Back to WiFi4EU main page
Stránka se nyní aktualizuje. Více informací získáte na stránce v angličtině.

1.SOUVISLOSTI

1.1 Co je obecným cílem iniciativy WiFi4EU?

Iniciativa WiFi4EU si klade za cíl zajistit v celé EU občanům a návštěvníkům vysoce kvalitní přístup k internetu prostřednictvím bezplatných wi-fi hotspotů ve veřejných prostorách, jako jsou parky, náměstí, úřady, knihovny a zdravotní střediska. V rámci této iniciativy, kterou financuje Evropská komise, získají obce poukázky na podporu instalace wi-fi hotspotů v uvedených centrech veřejného života. K samotné instalaci obce využijí služeb společností, které se touto činností zabývají.

1.2 Kdo se může iniciativy WiFi4EU účastnit?

Inciativa WiFi4EU je otevřena subjektům z veřejného sektoru členských států EU a zúčastněných zemí EHP (Norska a Islandu). První výzvy i aktuální výzvy k podávání žádostí se mohou účastnit pouze obce (nebo rovnocenné místní samosprávy) nebo jejich sdružení. Seznam subjektů způsobilých k účasti byl schválen členskými státy a je k dispozici k nahlédnutí zde: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-municipalities?lang=cs.

Každá obec smí během celé doby trvání iniciativy WiFi4EU využít pouze jednu poukázku. Obce, které v rámci jedné výzvy poukázku získaly, se proto nemohou účastnit žádných dalších výzev, ale obce, které úspěšné nebyly, se mohou o poukázku ucházet znovu v budoucích výzvách.

1.3 Jaká je hodnota poukázky WiFi4EU?

Každá udělená poukázka má hodnotu 15 000 EUR.

2.REGISTRACE

2.1 Které obce a sdružení obcí se smí registrovat? Jak a kdy se můžeme zaregistrovat?

Všechny způsobilé obce (nebo sdružení obcí) zapsané na výše uvedeném seznamu (otázka 1.2), které se chtějí iniciativy WiFi4EU zúčastnit, musí nejprve vyplnit své registrační údaje na portálu WiFi4EU (https://www.wifi4eu.eu/#/home). Registrovat se lze kdykoli a v jazyce kteréhokoli členského státu EU.

Při registraci je nutno použít účet u služby EU Login spojený s danou obcí. (Více informací o vytvoření účtu EU Login viz: http://europa.eu/!Uv63Cx).

Registraci zahájíte na úvodní stránce portálu WiFi4EU. Poté z rozevíracího seznamu vyberte svou obec. Zadejte požadované informace o obci, včetně země, druhu registrované organizace (obec nebo sdružení) a adresy.

Uveďte kontaktní údaje starosty / zákonného zástupce obce, tj. osoby, která je oprávněna podepsat grantovou dohodu. Pozor: Doporučujeme, aby pro účely podpisu grantové dohody byl uveden POUZE starosta a žádný jiný zástupce obce. Pokud si starosta přesto přeje určit jinou osobu, která grantovou dohodu podepíše (tj. „zmocněného zástupce“), musí registrace obsahovat i kontaktní údaje tohoto zmocněného zástupce.

Pamatujte, že přístup k portálu je vždy spojen s konkrétní osobou (včetně její e-mailové adresy), která si při registraci vytvořila účet u služby EU Login a která je tudíž na portálu uvedena jako „kontaktní osoba“. Proto důrazně doporučujeme, pokud chcete v žádosti uvést „zmocněného zástupce“, aby tato osoba byla totožná s „kontaktní osobou“ (včetně zadané e-mailové adresy). Usnadní se tím proces podepsání grantové dohody.

Sdružení obcí“ mohou zaregistrovat více obcí, čímž se správa takových registrací zjednodušuje. Každé sdružení však pro každou takto zaregistrovanou obec bude muset následně podat samostatnou žádost online. Sdružení obcí jako taková na poukázku nárok nemají; příjemci poukázek jsou vždy jednotlivé obce.

Ve všech případech se zveřejní pouze jméno registrované obce. (Viz otázku 8 o ochraně údajů.)

Při registraci (ani při podání žádosti) nemusí obce přikládat žádný technický popis či dokumentaci plánované sítě wi-fi. Nevyžaduje se ani předběžné posouzení nákladů na projekt (např. nabídky společností zajišťujících instalaci sítí wi-fi).

