Back to WiFi4EU main page
Stránka se nyní aktualizuje. Více informací získáte na stránce v angličtině.

1. SOUVISLOSTI

1.1 Co je obecným cílem iniciativy WiFi4EU?

Iniciativa WiFi4EU si klade za cíl zajistit v celé EU občanům a návštěvníkům vysoce kvalitní přístup k internetu prostřednictvím bezplatných wi-fi hotspotů ve veřejných prostorách, jako jsou parky, náměstí, úřady, knihovny a zdravotní střediska. V rámci této iniciativy, kterou financuje Evropská komise, získají obce poukázky na podporu instalace wi-fi hotspotů v uvedených centrech veřejného života. K samotné instalaci obce využijí služeb společností, které se touto činností zabývají.

1.2 Kdo se může iniciativy WiFi4EU účastnit?

Inciativa WiFi4EU je otevřena subjektům z veřejného sektoru členských států EU a zúčastněných zemí EHP (Norska a Islandu). Účastnit se mohou pouze obce (nebo rovnocenné místní samosprávy) nebo sdružení obcí. Seznam subjektů způsobilých k účasti v rámci čtvrté výzvy byl schválen členskými státy a je k dispozici k nahlédnutí zde: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call

Každá obec smí během celé doby trvání iniciativy WiFi4EU využít pouze jednu poukázku. Této výzvy se proto nemohou účastnit obce, které poukázku získaly v rámci předchozích výzev WiFi4EU, ale obce, které úspěšné nebyly, se mohou v této výzvě o poukázku ucházet znovu.

1.3 Jaká je hodnota poukázky WiFi4EU?

Každá udělená poukázka má hodnotu 15 000 EUR.

 

2. REGISTRACE

Registrace krok za krokem

2.1 Které obce a sdružení obcí se smí registrovat? Jak a kdy se můžeme zaregistrovat?

Všechny způsobilé obce (nebo sdružení obcí) zapsané na výše uvedeném seznamu (otázka 1.2), které se chtějí iniciativy WiFi4EU zúčastnit, musí nejprve vyplnit své registrační údaje na portálu WiFi4EU (https://www.wifi4eu.eu/#/home).

Při registraci je nutno použít účet u služby EU Login spojený s danou obcí. (Více informací o vytvoření účtu EU Login viz: http://europa.eu/!Uv63Cx).

Registraci zahájíte na úvodní stránce portálu WiFi4EU. Poté z rozevíracího seznamu vyberte svou obec. Zadejte požadované informace o obci, včetně země, druhu registrované organizace (obec nebo sdružení) a adresy.

Uveďte kontaktní údaje starosty / zákonného zástupce obce, tj. osoby, která je oprávněna podepsat grantovou dohodu. Pozor: Doporučujeme, aby pro účely podpisu grantové dohody byl uveden POUZE starosta a žádný jiný zástupce obce. Pokud si starosta přesto přeje určit jinou osobu, která grantovou dohodu podepíše (tj. „zmocněného zástupce“), musí registrace obsahovat i kontaktní údaje tohoto zmocněného zástupce.

Pamatujte, že přístup k portálu je vždy spojen s konkrétní osobou (včetně její e-mailové adresy), která si při registraci vytvořila účet u služby EU Login a která je tudíž na portálu uvedena jako „kontaktní osoba“. Proto důrazně doporučujeme, pokud chcete v žádosti uvést „zmocněného zástupce“, aby tato osoba byla totožná s „kontaktní osobou“ (včetně zadané e-mailové adresy). Usnadní se tím proces podepsání grantové dohody.

Sdružení obcí“ mohou zaregistrovat více obcí, čímž se správa takových registrací zjednodušuje. Každé sdružení však pro každou takto zaregistrovanou obec bude muset následně podat samostatnou žádost online. Sdružení obcí jako taková na poukázku nárok nemají; příjemci poukázek jsou vždy jednotlivé obce.

Ve všech případech se zveřejní pouze jméno registrované obce. (Viz otázku 8 o ochraně údajů.)

Při registraci (ani při podání žádosti) nemusí obce přikládat žádný technický popis či dokumentaci plánované sítě wi-fi. Nevyžaduje se ani předběžné posouzení nákladů na projekt (např. nabídky společností zajišťujících instalaci sítí wi-fi).

2.2 Jsme společnost zajišťující instalaci sítí wi-fi. Jak a kdy se můžeme zaregistrovat?

Vyzýváme firmy zajišťující instalaci sítí wi-fi, aby se iniciativy WiFi4EU zúčastnily. Seznam registrovaných společností zajišťujících instalaci sítí wi-fi je k dispozici na portálu WiFi4EU. Obce, které získaly poukázku a hledají společnosti zajišťující instalaci, mohou v tomto seznamu najít společnosti působící v dané oblasti, které jsou schopny tyto služby poskytnout.

Společnosti zajišťující instalaci sítí wi-fi by se měly na portálu WiFi4EU zaregistrovat, aby vyjádřily zájem. Registraci zahájíte na úvodní stránce portálu WiFi4EU. Zadejte informaci o zemi (zemích) a regionu (regionech) působnosti, kontaktní údaje společnosti a bankovní spojení.

Prosíme, neregistrujte svou společnost na portálu vícekrát. Pokud nemáte ke své registraci přístup nebo ji nemůžete změnit, obraťte se na asistenční službu (Helpdesk).

Společnosti zajišťující instalaci sítí wi-fi se mohou na portálu WiFi4EU registrovat kdykoli. V každém případě však musí být na portálu zaregistrovány, pokud s nimi vybraná obec uzavřela smlouvu na instalaci své sítě WiFi4EU, aby mohly předložit požadované informace o realizaci sítě, jakmile je projekt dokončen.

2.3 Jak lze na portálu upravit či aktualizovat registrační údaje obce?

Obce mohou změnit téměř všechny své údaje zaregistrované na portálu, a to kdykoliv, kromě krátkého časového úseku, kdy je otevřena výzva k předkládání žádostí, a v případě vybraných obcí též kromě doby od podepsání grantové dohody z jejich strany do podepsání ze strany agentury INEA. Změny mohou zahrnovat například aktualizaci jména nebo e-mailové adresy starosty / zákonného zástupce obce po komunálních volbách či interní reorganizaci, změny jména a/nebo adresy kontaktní osoby, změny podpůrných dokladů apod.

Jediným údajem, který obec přímo upravit/aktualizovat nemůže, je e-mailová adresa osoby, která na portálu původně obec zaregistrovala, protože tato e-mailová adresa je spojena s účtem EU Login kontaktní osoby. O aktualizaci/změnu e-mailové adresy kontaktní osoby však můžete požádat agenturu INEA, a sice takto:

 1. Zašlete e-mail na adresu INEA-CEF-WIFI4EU(AT)ec.europa.eu a do předmětu uvedete „CONTACT PERSON UPDATE“.
 2. V e-mailu uvedete tyto informace:
 • název obce,
 • název země,
 • stávající e-mailovou adresu kontaktní osoby, jak je uvedena na portálu WiFi4EU,
 • novou e-mailovou adresu kontaktní osoby a její jméno a příjmení.

