Back to WiFi4EU main page
WiFi4EU – Otázky a odpovede

1. SÚVISLOSTI

1.1. Čo je celkovým cieľom iniciatívy WiFi4EU?

Cieľom iniciatívy WiFi4EU je poskytnúť občanom a návštevníkom v celej EÚ vysokokvalitný prístup k internetu prostredníctvom bezplatných hotspotov Wi-Fi na verejných priestranstvách, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice a zdravotné strediská. Poukazy financované Európskou komisiou prostredníctvom tejto iniciatívy budú poskytované obciam na podporu inštalácie hotspotov Wi-Fi v týchto centrách verejného života, pričom sa budú využívať služby firiem inštalujúcich sieť Wi-Fi.

1.2. Kto sa môže zapojiť do iniciatívy WiFi4EU?

Iniciatíva WiFi4EU je prístupná všetkým verejným orgánom v členských štátoch EÚ, ako aj v účastníckych krajinách z EHP (Nórsko a Island). Zapojiť sa môžu len obce (alebo orgány miestnej správy na zodpovedajúcej úrovni) alebo združenia obcí. Konkrétny zoznam subjektov oprávnených zúčastniť sa na štvrtej výzve bol dohodnutý s členskými štátmi a je dostupný tu: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call.

Každá obec môže počas celého trvania iniciatívy WiFi4EU využiť iba jeden poukaz. Obce, ktoré dostali poukaz v jednej výzve, sa preto nemôžu zapojiť do ďalších výziev. Na druhej strane obce, ktoré neboli úspešné, sa oň môžu znova pokúsiť požiadať v budúcich výzvach.

1.3. Akú hodnotu má poukaz WiFi4EU?

Hodnota každého udeleného poukazu je 15 000 EUR.

2. REGISTRÁCIA

Registrácia krok za krokom

2.1. Kto sú obce a združenia vytvorené obcami, ktoré sa môžu registrovať? Ako a kedy sa môžeme registrovať?

Na to, aby sa mohli prihlásiť v rámci iniciatívy WiFi4EU, musia všetky oprávnené obce (alebo združenia obcí) zahrnuté v uvedenom zozname (otázka 1.2) najskôr vyplniť svoje registračné informácie na portáli WiFi4EU (https://www.wifi4eu.eu/#/home).

Upozorňujeme, že na účel postupu registrácie musí byť použitý prihlasovací účet EÚ spojený s obcou. (Ďalšie informácie o vytvorení prihlasovacieho účtu EÚ sa nachádzajú tu: http://europa.eu/!Uv63Cx).

Ak sa chcete zaregistrovať, choďte na domovskú stránku portálu WiFi4EU. Potom vyberte svoju obec z rozbaľovacieho zoznamu. Uveďte požadované informácie o obci [vrátane krajiny, druhu organizácie, ktorá má byť registrovaná (obec alebo združenie), adresy].

Uveďte aj kontaktné údaje starostu/vedúceho predstaviteľa obce/právneho zástupcu, t. j. osoby, ktorá má právomoc podpísať dohodu o grante. Pozor: Odporúčame, aby na účel podpísania dohody o grante bol touto osobou IBA vedúci predstaviteľ obce/starosta, a nie právny zástupca obce. Ak by si starosta/vedúci predstaviteľ obce aj tak želal menovať inú osobu na účel podpísania dohody o grante (t. j. „splnomocnenú osobu“), v registrácii by mali byť uvedené aj kontaktné údaje tejto „splnomocnenej osoby“.

Upozorňujeme, že prístup k portálu je vždy spojený s tou osobou (vrátane jej e-mailovej adresy), ktorá vytvorila prihlasovací účet EÚ počas registrácie a ktorá je preto uvedená ako „kontaktná osoba“ na portáli. Ak si teda želáte zahrnúť „splnomocnenú osobu“ do svojej žiadosti, dôrazne vám odporúčame, aby táto osoba bola rovnaká ako „kontaktná osoba“ (vrátane uvedenej e-mailovej adresy) v záujme zjednodušenia procesu podpisovania dohody o grante.

„Združenia obcí“ môžu registrovať viacero obcí s cieľom zjednodušiť riadenie týchto registrácií. Každé združenie však bude musieť samostatne podať konečnú online žiadosť za každú obec, na ktorú sa vzťahuje jeho registrácia. Upozorňujeme, že združenia obcí nemajú nárok na poukaz. Každý poukaz sa udeľuje jednotlivej obci ako príjemcovi.

Vo všetkých prípadoch sa uverejní len názov registrovanej obce. (Pozri otázku 8 o ochrane údajov).

Obce nemusia k svojej registrácii (alebo žiadosti) pripojiť žiadne technické opisy ani dokumentáciu o sieti Wi-Fi, ktorá sa má zaviesť. Takisto sa nevyžadujú ani predbežné posúdenia projektových nákladov (napr. odhady firiem inštalujúcich sieť Wi-Fi).

2.2. Sme firma inštalujúca sieť Wi-Fi. Ako a kedy sa môžeme registrovať?

Firmy inštalujúce sieť Wi-Fi podporujeme v tom, aby sa zapojili do iniciatívy WiFi4EU. Zoznam registrovaných firiem inštalujúcich sieť Wi-Fi je dostupný na portáli WiFi4EU. Obce doň môžu nahliadnuť, ak im bol udelený poukaz a hľadajú vo svojej oblasti firmy inštalujúce sieť Wi-Fi, ktoré by mohli poskytnúť príslušné služby.

Ak sa chcete zaregistrovať, choďte na domovskú stránku portálu WiFi4EU. Uveďte informácie o krajine/krajinách a regióne/regiónoch pôsobenia, ako aj kontaktné a bankové údaje spoločnosti.

Firmy inštalujúce sieť Wi-Fi sa môžu zaregistrovať na portáli WiFi4EU kedykoľvek. Musia však byť registrované na portáli, ak s nimi vybraná obec uzavrela zmluvu o vykonávaní inštalácie jej siete WiFi4EU, aby mohli po dokončení projektu predložiť požadované informácie o zavedení siete.

2.3. Ako môžem upraviť/aktualizovať registračné údaje svojej obce na portáli?

Obce môžu kedykoľvek upraviť takmer všetky svoje vlastné údaje zaregistrované na portáli s výnimkou krátkeho obdobia, počas ktorého je výzva otvorená, a v prípade vybraných obcí aj s výnimkou obdobia medzi podpisom dohody o grante z ich strany a jej podpisom agentúrou INEA. Príkladom takýchto úprav je aktualizácia mena starostu/vedúceho predstaviteľa obce/právneho zástupcu a/alebo e-mailovej adresy v nadväznosti na komunálne voľby alebo vnútorné zmeny v organizácii, prípadne úprava mena a/alebo adresy kontaktnej osoby, sprievodnej dokumentácie atď.

Jediný údaj, ktorý obec nemôže priamo upravovať/aktualizovať, je e-mailová adresa osoby, ktorá pôvodne zaregistrovala obec na portáli, pretože táto adresa je prepojená s účtom EU Login kontaktnej osoby. Môžete však požiadať agentúru INEA, aby túto aktualizáciu/zmenu e-mailovej adresy kontaktnej osoby vykonala, a to takto:

 1. Pošlite na adresu INEA-CEF-WIFI4EU(AT)ec.europa.eu e-mail a v jeho predmete uveďte text „CONTACT PERSON UPDATE“.
 2. V e-maile uveďte tieto informácie:
 • názov obce,
 • názov krajiny,
 • e-mailová adresa súčasnej kontaktnej osoby, ktorá je viditeľná na portáli WiFi4EU,
 • e-mailová adresa novej kontaktnej osoby + meno a priezvisko. (Upozorňujeme, že najprv sa musí zaregistrovať v službe EU Login. Ďalšie informácie o vytvorení prihlasovacieho účtu EÚ sa nachádzajú tu: https://webgate.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial.pdf).

