prawidłowo zainstalowany, gdyż w przeciwnym razie nie można uruchomić żadnej płatności. Zob. instrukcja instalacji snippetu i szablon HTML, dostępne na stronie internetowej INEA poświęconej WiFi4EU: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu .

6.8. Czy przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi powinno wystawić fakturę INEA/Komisji Europejskiej czy gminie?

Przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi musi wystawić fakturę bezpośrednio gminie. INEA/Komisja nie będą interweniować w żadne stosunki umowne między gminą a przedsiębiorstwem instalującym i nie muszą otrzymywać kopii żadnych faktur. Należy pamiętać, że gminy i przedsiębiorstwa instalujące Wi-Fi powinny przestrzegać krajowych przepisów finansowych w zakresie fakturowania. Gminy mogą skontaktować się z właściwym organem krajowym, aby uzyskać więcej informacji na temat zasad udzielania zamówień publicznych, zawierania umów lub rachunkowości.

Ponadto gminy powinny przechowywać wszystkie oryginały dokumentów potwierdzających w celu wykazania prawidłowej realizacji przez okres trzech lat, począwszy od daty płatności salda. W przypadku trwających audytów dokumenty powinny być przechowywane do czasu zakończenia audytów, procedur odwoławczych, sporów sądowych lub dochodzenia roszczeń.

6.9. Czy przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi może zmienić sprawozdanie z instalacji po przekazaniu go gminie?

Sprawozdanie z instalacji jest przekazywane gminie przez przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi po zakończeniu instalacji. Przekazując sprawozdanie z instalacji, przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi oświadcza, że instalacja jest zakończona i spełnia wymogi techniczne określone w załączniku I do wzoru umowy o udzielenie dotacji. Jeśli sprawozdanie z instalacji zostało przekazane zbyt szybko, przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi powinno zwrócić się do gminy o jego odrzucenie. O ile gmina jeszcze nie zatwierdziła sprawozdania z instalacji, sprawozdanie to zostanie zwrócone przedsiębiorstwu instalującemu Wi-Fi do przeredagowania.

Po przekazaniu sprawozdania z instalacji przez przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi portal WiFi4EU automatycznie wyśle gminie e-mail z powiadomieniem, w którym gmina jest proszona o sprawdzenie informacji wprowadzonych przez przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi oraz o potwierdzenie, że instalacja jest zakończona i spełnia wymogi techniczne określone w załączniku I do wzoru umowy o udzielenie dotacji.

Gmina może odrzucić sprawozdanie z instalacji. Wówczas portal WiFi4EU automatycznie wyśle przedsiębiorstwu instalującemu Wi-Fi e-mail z powiadomieniem i z podaniem powodu odrzucenia wskazanego przez gminę. Jeśli gmina odrzuci sprawozdanie z instalacji, przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi może je edytować, wprowadzić do niego zmiany i ponownie przekazać gminie.

Po zatwierdzeniu przez gminę sprawozdanie z instalacji nie jest już edytowalne i nie można wprowadzać do niego zmian.

Sprawozdanie z instalacji przedłożone przez przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi i poświadczone przez gminę jest potrzebne Komisji do sprawdzenia, czy przestrzegano zasad określonych we wzorze umowy o udzielenie dotacji. Jeśli przestrzegano wszystkich zasad, Komisja wypłaci bon w ciągu 60 dni.

6.10. Czy gmina może zmienić pierwotnie wybrane przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi w trakcie 18-miesięcznego okresu realizacji?

Beneficjent (gmina) może zmienić przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi. Beneficjent powinien zadbać o to, by z 18-miesięcznego okresu realizacji – rozpoczynającego się po kontrasygnowaniu przez INEA umowy o udzielenie dotacji – pozostało wystarczająco dużo czasu na ukończenie instalacji sieci Wi-Fi przez nowo wybrane przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi. W każdym razie zmiana ta powinna nastąpić, zanim beneficjent zatwierdzi na portalu sprawozdanie z instalacji (zob. pyt. 6.7). Beneficjent może zweryfikować dane przedsiębiorstwa instalującego Wi-Fi i zaktualizować pierwotny wybór w zakładce „Mój bon”, klikając w polu dotyczącym przedsiębiorstwa instalującego Wi-Fi odnośnik „Zob. szczegóły”.