(Upozorňujeme, že adresa musí být nejprve zaregistrována ve službě EU Login. Více informací o vytvoření účtu EU Login viz: https://webgate.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial.pdf).

Zasláním výše uvedené žádosti obce potvrzují, že údaje uvedené v e-mailu jsou správné, a jako takové budou podle potřeby použity pro případnou korespondenci/následná opatření související s iniciativou WiFi4EU.

Agentura INEA na vaši žádost provede potřebné změny a bude vás informovat, jakmile budou dokončeny.

3. PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Podání žádosti krok za krokem

3.1 Jsme obec. Jak a kdy můžeme podat žádost?

Obce, které chtějí podat žádost v rámci výzvy WiFi4EU, se musí nejprve zaregistrovat na portálu WiFi4EU s použitím platného účtu u služby EU Login.

Po zahájení výzvy pak obce budou moci podat žádost v rámci této výzvy kliknutím na tlačítko „Odeslat žádost“ na stránce „Moje žádost“ portálu.

3.2 Jaké doklady jsou potřebné k podání žádosti?

Aby mohly obce podat žádost, musí nejprve dokončit registraci na portálu WiFi4EU a připojit tyto dva požadované podpůrné doklady:

1. vyplněný formulář „Doklad o souhlasu“, včetně kopie pasu nebo průkazu totožnosti starosty / zákonného zástupce obce;

2. kopii jmenovací listiny nebo dokumentu potvrzujícího, že zákonný zástupce (starosta) obec právoplatně zastupuje.

Pokud si zákonný zástupce přeje pověřit jinou osobu, aby grantovou dohodu podepsala jeho jménem, musí být nejpozději před podpisem grantové dohody předloženy tyto dva další dokumenty:

– formulář zmocněného zástupce, podepsaný jak zákonným zástupcem (tj. starostou obce), tak i zmocněným zástupcem (který podepíše grantovou dohodu),

– kopie pasu / dokladu totožnosti zmocněného zástupce.

Formulář dokladu o souhlasu a formulář zmocněného zástupce jsou na portálu WiFi4EU k dispozici na stránce „Moje registrace“ v jazycích všech členských států.

Všechny podpůrné doklady je třeba nahrát jako samostatné soubory ve vhodném formátu (.pdf, .png nebo .jpg) prostřednictvím stránky „Moje registrace“ na portálu WiFi4EU.

3.3 Můžeme na své síti wi-fi začít pracovat už teď a když získáme poukázku, nechat si ji proplatit v budoucnu?

Podle finančního nařízení EU (viz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32018R1046) je poskytnutí grantu se zpětným účinkem na již ukončenou činnost vyloučeno. Jinými slovy nelze získat poukázku na instalaci, která byla plně dokončena a předána před podpisem grantové dohody.

4. VÝBĚR A UDĚLENÍ POUKÁZKY

Výběr a udělení poukázky krok za krokem

4.1 Jak budou příjemci poukázek vybráni?

Obce budou vybrány v pořadí podle data a času podání žádosti (tj. podle okamžiku, kdy bylo v portálu stisknuto tlačítko Odeslat žádost, nikoli podle data a času registrace). Více informací o postupu výběru naleznete v části 7 výzvy.

4.2 Nedaří se nám podepsat grantovou dohodu. Co mám dělat?

Podepsání grantové dohody může být ve výjimečných případech blokováno kvůli způsobu, jakým byla na portálu provedena registrace.

Pokud je například e-mailová adresa starosty / zákonného zástupce obce shodná s e-mailovou adresou kontaktní osoby, ale jména starosty a kontaktní osoby se liší, nemusí být možné grantovou dohodu podepsat. Nejjednodušším řešením v takových případech je změnit e-mailovou adresu starosty (viz otázku 2.3 výše). Případně může obec zmocnit k podepsání grantové dohody kontaktní osobu.

Máte-li konkrétní technické nebo IT problémy, obraťte se na asistenční službu (Helpdesk). Vysvětlete problém a připojte případně snímky obrazovky.

4.3 Jak funguje rezervní seznam?

Bude-li pro konkrétní výzvu k dispozici další financování a obec je uvedena na rezervním seznamu pro tuto výzvu, který je stále platný, může být obec dodatečně vyzvána k podpisu grantové dohody.

V praxi to znamená, že jestliže některý žadatel na hlavním seznamu odpadne, vybere se žadatel z rezervního seznamu, a to podle pořadí podání žádosti a v souladu se zásadou vyváženého zeměpisného rozložení, jak stanoví kritéria ve znění výzvy (oddíl 7).

Všichni žadatelé na rezervním seznamu budou nejpozději 60 dní po přijetí rozhodnutí Komise informováni e-mailem, zda jsou ještě k dispozici rozpočtové prostředky a je možné podepsat grantovou dohodu.

4.4 Můžeme z iniciativy WiFi4EU vystoupit i po podepsání grantové dohody?

Ano, obec se i poté, co na portálu WiFi4EU podepsala grantovou dohodu, může rozhodnout z iniciativy WiFi4EU vystoupit. V takovém případě musí obec uvědomit agenturu INEA (e-mailem na adresu INEA-CEF-WiFi4EU@ec.europa.eu) a zaslat jí oficiální dopis, který je podepsán starostou a jasně uvádí důvody vystoupení. INEA pak vystoupení zpracuje a bude obec patřičně informovat.

5. REALIZACE A PROVOZ

(specifické technické otázky viz též oddíl 9)

Realizace a provoz krok za krokem

5.1 Naše obec získala poukázku a obec i Evropská komise (INEA) podepsaly grantovou dohodu. Co bude následovat?

Obec musí zajistit dokončení instalace a zprovoznění instalované sítě do 18 měsíců od podpisu grantové dohody všemi stranami.

Nejprve musí obec vybrat společnost, která zajistí instalaci sítě wi-fi. (Připomínáme, že společnost zajišťující instalaci sítě wi-fi se musí také zaregistrovat na portálu – viz otázku 2.2.) 

K instalaci wi-fi zařízení může obec uzavřít smlouvu s tou společností zajišťující instalaci, kterou si sama zvolí. Připomínáme, že do smluvních vztahů mezi obcemi a společnostmi zajišťujícími instalaci sítí wi-fi nebudou Komise/INEA zasahovat.

Obce určí „centra veřejného života“, kde budou hotspoty WiFi4EU instalovány. Hotspoty by měly být instalovány tam, kde zatím není k dispozici žádná podobná nabídka bezplatného wi-fi připojení.

Obce odpovídají za financování samotného internetového připojení a za údržbu zařízení, aby občané mohli bezplatné a kvalitní wi-fi připojení využívat po dobu nejméně tří let od instalace sítě.