Odoslaním uvedenej žiadosti obce potvrdzujú, že informácie uvedené v e-maile sú správne a ako také sa v prípade potreby použijú na príslušnú korešpondenciu/pri ďalšom postupe v súvislosti s WiFi4EU.

INEA na základe vašej žiadosti vykoná potrebné zmeny a hneď po ich dokončení vás bude priamo informovať.

 

3. ŽIADOSŤ

Žiadosť krok za krokom

3.1. Sme obec. Ako a kedy môžeme podať žiadosť?

Aby sa obce mohli prihlásiť do výzvy WiFi4EU, musia sa najskôr zaregistrovať na portáli WiFi4EU pomocou platného prihlasovacieho účtu EÚ.

Po otvorení výzvy sa obce budú môcť prihlásiť na výzvu kliknutím na tlačidlo „Požiadať o poukaz“ v rubrike „Moja žiadosť“ na portáli.

3.2. Aké doklady sa vyžadujú pri podávaní žiadosti?

Aby obce mohli podať žiadosť, musia najskôr vyplniť svoju registráciu tak, že na portál WiFi4EU nahrajú tieto dva požadované sprievodné doklady:

1. vyplnený formulár „Dôkaz o súhlase s podaním žiadosti“ vrátane kópie pasu alebo občianskeho preukazu právneho zástupcu/starostu/vedúceho predstaviteľa obce,

2. kópiu menovacieho dekrétu alebo dokumentu, v ktorom sa stanovuje, že právny zástupca (starosta/vedúci predstaviteľ obce) právne zastupuje obec.

Ak si právny zástupca želá poveriť nejakú osobu podpísaním dohody o grante v jeho mene, najneskôr pred podpísaním dohody o grante musia byť predložené aj tieto dva ďalšie doklady:

– formulár „Splnomocnenia“, podpísaný právnym zástupcom (t. j. starostom/vedúcim predstaviteľom obce), ako aj splnomocnenou osobou, ktorá bude podpisovať dohodu o grante,

– kópiu pasu/občianskeho preukazu splnomocnenej osoby.

Formuláre „Dôkaz o súhlase s podaním žiadosti“ a „Splnomocnenie“ sú dostupné v jazykoch všetkých členských štátoch na portáli WiFi4EU v rubrike „Moja registrácia“.

Všetky sprievodné doklady musia byť nahrané na portál WiFi4EU ako samostatné súbory v rubrike „Moja registrácia“ vo vhodnom formáte (.pdf, .png alebo .jpg).

3.3. Je možné začať pracovať na našej sieti Wi-Fi už teraz a v prípade úspechu využiť poukaz neskôr?

Podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách (pozri https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:32018R1046) sa nijaký grant nesmie udeliť so spätnou platnosťou na akcie, ktoré už boli ukončené. Inými slovami, inštalácia, ktorá bola v celom rozsahu dokončená a dodaná pred podpisom dohody o grante, by nemala nárok na získanie poukazu.

4. VÝBER A UDELENIE

Výber a udelenie krok za krokom

4.1. Podľa čoho budú vyberaní držitelia poukazu?

Obce sa budú vyberať podľa poradia na základe dátumu a času predloženia ich žiadosti (t. j. čas, v ktorom stlačili tlačidlo „Požiadať o poukaz“ na portáli, a NIE podľa dátumu a času podania ich registrácie). Ďalšie informácie o výberovom postupe sú uvedené v oddiele 7 znenia výzvy.

4.2. Nemôžem podpísať dohodu o grante. Čo mám robiť?

Podpísanie dohody o grante môže byť vo výnimočných prípadoch zablokované z dôvodu spôsobu, akým sa uskutočnila registrácia na portáli.

Napríklad, ak je e-mailová adresa starostu/vedúceho predstaviteľa obce/právneho zástupcu rovnaká ako e-mailová adresa kontaktnej osoby, podpísanie dohody o grante nemusí byť možné. Najjednoduchším riešením tejto situácie je, že obec zmení e-mailovú adresu starostu (pozri otázku 2.3 vyššie). Obec prípadne môže povoliť kontaktnej osobe, aby podpísala dohodu o grante.

Ak máte konkrétne problémy v oblasti IT alebo technické ťažkosti, kontaktujte poradenské centrum (helpdesk) s vysvetlením problému a prípadne aj snímkami obrazovky.

4.3. Ako funguje rezervný zoznam?

V prípade, že by pre danú výzvu boli k dispozícii dodatočné finančné prostriedky, a ak je obec na rezervnom zozname pre túto výzvu a daný rezervný zoznam je stále platný, obec môže byť stále vyzvaná, aby podpísala dohodu o grante.

V praxi to znamená, že ak jeden žiadateľ z hlavného zoznamu vypadne, vyberie sa žiadateľ z rezervného zoznamu podľa poradia prihlásenia a v súlade so zásadou geografickej vyváženosti, ako sa uvádza vo výberových kritériách (oddiel 7) textu výzvy.

Všetci žiadatelia z rezervného zoznamu budú včas informovaní e-mailom, či sú ešte k dispozícii rozpočtové prostriedky a či je možné podpísať dohodu o grante.

Upozorňujeme tiež, že žiadatelia, ktorí boli zaradení do rezervného zoznamu v prípade predchádzajúcej výzvy, ale nedostali poukaz, sú oprávnení zúčastniť sa na tejto výzve.

4.4. Môžem od programu WiFi4EU odstúpiť aj po podpísaní dohody o grante?

Áno, aj po podpísaní dohody o grante na portáli WiFi4EU sa obec môže rozhodnúť od programu WiFi4EU odstúpiť. V takom prípade musí obec informovať agentúru INEA (zaslaním e-mailu na adresu INEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu) a predložiť oficiálnu žiadosť podpísanú starostom, v ktorej sa jasne uvedú dôvody odstúpenia od zmluvy. INEA následne žiadosť o odstúpenie spracuje a informuje o tom obec.

5. REALIZÁCIA A PREVÁDZKA

Realizácia a prevádzka krok za krokom

(v prípade osobitných technických otázok pozri tiež oddiel 9)

5.1. Našej obci bol udelený poukaz a našu dohodu o grante podpísala naša obec aj Európska komisia (INEA). Čo máme ďalej robiť?

Obec musí zaručiť, že inštalácia bude dokončená a inštalovaná sieť začne fungovať do 18 mesiacov od podpísania dohody o grante.

Obec musí najskôr vybrať firmu inštalujúcu sieť Wi-Fi na vykonanie práce. (Upozorňujeme, že vybraná firma inštalujúca sieť Wi-Fi sa musí takisto registrovať na portáli – pozri otázku 2.2.)

Každá obec môže uzavrieť zmluvu o inštalácii bezdrôtových zariadení s firmou inštalujúcou sieť Wi-Fi podľa svojho výberu. Upozorňujeme, že Komisia/INEA nebude vstupovať do zmluvného vzťahu medzi obcou a firmou inštalujúcou sieť Wi-Fi.

Obce vyberú „centrá verejného života“, v ktorých budú inštalované hotspoty WiFi4EU. Hotspoty Wi-Fi by mali byť inštalované v oblastiach, v ktorých ešte neexistuje podobná možnosť bezplatného pripojenia Wi-Fi.