7. PORTAL WIFI4EU

7.1. Nie mogę zalogować się w portalu WiFi4EU. Co mam zrobić?

W przypadku gdy dana osoba nie ma już dostępu do portalu WiFi4EU (tj. nie ma dostępu do danych uwierzytelniających konta EU Login wykorzystanych podczas pierwotnej rejestracji), gminy powinny wypełnić specjalny formularz internetowy, aby zaktualizować tę informację i uzyskać dostęp do portalu. Formularz jest dostępny we wszystkich językach UE: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EU_NEW_Change_Request_form. Należy stosować się do instrukcji i wskazać odpowiednie zmiany/informacje dotyczące gminy w formularzu. Zob. również pyt. 2.3 powyżej.

Jeżeli mają Państwo konkretne problemy informatyczne/techniczne, prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej wyjaśniając kwestię.

8. OCHRONA DANYCH

8.1. W jaki sposób są chronione moje dane osobowe?

Portal WiFi4EU – zgodnie z mającym zastosowanie prawodawstwem UE (w szczególności rozporządzeniem (WE) nr 2018/1725) gromadzi jedynie dane osobowe niezbędne do udziału w inicjatywie WiFi4EU i zarządzania nią przez Komisję Europejską (lub INEA). Dane nie będą przechowywane, chyba że jest to konieczne do celów kontroli i audytu.

W podobny sposób niektóre z tych danych – zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej – mogą być udostępniane przez Komisję Europejską (lub INEA) innym instytucjom i organom UE oraz państwom członkowskim (w tym ich władzom regionalnym lub lokalnym) lub innym służbom odpowiedzialnym za kontrole lub inspekcje zgodnie z prawem europejskim (Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, urzędowi OLAF, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich itd.).

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności WiFi4EU, dostępnym na stronie głównej portalu WiFi4EU.

Należy pamiętać, że w sieci WiFi4EU – w fazie I – poszczególne gminy i zakontraktowani przez nie dostawcy usług internetowych będą odpowiadać za rejestrację i uwierzytelnianie użytkowników, a tym samym za wszelkie ewentualne gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. W tej fazie każdy hotspot WiFi4EU będzie musiał spełniać wymogi oświadczenia o ochronie prywatności oraz obowiązujących przepisów krajowych i unijnych, a zwłaszcza rozporządzenia (WE) nr 2018/1725.

W fazie II, dzięki wspólnej usłudze uwierzytelniania, użytkownicy końcowi będą mogli zarejestrować się tylko raz, a następnie swobodnie „przełączać się” między wszystkimi hotspotami WiFi4EU bez konieczności ponownego wprowadzania danych uwierzytelniających.

9. KWESTIE TECHNICZNE

Wymogi techniczne krok po kroku

9.1. Czym jest „nazwa domeny” zgodnie z definicją w art. 4.1 umowy o udzielenie dotacji?

Nazwa domeny to adres internetowy portalu autoryzacji sieci WiFi4EU (URL). Należy pamiętać, że odnosi się ona do strony internetowej, na której zlokalizowany jest portal autoryzacji, a nie do strony, na którą użytkownik zostaje przekierowany po zalogowaniu się. Nazwę domeny wybiera gmina.

9.2. Punkty dostępu

9.2.1 Jakie są wymogi techniczne dla punktów dostępu WiFi4EU?

Specyfikacje techniczne sprzętu zostały szczegółowo opisane w sekcji 6.2.2 zaproszenia do składania wniosków, a także w pkt I.2 załącznika I do umowy o udzielenie dotacji zawartej między gminami a Komisją.

Gmina zapewnia następujące możliwości w przypadku każdego punku dostępu:

 • obsługa współbieżnego wykorzystania dwóch pasm (2,4 GHz – 5 GHz);
 • cykl wsparcia powyżej 5 lat;
 • średni czas pomiędzy awariami (MTBF) wynoszący co najmniej 5 lat;
 • posiadanie specjalnego i scentralizowanego pojedynczego punktu zarządzania dla wszystkich punktów dostępu w ramach każdej sieci WiFi4EU;
 • obsługa IEEE 802.1x
 • zgodność ze standardem IEEE 802.11ac Wave I;
 • obsługa IEEE 802.11r
 • obsługa IEEE 802.11k
 • obsługa IEEE 802.11v.
 • możliwość obsługi co najmniej 50 użytkowników jednocześnie bez pogorszenia funkcjonowania;
 • posiadanie co najmniej 2x2 nadajników i odbiorników (system wieloantenowy MIMO);
 • zgodność z programem Hotspot 2.0 (program certyfikacji Passpoint organizacji Wi-Fi Alliance).