Obce by rovněž měly ve veřejných prostorách, kde je k dispozici internetové připojení WiFi4EU, viditelně umístit vizuální identitu WiFi4EU. Více informací o pravidlech pro vizuální identitu a logo/emblém WiFi4EU jsou k dispozici na webových stránkách agentury INEA věnovaných WiFi4EU: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu

Více informací o technických požadavcích iniciativy naleznete v oddílu 6.2 výzvy.

5.2 Co má poukázka pokrýt?

Poukázka WiFi4EU představuje paušální platbu určenou pouze k pokrytí nákladů na zařízení a instalaci wi-fi hotspotů, které splňují požadavky stanovené ve výzvě k předkládání žádostí a v příloze I grantové dohody podepsané s vybranými obcemi.

Za zařízení se považují prvky potřebné k realizaci sítě WiFi4EU, jako jsou napájecí zdroje (např. adaptér PoE, napájecí adaptér, přepínač s PoE) nebo prvky pro připojení k internetu (např. směrovače, přepínače, brány firewall). Hlavním cílem uplatnění poukázky však musí být přístupové body (AP) a je třeba respektovat minimální počet instalovaných přístupových bodů (viz též otázku 9.2).

Obce ponesou náklady na internetové připojení (smlouvu o poskytování internetových služeb), údržbu a provoz zařízení po dobu nejméně 3 let.

Podrobnosti o platbách jsou uvedeny rovněž níže v oddíle 6.

5.3 Co poukázka nemá pokrýt?

Poukázka nepokrývá zařízení pro přivedení páteřní konektivity z jiného místa do místa poskytování připojení WiFi4EU. Podobně směrovač pro připojení k Internetu je zpravidla součástí internetového připojení, za jehož zajištění a údržbu po dobu tří let odpovídá obec. Proto na něj poukázku rovněž nelze použít. Páteřní konektivita by měla být dostupná v místě realizace sítě WiFi4EU, nebo by měla být zajištěna jinými prostředky.

5.4 Může být poukázka použita na financování části rozsáhlejšího projektu? Je např. možné připojit více místních center veřejného života?

Obce mohou poukázku WiFi4EU využít k částečnému financování projektu vyšší hodnoty. Veškeré náklady na zařízení a instalaci přesahující hodnotu poukázky jsou předmětem smlouvy mezi dodavatelem a obcí.

Lze například připojit několik místních center veřejného života, a to jednou sítí (jeden přihlašovací portál) nebo několika sítěmi (různé přihlašovací portály). Pokud však náklady na zařízení a instalaci přesáhnou hodnotu poukázky, musí být dodatečné náklady financovány obcí nebo z jiných vnitrostátních/regionálních zdrojů financování.

5.5 Mohou se k iniciativě WiFi4EU připojit stávající veřejné sítě wi-fi?

Stávající veřejné sítě wi-fi budou mít možnost se k iniciativě WiFi4EU připojit za předpokladu, že dodrží podmínky a technické specifikace popsané v příloze I grantové dohody, aby nedošlo ke změnám hlavních rysů iniciativy WiFi4EU – například těch, že přístup je uživatelům umožněn bezplatně bez diskriminačních podmínek a že jsou dodrženy požadavky na označování.

Stávající sítě wi-fi se též budou moci k iniciativě WiFi4EU připojit bez využití poukázek. V současné době pracujeme na vhodném řešení různých situací, které mohou nastat.

5.6 Co se rozumí „minimální rychlostí stahování 30 Mb/s“, kterou by měly sítě WiFi4EU zajistit?

Sítě WiFi4EU by měly být schopny zajistit všem koncovým uživatelům vysoce kvalitní služby. Všechny vybrané obce proto musí dodržet podmínky uvedené v oddíle I.3 grantové dohody, která stanoví, že příjemce „musí ... předplatit nejrychlejší dostupné internetové připojení v dané oblasti a v každém případě takové připojení, které nabízí rychlost stahování alespoň 30 Mbps. Příjemce musí rovněž zajistit, aby se tato rychlost páteřního připojení přinejmenším vyrovnala rychlosti, kterou příjemce používá pro své interní potřeby (pokud nějaké připojení má).“

Pro ověření souladu s výše uvedeným smluvním požadavkem bude ve fázi II realizace projektu WiFi4EU (viz otázku 9.4), která se plánuje na rok 2020, umožněno monitorování požadavků na kvalitu služeb přístupových bodů WiFi4EU podle článku I.3 vzorové dohody o grantu. Celková kumulativní rychlost stahování všech přístupových bodů (minimálně deseti) musí u každé sítě činit nejméně 30 Mb/s. V zájmu koncových uživatelů je, aby obce v souladu s cíli stanovenými Evropskou komisí v oblasti konektivity (2. bod odůvodnění nařízení (EU) 2017/1953 – viz https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj?locale=cs) zajistily nejvyšší rychlost, jaká je dostupná.

5.7 Co se stane, pokud nelze zaručit rychlost stahování 30 Mb/s?

Podle přílohy I / článku I.3 grantové dohody si obec musí sjednat službu odpovídající nejrychlejšímu dostupnému internetovému připojení v dané oblasti a zajistit, aby se rychlost tohoto páteřního připojení přinejmenším vyrovnala rychlosti, kterou obec používá pro své interní potřeby (pokud nějaké připojení má), a v každém případě nabízela rychlost stahování alespoň 30 Mb/s. Tento požadavek se tedy vztahuje na páteřní připojení k internetu, nikoli na každého uživatele. Páteřní připojení dosahující rychlost 30 Mb/s by mělo být zajištěno nejpozději do 18 měsíců po podpisu grantové dohody všemi stranami. Dočasná zhoršení rychlosti kvůli neočekávaným okolnostem jsou přípustná, ale budou systematicky sledována a hlášena. Zhoršení rychlosti by nemělo být důsledkem snížené rychlosti páteřního připojení. Cílem není jen bezplatné, ale také rychlé a kvalitní wi-fi připojení.

5.8 Co se rozumí pojmem „bezplatný přístup“?

Jak je uvedeno ve 4. bodě odůvodnění nařízení (EU) 2017/1953 (viz https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj?locale=cs), připojení poskytované hotspoty WiFi4EU by mělo být během prvních tří let provozu bezplatné, tj. „poskytováno bez odpovídající odměny, ať přímou platbou či jinými druhy protihodnoty, jako je komerční reklama nebo poskytování osobních údajů ke komerčním účelům“.

Jakákoli reklama na přihlašovacím portálu (tj. na webové stránce obce zobrazované nově připojeným uživatelům), která představuje pro obec zdroj příjmů, nebo povinnost, aby si koncoví uživatelé pro účely přístupu k síti zakoupili nějaký produkt nebo službu, by byly v rozporu s požadavkem na „bezplatnost“ připojení ve smyslu uvedeného nařízení.