Obce zodpovedajú za financovanie pripojenia na internet a údržbu zariadení tak, aby svojim obyvateľom a návštevníkom mohli minimálne tri (3) roky po inštalácii ponúkať bezplatné a kvalitné pripojenie cez sieť Wi-Fi.

Obce by takisto mali jasne zobraziť vizuálnu totožnosť WiFi4EU na verejných miestach poskytujúcich pripojenie k internetu vďaka iniciatíve WiFi4EU. Ďalšie informácie o pravidlách týkajúcich sa vizuálnej totožnosti, ako aj emblém/logo WiFi4EU sa nachádzajú na webovej stránke WiFi4EU agentúry INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

Ďalšie informácie o osobitných technických požiadavkách iniciatívy sú uvedené v oddiele 6.2 znenia výzvy.

5.2. Aké náklady pokrýva poukaz?

Poukaz WiFi4EU predstavuje jednorazovú platbu určenú na pokrytie nákladov na zariadenia a inštaláciu hotspotov Wi-Fi, ktoré zodpovedajú požiadavkám uvedeným v znení výzvy a v prílohe I k dohode o grante podpísanej s vybranými obcami.

Zariadenia zahŕňajú prvky potrebné na zavedenie siete WiFi4EU, napríklad elektrické napájacie zariadenia [napr. adaptér na napájanie cez Ethernet (PoE), napájací adaptér, prepínač PoE] alebo zariadenia na pripojenie k internetu (napr. smerovače, prepínače, brány firewall). Hlavným cieľom poukazu však musia byť prístupové body a rešpektovanie minimálneho požadovaného počtu prístupových bodov, ktoré sa inštalujú (pozri aj otázku 9.2).

Obce budú minimálne tri (3) roky zodpovedať za náklady na pripojenie (poplatky za internet), údržbu a prevádzku zariadení.

Osobitné údaje o platbách sú uvedené aj ďalej, v oddiele 6.

5.3. Na aké náklady sa poukaz nevzťahuje?

Poukaz sa nevzťahuje na zariadenia na rozšírenie medziuzlového pripojenia z iného umiestnenia do umiestnenia WiFi4EU. Internetové pripojenie by už malo byť k dispozícii na mieste zavádzania a obec je zodpovedná za jeho údržbu počas troch rokov.

5.4. Môže byť projekt širší, než je hodnota poukazu? T. j. je možné pripojiť viacero centier miestneho verejného života?

Obce môžu použiť poukaz WiFi4EU aj na čiastočné financovanie drahšieho projektu, pričom všetky náklady na zariadenia a inštaláciu nad rámec hodnoty poukazu by boli predmetom zmluvy medzi dodávateľom a obcou.

Viacero centier verejného života je napríklad možné pripojiť na jednu sieť (jeden vstupný prihlasovací portál) alebo niekoľko sietí (viacero vstupných prihlasovacích portálov). Ak však náklady na zariadenia a inštaláciu prekročia hodnotu poukazu, dodatočné náklady by bolo potrebné financovať obcami alebo z iných štátnych/regionálnych finančných zdrojov.

5.5. Budú sa existujúce verejné siete Wi-Fi môcť zapojiť do iniciatívy WiFi4EU?

Existujúce verejné siete Wi-Fi sa do iniciatívy WiFi4EU budú môcť zapojiť za predpokladu, že budú rešpektovať stanovené podmienky a technické špecifikácie opísané v prílohe I k dohode o grante s cieľom nepozmeňovať hlavné črty WiFi4EU, napr. prístup by mal byť bezplatný a nediskriminačný a bude treba dodržať marketingové požiadavky.

Existujúce siete sa budú môcť zapojiť do iniciatívy WiFi4EU aj bez poukazov. Momentálne pracujeme na primeraných riešeniach rozličných situácií, ktoré by sa mohli vyskytnúť.

5.6. Kaj pomeni „hitrost prenosa najmanj 30 Mb/s“, ki naj bi jo zagotavljala omrežja WiFi4EU?

Siete WiFi4EU by mali všetkým koncovým používateľom poskytovať kvalitné pripojenie. Všetky vybrané obce preto musia dodržiavať podmienky uvedené v oddiele I.3 dohody o grante: „príjemca musí zvoliť ponuku, ktorá je rovnocenná masovému internetovému pripojeniu s najvyššou rýchlosťou dostupnou v danej oblasti, a v každom prípade musí ísť o pripojenie s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps. Príjemca musí tiež zabezpečiť, aby táto spätná rýchlosť bola prinajmenšom rovnocenná s tou, ktorú príjemca využíva pre prípadné vlastné interné potreby pripojenia.“

Na overenie súladu s uvedenou zmluvnou požiadavkou sa vo fáze II realizácie WiFi4EU (pozri otázku 9.4) umožní monitorovanie požiadaviek na kvalitu služieb prístupových bodov WiFi4EU podľa článku I.3 vzorovej dohody o grante. Celková kumulatívna rýchlosť všetkých prístupových bodov (minimálne 10) musí byť pre každú sieť aspoň 30 Mbps. Obce by v záujme koncových používateľov a v súlade s cieľmi, ktoré v oblasti pripojiteľnosti stanovila Európska komisia, mali zabezpečiť čo najvyššiu možnú rýchlosť [odôvodnenie 2 nariadenia (EÚ) 2017/1953 – pozri https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj?locale=sk].

5.7. Čo sa stane, ak nie je možné zaručiť rýchlosť sťahovania na úrovni 30 Mbps?

Podľa prílohy I/článku I.3 dohody o grante obec použije ponuku hromadného internetového pripojenia, ktorá je rovnocenná s najvyššou dostupnou rýchlosťou v danej oblasti, a zabezpečí, aby táto medziuzlová rýchlosť bola prinajmenšom rovnocenná s tou, ktorú obec využíva na prípadné vlastné interné potreby pripojenia a v každom prípade takou, ktorá poskytuje rýchlosť sťahovania aspoň 30 Mbps. Táto požiadavka je teda určená pre medziuzlové internetové spoje, nie pre používateľa. Rýchlosť medziuzlového pripojenia dosahujúca 30 Mbps by mala byť dosiahnutá najneskôr 18 mesiacov po podpísaní dohody o grante. Dočasné zníženia rýchlosti z dôvodu neočakávaných udalostí sú akceptované, ale budú systematicky monitorované a nahlasované. Zníženie rýchlosti by nemalo byť dôsledkom nižšej medziuzlovej rýchlosti. Cieľom nie je len mať bezplatné pripojenie Wi-Fi, ale mať pripojenie, ktoré je rýchle a efektívne.

5.8. Čo znamená bezplatný prístup?

Ako sa uvádza v odôvodnení 4 nariadenia (EÚ) 2017/1953 (pozri https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj), služba pripojenia sa do siete WiFi4EU cez hotspoty by mala byť v prvých troch (3) rokoch prevádzky bezplatná, t. j., „že sa poskytuje bez príslušnej odmeny, či už prostredníctvom priamej platby alebo iných druhov protihodnoty, ako napríklad komerčnej reklamy alebo poskytovania osobných údajov na komerčné účely“.

Inzercia na vstupnom prihlasovacom portáli (t. j. webovej stránke obce, ktorá sa zobrazuje novopripojeným používateľom), ktorá predstavuje zdroj príjmov pre obec, alebo povinnosť koncových používateľov zakúpiť si produkt alebo službu umožňujúcu prístup k sieti sa v zmysle tohto nariadenia nepovažujú za „bezplatný prístup“.