9.2.2. Jaka jest minimalna liczba wewnętrznych i zewnętrznych punktów dostępu?

Minimalna liczba punktów dostępu, jak wskazano w sekcji 6.2.2 tekstu zaproszenia oraz w pkt I.2 załącznika 1 do umowy o udzielenie dotacji, przedstawia się następująco:

Minimalna liczba zewnętrznych punktów dostępu

Minimalna liczba wewnętrznych punktów dostępu

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

9.2.3. Czy możemy zmniejszyć minimalną liczbę punktów dostępu (i zmniejszyć wartość bonu)?

Nie, nie jest to możliwe. Liczbę punktów dostępu określono w pkt I.2 załącznika 1 do umowy o udzielenie dotacji. Odstępstwo od tej zasady nie jest możliwe, ponieważ program nie przewiduje częściowego finansowania lub częściowego spełnienia warunków. Punkty dostępu mogą jednak obejmować kilka obszarów, nawet jeśli nie są one zlokalizowane blisko siebie lub połączone. Ponadto w określonym miejscu można zainstalować więcej niż jeden punkt dostępu (np. w celu wzmocnienia odbioru sygnału Wi-Fi).

9.2.4.  Ile sieci należy utworzyć w ramach projektu? Czy przydatne jest utworzenie kilku sieci w obrębie tej samej gminy?

Jedna sieć może obejmować wszystkie punkty dostępu, niezależnie od dostawcy usług internetowych lub adresu IP punktu dostępu. Chociaż utworzenie wielu sieci jest co do zasady dozwolone, powinno być uzasadnione koniecznością utworzenia i utrzymywania wielu portali autoryzacji (po jednym dla każdej sieci): np. jedna sieć na potrzeby miejscowego muzeum, kolejna sieć obejmująca wszystkie pozostałe punkty dostępu (urząd miasta\gminy, strefa dla pieszych, park itp.).

Jak wskazano powyżej, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi wdrożyło kilka sieci i podzieliło minimalną liczbę punktów dostępu między różne sieci, zdecydowanie zaleca się wdrożenie jak najmniejszej liczby sieci z następujących powodów:

 1. Należy liczyć się z tym, że sieci, które obejmują niewielką liczbę punktów dostępu, będą obsługiwać jedynie bardzo niewielką liczbę połączeń tygodniowo, co powodować będzie generowanie automatycznego ostrzeżenia przez system zdalnego monitorowania WiFi4EU.
 2. Każda uruchomiona sieć WiFi4EU musi być połączona z osobnym portalem autoryzacji.
 3. Kilka sieci – a zatem kilka portali autoryzacji – zwiększa ogólne koszty operacyjne i koszty utrzymania.
 4. Ponadto, jeżeli działa kilka sieci, kontrole zgodności przeprowadzane przez system zdalnego monitorowania WiFi4EU przed uruchomieniem płatności będą przeprowadzane oddzielnie dla każdej zgłoszonej sieci. Innymi słowy, dopóki każda ze zgłoszonych sieci nie spełni minimalnych wymogów technicznych określonych w art. 4.2 umowy o udzielenie dotacji (np. identyfikacja wizualna, minimalna liczba użytkowników końcowych, którzy połączyli się z siecią), INEA nie będzie w stanie uruchomić płatności z tytułu bonu.

Gmina może jednak uznać za przydatne wdrożenie kilku sieci (tj. podzielenie minimalnej liczby punktów dostępu między kilka sieci), jeżeli stwierdzi, że jest istotne, aby jej usługi cyfrowe były promowane na oddzielnych „stronach startowych” (portalach autoryzacji). Na przykład gmina może posiadać jedną sieć obejmującą punkty dostępu zlokalizowane w urzędzie miasta/gminy lub w innych budynkach publicznych, za której pośrednictwem oferuje usługi administracji elektronicznej swoim mieszkańcom, a także inną sieć obejmującą punkty dostępu zlokalizowane w biurze informacji turystycznej lub w innych obiektach kulturalnych, która jest przeznaczona dla przyjezdnych.