5.9 Jak dlouho poukázka WiFi4EU platí?

Poukázka WiFi4EU je platná po dobu 18 měsíců od podpisu grantové dohody, což znamená, že od podpisu grantové dohody všemi stranami mají vybrané obce 18 měsíců na zřízení sítě WiFi4EU.  Poté platnost poukázky vyprší a společnosti zajišťující instalaci sítí wi-fi si ji nebudou moci nechat proplatit.

5.10 Je třeba u WiFi4EU používat nějaké bezpečnostní prvky?

Některé bezpečnostní prvky budou součástí technických specifikací zařízení a jsou uvedeny v grantové dohodě, konkrétně v její příloze I. Za správu každé sítě WiFi4EU na místní úrovni jsou v konečném důsledku odpovědné obce, které tedy určí bezpečnostní nastavení v souladu s vnitrostátními a unijními právními předpisy.

V počáteční fázi se nebude vyžadovat, aby hotspoty WiFi4EU byly šifrovány. Nicméně ve druhé fázi (orientačně od roku 2019) se předpokládá zřízení společné autentizační platformy, která poskytne další bezpečnostní prvky pro připojování koncových uživatelů a usnadní bezproblémový roaming mezi hotspoty WiFi4EU na různých místech.

6. PLATBA

Platba krok za krokem

6.1 Jak si lze nechat poukázku proplatit, tj. jaký je postup platby ve prospěch společnosti zajišťující instalaci sítě wi-fi?

Aby si společnost zajišťující instalaci sítě wi-fi mohla poukázku na 15 000 EUR nechat proplatit od Evropské komise, musí splnit všechny následující podmínky v uvedeném pořadí: : 

 1. Společnost zajišťující instalaci musí být zaregistrována na portálu WiFi4EU.
 2. Obec na portálu označila společnost zajišťující instalaci za svého poskytovatele. 
 3. Společnost zajišťující instalaci uvedla na portálu WiFi4EU (v části „Bankovní účet“ na stránce „Moje registrace“) alespoň jeden bankovní účet se všemi příslušnými údaji a doklady. Pouhá registrace bankovního účtu však nestačí k tomu, aby se přikročilo k ověření bankovního účtu. Je třeba rovněž splnit bod 4.
 4. Společnost zajišťující instalaci přiřadila svůj registrovaný bankovní účet (nebo jeden z takových účtů) k obci pro účely platby. To se provede v části „Bankovní účet“ na stránce „Moje instalace“ portálu WiFi4EU kliknutím na „Vybrat bankovní účet“. Teprve poté Komise započne s ověřením bankovního účtu.
 5. Údaje o bankovním účtu na portálu WiFi4EU potvrdila Komise (viz rovněž otázky 6.5 a 6.6).
 6. Společnost zajišťující instalaci předložila zprávu o instalaci (podle článku 4 grantové dohody), kterou musí na portálu WiFi4EU následně schválit jak obec, tak Komise.

6.2 Pokrývá poukázka daň z přidané hodnoty (DPH)?

Poukázka představuje paušální příspěvek určený k pokrytí nákladů na realizaci akce. INEA nebude zkoumat způsobilost skutečně vynaložených nákladů, včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Jak je rovněž uvedeno v otázce 6.3 níže, veškeré náklady přesahující hodnotu poukázky, tj. 15 000 EUR, musí obce uhradit samy (bez ohledu na to, zda v těchto nákladech je či není zahrnuta DPH).

6.3 Co se stane, pokud náklady na instalaci přesáhnou 15 000 EUR?

Podle bodu 4 výzvy WiFi4EU hodnota jednotlivých poukázek, jejichž formou bude jednorázová částka přidělena, činí 15 000 EUR. Případný zůstatek nelze poukázkou pokrýt. Případný nevyužitý příspěvek se Evropské komisi nevrací.

6.4 Může obec zadat zřízení sítě několika třetím stranám, a tedy požádat o rozdělení poukázky mezi několik společností zajišťujících instalaci sítí wi-fi?

Poukázky WiFi4EU pokrývají pouze nákup a instalaci přístupových bodů wi-fi. Částku poukázky lze vyplatit pouze jedné společnosti zajišťující instalaci sítě wi-fi, kterou obec na portálu za tímto účelem označila.  Připomínáme, že zvolená společnost zajišťující instalaci sítě wi-fi může část úkolů zajistit externě nebo svěřit jiným společnostem. V takovém případě je odpovědností obce, aby se realizace uskutečnila, přičemž připomínáme, že platba bude provedena pouze té společnosti zajišťující instalaci, kterou si obec původně vybrala.

6.5 Jaký je postup ověření bankovního účtu společnosti zajištující instalaci sítě wi-fi?

Poté, co si obec vybrala společnost zajišťující instalaci sítě wi-fi, musí tato společnost:

 1. zadat (v části „Bankovní účet“ stránky „Moje registrace“ na portálu WiFi4EU – viz též otázku 6.6) údaje o bankovním účtu, kam má být zaslána platba, a
 2. připojit příslušné doklady.
 3. 3) v portálu WiFi4EU přiřadit bankovní účet, na nějž chce obdržet platbu, k obci, pro kterou zajišťuje instalaci (viz také otázku 6.1 bod 4)

Po zadání a teprve poté, co společnost zajišťující instalaci na portálu WiFi4EU přiřadila bankovní účet, na nějž chce obdržet platbu, k obci, pro kterou zajišťuje nebo zajistila instalaci, provedou útvary Komise řadu kontrol k ověření bankovního spojení a příslušných dokladů. Proces ověření bude zahájen až poté, co společnost zajišťující instalaci sítě wi-fi určila konkrétní bankovní účet pro platbu týkající se alespoň jedné obce. Po úspěšném dokončení všech kontrol je společnost zajišťující instalaci sítě wi-fi e-mailem informována o úspěšném ověření. Pokud jsou k dokončení procesu ověření zapotřebí další informace, bude společnost zajišťující instalaci kontaktována e-mailem. Společnost zajišťující instalaci může také sledovat stav na stránce „Moje registrace“ portálu.

6.6 Jak máme na portálu WiFi4EU vyplnit bankovní spojení a jaké údaje máme zadat?

V části „Bankovní účet“ na stránce „Moje registrace“ portálu WiFi4EU je třeba zadat tyto údaje:

· Název účtu: název či jméno, pod nímž byl účet otevřen. Může se jednat o jméno majitele účtu, ale nemusí tomu tak být vždy (jde-li například o společný účet nebo zvláštní účet). Název účtu, který je třeba na portálu zadat, je zpravidla uveden na výpisu z účtu nebo na jiném dokumentu od banky. · IBAN: Číslo IBAN (mezinárodní číslo bankovního účtu) je číslo účtu ve formátu, který je v souladu s mezinárodními normami a umožňuje bankám provádět přeshraniční mezinárodní transakce. · Název banky: zde se jím rozumí název banky příjemce, tj. banky, kde má majitel účtu svůj účet veden. · Kód BIC/SWIFT: Kód BIC (identifikační kód podniku) přiděluje bankám (za poplatek) organizace SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). · Země: Země, kde je účet veden.