2.2 Jsme společnost zajišťující instalaci sítí wi-fi. Jak a kdy se můžeme zaregistrovat?

Vyzýváme firmy zajišťující instalaci sítí wi-fi, aby se iniciativy WiFi4EU zúčastnily. Seznam registrovaných společností zajišťujících instalaci sítí wi-fi je k dispozici na portálu WiFi4EU. Obce, které získaly poukázku a hledají společnosti zajišťující instalaci, mohou v tomto seznamu najít společnosti působící v dané oblasti, které jsou schopny tyto služby poskytnout.

Registraci zahájíte na úvodní stránce portálu WiFi4EU. Zadejte informaci o zemi (zemích) a regionu (regionech) působnosti, kontaktní údaje společnosti a bankovní spojení.

Společnosti zajišťující instalaci sítí wi-fi se mohou na portálu WiFi4EU registrovat kdykoli. V každém případě však musí být na portálu zaregistrovány, pokud s nimi vybraná obec uzavřela smlouvu na instalaci své sítě WiFi4EU, aby mohly předložit požadované informace o realizaci sítě, jakmile je projekt dokončen. 

2.3 Jak lze na portálu upravit či aktualizovat registrační údaje obce?

Obce mohou změnit téměř všechny své údaje zaregistrované na portálu, a to kdykoliv, kromě krátkého časového úseku, kdy je otevřena výzva k předkládání žádostí, a v případě vybraných obcí též kromě doby od podepsání grantové dohody z jejich strany do podepsání ze strany agentury INEA. Změny mohou zahrnovat například aktualizaci jména nebo e-mailové adresy starosty / zákonného zástupce obce po komunálních volbách či interní reorganizaci, změny jména a/nebo adresy kontaktní osoby, změny podpůrných dokladů apod. Jediným údajem, který nelze měnit, je e-mailová adresa osoby, která na portálu původně obec zaregistrovala, protože tato e-mailová adresa je spojena s účtem EU Login kontaktní osoby. O aktualizaci/změnu e-mailové adresy kontaktní osoby lze však požádat pomocí tohoto online formuláře, který je dostupný ve všech jazycích EU:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EU_NEW_Change_Request_form.

Postupujte podle pokynů a uveďte ve formuláři příslušné změny/informace o obci. Komise na vaši žádost a po ověření dokladů příslušné změny provede.

3.PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1 Jsme obec. Jak a kdy můžeme podat žádost?

Obce, které chtějí podat žádost v rámci výzvy WiFi4EU, se musí nejprve zaregistrovat na portálu WiFi4EU s použitím platného účtu u služby EU Login. To mohou provést kdykoli tak, že vyplní registrační formulář a přiloží požadované podpůrné doklady (viz otázku 3.2).

Po zahájení výzvy pak obce budou moci podat žádost v rámci této výzvy kliknutím na tlačítko „Odeslat žádost“ na stránce „Moje žádost“ portálu.

3.2 Jaké doklady jsou potřebné k podání žádosti?

Aby mohly obce podat žádost, musí nejprve dokončit registraci na portálu WiFi4EU a připojit tyto dva požadované podpůrné doklady:

1. vyplněný formulář „Doklad o souhlasu“, včetně kopie pasu nebo průkazu totožnosti starosty / zákonného zástupce obce;

2. kopii jmenovací listiny nebo dokumentu potvrzujícího, že zákonný zástupce (starosta) obec právoplatně zastupuje.

Pokud si zákonný zástupce přeje pověřit jinou osobu, aby grantovou dohodu podepsala jeho jménem, musí být nejpozději před podpisem grantové dohody předloženy tyto dva další dokumenty:

– formulář zmocněného zástupce, podepsaný jak zákonným zástupcem (tj. starostou obce), tak i zmocněným zástupcem (který podepíše grantovou dohodu),

– kopie pasu / dokladu totožnosti zmocněného zástupce.

Formulář dokladu o souhlasu a formulář zmocněného zástupce jsou na portálu WiFi4EU k dispozici na stránce „Moje registrace“ v jazycích všech členských států.

Všechny podpůrné doklady je třeba nahrát jako samostatné soubory ve vhodném formátu (.pdf, .png nebo .jpg) prostřednictvím stránky „Moje registrace“ na portálu WiFi4EU.

3.3 Můžeme na své síti wi-fi začít pracovat už teď a když získáme poukázku, nechat si ji proplatit v budoucnu?

Podle finančního nařízení EU (viz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32018R1046) je poskytnutí grantu se zpětným účinkem na již ukončenou činnost vyloučeno. Jinými slovy nelze získat poukázku na instalaci, která byla plně dokončena a předána před podpisem grantové dohody.