5.9. Ako dlho platí poukaz WiFi4EU?

Poukaz WiFi4EU platí 18 mesiacov od podpísania dohody o grante oboma stranami, to znamená, že po obojstrannom podpísaní dohody o grante majú vybrané obce 18 mesiacov na to, aby zaviedli sieť WiFi4EU. Po tomto období platnosť poukazu uplynie a firmy inštalujúce sieť Wi-Fi si ho už nebudú môcť uplatniť.

5.10. Vzťahujú sa na siete WiFi4EU nejaké bezpečnostné prvky?

Súčasťou technických špecifikácií zariadení budú aj niektoré bezpečnostné prvky podrobne opísané v dohode o grante, najmä v prílohe I k nej. Za správu každej zo sietí WiFi4EU na miestnej úrovni budú v konečnom dôsledku zodpovedať obce, ktoré v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a predpismi EÚ určia bezpečnostné nastavenia.

V úvodnej etape nebudú musieť byť verejné hotspoty WiFi4EU šifrované. Plánuje sa však, že v druhej etape (orientačne od roku 2019) sa zriadi jednotná overovacia platforma s ďalšími bezpečnostnými prvkami pre pripojenie koncových používateľov a zároveň sa zabezpečí hladké prepínanie medzi jednotlivými hotspotmi siete WiFi4EU v rôznych oblastiach.

6. PLATBA

Platba krok za krokom

6.1. Ako sa dá uplatniť poukaz, t. j. aké sú kroky zahŕňajúce platbu firme inštalujúcej sieť Wi-Fi?

Na to, aby firma inštalujúca sieť Wi-Fi mohla uplatniť poukaz na 15 000 EUR od Európskej komisie, musí v danom poradí vykonať všetky tieto kroky:

 1. Inštalačná firma musí byť zaregistrovaná na portáli WiFi4EU.
 2. Obec ju na portáli musí označiť za svojho poskytovateľa.
 3. Inštalačná firma musí mať na portáli WiFi4EU (v časti „Bankový účet“ na stránke „Moja registrácia“) uvedený jeden alebo viac bankových účtov spolu so všetkými príslušnými údajmi a sprievodnými dokladmi. Len registrácia bankového účtu však nestačí na to, aby sa bankový účet začal overovať. Mal by sa splniť aj bod 4.
 4. Inštalačná firma musí priradiť svoj registrovaný bankový účet (alebo jeden z nich) k obci na účely platby. Vykoná to v časti „Bankový účet“ na stránke „Moja registrácia“ portálu WiFi4EU kliknutím na „Vybrať bankový účet“. Až potom začne Komisia overovať bankový účet.
 5. Údaje o bankovom účte musia byť potvrdené Komisiou na portáli WiFi4EU (pozri aj otázku 6.5 a 6.6).
 6. Inštalačná firma musí predložiť správu o inštalácii (podľa článku 4 dohody o grante), ktorú následne musí schváliť obec, ako aj Komisia na portáli WiFi4EU.

6.2. Vzťahuje sa poukaz aj na daň z pridanej hodnoty (DPH)?

Poukaz je paušálny príspevok určený na pokrytie realizácie tejto akcie. INEA nebude skúmať oprávnenosť skutočne vzniknutých nákladov vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako sa takisto uvádza v otázke 6.3, akékoľvek náklady presahujúce hodnotu poukazu 15 000 EUR (bez ohľadu na to, či je zahrnutá aj DPH) musia uhradiť samotné obce.

6.3. Čo sa stane, ak náklady na inštaláciu presiahnu alebo nedosiahnu 15 000 EUR?

Podľa článku 4 znenia výzvy WiFi4EU výška sumy každého poukazu, ktorý sa má prideliť, predstavuje 15 000 EUR vo forme paušálnej sumy. Poukaz nepokrýva žiadnu sumu presahujúcu tento príspevok. Nevyužitá časť príspevku sa Európskej komisii nevracia.

6.4. Môže obec poveriť zriadením siete viacero tretích strán, a preto požiadať o rozdelenie poukazu na niekoľko firiem inštalujúcich sieť Wi-Fi?

Poukazy WiFi4EU sa vzťahujú len na nákup zariadení prístupových bodov do siete Wi-Fi a ich inštaláciu. Suma za poukaz môže byť vyplatená iba jednej firme inštalujúcej sieť Wi-Fi, ktorú obec na tento účel určila na portáli. Upozorňujeme, že vybraná firma inštalujúca sieť Wi-Fi môže využiť externé zdroje alebo delegovať časť úloh na iné spoločnosti. V takom prípade je zodpovednosťou obce riadiť to, pričom musí zohľadniť, že platba bude uhradená len pôvodnej inštalačnej firme, ktorú vybrala.

6.5. Aký je postup overenia bankového účtu firmy, ktorá inštaluje sieť Wi-Fi?

Po tom, čo obec vybrala firmu, ktorá má inštalovať Wi-Fi, táto firma musí:

 1. zadať (v časti „Bankový účet“ na stránke „Moja registrácia“ portálu WiFi4EU – pozri aj otázku 6.6) údaje o bankovom účte, kam má byť zaslaná platba, a
 2. priložiť príslušné sprievodné doklady.
 3. na portáli WiFi4EU priradiť bankový účet, na ktorý by chcela dostať platbu, k obci, pre ktorú vykonáva/vykonala inštaláciu (pozri aj otázku 6.1 bod 4).

Po zadaní týchto informácií a až po tom, ako inštalačná firma priradila na portáli WiFi4EU bankový účet, na ktorý by chcela dostať platbu, k obci, pre ktorú vykonáva/vykonala inštaláciu, útvary Komisie sériou kontrol overujú údaje o bankovom účte aj sprievodné doklady. Overovanie sa začne až vtedy, keď firma inštalujúca sieť Wi-Fi vyčlení na platbu konkrétny bankový účet aspoň jednej obci. Po úspešnom ukončení všetkých kontrol bude firma inštalujúca Wi-Fi o úspešnom overení informovaná e-mailom. Ak sú na dokončenie procesu overovania potrebné akékoľvek dodatočné informácie, bude firma inštalujúca Wi-Fi kontaktovaná e-mailom. Firma inštalujúca Wi-Fi môže sledovať tento stav aj na stránke „Moja registrácia“ portálu.

6.6. Ako máme na portáli WiFi4EU vyplniť údaje o bankovom účte a aké údaje máme zadať?

Do časti „bankový účet“ na stránke „Moja registrácia“ portálu WiFi4EU je potrebné vložiť tieto údaje:

 • Názov účtu: Názov či meno, pod ktorým bol účet otvorený. Môže to byť meno majiteľa účtu, ale nemusí (napr. ak ide o spoločný účet alebo osobitný účet). Názov účtu, ktorý sa má na portáli zadať, sa zvyčajne nachádza na výpise z bankového účtu alebo inom dokumente z banky.
 • IBAN: IBAN (medzinárodné číslo bankového účtu) je číslo účtu vo formáte, ktorý je v súlade s medzinárodnými normami a umožňuje bankám vykonávať cezhraničné transakcie medzi krajinami.
 • Názov banky: tu sa rozumie názov cieľovej banky, teda banky, v ktorej má majiteľ účtu vedený bankový účet.
 • Kód BIC/SWIFT: BIC (obchodný identifikačný kód) prideľuje bankám (za poplatok) SWIFT (Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú telekomunikáciu).
 • Krajina: Krajina, v ktorej je účet vedený.