V části „Majitel účtu“ na stránce „Moje registrace“ portálu WiFi4EU je třeba zadat tyto údaje:

· Ulice – číslo – obec – země: rozumí se tím adresa majitele účtu, která byla sdělena bance.

6.7 Jaký je postup provedení platby ve prospěch společnosti zajišťující instalaci sítě wi-fi?

Aby společnost zajišťující instalaci sítě wi-fi mohla obdržet platbu, musí nejprve mít v portálu ověřené bankovní spojení (viz otázku 6.5) Jsou-li údaje ověřené:

 1. Společnost zajišťující instalaci sítě wi-fi zašle obci prostřednictvím portálu WiFi4EU k ověření zprávu o instalaci.
 2. Obec na portálu ověří zprávu o instalaci, čímž potvrdí, že každý zadaný přístupový bod skutečně existuje a je umístěn na uvedených souřadnicích GPS.
 3. Poté, co obec ověří zprávu o instalaci, má agentura INEA až 60 dní na to, aby:
 • ověřila, že instalace sítě wi-fi je v souladu s článkem 4.2 grantové dohody (tj. existuje funkční síť, zobrazuje se logo WiFi4EU atd.);
 • potvrdila kvalitu a spolehlivost souvisejících informací uvedených ve zprávě o instalaci portálu, a
 • provedla platbu.

V případě nesplnění článku 4.2 grantové dohody se potvrzení zprávy o instalaci ze strany agentury INEA i následná platba pozastavují do doby, než bude zajištěn soulad. Pamatujte také, že je důležité zajistit, aby byl správně nainstalován sledovací kód, jinak nelze platbu provést. Přečtěte si návod k instalaci sledovacího kódu a šablonu HTML, které jsou k dispozici na internetových stránkách agentury INEA věnovaných iniciativě WiFi4EU.

6.8 Měla by společnost zajišťující instalaci sítě wi-fi vystavit fakturu agentuře INEA / Evropské komisi, nebo obci?

Společnost zajišťující instalaci sítě wi-fi musí vystavit fakturu přímo obci. Agentura INEA ani Komise nebudou zasahovat do smluvních vztahů mezi obcí a společností zajišťující instalaci a není třeba jim zasílat kopie faktur. Připomínáme, že obce a společnosti zajišťující instalaci sítí wi-fi by měly dodržovat vnitrostátní finanční pravidla týkající se fakturace. Pro další informace o pravidlech týkajících se zadávání veřejných zakázek, uzavírání smluv nebo vedení účetnictví se obce mohou obrátit na příslušný vnitrostátní orgán.

Připomínáme také, že obce by měly po dobu tří let od vyplacení zůstatku uchovávat originály všech dokladů, aby mohly doložit řádnou realizaci. V případě probíhajících auditů je třeba dokumenty uchovávat až do doby uzavření těchto auditů, prostředků právní nápravy, soudních sporů nebo vymáhání pohledávek.

6.9 Může společnost zajišťující instalaci sítě wi-fi změnit zprávu o instalaci poté, co již byla předložena obci?

Zpráva je společností zajišťující instalaci předložena po dokončení instalace. Předložením zprávy o instalaci prohlašuje společnost instalující síť wi-fi instalaci za dokončenou a v souladu s technickými požadavky stanovenými v příloze I vzorové dohody o grantu. Pokud byla zpráva o instalaci předložena předčasně, společnost zajišťující instalaci by měla obec požádat o její zamítnutí. Pokud zpráva nebyla obcí potvrzena, vrátí se společnosti zajišťující instalaci k přepracování.

Poté, co společnost zajišťující instalaci předloží zprávu o instalaci, portál WiFi4EU automaticky uvědomí obec e-mailem s výzvou k ověření údajů zadaných společností zajišťující instalaci a k potvrzení, že instalace byla dokončena, a že je v souladu s technickými požadavky stanovenými v příloze I vzorové dohody o grantu.

Obec může zprávu o instalaci zamítnout. Portál WiFi4EU o tom uvědomí společnost zajišťující instalaci automatickým e-mailem se zdůvodněním zamítnutí stanoveným obcí. Zamítne-li obec zprávu o instalaci, tato zpráva se zpřístupní pro editaci tak, aby ji společnost zajišťující instalaci mohla upravit a znovu předložit.

Po ověření obcí je zpráva o instalaci zamčena pro úpravy a není možné ji změnit.

Zpráva o instalaci předložená společností zajišťující instalaci sítě wi-fi a řádně ověřená obcí je nezbytná k tomu, aby Komise zahájila vlastní proces, kterým se ověří splnění podmínek vzorové dohody o grantu. V případě splnění všech podmínek Komise poukázku proplatí do 60 dnů.

6.10 Může obec změnit původně vybranou společnost zajišťující instalaci sítě wi-fi v průběhu 18měsíčního realizačního období?

Příjemce (obec) může změnit volbu společnosti zajišťující instalaci sítě wi-fi. Příjemce by měl zajistit, aby z 18měsíčního realizačního období, které začíná podpisem dohody o grantu agenturou INEA, zbýval dostatek času na instalaci sítě (sítí) wi-fi nově zvolenou společností zajišťující instalaci. V každém případě by změna měla být provedena před tím, než příjemce na portálu potvrdí zprávu o instalaci (viz otázku 6.7). Příjemce si může zobrazit údaje o společnosti zajišťující instalaci a aktualizovat svou původní volbu kliknutím na odkaz „Zobrazit podrobnosti“ u společnosti zajišťující instalaci sítě wi-fi na kartě „Moje poukázka“.

7. PORTÁL WIFI4EU

7.1 Portál WiFi4EU mi již neumožňuje přihlásit se. Co mám dělat?

V případě, že daná osoba již nemá přístup k portálu WiFi4EU (tj. nemá přístup k přihlašovacím údajům ke službě EU Login použitým k původní registraci), měla by obec vyplnit příslušný online formulář, aby zajistila aktualizaci těchto informací a získala opět přístup k portálu. Formulář je k dispozici ve všech jazycích EU:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EU_NEW_Change_Request_form. Postupujte podle pokynů a uveďte příslušné změny/informace v podobě, která se obce týká. Viz též otázku 2.3 výše.

Máte-li konkrétní technické nebo IT problémy, obraťte se na asistenční službu (Helpdesk). Vysvětlete problém.

8. OCHRANA ÚDAJŮ

8.1 Jak jsou chráněny moje osobní údaje?

Portál WiFi4EU – v souladu s platnými právními předpisy EU (zejména nařízením (ES) č. 2018/1725) – shromažďuje pouze osobní údaje nezbytné pro účast na iniciativě WiFi4EU a její řízení Evropskou komisí (nebo agenturou INEA). Údaje nebudou uchovávány, nebude-li to nezbytné pro účely kontroly a auditu. 