4.VÝBĚR A UDĚLENÍ POUKÁZKY

4.1 Jak budou příjemci poukázek vybráni?

Obce budou vybrány v pořadí podle data a času podání žádosti (tj. podle okamžiku, kdy bylo v portálu stisknuto tlačítko Odeslat žádost, nikoli podle data a času registrace). Ve výzvě k předkládání žádostí 2019-1 bude uděleno nejméně 15 poukázek v každé zemi. Počet poukázek v žádné zemi nepřesáhne 15 % celkového rozpočtu výzvy. Více informací viz oddíl 7 výzvy.

4.2 Nedaří se nám podepsat grantovou dohodu. Co mám dělat?

Podepsání grantové dohody může být ve výjimečných případech blokováno kvůli způsobu, jakým byla na portálu provedena registrace.

Pokud je například e-mailová adresa starosty / zákonného zástupce obce shodná s e-mailovou adresou kontaktní osoby, nemusí být možné grantovou dohodu podepsat. Nejjednodušším řešením v takových případech je změnit e-mailovou adresu starosty (viz otázku 2.3 výše). Případně může obec zmocnit k podepsání grantové dohody kontaktní osobu.

Máte-li konkrétní technické nebo IT problémy, obraťte se na asistenční službu (Helpdesk). Vysvětlete problém a připojte případně snímky obrazovky.

5. REALIZACE A PROVOZ

(specifické technické otázky viz též oddíl 9)

5.1 Naše obec získala poukázku a obec i Evropská komise (INEA) podepsaly grantovou dohodu. Co bude následovat?

Obec musí zajistit dokončení instalace a zprovoznění instalované sítě do 18 měsíců od podpisu grantové dohody.

Nejprve musí obec vybrat společnost, která zajistí instalaci sítě wi-fi. (Připomínáme, že společnost zajišťující instalaci sítě wi-fi se musí také zaregistrovat na portálu – viz otázku 2.2.) 

K instalaci wi-fi zařízení může obec uzavřít smlouvu s tou společností zajišťující instalaci, kterou si sama zvolí. Připomínáme, že do smluvních vztahů mezi obcemi a společnostmi zajišťujícími instalaci sítí wi-fi nebudou Komise/INEA zasahovat.

Obce určí „centra veřejného života“, kde budou hotspoty WiFi4EU instalovány. Hotspoty by měly být instalovány tam, kde zatím není k dispozici žádná podobná nabídka bezplatného wi-fi připojení.

Obce odpovídají za financování samotného internetového připojení a za údržbu zařízení, aby občané mohli bezplatné a kvalitní wi-fi připojení využívat po dobu nejméně tří let od instalace sítě.

Obce by rovněž měly ve veřejných prostorách, kde je k dispozici internetové připojení WiFi4EU, viditelně umístit vizuální identitu WiFi4EU. Více informací o pravidlech pro vizuální identitu a logo/emblém WiFi4EU jsou k dispozici na webových stránkách agentury INEA věnovaných WiFi4EU: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu

Více informací o technických požadavcích iniciativy naleznete v oddílu 6.2 výzvy.

5.2 Jaké náklady lze poukázkou uhradit?

Poukázka WiFi4EU představuje paušální platbu určenou pouze k pokrytí nákladů na zařízení a instalaci wi-fi hotspotů, které splňují požadavky stanovené ve výzvě k předkládání žádostí a v příloze I grantové dohody podepsané s vybranými obcemi.

Za zařízení se považují prvky potřebné k realizaci sítě WiFi4EU, jako jsou napájecí zdroje (např. adaptér PoE, napájecí adaptér, přepínač s PoE) nebo prvky pro připojení k internetu (např. směrovače, mikrovlnné spoje, přepínače, brány firewall). Hlavním cílem uplatnění poukázky však musí být přístupové body (AP) a je třeba respektovat minimální počet instalovaných přístupových bodů (viz též otázku 9.2).

Obce ponesou náklady na internetové připojení (smlouvu o poskytování internetových služeb), údržbu a provoz zařízení po dobu nejméně 3 let.

Podrobnosti o platbách jsou uvedeny rovněž níže v oddíle 6.