9.2.5 Czy można uruchomić więcej niż jeden punkt dostępu w każdym miejscu?

Tak. Umowa o udzielenie dotacji nie zawiera żadnych ograniczeń co do sposobu rozdziału punktów dostępu. Pozostaje to wyłącznie w gestii gmin, które mają na względzie to, aby punkty dostępu jak najlepiej służyły użytkownikom.

9.2.6. Czy modernizacja istniejących punktów kontaktowych jest objęta bonem WiFi4EU?

Tak, bon w ramach programu WiFi4EU można wykorzystać do sfinansowania modernizacji istniejącej publicznej sieci Wi-Fi, pod warunkiem że w wyniku modernizacji sieć ta będzie zgodna z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania wniosków.

9.3. Identyfikator SSID (identyfikator sieci)

9.3.1. Jak należy nazwać sieć (identyfikator SSID)?

Identyfikator SSID sieci WiFi4EU powinien zostać nazwany zgodnie z załącznikiem I do umowy o udzielenie dotacji. Nazwa sieci WiFi4EU odnosi się do nazwy, którą gmina może chcieć nadać sieci WiFi4EU (np. ratusz) w celu zidentyfikowania jej podczas komunikowania się z INEA i odróżnienia jej od innych sieci.

9.3.2. Czy możemy używać innego identyfikatora SSID niż WiFi4EU?

Poza standardowym identyfikatorem SSID „WiFi4EU” (w oparciu o otwartą sieć i portal autoryzacji) można również rozgłaszać:

– jeden identyfikator SSID na użytek wewnętrzny gminy, np. do użytku personelu administracyjnego ratusza lub biblioteki publicznej, lub w celu obsługi projektu inteligentnego miasta;

oraz/lub

– jeden identyfikator SSID zapewniający bezpieczną usługę uwierzytelniania użytkowników WiFi4EU w I fazie wdrażania programu WiFi4EU (np. „WiFi4EU – sieć zabezpieczona”).

Należy zauważyć, że w ramach II fazy wdrażania programu WiFi4EU zostanie utworzona bezpieczna wspólna usługa uwierzytelniania obsługująca wszystkie sieci WiFi4EU w Europie (zob. również pyt. 9.4). W związku z tym, jeżeli w I fazie ustanowiony zostanie lokalny identyfikator SSID zapewniający bezpieczną usługę uwierzytelniania (jak w powyższym przypadku), może on zostać usunięty podczas fazy II lub może być nadal rozgłaszany równolegle.

W każdym wypadku, żadne dodatkowe rozgłaszanie dodatkowego identyfikatora SSID nie powinno wpływać na jakość usług oferowanych ogółowi społeczeństwa. Gmina powinna również odpowiednio zróżnicować takie nazwy identyfikatora SSID od identyfikatora SSID sieci „WiFi4EU”.

Więcej informacji znajduje się w pkt I.5 załącznika I do umowy o udzielenie dotacji.

9.3.3. Czy gmina jest zobowiązana do rozgłaszania identyfikatora SSID na otwartym portalu autoryzacji bez identyfikacji użytkowników?

Celem inicjatywy WiFi4EU jest zapewnienie jak najłatwiejszego dostępu do bezpłatnych sieci Wi-Fi w przestrzeni publicznej. W związku z tym uważamy, że najbardziej odpowiednia jest najprostsza procedura onboardingu, oparta zasadniczo na przycisku „kliknij, aby połączyć”. Gdyby jednak gmina była zobowiązana na podstawie prawa krajowego do wprowadzenia innych procedur rejestracji i uwierzytelniania, może to uczynić np. poprzez zawarcie wymogu podania dodatkowych informacji o użytkowniku. Jeśli nie ma takich zobowiązań prawnych, należy wdrożyć procedurę opartą na przycisku „kliknij, aby połączyć”.

9.4. Kto odpowiada za uwierzytelnianie użytkownika?

W fazie I inicjatywy odpowiedzialność za uwierzytelnianie, autoryzację i zliczanie użytkowników spoczywa na gminach. W fazie II powstanie jednolity system uwierzytelniania dostępny na poziomie UE, do którego gminy będą musiały ponownie skonfigurować swoje sieci. Uwierzytelnianie i zliczanie użytkowników nadal należeć będzie do obowiązków gmin. Więcej informacji na temat tych dwóch faz znajduje się w załączniku I do umowy o udzielenie dotacji.