Do časti „Údaje o majiteľovi účtu“ na stránke „Moja registrácia“ portálu WiFi4EU sa musia uviesť tieto údaje:

 • Ulica – číslo – mesto – krajina: tu sa rozumie adresa majiteľa účtu, ktorú poskytol banke.

6.7. Aký je postup, aby firma inštalujúca Wi-Fi dostala platbu?

Aby firma inštalujúca Wi-Fi dostala platbu, najprv musia byť bankové informácie uvedené na portáli (pozri otázku 6.5) overené. Keď sú tieto informácie overené:

 1. Firma inštalujúca Wi-Fi pošle obci na osvedčenie správu o inštalácii prostredníctvom portálu WiFi4EU.
 2. Obec správu o inštalácii na portáli osvedčí a potvrdí, že každý zapísaný prístupový bod skutočne existuje a nachádza sa na mieste, ktoré uvádzajú súradnice GPS.
 3. V nadväznosti na osvedčenie správy o inštalácii zo strany obce má agentúra INEA maximálne 60 dní na to, aby:
 • overila, že inštalovaná sieť Wi-Fi je v súlade s článkom 4.2 dohody o grante (t. j. existuje fungujúca sieť, zobrazuje sa logo WiFi4EU atď.);
 • potvrdila kvalitu a spoľahlivosť súvisiacich informácií uvedených v správe o inštalácii na portáli a
 • realizovala platbu.

V prípade nesúladu s článkom 4.2 dohody o grante, potvrdenie správy o inštalácii zo strany agentúry INEA, ako aj následná platba sa pozastavujú dovtedy, kým sa nedosiahne súlad s ustanoveniami dohody. Upozorňujeme, že je dôležité uistiť sa, či správne prebehla aj inštalácia útržku kódu, inak sa nebude môcť žiadna platba uskutočniť. Pozrite si príručku o inštalácii útržku kódu a HTML vzor, dostupné na webovej stránke WiFi4EU agentúry INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

6.8. Mala by firma inštalujúca Wi-Fi vystaviť faktúru INEA/Európskej komisii alebo obci?

Firma inštalujúca Wi-Fi musí vystaviť faktúru priamo obci. Upozorňujeme, že INEA/Komisia nebude zasahovať do žiadnych zmluvných vzťahov medzi obcou a firmou inštalujúcou Wi-Fi a nie je potrebné im zasielať kópie faktúr. Majte na pamäti, že obce a firmy inštalujúce Wi-Fi by mali dodržiavať vnútroštátne finančné pravidlá, pokiaľ ide o fakturáciu. Obce sa môžu obrátiť na svoj príslušný vnútroštátny orgán so žiadosťou o ďalšie informácie týkajúce sa pravidiel verejného obstarávania, uzatvárania zmlúv a/alebo účtovníctva.

Upozorňujeme, že obce by mali tiež uchovávať všetky originály dokladov na preukázanie správnej realizácie počas obdobia troch rokov odo dňa vyplatenia zostatku. Ak prebiehajú audity, dokumenty by sa mali uchovávať dovtedy, pokým tieto audity, odvolania, spory alebo presadzovanie nárokov nebudú uzavreté.

6.9. Môže spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi zmeniť správu o inštalácii po jej predložení obci?

Spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi predloží po ukončení inštalácie správu o inštalácii. Predložením tejto správy spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi vyhlasuje, že inštalácia bola ukončená v súlade s technickými požiadavkami stanovenými v prílohe I k vzorovej dohode o grante. Ak spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi predložila správu o inštalácii predčasne, mala by požiadať obec o jej zamietnutie. Ak obec ešte nepotvrdila správu o inštalácii, vráti sa spoločnosti na inštaláciu siete Wi-Fi na vykonanie úprav.

Keď spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi predloží správu o inštalácii, obec bude o tom automaticky informovaná e-mailom generovaným z portálu WiFi4EU, v ktorom sa obec vyzve, aby overila informácie uvedené spoločnosťou inštalujúcou sieť Wi-Fi a potvrdila, že inštalácia bola ukončená v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v prílohe I k vzorovej dohode o grante.

Obec môže správu o inštalácii zamietnuť. Spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi bude o tom automaticky informovaná e-mailom generovaným z portálu WiFi4EU, v ktorom sa uvedie dôvod zamietnutia správy obcou. Ak obec zamietne správu o inštalácii, spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi ju môže znova editovať a zmeniť a opätovne predložiť.

Po validácii správy o inštalácii obcou už nie je možné túto správu editovať a meniť.

Komisia potrebuje správu o inštalácii, ktorú predložila spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi a ktorej správnosť osvedčila obec, aby mohla overiť, či bol dodržaný súbor pravidiel uvedený vo vzorovej dohode o grante. Ak boli dodržané všetky pravidlá, Komisia vyplatí poukaz do 60 dní.

6.10. Môže obec zmeniť pôvodne vybranú spoločnosť inštalujúcu sieť Wi-Fi v priebehu 18-mesačného obdobia realizácie?

Príjemca (obec) môže zmeniť výber spoločnosti inštalujúcej sieť Wi-Fi. Príjemca by mal zabezpečiť, aby v rámci 18-mesačného obdobia realizácie, ktoré sa začína po podpise dohody o grante agentúrou INEA, zostal novo vybranej spoločnosti inštalujúcej sieť Wi-Fi dostatok času na dokončenie inštalácie siete, resp. sietí Wi-Fi. K tejto zmene by v každom prípade malo dôjsť pred tým, než príjemca osvedčí a potvrdí správu o inštalácii na portáli (pozri otázku 6.7). Príjemca si môže zobraziť údaje o spoločnosti inštalujúcej sieť Wi-Fi a aktualizovať pôvodný výber kliknutím na odkaz „Zobraziť údaje“ týkajúci sa spoločnosti inštalujúcej sieť Wi-Fi na karte „Môj poukaz“.

7. PORTÁL WIFI4EU

7.1. Neviem sa prihlásiť na portál WiFi4EU. Čo mám robiť?

V prípade, že osoba už nemá prístup na portál WiFi4EU (t. j. nemá prístup k údajom prihlasovacieho účtu EÚ, ktorý bol použitý pri prvotnej registrácii), obce by mali vyplniť vyhradený online formulár na aktualizáciu svojich informácií, aby opäť získali prístup na portál. Formulár je dostupný vo všetkých jazykoch EÚ: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EU_NEW_Change_Request_form. Riaďte sa poskytnutými pokynmi a uveďte príslušné zmeny/informácie vo formulári o obci. Pozri tiež otázku 2.3 vyššie.

Ak máte konkrétne problémy v oblasti IT alebo technické ťažkosti, kontaktujte poradenské centrum (helpdesk) s vysvetlením problému.

8. OCHRANA ÚDAJOV

8.1. Ako sú chránené moje osobné údaje?

Portál WiFi4EU – v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ [najmä nariadením (EÚ) 2018/1725] získava iba osobné údaje potrebné na účasť na iniciatíve WiFi4EU a na jej správu, ktorú vykonáva Európska komisia (alebo INEA). Údaje sa budú uchovávať, iba ak je to nevyhnutné na účely kontroly a auditu.

Európska komisia (alebo INEA) môže niektoré tieto údaje poskytnúť na základe „potreby poznať“ iným inštitúciám a orgánom EÚ a členským štátom (na miestnej alebo regionálnej úrovni), ako aj iným kontrolným a inšpekčným útvarom v súlade európskymi právnymi predpismi (Európsky dvor audítorov, OLAF, európsky ombudsman atď.)

Podrobnejšie informácie sú uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov WiFi4EU, ktoré je k dispozícii na domovskej stránke portálu WiFi4EU.