5.3 Jaké náklady nelze poukázkou uhradit?

Poukázka nepokrývá zařízení pro přivedení páteřní konektivity z jiného místa do místa poskytování připojení WiFi4EU (např. mikrovlnné spoje). Podobně směrovač pro připojení k Internetu je zpravidla součástí internetového připojení, za jehož zajištění a údržbu po dobu tří let odpovídá obec. Proto na něj poukázku rovněž nelze použít. Páteřní konektivita by měla být dostupná v místě realizace sítě WiFi4EU, nebo by měla být zajištěna jinými prostředky.

5.4 Může být poukázka použita na financování části rozsáhlejšího projektu? Je např. možné připojit více místních center veřejného života?

Obce mohou poukázku WiFi4EU využít k částečnému financování projektu vyšší hodnoty. Veškeré náklady na zařízení a instalaci přesahující hodnotu poukázky jsou předmětem smlouvy mezi dodavatelem a obcí.

Lze například připojit několik místních center veřejného života, a to jednou sítí (jeden přihlašovací portál) nebo několika sítěmi (různé přihlašovací portály). Pokud však náklady na zařízení a instalaci přesáhnou hodnotu poukázky, musí být dodatečné náklady financovány obcí nebo z jiných vnitrostátních/regionálních zdrojů financování.

5.5 Mohou se k iniciativě WiFi4EU připojit stávající veřejné sítě wi-fi?

Stávající veřejné sítě wi-fi budou mít možnost se k iniciativě WiFi4EU připojit za předpokladu, že dodrží podmínky a technické specifikace popsané v příloze I grantové dohody, aby nedošlo ke změnám hlavních rysů iniciativy WiFi4EU – například těch, že přístup je uživatelům umožněn bezplatně bez diskriminačních podmínek a že jsou dodrženy požadavky na označování.

Stávající sítě wi-fi se též budou moci k iniciativě WiFi4EU připojit bez využití poukázek. V současné době pracujeme na vhodném řešení různých situací, které mohou nastat.

5.6 Jakou rychlost by měly sítě WiFi4EU nabízet?

Sítě wi-fi by měly být schopny zajistit vysoce kvalitní připojení k internetu. Obce by měly využít nejkvalitnější nabídku běžně dostupnou v dané oblasti, minimálně s rychlostí stahování alespoň 30 Mb/s. Rychlost páteřní sítě by také měla být přinejmenším rovnocenná připojení, které obce využívají pro své interní potřeby. Více informací o technických požadavcích iniciativy WiFi4EU naleznete v části 6.2 výzvy a v grantové dohodě (zejména v její příloze I).

5.7 Co se stane, pokud nelze zaručit rychlost stahování 30 Mb/s?

Podle přílohy I / článku I.3 grantové dohody si obec musí sjednat službu odpovídající nejrychlejšímu dostupnému internetovému připojení v dané oblasti a zajistit, aby se rychlost tohoto páteřního připojení přinejmenším vyrovnala rychlosti, kterou obec používá pro své interní potřeby (pokud nějaké připojení má), a v každém případě nabízela rychlost stahování alespoň 30 Mb/s. Tento požadavek se tedy vztahuje na páteřní připojení k internetu, nikoli na každého uživatele. Páteřní připojení dosahující rychlost 30 Mb/s by mělo být zajištěno nejpozději do 18 měsíců po podpisu grantové dohody. Dočasná zhoršení rychlosti kvůli neočekávaným okolnostem jsou přípustná, ale budou systematicky sledována a hlášena. Zhoršení rychlosti by nemělo být důsledkem snížené rychlosti páteřního připojení. Cílem není jen bezplatné, ale také rychlé a kvalitní wi-fi připojení.

5.8 Co se rozumí pojmem „bezplatný přístup“?

Jak je uvedeno ve 4. bodě odůvodnění nařízení (EU) 2017/1953 (viz https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj?locale=cs), připojení poskytované hotspoty WiFi4EU by mělo být během prvních tří let provozu bezplatné, tj. „poskytováno bez odpovídající odměny, ať přímou platbou či jinými druhy protihodnoty, jako je komerční reklama nebo poskytování osobních údajů ke komerčním účelům“.

Jakákoli reklama na přihlašovacím portálu (tj. na webové stránce obce zobrazované nově připojeným uživatelům), která představuje pro obec zdroj příjmů, nebo povinnost, aby si koncoví uživatelé pro účely přístupu k síti zakoupili nějaký produkt nebo službu, by byly v rozporu s požadavkem na „bezplatnost“ připojení ve smyslu uvedeného nařízení.