9.5. Czy wymagana jest certyfikacja „Passpoint”?

Jak określono w załączniku I do umowy o udzielenie dotacji, Hotspot 2.0 jest wymagany, aby instalowany sprzęt WiFi4EU mógł zostać sfinansowany z bonu WiFi4EU. Zgodność z programem certyfikacji Passpoint jest wymagana w celu zapewnienia interoperacyjności sprzętu nie tylko z innymi producentami, ale również z jednolitą usługą uwierzytelniania, którą Komisja zapewni później w fazie II wdrażania programu WiFi4EU.

9.6. Czy istnieje wykaz sprzętu, który spełnia wymogi związane z Wifi4EU?

Wykaz urządzeń z certyfikatem „Passpoint®” można znaleźć tutaj - Produkty z certyfikatem „Passpoint”.

9.7. Czy w ramach inicjatywy WiFi4EU funkcjonuje serwer portalu autoryzacji?

W pkt I.5.1 załącznika I do umowy o udzielenie dotacji zawarto wykaz wymogów, jakie musi spełnić portal autoryzacji w ramach I fazy realizacji. Należy zauważyć, że nie istnieje scentralizowany serwer portalu autoryzacji. W fazie II Komisja zapewni bezpieczną wspólną usługę uwierzytelniania, a gminy będą musiały ponownie skonfigurować swoje sieci, aby się z nią połączyć. Niemniej jednak gminy będą musiały dalej prowadzić portal autoryzacji. Zob. również pyt. 9.4.

9.8. Jaki jest termin wyboru dostawcy instalacji?

Zgodnie z umową o udzielenie dotacji gminy mają 18 miesięcy na realizację projektu. Należy zauważyć, że nie określono konkretnie, kiedy w ciągu tego 18-miesięcznego okresu realizacji należy wybrać przedsiębiorstwo instalujące. Zaleca się jednak, by gminy wybrały dostawcę jak najszybciej, aby dotrzymać ostatecznego terminu realizacji.

9.9. Czy w fazie II wdrażania sieci Wi-Fi rozwiązanie na potrzeby bezpiecznego uwierzytelniania i monitorowania będzie wymagało identyfikacji użytkowników (np. podania numeru telefonu)? W jaki sposób użytkownik będzie powiązany z urządzeniem lub z adresem MAC?

W fazie II powstanie jednolity system rejestracji i uwierzytelniania na szczeblu UE, który zharmonizuje metodę udzielania dostępu użytkownikom i zapewni im łatwy dostęp do usług cyfrowych. Obecnie nie mamy dokładniejszych informacji na temat tego, jak będzie to technicznie wdrożone, ponieważ system zostanie zamówiony w późniejszym terminie w tym roku.

9.10. Czy ruch w sieci WiFi4EU można ograniczyć, na przykład poprzez ustalenie limitu danych lub czasu korzystania dla każdego użytkownika, aby uniknąć przeciążenia sieci, czy też poprzez całkowity zakaz dostępu do niektórych usług, treści i witryn w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci?

Władze lokalne zapewniające bezpłatny dostęp do internetu za pośrednictwem lokalnej bezprzewodowej sieci dostępowej w ramach inicjatywy WiFi4EU muszą przestrzegać zobowiązań w zakresie zapewnienia otwartego dostępu do internetu przewidzianego w rozporządzeniu (UE) 2015/2120 niezależnie od tego, czy usługa jest świadczona przez pośrednika komercyjnego, czy bezpośrednio przez lokalny organ publiczny.

Co do zasady, jak przewidziano w art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2120, dostawcy usług dostępu do internetu, w czasie świadczenia usług dostępu do internetu, traktują wszystkie transmisje danych równo, bez dyskryminacji, ograniczania czy ingerencji, bez względu na nadawcę i odbiorcę, konsultowane lub rozpowszechniane treści, wykorzystywane lub udostępniane aplikacje lub usługi, lub też na wykorzystywane urządzenia końcowe.

Dopuszczalne jest ograniczanie ilości danych lub czasu korzystania przypadających na użytkownika, pod warunkiem przestrzegania powyższych zasad, z zastrzeżeniem konieczności zapewnienia sprawnego funkcjonowania sieci, w szczególności konieczności zapewnienia sprawiedliwej alokacji zdolności przepustowej między użytkownikami w okresach szczytowych, zgodnie z pkt I.4 załącznika I do umowy o udzielenie dotacji podpisywanej przez gminy.