Upozorňujeme, že za sieť WiFi4EU vo fáze I, za registráciu a overovanie používateľov, a teda aj za zber a spracovanie akýchkoľvek osobných údajov, bude zodpovedná obec a jej zazmluvnený poskytovateľ internetových služieb. V tejto fáze bude musieť každý hotspot v sieti WiFi4EU spĺňať požiadavky vyhlásenia o ochrane osobných údajov a platných právnych predpisov daného členského štátu a EÚ, najmä nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Vo fáze II jednotná služba overovania umožní koncovým používateľom zaregistrovať sa len raz, aby potom pri každom prihlásení do ktoréhokoľvek hotspotu v sieti WiFi4EU nemuseli opäť vkladať svoje prihlasovacie údaje.

9. TECHNICKÉ OTÁZKY

Technické požiadavky krok za krokom

9.1. Čo je „názov domény“ podľa vymedzenia článku 4.1 dohody o grante?

Názov domény je webová adresa vstupného portálu na prihlásenie do siete WiFi4EU (URL). Upozorňujeme, že ide o webové sídlo, na ktorom sa nachádza vstupný prihlasovací portál, nie o webové sídlo, na ktoré bude používateľ presmerovaný po prihlásení. Vyberá si ho obec.

9.2. Prístupové body

9.2.1. Aké sú technické požiadavky na prístupové body do siete WiFi4EU?

Technické špecifikácie zariadení sú podrobne opísané v oddiele 6.2.2 znenia výzvy, ako aj v článku I.2 prílohy I k dohode o grante podpísanej medzi obcami a Komisiou.

Obec musí zabezpečiť, aby každý prístupový bod:

 • podporoval súbežné dvojpásmové (2,4 GHz – 5 GHz) použitie,
 • mal podporný cyklus dlhší ako 5 rokov,
 • mal priemerný čas medzi poruchami (MTBF) najmenej 5 rokov,
 • mal osobitné a centralizované jedno riadiace miesto pre všetky prístupové body každej siete WiFi4EU,
 • podporoval IEEE 802.1x,
 • spĺňal normu IEEE 802.11ac Wave I,
 • podporoval IEEE 802.11r,
 • podporoval IEEE 802.11k,
 • podporoval IEEE 802.11v,
 •  dokázal zvládnuť najmenej 50 súbežných používateľov bez zhoršenia výkonu,
 • mal najmenej 2x2 MIMO (viacnásobný vstup, viacnásobný výstup),
 • spĺňal certifikát programu Hotspot 2.0 (certifikačný program Passpoint Wi-Fi Alliance).

9.2.2. Aký je minimálny počet vnútorných alebo vonkajších prístupových bodov, ktoré treba inštalovať?

Minimálny počet prístupových bodov, ktorý je uvedený aj v oddiele 6.2.2 znenia výzvy a v článku I.2 prílohy 1 k dohode o grante, je:

Minimálny počet vonkajších prístupových bodov

Minimálny počet vnútorných prístupových bodov

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

9.2.3. Môžeme znížiť minimálny počet prístupových bodov (a v prípade zníženia sumy poukazu)?

Nie, nie je to možné. Počet prístupových bodov je pevne stanovený v prílohe 1 článku I.2 k dohode o grante. Nie je možné odchýliť sa od toho, pretože systém nie je navrhnutý tak, aby umožňoval čiastočné financovanie alebo čiastočné splnenie podmienok. Prístupové body však môžu pokrývať viacero oblastí, aj keď nie sú fyzicky blízke alebo navzájom prepojené. Okrem toho je možné v danej lokalite inštalovať viac ako jeden prístupový bod (napr. na posilnenie prijímania signálu Wi-Fi).

9.2.4. Koľko sietí by sme mali v rámci svojho projektu zriadiť? Má zmysel zriadiť viacero sietí v rámci tej istej obce?

Na jednej sieti sa môže nachádzať viacero prístupových bodov bez ohľadu na poskytovateľa internetových služieb alebo IP prístupového bodu. Vytváranie viacerých sietí je síce v zásade dovolené, no malo by byť odôvodnené potrebou zriadiť a udržiavať viaceré vstupné prihlasovacie portály (jeden pre každú sieť): napr. jedna sieť pre miestne múzeum, ďalšia sieť pre všetky ostatné prístupové body (mestský úrad, pešia zóna, park atď.).

Ako už bolo uvedené, hoci nič nebráni tomu, aby spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi zaviedla viacero sietí a rozdelila medzi ne minimálny počet prístupových bodov, dôrazne sa odporúča zaviesť čo možno najmenej sietí z týchto dôvodov:

 1. Siete s malým počtom prístupových bodov zvyčajne zaznamenávajú len veľmi malý počet pripojení za týždeň, v dôsledku čoho systém diaľkového monitorovania WiFi4EU spúšťa automatické varovné oznámenia.
 2. Každá zavedená sieť WiFi4EU musí byť pripojená na iný vstupný prihlasovací portál.
 3. Existencia viacerých sietí, a teda aj viacerých vstupných prihlasovacích portálov, zvyšuje celkové náklady na prevádzku a údržbu.
 4. Ak sú v prevádzke viaceré siete, kontroly zhody, ktoré vykonáva systém diaľkového monitorovania WiFi4EU pred uvoľnením platby, sa uskutočnia zvlášť na každej deklarovanej sieti. Inak povedané, pokiaľ každá deklarovaná sieť nebude spĺňať minimálne technické požiadavky uvedené v článku 4.2 dohody o grante (napr. vizuálna totožnosť, minimálna pripojiteľnosť koncových používateľov), agentúra INEA nebude môcť poukaz uhradiť.

Pre obec však môže mať zmysel zavedenie niekoľkých sietí (t. j. rozdeliť minimálny počet prístupových bodov medzi viaceré siete), ak je podľa nej nevyhnutné, aby sa jej digitálne služby propagovali na samostatných „stránkach prvého kontaktu“ (vstupný prihlasovací portál). Obec môže mať napríklad jednu sieť vrátane prístupových bodov na mestskom či obecnom úrade alebo v iných verejných budovách s ponukou služieb elektronickej verejnej správy miestnym občanom, ako aj ďalšiu sieť s prístupovými bodmi v turistickej informačnej kancelárii či iných kultúrnych lokalitách určenú pre cezpoľných návštevníkov.

9.2.5. Môžem mať viac ako jeden prístupový bod v každej lokalite?

Áno. Dohoda o grante neobsahuje obmedzenia týkajúce sa spôsobu rozmiestnenia prístupových bodov. Ide výhradne o rozhodnutie samotných obcí so zohľadnením toho, ako vnímajú prístupové body, ktoré budú najlepšie slúžiť používateľom.

9.2.6. Vzťahuje sa poukaz WiFi4EU na modernizáciu existujúcich prístupových bodov?

Áno, poukaz WiFi4EU môže byť použitý na financovanie modernizácie existujúcej verejnej siete Wi-Fi za predpokladu, že na základe tejto modernizácie bude sieť v súlade s podmienkami, ktoré sú uvedené v znení výzvy.

9.3. Identifikátor skupín služieb (Service Set Identifier – SSID)

9.3.1. Ako by mala byť zriadená sieť (SSID)?

Identifikátor SSID siete WiFi4EU by mal byť nazvaný podľa prílohy I k dohode o grante. Názov siete WiFi4EU je názov, ktorý obec prípadne chce dať sieti WiFi4EU (napr. Radnica) na účel jej identifikácie pri komunikácii s agentúrou INEA, a aby ju odlíšila od iných sietí.