5.9 Jak dlouho poukázka WiFi4EU platí?

Poukázka WiFi4EU je platná po dobu 18 měsíců od podpisu grantové dohody, což znamená, že od podpisu grantové dohody všemi stranami mají vybrané obce 18 měsíců na zřízení sítě WiFi4EU.  Poté platnost poukázky vyprší a společnosti zajišťující instalaci sítí wi-fi si ji nebudou moci nechat proplatit.

5.10 Je třeba u WiFi4EU používat nějaké bezpečnostní prvky?

Některé bezpečnostní prvky budou součástí technických specifikací zařízení a jsou uvedeny v grantové dohodě, konkrétně v její příloze I. Za správu každé sítě WiFi4EU na místní úrovni jsou v konečném důsledku odpovědné obce, které tedy určí bezpečnostní nastavení v souladu s vnitrostátními a unijními právními předpisy.

V počáteční fázi se nebude vyžadovat, aby hotspoty WiFi4EU byly šifrovány. Nicméně ve druhé fázi (orientačně od roku 2019) se předpokládá zřízení společné autentizační platformy, která poskytne další bezpečnostní prvky pro připojování koncových uživatelů a usnadní bezproblémový roaming mezi hotspoty WiFi4EU na různých místech.

6. PLATBA

6.1 Jak si lze nechat poukázku proplatit, tj. jaký je postup platby ve prospěch společnosti zajišťující instalaci sítě wi-fi?

Aby si společnost zajišťující instalaci sítě wi-fi mohla poukázku na 15 000 EUR nechat proplatit od Evropské komise, musí splnit tyto podmínky: 

 1. Je registrována na portálu WiFi4EU.
 2. Obec ji na portálu označila za svého poskytovatele.
 3. Poskytla na portálu WiFi4EU své bankovní spojení a Komise jej potvrdila.
 4. Předložila zprávu o instalaci (podle článku 4 grantové dohody), kterou musí na portálu WiFi4EU následně schválit jak obec, tak Komise.

UPOZORNĚNÍ: Společnosti zajišťující instalaci sítí wi-fi se sice mohou na portálu registrovat, ale funkce umožňující, aby obec na portálu označila svou zvolenou společnost, bude dostupná až na konci března, neboť se na ní ještě pracuje. Tento krok by však neměl obcím a jejich vybraným společnostem bránit v uzavření příslušných ujednání a v realizaci hotspotů. Jinými slovy, obec může přistoupit k realizaci a svou zvolenou společnost zajišťující instalaci označit na portálu později, až bude tato funkce k dispozici.

6.2 Pokrývá poukázka daň z přidané hodnoty (DPH)?

Poukázka představuje paušální platbu určenou k plnému pokrytí nákladů na zařízení a jeho instalaci. DPH je v této souvislosti uznatelným nákladem, pokud náklady pokryté poukázkou nepřesáhnou 15 000 EUR.

Jak je rovněž uvedeno v otázce 6.3 níže, veškeré náklady přesahující hodnotu poukázky, tj. 15 000 EUR, musí obce uhradit samy (bez ohledu na to, zda v těchto nákladech je či není zahrnuta DPH).

6.3 Co se stane, pokud náklady na instalaci přesáhnou 15 000 EUR?

Podle bodu 4 výzvy WiFi4EU-2019-1 hodnota jednotlivých poukázek, jejichž formou bude jednorázová částka přidělena, činí 15 000 EUR. Případný zůstatek nelze poukázkou pokrýt.

6.4 Může obec zadat zřízení sítě několika třetím stranám, a tedy požádat o rozdělení poukázky mezi několik společností zajišťujících instalaci sítí wi-fi?

Poukázky WiFi4EU pokrývají pouze nákup a instalaci přístupových bodů wi-fi. Částku poukázky lze vyplatit pouze jedné společnosti zajišťující instalaci sítě wi-fi, kterou obec na portálu za tímto účelem označila.  Připomínáme, že zvolená společnost zajišťující instalaci sítě wi-fi může část úkolů zajistit externě nebo svěřit jiným společnostem. V takovém případě je odpovědností obce, aby se realizace uskutečnila, přičemž připomínáme, že platba bude provedena pouze té společnosti zajišťující instalaci, kterou si obec původně vybrala.

7. PORTÁL WIFI4EU

7.1 Portál WiFi4EU mi již neumožňuje přihlásit se. Co mám dělat?

V případě, že daná osoba již nemá přístup k portálu WiFi4EU (tj. nemá přístup k přihlašovacím údajům ke službě EU Login použitým k původní registraci), měla by obec vyplnit příslušný online formulář, aby zajistila aktualizaci těchto informací a získala opět přístup k portálu. Formulář je k dispozici ve všech jazycích EU:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EU_NEW_Change_Request_form. Postupujte podle pokynů a uveďte příslušné změny/informace v podobě, která se obce týká. Viz též otázku 2.3 výše.