Zezwala się również na stosowanie odpowiednich* środków zarządzania ruchem. Ponadto w art. 3 ust. 3 przewiduje się możliwość wdrożenia dodatkowych środków zarządzania ruchem uzasadnionych potrzebą, m.in.:

– utrzymania integralności i bezpieczeństwa sieci, usług świadczonych za pośrednictwem sieci oraz urządzeń końcowych użytkowników końcowych;

– zapobiegania grożącym przeciążeniom sieci oraz łagodzenia skutków wyjątkowego lub tymczasowego przeciążenia sieci, o ile równoważne rodzaje transferu danych są traktowane równo. Szczegółowe informacje na temat sposobu wdrażania rozporządzenia można znaleźć w wytycznych dotyczących wdrażania Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC).

W przypadku lokalnych bezprzewodowych sieci dostępowych, wspieranych w ramach inicjatywy WiFi4EU, istnieje potrzeba spełnienia mających zastosowanie kryteriów kwalifikowalności i wymogów w zakresie jakości usług: przeciążenie sieci nie powinno wynikać z nieprzestrzegania wymogów dotyczących łącza dosyłowego, gwarantujących użytkownikom możliwość korzystania z internetu wysokiej jakości (sekcja l.3).

*Aby środki te mogły być uznane za odpowiednie, muszą być przejrzyste, niedyskryminacyjne i proporcjonalne oraz muszą opierać się na obiektywnych różnicach w wymogach dotyczących technicznej jakości usług w zakresie określonych kategorii ruchu (nie na względach handlowych). Środki takie nie obejmują monitorowania konkretnych treści i nie mogą być utrzymywane dłużej, niż jest to konieczne.

9.11. Czy możliwe jest wyłączenie sieci WiFi4EU na kilka godzin w nocy?

Sieci WiFi4EU muszą zapewniać w znacznym stopniu nieograniczony dostęp do internetu i muszą funkcjonować przez co najmniej trzy lata od momentu potwierdzenia ich rozmieszczenia przez INEA. Aby to sprawdzić, istnieje system zdalnego monitorowania. Tymczasowe przerwy w działaniu sieci WiFi4EU mogą się zdarzyć jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Przerwy takie nie mogą trwać dłużej niż wyjątkowe okoliczności, które były powodem ich wystąpienia. INEA może zwrócić się o uzasadnienie wyjątkowych okoliczności będących powodem takiej decyzji.

10. INNE

10.1. Czym jest społeczność WiFi4EU? W jaki sposób możemy się zaangażować?

Program „społeczność WiFi4EU” to interaktywne forum, na którym zainteresowane strony (tj. gminy i przedsiębiorstwa instalujące Wi-Fi) bezpośrednio wymieniają się informacjami na temat inicjatywy WiFi4EU.

Za pomocą blogów, moderowanych dyskusji oraz wymiany informacji społeczność dąży do pielęgnowania dialogu i umożliwia uczestnikom wymianę najlepszych praktyk i doświadczeń, a także poszerza ogólny zakres komunikacji dotyczącej inicjatywy WiFi4EU.

Serdecznie zachęcamy Państwa do przyłączenia się do społeczności i zaangażowania się w jej działania: https://futurium.ec.europa.eu/en/wifi4eu-community?language=pl.

10.2. Jakie będą konsekwencje brexitu dla wnioskodawców ze Zjednoczonego Królestwa?

Po wejściu w życie w dniu 1 lutego 2020 r. Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, a w szczególności jej art. 127 ust. 6, art. 137 i 138, odniesienia do osób fizycznych lub prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej należy rozumieć jako obejmujące osoby fizyczne lub prawne mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w Zjednoczonym Królestwie. W związku z tym osoby zamieszkujące w Zjednoczonym Królestwie i podmioty ze Zjednoczonego Królestwa kwalifikowały się do uczestnictwa we wszystkich czterech zaproszeniach do składania wniosków w ramach programu WiFi4EU.