9.3.2. Môžeme používať iný SSID ako WiFi4EU?

Okrem štandardného SSID WiFi4EU (na základe otvorenej siete a vstupného prihlasovacieho portálu) je možné vysielať aj:

– jeden SSID na interné používanie obce, napr. slúžiaci zamestnancom služieb správy v mestskej radnici alebo verejnej knižnici, alebo na projekt inteligentného mesta,

a/alebo

– jeden SSID na poskytovanie služby zabezpečeného overenia používateľov WiFi4EU v prvej fáze implementácie WiFi4EU (napr. „WiFi4EU – zabezpečená“).

Upozorňujeme, že jednotná zabezpečená služba overovania slúžiaca pre všetky siete WiFi4EU v Európe bude zriadená vo fáze II implementácie WiFi4EU (pozri tiež otázku 9.4). Ak je teda v prvej fáze (tak ako v uvedenom prípade) vytvorený miestny SSID poskytujúci službu zabezpečeného overenia, vo fáze II môže byť buď odstránený, alebo môže byť naďalej vysielaný paralelne.

V žiadnom prípade by žiadne dodatočné vysielanie SSID nemalo ovplyvňovať kvalitu služby poskytovanej širokej verejnosti. Obec by takisto mala náležite odlíšiť názov takýchto SSID od otvoreného SSID WiFi4EU.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v článku I.5 prílohy I k dohode o grante.

9.3.3. Ali mora občina distribuirati SSID z odprtim prestreznim portalom brez identifikacije uporabnika?

Cilj pobude WiFi4EU je omogočiti najlažji možni dostop do brezplačnih brezžičnih omrežij na javnih mestih. Zato menimo, da je najpreprostejši postopek povezave, ki načeloma temelji na enem samem kliku, najprimernejši. Če pa bi morala občina po nacionalni zakonodaji vzpostaviti druge postopke registracije in avtentikacije, jih lahko, npr. tako, da zahteva dodatne podatke o uporabniku. Če takih pravnih obveznosti ni, bi bilo treba izvajati postopek povezave, ki temelji na enem samem kliku.

9.4. Kto je zodpovedný za overovanie používateľov?

Vo fáze I iniciatívy je overovanie, povoľovanie a vedenie účtov používateľov zodpovednosťou obcí. Vo fáze II bude na úrovni EÚ dostupný jednotný systém overovania a obce budú musieť rekonfigurovať svoje siete tak, aby sa k nemu mohli pripojiť. Povoľovanie a vedenie účtov používateľov bude naďalej zodpovednosťou obcí. Podrobnejšie informácie o týchto dvoch fázach sú uvedené v prílohe I k dohode o grante.

9.5. Vyžaduje sa certifikácia „Passpoint“?

Ako je uvedené v prílohe I k dohode o grante, hotspot 2.0 je požiadavkou na zariadenia WiFi4EU, ktoré musia byť inštalované, aby mohol byť využitý poukaz WiFi4EU. Vyžaduje sa certifikačný program Passpoint, aby sa zabezpečila interoperabilita zariadení nielen s inými výrobcami, ale aj s jednotnou službou overovania, ktorú Komisia poskytne v neskoršej etape vo fáze II implementácie WiFi4EU.

9.6. Môžete poskytnúť zoznam zariadení, ktoré spĺňajú požiadavky WiFi4EU?

Na tomto mieste uvádzame zoznam uverejnených zariadení Wi-Fi CERTIFIED Passpoint® - Certifikované produkty Passpoint.

9.7. Je v rámci iniciatívy WiFi4EU prevádzkovaný server vstupného prihlasovacieho portálu?

V článku I.5.1 prílohy 1 k dohode o grante je uvedený zoznam požiadaviek, ktoré musia byť splnené, pokiaľ ide o vstupný prihlasovací portál vo fáze I zavádzania. Upozorňujeme, že centralizovaný server vstupného prihlasovacieho portálu nie je zriadený. Počas fázy II bude Komisia poskytovať jednotnú zabezpečenú službu overovania a obce budú musieť rekonfigurovať svoje siete, aby sa k nej mohli pripojiť. Obce však budú musieť vstupný prihlasovací portál poskytovať aj naďalej. Pozri tiež otázku 9.4.

9.8. Aká je naša lehota na výber poskytovateľa inštalácie?

Obce majú 18 mesiacov na realizáciu projektu podľa dohody o grante. Upozorňujeme, že v rámci tohto 18-mesačného obdobia realizácie nie je stanovená lehota na výber inštalačnej firmy. Odporúča sa však, aby obce uskutočnili tento výber čo najskôr, aby dodržali konečný termín realizácie.

9.9. Bo zaščiteni sistem za avtentikacijo in spremljanje v drugi fazi uvajanja brezžičnega omrežja od uporabnikov zahteval, da se na določen način identificirajo (npr. s telefonsko številko)? Kako bo uporabnik povezan z napravo, z naslovom MAC?

Vo fáze II bude k dispozícii jednotný systém registrácie a overovania na úrovni EÚ, ktorým sa zosúladí prihlasovací postup pre používateľov a ktorý im poskytne jednoduchý prístup k digitálnym službám. V súčasnosti nemáme k dispozícii ďalšie informácie o tom, ako sa to bude technicky realizovať, pretože systém sa bude obstarávať v priebehu tohto roka.

9.10. Môže byť prevádzka siete WiFi4EU obmedzená napríklad nastavením dátových alebo časových obmedzení na používateľa s cieľom zabrániť preťaženiu siete, prípadne úplným zákazom prístupu k určitým službám, obsahu a stránkam, aby sa zaistila bezpečnosť siete?

Miestne orgány, ktoré poskytujú bezplatné pripojenie na internet cez miestne bezdrôtové prístupové siete v rámci iniciatívy WiFi4EU, musia dodržiavať povinnosti týkajúce sa zabezpečenia otvoreného prístupu na internet, ktoré sú stanovené v nariadení (EÚ) 2015/2010, a to bez ohľadu na to, či službu poskytuje komerčný sprostredkovateľ alebo priamo verejný miestny orgán.

Ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2010, poskytovatelia služieb prístupu k internetu v zásade pri poskytovaní týchto služieb zaobchádzajú s celou prevádzkou rovnako, bez diskriminácie, obmedzenia alebo zasahovania a bez ohľadu na odosielateľa a príjemcu, na obsah, ku ktorému sa pristupuje alebo ktorý sa distribuuje, na použité alebo poskytnuté aplikácie alebo služby alebo na použité koncové zariadenie.

Obmedzenie objemu údajov na používateľa a/alebo na časový úsek je povolené, ak sú dodržané uvedené zásady. To sa uplatňuje v závislosti od potreby zabezpečiť hladké fungovanie siete, a najmä potreby zabezpečiť spravodlivé rozdelenie kapacity medzi používateľov v čase špičky v súlade s bodom I.4 prílohy I k dohode o grante, ktorú podpisujú obce.

Oprávnené sú aj primerané* opatrenia zamerané na riadenie prevádzky. V článku 3 ods. 3 sa takisto stanovuje možnosť zaviesť dodatočné opatrenia zamerané na riadenie prevádzky odôvodnené potrebou, okrem iného:

– zachovať integritu a bezpečnosť siete, služieb poskytovaných prostredníctvom tejto siete a koncového zariadenia koncových používateľov, – predchádzať hroziacemu preťaženiu siete a zmierniť účinky výnimočného alebo dočasného preťaženia siete pod podmienkou, že s rovnocennými kategóriami prevádzky sa zaobchádza rovnako. Podrobnejšie informácie o tom, ako vykonávať nariadenie, sú uvedené v implementačných usmerneniach Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC).