Máte-li konkrétní technické nebo IT problémy, obraťte se na asistenční službu (Helpdesk). Vysvětlete problém.

8. OCHRANA ÚDAJŮ

8.1 Jak jsou chráněny moje osobní údaje?

Portál WiFi4EU – v souladu s platnými právními předpisy EU (zejména nařízením (ES) č. 45/2001) – shromažďuje pouze osobní údaje nezbytné pro účast na iniciativě WiFi4EU a její řízení Evropskou komisí (nebo agenturou INEA). Údaje nebudou uchovávány, nebude-li to nezbytné pro účely kontroly a auditu. 

Některé tyto údaje může také Evropská komise (nebo agentura INEA) sdílet s jinými orgány, institucemi a subjekty EU a s členskými státy (včetně jejich regionálních nebo místních orgánů) nebo jinými útvary odpovědnými za kontrolu či inspekci v souladu s evropským právem (Evropský účetní dvůr, OLAF, evropský veřejný ochránce práv atd.), je-li to nutné k výkonu jejich pravomocí.

Podrobnější informace viz prohlášení o ochraně údajů v rámci iniciativy WiFi4EU, které je k dispozici na úvodní stránce portálu WiFi4EU.

Upozorňujeme, že v síti WiFi4EU budou v první fázi za registraci a ověřování uživatelů, a tím pádem i za veškeré případné shromažďování a zpracování osobních údajů, odpovídat jednotlivé obce a jejich smluvní poskytovatelé internetových služeb. V této fázi bude muset být každý hotspot WiFi4EU v souladu s podmínkami uvedenými v prohlášení o ochraně soukromí a platnými vnitrostátními a unijními právními předpisy, zejména s nařízením (ES) č. 45/2001.

Ve druhé fázi (orientačně od roku 2019) bude existovat jednotná autentizační platforma, která uživatelům umožní na základě jediné registrace využívat všechny hotspoty WiFi4EU, aniž by museli znovu zadávat své identifikační údaje.

9. TECHNICKÉ OTÁZKY

9.1 Co se rozumí pojmem „název domény“ definovaným v bodě 4.1 grantové dohody?

Název domény je webová adresa (URL) přihlašovacího portálu sítě WiFi4EU. Rozumí se tím webová stránka, na níž se nachází přihlašovací portál, nikoli webová stránka, kam bude uživatel přesměrován po přihlášení. Volí si ji obec.

9.2 Přístupové body

9.2.1 Jaké jsou technické požadavky na přístupové body WiFi4EU?

Technické specifikace zařízení jsou podrobně popsány v části 6.2.2 výzvy a v bodě I.2 přílohy I grantové dohody uzavřené mezi obcí a Komisí.

Obec zajistí, aby každý přístupový bod:

 • umožňoval souběžné dvoupásmové (2,4Ghz – 5Ghz) připojení
 • měl podpůrný cyklus delší než 5 let
 • měl střední dobu mezi poruchami (MTBF) alespoň 5 let
 • měl k dispozici samostatné a centralizované místo řízení u všech přístupových bodů každé sítě WiFi4EU
 • podporoval normu IEEE 802.1x
 • vyhovoval normě IEEE 802.11ac Wave I
 • podporoval normu IEEE 802.11r
 • podporoval normu IEEE 802.11k
 • podporoval normu IEEE 802.11v
 •  zvládal alespoň 50 souběžných uživatelů bez zhoršení výkonnosti
 • měl alespoň 2x2 MIMO
 • vyhovoval normě Hotspot 2.0 (certifikační program Passpoint sdružení Wi-Fi Alliance).

9.2.2  Jaký je minimální počet přístupových bodů, které je třeba nainstalovat ve vnitřních nebo venkovních prostorách?

Minimální počet přístupových bodů, jak uvádí též oddíl 6.2.2 výzvy a bod I.2 přílohy I grantové dohody, je takovýto:

Minimální počet venkovních přístupových bodů

Minimální počet vnitřních přístupových bodů

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

9.2.3 Lze snížit minimální počet přístupových bodů (a zároveň snížit hodnotu poukázky)?

Ne, tato možnost neexistuje. Počet přístupových bodů je pevně stanoven v příloze I / bodě I.2 grantové dohody. Odchylka není možná, protože režim neumožňuje částečné financování ani částečné splnění podmínek. Přístupové body však mohou pokrývat několik oblastí, které nemusí být fyzicky poblíž nebo navzájem propojené. Kromě toho lze v jednom místě instalovat více přístupových bodů (např. pro zlepšení příjmu signálu wi-fi).