Některé tyto údaje může také Evropská komise (nebo agentura INEA) sdílet s jinými orgány, institucemi a subjekty EU a s členskými státy (včetně jejich regionálních nebo místních orgánů) nebo jinými útvary odpovědnými za kontrolu či inspekci v souladu s evropským právem (Evropský účetní dvůr, OLAF, evropský veřejný ochránce práv atd.), je-li to nutné k výkonu jejich pravomocí.

Podrobnější informace viz prohlášení o ochraně údajů v rámci iniciativy WiFi4EU, které je k dispozici na úvodní stránce portálu WiFi4EU.

Upozorňujeme, že v síti WiFi4EU budou ve fázi I za registraci a ověřování uživatelů, a tím pádem i za veškeré případné shromažďování a zpracování osobních údajů, odpovídat jednotlivé obce a jejich smluvní poskytovatelé internetových služeb. V této fázi bude muset být každý hotspot WiFi4EU v souladu s podmínkami uvedenými v prohlášení o ochraně soukromí a platnými vnitrostátními a unijními právními předpisy, zejména s nařízením (EU) 2018/1725.

Ve fázi II pak jednotná autentizační služba koncovým uživatelům umožní zaregistrovat se pouze jednou a poté využívat všechny hotspoty WiFi4EU a plynule mezi nimi přecházet, aniž by museli znovu zadávat své přihlašovací údaje..

9. TECHNICKÉ OTÁZKY

Technické požadavky krok za krokem

9.1 Co se rozumí pojmem „název domény“ definovaným v bodě 4.1 grantové dohody?

Název domény je webová adresa (URL) přihlašovacího portálu sítě WiFi4EU. Rozumí se tím webová stránka, na níž se nachází přihlašovací portál, nikoli webová stránka, kam bude uživatel přesměrován po přihlášení. Volí si ji obec.

9.2 Přístupové body

9.2.1 Jaké jsou technické požadavky na přístupové body WiFi4EU?

Technické specifikace zařízení jsou podrobně popsány v části 6.2.2 výzvy a v bodě I.2 přílohy I grantové dohody uzavřené mezi obcí a Komisí.

Obec zajistí, aby každý přístupový bod:

 • umožňoval souběžné dvoupásmové (2,4Ghz – 5Ghz) připojení
 • měl podpůrný cyklus delší než 5 let
 • měl střední dobu mezi poruchami (MTBF) alespoň 5 let
 • měl k dispozici samostatné a centralizované místo řízení u všech přístupových bodů každé sítě WiFi4EU
 • podporoval normu IEEE 802.1x
 • vyhovoval normě IEEE 802.11ac Wave I
 • podporoval normu IEEE 802.11r
 • podporoval normu IEEE 802.11k
 • podporoval normu IEEE 802.11v
 •  zvládal alespoň 50 souběžných uživatelů bez zhoršení výkonnosti
 • měl alespoň 2x2 MIMO
 • vyhovoval normě Hotspot 2.0 (certifikační program Passpoint sdružení Wi-Fi Alliance).

9.2.2  Jaký je minimální počet přístupových bodů, které je třeba nainstalovat ve vnitřních nebo venkovních prostorách?

Minimální počet přístupových bodů, jak uvádí též oddíl 6.2.2 výzvy a bod I.2 přílohy I grantové dohody, je takovýto:

Minimální počet venkovních přístupových bodů

Minimální počet vnitřních přístupových bodů

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

9.2.3 Lze snížit minimální počet přístupových bodů (a zároveň snížit hodnotu poukázky)?

Ne, tato možnost neexistuje. Počet přístupových bodů je pevně stanoven v příloze I / bodě I.2 grantové dohody. Odchylka není možná, protože režim neumožňuje částečné financování ani částečné splnění podmínek. Přístupové body však mohou pokrývat několik oblastí, které nemusí být fyzicky poblíž nebo navzájem propojené. Kromě toho lze v jednom místě instalovat více přístupových bodů (např. pro zlepšení příjmu signálu wi-fi).

9.2.4 Kolik sítí bychom měli v rámci svého projektu zřídit? Je užitečné zřídit několik sítí v rámci téže obce?

Na jedné síti se mohou nacházet všechny přístupové body bez ohledu na poskytovatele internetových služeb či IP přístupového bodu. Vytváření více sítí je sice v zásadě povoleno, ale mělo by být odůvodněno potřebou zřídit a udržovat vícero přihlašovacích portálů (jeden pro každou síť): např. jedna síť pro místní muzeum, další síť pro všechny ostatní přístupové body (radnice, pěší zóna, park atd.).

Jak je uvedeno výše, ačkoli nic nebrání tomu, aby společnost zajišťující instalaci sítě wi-fi zavedla několik sítí a rozdělila minimální počet přístupových bodů mezi různé sítě, důrazně se doporučuje zavést co nejméně sítí z těchto důvodů:

 1. Sítě s malým počtem přístupových bodů obvykle zaznamenají jen velmi malý počet připojení za týden, a v systému dálkového monitorování WiFi4EU se proto spouští automatická varování.
 2. Každá zavedená síť WiFi4EU musí být připojena k jinému přihlašovacímu portálu.
 3. Několik sítí – a tedy i několik přihlašovacích portálů – zvyšuje celkové náklady na provoz a údržbu.
 4. Pokud je v provozu několik sítí, kontroly shody prováděné systémem dálkového monitorování WiFi4EU před uvolněním platby se uskuteční zvlášť na každé deklarované síti. Jinými slovy, pokud každá deklarovaná síť nesplňuje minimální technické požadavky uvedené v článku 4.2 grantové dohody (např. vizuální identita, minimální konektivita koncových uživatelů), agentura INEA nemůže přistoupit k proplacení poukázky.

Pro obec však může být užitečné zavést několik sítí (tj. rozdělit minimální počet přístupových bodů mezi několik sítí), pokud považuje za nezbytné, aby byly její digitální služby propagovány na samostatných „vstupních stránkách“ (přihlašovací portál). Obec může mít například jednu síť včetně přístupových bodů na radnici či v jiných veřejných budovách s nabídkou služeb elektronické veřejné správy pro místní občany, jakož i další síť s přístupovými body v turistickém informačním centru či jiných kulturních lokalitách, jež je určena pro externí návštěvníky.

9.2.5  Lze mít v každém místě více přístupových bodů?

Ano. Grantová dohoda nijak neomezuje způsob rozmístění přístupových bodů. Je to jen na rozhodnutí obcí a uvážení, jak podle nich budou přístupové body nejlépe sloužit uživatelům.

9.2.6  Vztahuje se poukázka WiFi4EU na modernizaci stávajících přístupových bodů?

Ano, poukázku WiFi4EU lze použít k financování modernizace stávající veřejné sítě wi-fi, pokud bude síť po modernizaci splňovat podmínky uvedené ve výzvě (tj. respektovat technické požadavky WiFi4EU). Minimální počet přístupových bodů zahrnuje jak instalaci nových přístupových bodů, tak modernizaci stávajících.