Ponadto wnioskodawcy i beneficjenci ze Zjednoczonego Królestwa nadal kwalifikują się do otrzymywania funduszy unijnych przez cały okres przyznawania dotacji na realizację unijnych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014–2020, w tym po zakończeniu okresu przejściowego, z zastrzeżeniem – jak zawsze – zgodności z obowiązującymi przepisami, np. dotyczącymi wydatków kwalifikowalnych. Dotyczy to obecnych dotacji i toczących się procedur, nawet jeżeli zobowiązanie budżetowe lub prawne w odniesieniu do środków na zobowiązania w ramach WRF na lata 2014–2020 zostanie zaciągnięte po 31 grudnia 2020 r.

10.3. Czy istnieją „urzędowo certyfikowane” na potrzeby WiFi4EU firmy konsultingowe lub przedsiębiorstwa instalujące, z których pomocy powinniśmy skorzystać przy przygotowywaniu wniosku lub przy wdrażaniu?

Nie. Komisja Europejska ani Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) w ramach inicjatywy WiFi4EU w żadnym razie nie mianują urzędowo ani nie rekomendują żadnych przedsiębiorstw instalujących Wi-Fi ani firm konsultingowych. W związku z tym proszę zachować ostrożność, jeśli skontaktują się z Państwem organizacje, które twierdzą, że są „urzędowo certyfikowane” lub „urzędowo mianowane” w tym celu i które posługują się logo WiFi4EU lub flagą UE. Należy z ostrożnością podchodzić również do tego typu reklam czy wiadomości.

Prosimy również o zgłoszenie takich przypadków i podanie szczegółów naszemu centrum informacji, tak aby Komisja Europejska mogła powstrzymać tę dezinformację. W szczególności Komisja Europejska/INEA zastrzegają sobie prawo do cofnięcia rejestracji każdego przedsiębiorstwa instalującego Wi-Fi, które stosuje takie praktyki niezgodne z regułami konkurencji.

Przypominamy, że przedsiębiorstwa instalujące Wi-Fi mogą rejestrować się na portalu WiFi4EU w dowolnym momencie. Jednakże podają one swoje dane na portalu wyłącznie do celów informacyjnych. Nie należy tego faktu interpretować jako formalnego zatwierdzenia danego przedsiębiorstwa czy świadczonych przez nie usług.

Za wybranie przedsiębiorstwa instalującego Wi-Fi, które utworzy gminny hotspot WiFi4EU, odpowiedzialna jest każda gmina, zgodnie ze standardowymi procedurami lokalnymi (zasadami udzielania zamówień publicznych).

10.4. Czy dostępne są jakiekolwiek wytyczne mające zastosowanie w przypadku udzielania zamówień, na które wpływ ma COVID-19?

Gminy i przedsiębiorstwa instalujące Wi-Fi powinny przestrzegać krajowych przepisów finansowych w zakresie fakturowania. Biorąc jednak pod uwagę okoliczności związane z pandemią COVID-19, standardowe krajowe ramy czasowe dotyczące udzielania zamówień mogą być zbyt restrykcyjne, a tym samym mogą czasowo ograniczać zdolność instytucji zamawiających do odpowiednio szybkiego reagowania w obliczu bliskich terminów, np. w przypadku gmin pragnących przyspieszyć udzielenie zamówienia przedsiębiorstwu instalującemu Wi-Fi.

Istnieją precedensy, kiedy w sytuacjach nadzwyczajnych możliwe było zastosowanie nadzwyczajnych środków upraszczających.

Na przykład w kontekście kryzysu azylowego Komisja Europejska przyjęła w 2015 r. poniższe wytyczne dotyczące „pilnych zamówień”, przedstawiające przesłanki uzasadniające bezpośrednie udzielenie zamówienia. Zobacz wytyczne.

Krajowe organy ds. zamówień publicznych mogą udzielać porad dotyczących zastosowania tych wytycznych w kontekście krajowym. Wykaz krajowych punktów kontaktowych w poszczególnych państwach członkowskich znajduje się

10.5 Czy przewidziano wydłużenie czasu instalacji dla beneficjentów programu WiFi4EU w ramach zaproszeń do składania wniosków nr 1, 2 i 3?