9.2.4  Lze minimální počet přístupových bodů rozdělit mezi různé sítě?

Pokud se přístupové body nacházejí na různých fyzických místech (např. na náměstí a v knihovně) a jsou připojeny ke stejnému přihlašovacímu portálu, budou se považovat za jedinou síť WiFi4EU.

Pokud je počet přístupových bodů rozdělen a každá skupina je připojena k jinému přihlašovacímu portálu (je-li záměrem mít různé přihlašovací portály – např. jeden pro muzeum a jeden pro knihovnu), budou se považovat za různé sítě WiFi4EU.

Připomínáme, že je-li rozhodnuto zřídit různé sítě / přihlašovací portály, je třeba všechny přihlašovací portály udržovat – což může znamenat zvýšení potřebných prostředků a provozních nákladů.

9.2.5  Lze mít v každém místě více přístupových bodů?

Ano. Grantová dohoda nijak neomezuje způsob rozmístění přístupových bodů. Je to jen na rozhodnutí obcí a uvážení, jak podle nich budou přístupové body nejlépe sloužit uživatelům.

9.2.6  Vztahuje se poukázka WiFi4EU na modernizaci stávajících přístupových bodů?

Ano, poukázku WiFi4EU lze použít k financování modernizace stávající veřejné sítě wi-fi, pokud bude síť po modernizaci splňovat podmínky uvedené ve výzvě.

9.3 SSID

9.3.1 Jak je třeba nastavit SSID sítě?

Identifikátor SSID sítě WiFi4EU by měl být nastaven podle přílohy I grantové dohody. Názvem sítě WiFi4EU se rozumí název, kterým obec může síť WiFi4EU označit (např. „radnice“) pro účely komunikace s agenturou INEA a odlišení od jiných sítí.

9.3.2  Můžeme použít jiný SSID než WiFi4EU?

Kromě standardního SSID „WiFi4EU“ (otevřená síť s přihlašovacím portálem) je možné rovněž vysílat:

– jeden SSID pro interní potřeby obce, např. pro zaměstnance obecního úřadu či veřejné knihovny nebo pro projekt inteligentního města,

a/nebo

– jeden SSID pro účely zabezpečené autentizace uživatelů WiFI4EU v první fázi realizace projektu WiFi4EU (např. „WiFI4EU – Secure“).

Připomínáme, že ve fázi II realizace projektu WiFi4EU bude zřízena společná zabezpečená autentizační služba, která bude sloužit všem sítím WiFi4EU v Evropě (viz též otázku 9.4). Pokud je tedy v první fázi zaveden místní identifikátor SSID poskytující zabezpečenou autentizační službu (jako ve výše uvedeném případě), lze jej ve fázi II buď odstranit, nebo nadále vysílat souběžně.

V každém případě by vysílání dodatečných SSID nemělo ovlivnit kvalitu služby nabízené široké veřejnosti. Obec by rovněž měla vhodně odlišit takové názvy SSID od otevřeného SSID „WiFI4EU“.

Další podrobnosti naleznete v příloze I / bodě I.5 grantové dohody.

9.3.3. Je obec povinna vysílat SSID s informací, že jde o otevřený přihlašovací portál (tj. není nutná identifikace uživatele)?

Cílem iniciativy WiFi4EU je zajistit občanům co nejsnazší přístup k bezplatné síti wi-fi ve veřejných prostorách. Z tohoto důvodu máme za to, že nejlepší variantou je co možná nepřímější způsob připojení, kde se lze v zásadě  připojit jediným kliknutím. Pokud však má obec na základě vnitrostátních právních předpisů povinnost zavést jiné způsoby registrace a autentizace, má možnost tak učinit (např. vyžadovat od uživatele dodatečné informace). Pokud však taková povinnost ze zákona obci nevyplývá, měla by se pro přístup na síť použít varianta tzv. na jedno kliknutí.

9.4 Kdo odpovídá za ověřování identity uživatelů?

Ve fázi I iniciativy za ověřování, schvalování a evidenci uživatelů odpovídají obce. Ve fázi II bude na úrovni EU dostupný jednotný autentizační systém, přičemž obce budou muset své sítě překonfigurovat, aby se k němu připojily. Za schvalování a evidenci uživatelů budou nadále odpovídat obce. Další podrobnosti o těchto dvou fázích naleznete v příloze I grantové dohody.