9.3 SSID (Service Set Identifier)

9.3.1 Jak je třeba nastavit SSID sítě?

Identifikátor SSID sítě WiFi4EU by měl být nastaven podle přílohy I grantové dohody. Názvem sítě WiFi4EU se rozumí název, kterým obec může síť WiFi4EU označit (např. „radnice“) pro účely komunikace s agenturou INEA a odlišení od jiných sítí.

9.3.2  Můžeme použít jiný SSID než WiFi4EU?

Kromě standardního SSID „WiFi4EU“ (otevřená síť s přihlašovacím portálem) je možné rovněž vysílat:

– jeden SSID pro interní potřeby obce, např. pro zaměstnance obecního úřadu či veřejné knihovny nebo pro projekt inteligentního města,

a/nebo

– jeden SSID pro účely zabezpečené autentizace uživatelů WiFI4EU v první fázi realizace projektu WiFi4EU (např. „WiFI4EU – Secure“).

Připomínáme, že ve fázi II realizace projektu WiFi4EU bude zřízena zabezpečená jednotná autentizační služba, která bude sloužit všem sítím WiFi4EU v Evropě (viz též otázku 9.4). Pokud je tedy v první fázi zaveden místní identifikátor SSID poskytující zabezpečenou autentizační službu (jako ve výše uvedeném případě), lze jej ve fázi II buď odstranit, nebo nadále vysílat souběžně.

V každém případě by vysílání dodatečných SSID nemělo ovlivnit kvalitu služby nabízené široké veřejnosti. Obec by rovněž měla vhodně odlišit takové názvy SSID od otevřeného SSID „WiFI4EU“.

Další podrobnosti naleznete v příloze I / bodě I.5 grantové dohody.

9.3.3. Je obec povinna vysílat SSID s informací, že jde o otevřený přihlašovací portál (tj. není nutná identifikace uživatele)?

Cílem iniciativy WiFi4EU je zajistit občanům co nejsnazší přístup k bezplatné síti wi-fi ve veřejných prostorách. Z tohoto důvodu máme za to, že nejlepší variantou je co možná nepřímější způsob připojení, kde se lze v zásadě  připojit jediným kliknutím. Pokud však má obec na základě vnitrostátních právních předpisů povinnost zavést jiné způsoby registrace a autentizace, má možnost tak učinit (např. vyžadovat od uživatele dodatečné informace). Pokud však taková povinnost ze zákona obci nevyplývá, měla by se pro přístup na síť použít varianta tzv. na jedno kliknutí.

9.4 Kdo odpovídá za ověřování identity uživatelů?

Ve fázi I iniciativy za ověřování, schvalování a evidenci uživatelů odpovídají obce. Ve fázi II bude na úrovni EU dostupný jednotný autentizační systém, přičemž obce budou muset své sítě překonfigurovat, aby se k němu připojily. Za schvalování a evidenci uživatelů budou nadále odpovídat obce. Další podrobnosti o těchto dvou fázích naleznete v příloze I grantové dohody.

9.5 Je vyžadována certifikace „Passpoint“?

Jak stanoví příloha I grantové dohody, certifikace „Hotspot 2.0“ je podmínkou toho, aby na zařízení instalovaná v rámci projektu WiFi4EU mohla být využita poukázka WiFi4EU. Certifikační program „Passpoint“ je vyžadován proto, aby byla zajištěna interoperabilita zařízení nejen se zařízením jiných výrobců, ale také s jednotnou autentizační službou, kterou bude Komise poskytovat později ve fázi II realizace projektu WiFi4EU.

9.6 Můžete poskytnout seznam zařízení, která splňují požadavky WiFi4EU?

Zde je zveřejněn seznam zařízení s certifikací „Wi-Fi CERTIFIED Passpoint®“:

9.7 Provozuje iniciativa WiFi4EU server s přihlašovacím portálem?

Příloha 1 / bod I.5.1 grantové dohody uvádí seznam požadavků, které musí přihlašovací portál splňovat ve fázi I realizace. Žádný centrální server s přihlašovacím portálem není zřízen. Ve fázi II Komise zajistí zabezpečenou jednotnou autentizační službu a obce budou muset své sítě překonfigurovat, aby se k ní připojily. Obce však budou muset nadále provozovat přihlašovací portály. Viz též otázku 9.4.

9.8 Kolik času máme na výběr poskytovatele instalace?

Podle grantové dohody mají obce na realizaci projektu 18 měsíců. V rámci tohoto 18měsíčního období není stanovena žádná lhůta na výběr společnosti zajišťující instalaci. Obcím však doporučujeme vybrat společnost co nejdříve, aby dodržely celkovou lhůtu pro realizaci projektu.

9.9 Bude ve druhé fázi zavádění sítě wi-fi po uživatelích pro účely zabezpečené autentizace a monitoringu požadováno, aby se nějakým způsobem identifikovali (např. zadáním telefonního čísla)?

V druhé fázi bude k dispozici jednotný systém registrace a autentizace na úrovni EU, který sjednotí způsob přibírání uživatelů a usnadní jim tak přístup k digitálním službám. V tomto okamžiku však nemáme k dispozici žádné další informace o konkrétním technickém řešení tohoto systému, jelikož jeho realizace bude zadána až tento rok.

10. OSTATNÍ

10.1 Co se rozumí pojmem „komunita WiFi4EU“? Jak se můžeme zapojit?

Komunita WiFi4EU je interaktivní fórum, které slouží k přímé výměně informací o iniciativě WiFi4EU mezi zúčastněnými stranami (tj. obcemi a společnostmi zajišťujícími instalaci sítí wi-fi).

Komunita má za cíl prostřednictvím blogů, moderovaných diskusí a sdílení zpráv a informací podporovat dialog a umožnit účastníkům sdílet osvědčené postupy a zkušenosti, jakož i rozšířit záběr komunikace související s iniciativou WiFi4EU.

Zveme vás, abyste se ke komunitě připojili: https://futurium.ec.europa.eu/en/wifi4eu-community?language=cs

10.2 Jak se dotkne brexit žadatelů ze Spojeného království?

Poté, co dne 1. února 2020 vstoupila v platnost dohoda o vystoupení Spojeného království z EU (Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii), a zejména ustanovení čl. 127 odst. 6 a článků 137 a 138, se má za to, že odkazy na fyzické nebo právnické osoby, které mají bydliště nebo jsou usazeny v členském státě Evropské unie, zahrnují i fyzické nebo právnické osoby, které mají bydliště nebo jsou usazeny ve Spojeném království. Rezidenti a subjekty Spojeného království proto byli způsobilí k účasti v rámci všech čtyř výzev WiFi4EU. Kromě toho jsou žadatelé a příjemci ze Spojeného království nadále způsobilí přijímat finanční prostředky EU po celou dobu trvání grantů, kterými se provádí víceletý finanční rámec EU na období 2014–2020, a to i po skončení přechodného období, samozřejmě s výhradou dodržení platných pravidel, např. pokud jde o způsobilé výdaje. Pro stávající granty a probíhající řízení to platí i v případě, že rozpočtový nebo právní závazek týkající se prostředků na závazky v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 je přijat po 31. prosinci 2020. .