Pandemia koronawirusa wywiera poważny wpływ na tysiące gmin w całej Europie. Jesteśmy świadomi, że rygorystyczne ograniczenia w przemieszczaniu się wprowadzone w kilku europejskich krajach spowalniają lub wręcz blokują uruchomienie sieci WiFi4EU. Biorąc pod uwagę te nieprzewidziane okoliczności, Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu okresu instalacji dla beneficjentów programu WiFi4EU w ramach zaproszeń do składania wniosków nr 1, 2 i 3, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym gminom ukończenie realizacji ich projektów. Początkowy 18-miesięczny okres realizacji przewidziany na sfinalizowanie projektu i złożenie oświadczenia o ukończeniu instalacji i rozpoczęciu eksploatacji sieci WiFi4EU zostaje przedłużony o dodatkowe 8 miesięcy.

10.6 Dlaczego liczba podłączonych użytkowników/urządzeń zgłaszanych przez przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi różni się od liczby użytkowników/urządzeń wykrywanych przez system monitorowania WiFi4EU?

Narzędzie monitorujące WiFi4EU może zliczać tylko użytkowników/urządzenia, którzy przeszli cały proces połączenia na lokalnym portalu, w tym pobranie snippetu, prawidłowe wyświetlenie odpowiedniego banera WiFi4EU na urządzeniu i przesłanie snippetów z powrotem na serwery monitorujące WiFi4EU (co w przybliżeniu odpowiada około 70 kilobajtom przesłanych danych). Jeżeli proces połączenia ulegnie przerwaniu, system WiFi4EU nie jest wówczas w stanie uwzględnić danego użytkownika/danego urządzenia w statystykach. Dlatego też wszystkie połączenia z punktami dostępu, w ramach których przesłano mniej niż 70 kilobajtów, należy automatycznie wykluczyć z obliczeń.

10.7 Dlaczego, chociaż wyniki samodiagnostyki (SelfTestModus) są pozytywne, wciąż otrzymuję ostrzeżenia o niezgodności portalu autoryzacji?

Nawet jeżeli samodiagnostyka nie wykazała błędów, nie oznacza to, że u wszystkich użytkowników uzyskujących dostęp do portalu autoryzacji dojdzie do wyświetlenia logo/banera WiFi4EU w zamierzonym kształcie. Oznacza to tylko to, że urządzenie, na którym uruchomiono proces samodiagnostyki, było zgodne. Wykorzystywane urządzenia mogą mieć różne rozmiary ekranu o różnych rozdzielczościach lub konfiguracjach decydujących o formacie wyświetlanych treści. Snippet weryfikuje, czy wszystkie kryteria określone w podręczniku wdrożeniowym są spełnione, biorąc pod uwagę rozdzielczość lub konfigurację danego urządzenia. Dlatego też funkcja samodiagnostyki nie jest w stanie w pełni zagwarantować, że portal autoryzacji funkcjonuje w zamierzony sposób dla wszystkich podłączonych urządzeń. Zachęcamy przedsiębiorstwa instalujące Wi-Fi oraz gminy do przetestowania wdrożenia snippetu na różnych urządzeniach (na komputerach i smartfonach, w orientacji pionowej i poziomej).

10.8 Jak należy przeprowadzić samodiagnostykę (SelfTestModus) opisaną w podręczniku wdrożeniowym?

Tryb samodiagnostyki (SelfTestModus) można aktywować podczas tworzenia lokalnego portalu. Portal należy przetestować na różnych urządzeniach o różnych konfiguracjach ekranu (duże i małe ekrany, orientacja pionowa i pozioma), aby potwierdzić, że elementy identyfikacji wizualnej wyświetlają się prawidłowo. Ponadto samodiagnostykę należy przeprowadzić, łącząc się bezpośrednio z siecią WiFi4EU.

Proszę zwrócić uwagę na różnice w konfiguracji, analizując log wyświetlany podczas weryfikacji poprawności instalacji, i odpowiednio poprawić projekt portalu autoryzacji zgodnie z instrukcjami zawartymi w „Podręczniku wdrożeniowym” (dostępnym pod pozycją „Snippet installation guidelines” na stronie: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu). Proszę zwrócić szczególną uwagę na sekcję 5.6 zawierającą informacje na temat wielkości i położenia elementów identyfikacji wizualnej WiFi4EU.

Proszę również upewnić się, że tryb samodiagnostyki został dezaktywowany po zakończeniu weryfikacji, aby zapewnić ciągły przepływ danych przez snippet do systemu zdalnego monitorowania Komisji Europejskiej/INEA („Podręcznik wdrożeniowy”, sekcja 6.4).

#Wifi4EU on Twitter