9.5 Je vyžadována certifikace „Passpoint“?

Jak stanoví příloha I grantové dohody, certifikace „Hotspot 2.0“ je podmínkou toho, aby na zařízení instalovaná v rámci projektu WiFi4EU mohla být využita poukázka WiFi4EU. Certifikační program „Passpoint“ je vyžadován proto, aby byla zajištěna interoperabilita zařízení nejen se zařízením jiných výrobců, ale také s jednotnou autentizační službou, kterou bude Komise poskytovat později ve fázi II realizace projektu WiFi4EU.

9.6 Můžete poskytnout seznam zařízení, která splňují požadavky WiFi4EU?

Zde je zveřejněn seznam zařízení s certifikací „Wi-Fi CERTIFIED Passpoint®“:

9.7 Provozuje iniciativa WiFi4EU server s přihlašovacím portálem?

Příloha 1 / bod I.5.1 grantové dohody uvádí seznam požadavků, které musí přihlašovací portál splňovat ve fázi I realizace. V této fázi žádný centrální server s přihlašovacím portálem neexistuje. Ve fázi II bude přihlašovací portál hostován centrálně a zařízení bude třeba patřičně překonfigurovat. V této fázi bude Komise zajišťovat zabezpečenou jednotnou autentizační službu a obce budou muset své sítě překonfigurovat, aby se k ní připojily. Za přihlašovací portál však bude nadále odpovědná každá obec. Viz též otázku 9.4.

9.8 Kolik času máme na výběr poskytovatele instalace?

Podle grantové dohody mají obce na realizaci projektu 18 měsíců. V rámci tohoto 18měsíčního období není stanovena žádná lhůta na výběr společnosti zajišťující instalaci. Obcím však doporučujeme vybrat společnost co nejdříve, aby dodržely celkovou lhůtu pro realizaci projektu.

9.9 Bude ve druhé fázi zavádění sítě wi-fi po uživatelích pro účely zabezpečené autentizace a monitoringu požadováno, aby se nějakým způsobem identifikovali (např. zadáním telefonního čísla)? Jak budou uživatelé navázáni na zařízení či adresu MAC?

V druhé fázi bude k dispozici jednotný systém registrace a autentizace na úrovni EU, který sjednotí způsob přibírání uživatelů a usnadní jim tak přístup k digitálním službám. V tomto okamžiku však nemáme k dispozici žádné další informace o konkrétním technickém řešení tohoto systému, jelikož jeho realizace bude zadána až tento rok.

10. OSTATNÍ

10.1 Co se rozumí pojmem „komunita WiFi4EU“? Jak se můžeme zapojit?

Komunita WiFi4EU je interaktivní fórum, které slouží k přímé výměně informací o iniciativě WiFi4EU mezi zúčastněnými stranami (tj. obcemi a společnostmi zajišťujícími instalaci sítí wi-fi).

Komunita má za cíl prostřednictvím blogů, moderovaných diskusí a sdílení zpráv a informací podporovat dialog a umožnit účastníkům sdílet osvědčené postupy a zkušenosti, jakož i rozšířit záběr komunikace související s iniciativou WiFi4EU.

Zveme vás, abyste se ke komunitě připojili: https://ec.europa.eu/futurium/en/wifi4eu

10.2 Jak se dotkne brexit žadatelů ze Spojeného království?

Všechna kritéria způsobilosti uvedená ve výzvě musí být splněna i po datu podání žádosti, tj. ve fázi hodnocení, výběru a udělení a po celou dobu trvání grantu. Pokud Spojené království během grantového období vystoupí z EU, aniž by s EU uzavřelo dohodu, která zejména zajistí, že žadatelé ze Spojeného království budou i nadále způsobilí, bude změna právní situace obce znamenat, že přestane být způsobilá získat poukázku WiFi4EU. Kromě toho britské obce, které poukázku získaly již před datem vystoupení, přijdou o možnost získat finanční prostředky z EU (s výjimkou případů, kdy síť WiFi4EU zprovoznily před tímto datem a budou se přitom, pokud to bude možné, na projektu i nadále podílet), nebo budou muset na základě bodu II.16.3.1 písm. a) grantové dohody (změna právní situace příjemce) projekt opustit.

#Wifi4EU on Twitter