10.3 Existuje „oficiálně certifikovaný“ konzultant WiFi4EU nebo společnost zajišťující instalaci, které bychom měli angažovat, aby nám pomohli s přípravou žádosti nebo s realizací?

Ne. Evropská komise / agentura INEA v rámci iniciativy WiFi4EU formálně nejmenují ani nedoporučují žádnou konkrétní společnost zajišťující instalaci sítě wi-fi nebo konzultantskou společnost. Buďte proto velmi obezřetní, pokud vás přímo oslovily organizace, které tvrdí, že byly pro tyto účely „oficiálně certifikovány“ nebo „oficiálně jmenovány“, nebo jste viděli reklamu či tiskové zprávy takových organizací, a to i když používají logo WiFi4EU nebo vlajku EU.

Rovněž prosíme, abyste takové informace předali asistenční službě (Helpdesk), aby Evropská komise mohla přijmout opatření proti takovým dezinformacím. Evropská komise / agentura INEA si konkrétně vyhrazují právo zrušit registraci společností zajišťujících instalaci sítí wi-fi, které takové protisoutěžní metody používají.

Pamatujte, že společnosti zajišťující instalaci sítí wi-fi se mohou na portálu WiFi4EU registrovat kdykoli. Informace, které tyto společnosti na portálu uvádějí, jsou však poskytovány jen pro informaci. V žádném případě je nelze je považovat za formální schválení dané společnosti nebo poskytovaných služeb.

Za výběr společnosti zajišťující instalaci sítě wi-fi, která zřídí hotspot WiFi4EU, a za to, že výběr proběhne v souladu se standardními místními postupy (pravidly pro zadávání veřejných zakázek), odpovídá obec.

 

10.4 Existují nějaké pokyny k otázkám týkajícím se zadávání veřejných zakázek, jichž se dotýká COVID-19?

Obce a společnosti zajišťující instalaci sítí wi-fi by měly dodržovat vnitrostátní finanční pravidla týkající se fakturace. Avšak vzhledem k okolnostem souvisejícím s virem COVID-19 mohou být běžné vnitrostátní lhůty pro zadávání veřejných zakázek příliš restriktivní, a tím dočasně bránit veřejným zadavatelům ve včasném reagování na měnící se termíny, např. pokud obce chtějí urychlit udělení zakázky společnosti zajišťující instalaci sítě wi-fi.

Existují precedentní případy, kdy byla v souvislosti s mimořádnými situacemi možná výjimečná zjednodušující opatření.

Například v souvislosti s azylovou krizí přijala Evropská komise v roce 2015 následující pokyny pro zadávání „naléhavých“ veřejných zakázek, které radí v situacích, kdy by bylo odůvodněné přímé zadání zakázky. Viz pokyny

S provedením těchto pokynů ve vnitrostátním kontextu mohou poradit vnitrostátní orgány pro zadávání veřejných zakázek. Informace, jak kontaktovat svého vnitrostátního zástupce, najdete na adrese.

10.5 Bude příjemcům WiFi4EU z výzev 1, 2 a 3 prodloužena lhůta pro instalaci?

Šíření koronaviru má závažný dopad na tisíce obcí v celé Evropě. Jsme si vědomi toho, že přísná karanténní opatření zavedená v několika evropských zemích zpomalují nebo dokonce blokují zavádění sítí WiFi4EU. Vzhledem k těmto nepředvídatelným okolnostem se Evropská komise rozhodla prodloužit příjemcům WiFi4EU z výzev 1, 2 a 3 lhůtu na instalaci, aby všechny dotčené obce mohly své projekty dokončit. Původní 18měsíční realizační období na dokončení instalace, zprovoznění sítě WiFI4EU a podání prohlášení se prodlužuje o dalších 8 měsíců.

10.6 Proč se počet připojených uživatelů/zařízení, které nahlásila společnost zajišťující instalaci, liší od počtu zjištěného systémem monitorování WiFi4EU?

Nástroj pro monitorování WiFi4EU může započítat pouze ty uživatele/zařízení, kteří na lokálním portálu provedli celý cyklus připojení, včetně stažení sledovacího kódu, správného zobrazení příslušného banneru WiFi4EU na zařízení a přenosu dat ze sledovacího kódu zpět na monitorovací servery WiFi4EU (což představuje přibližně 70 kB přenesených dat). Pokud je cyklus přerušen, nemůže systém WiFi4EU daného uživatele/zařízení do statistiky započítat. Všechna připojení k přístupovým bodům s méně než 70 kB by proto měla být ze započítání automaticky vyřazena.

10.7 Proč jsou mi stále zasílána upozornění, že přihlašovací portál nesplňuje požadavky, i když autotest (SelfTestModus) proběhl úspěšně?

I když autotest proběhl úspěšně, neznamená to, že se všem uživatelům při přístupu k přihlašovacímu portálu zobrazí logo/banner WiFi4EU správně. Znamená to pouze, že podmínky splnilo zařízení, z něhož byl test proveden. Různá zařízení mají různě velké obrazovky a při zobrazování digitálního obsahu mohou podporovat různá rozlišení nebo konfigurace. Sledovací kód ověřuje splnění všech kritérií stanovených v příručce k implementaci na základě rozlišení a/nebo konfigurace konkrétního zařízení. Z toho důvodu nemůže autotest stoprocentně zaručit, že přihlašovací portál funguje správně pro všechna připojená zařízení. Společnostem zajišťujícím instalaci a obcím doporučujeme, aby otestovaly implementaci sledovacího kódu na různých zařízeních (počítačích a chytrých telefonech, v orientaci na výšku i na šířku).

10.8 Jak bych měl provést autotest (SelfTestModus) popsaný v návodu k instalaci?

Režim SelfTestModus lze aktivovat při vývoji lokálního portálu. Abyste ověřili správné zobrazení vizuální identity, je třeba tento režim otestovat na různých zařízeních s různými konfiguracemi obrazovky (malá, velká, orientace na výšku / na šířku). Kromě toho by se test měl provádět při přímém připojení k síti WiFi4EU.

Vezměte na vědomí rozdíly v konfiguraci, analyzujte „validační protokol“ a opravte vzhled přihlašovacího portálu tak, jak je uvedeno v pokynech k instalaci sledovacího kódu (k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu). Věnujte zejména pozornost oddílu 5.6 o rozměrech a umístění vizuální identity WiFi4EU.

Rovněž nezapomeňte režim SelfTestModus po dokončení testů deaktivovat, aby sledovací kód mohl odesílat data do vzdáleného monitorovacího systému Evropské komise / agentury INEA (viz pokyny pro instalaci sledovacího kódu, oddíl 6.4).

#Wifi4EU on Twitter