V prípade miestnych bezdrôtových prístupových sietí podporovaných iniciatívou WiFi4EU treba splniť uplatniteľné požiadavky týkajúce sa oprávnenosti a kvality služieb: preťaženie siete by nemalo byť dôsledkom nedodržania požiadaviek súvisiacich s medziuzlovými spojmi, ktoré používateľom zaručujú kvalitné internetové služby (oddiel I.3).

* Na to, aby boli takéto opatrenia považované za primerané, musia byť transparentné, nediskriminačné a primerané a musia byť založené na objektívne odlišnej kvalite požiadaviek na služby špecifických kategórií prevádzky (nie na obchodných dôvodoch). Takéto opatrenia nemonitorujú špecifický obsah a nezachovávajú sa dlhšie, než je nevyhnutné.

9.11. Je možné sieť WiFi4EU počas určitých nočných hodín vypnúť?

Siete WiFi4EU musia poskytovať neobmedzený prístup na internet a musia byť v prevádzke najmenej tri roky po potvrdení ich zavedenia agentúrou INEA. Na overenie tohto stavu sa zaviedol system diaľkového monitorovania. Len v prípade výnimočných okolností možno pristúpiť k dočasnému prerušeniu ich prevádzky. Takéto prerušenia by nemali trvať dlhšie ako výnimočné okolnosti, ktoré ich spôsobili. INEA môže požiadať o odôvodnenie výnimočných okolností, ktoré boli dôvodom takéhoto rozhodnutia.

10. INÉ

10.1. Čo je komunita WiFi4EU? Ako sa môžeme zapojiť?

Komunita WiFi4EU je interaktívne fórum, ktoré slúži ako priame kontaktné miesto medzi zainteresovanými stranami (t. j. obcami a firmami inštalujúcimi sieť Wi-Fi) na výmenu informácií o iniciatíve WiFi4EU.

Cieľom komunity je prostredníctvom blogov, moderovaných diskusií a výmeny správ a informácií rozvíjať dialóg a umožniť účastníkom vzájomne sa podeliť o najlepšie postupy a skúsenosti, ako aj rozšíriť celkový rozsah komunikácie súvisiacej s WiFi4EU.

Srdečne vás pozývame – pridajte sa ku komunite a zapojte sa: https://futurium.ec.europa.eu/en/wifi4eu-community?language=sk.

10.2. Ako ovplyvní brexit žiadateľov zo Spojeného kráľovstva?

Upozorňujeme, že v dôsledku nadobudnutia platnosti dohody EÚ a Spojeného kráľovstva o vystúpení (Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu) 1. februára 2020, a najmä článku 127 ods. 6, článkov 137 a 138, sa odkazy na fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v členskom štáte Európskej únie, majú chápať ako odkazy aj na fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v Spojenom kráľovstve. Obyvatelia a subjekty Spojeného kráľovstva sa preto mohli zúčastniť na všetkých štyroch výzvach WiFi4EU

Žiadatelia a príjemcovia zo Spojeného kráľovstva sú okrem toho naďalej oprávnení na získanie prostriedkov z EÚ počas celého trvania grantov, ktorými sa vykonáva viacročný finančný rámec (VFR) EÚ na obdobie 2014 – 2020, a to aj po skončení prechodného obdobia, pričom ako obvykle treba spĺňať platné pravidlá, napr. týkajúce sa oprávnenosti výdavkov. Platí to pre existujúce granty a prebiehajúce postupy, a to aj vtedy, ak sa rozpočtový a/alebo právny záväzok prijme po 31. decembri 2020 z viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci VFR na obdobie 2014 – 2020.

10.3 Ali obstaja „uradno potrjeno“ svetovalno podjetje in/ali podjetje za namestitev WiFi4EU, ki naj bi ga najeli za pomoč pri pripravi prijave in/ali izvajanju?

Ne. Evropska komisija oz. INEA v okviru pobude WiFi4EU ni uradno imenovala ali priporočila prav nobenega svetovalnega podjetja / podjetja za namestitev omrežja Wi-Fi. Zato bodite previdni, če kdo neposredno stopi v kontakt z vami in/ali opazite oglase/obvestila organizacij, ki trdijo, da so „uradno potrjene“ ali „uradno imenovane“ za ta namen, tudi če uporabljajo logotip WiFi4EU in/ali zastavo EU.

O tem obvestite službo za pomoč uporabnikom z navedbo podrobnosti, tako da lahko Evropska komisija ukrepa in ustavi širjenje takšnih zavajajočih informacij. Zlasti si Evropska komisija oz. INEA pridržuje pravico, da prekliče registracijo vseh podjetij za namestitev omrežja Wi-Fi, ki uporabljajo takšne nekonkurenčne prakse.

Podjetja za namestitev omrežja Wi-Fi se lahko kadar koli registrirajo na portalu WiFi4EU. Informacije, ki jih ta podjetja navedejo na portalu, so na voljo le informativno. Ne smejo se razlagati kot uradna potrditev podjetja oz. opravljenih storitev.

Vsaka občina je odgovorna za izbor podjetja za namestitev omrežja Wi-Fi, ki bo namestilo njihovo dostopno točko WiFi4EU v skladu s standardni lokalnimi postopki (pravili javnega naročanja).

10.4. Existujú nejaké usmernenia týkajúce sa problémov vo verejnom obstarávaní v súvislosti s COVID-19?

Obce a spoločnosti inštalujúce sieť Wi-Fi by mali dodržiavať vnútroštátne finančné pravidlá týkajúce sa fakturácie. Vzhľadom na okolnosti súvisiace s vírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 však môžu byť bežné vnútroštátne lehoty na verejné obstarávanie príliš reštriktívne, a preto môžu dočasne brániť verejným obstarávateľom, aby včas reagovali na nové lehoty, napr. obce, ktoré chcú urýchliť zadanie zákazky spoločnosti inštalujúcej sieť Wi-Fi.

Existujú precedensy, keď boli v núdzových situáciách možné mimoriadne zjednodušujúce opatrenia.

Napríklad v súvislosti s azylovou krízou Európska komisia v roku 2015 prijala tieto usmernenia pre „naliehavé verejné obstarávanie“, ktoré poskytujú návod pre prípady, keď by bolo odôvodnené priame zadanie zákazky. Prečítajte si pokyny.

Vnútroštátne orgány pre verejné obstarávanie môžu poskytovať poradenstvo týkajúce sa transpozície týchto usmernení na vnútroštátnej úrovni. Kontakty na vnútroštátne orgány sa nachádzajú

10.5. Predĺži sa príjemcom WiFi4EU v rámci výziev 1, 2 a 3 lehota na inštaláciu?

Šírenie koronavírusu vážne postihuje tisícky obcí v celej Európe. Uvedomujeme si, že prísne opatrenia na obmedzenie pohybu zavedené vo viacerých európskych krajinách spomaľujú alebo dokonca znemožňujú zavádzanie sietí WiFi4EU. Európska komisia sa vzhľadom na tieto nepredvídateľné okolnosti rozhodla, že príjemcom WiFi4EU v rámci výziev 1, 2 a 3 predĺži lehotu na inštaláciu, aby všetky dotknuté obce mohli dokončiť svoje projekty. Pôvodné 18-mesačné obdobie realizácie na dokončenie inštalácie a podanie vyhlásenia, ako aj na sprevádzkovanie siete WiFi4EU sa predlžuje o ďalších 8 mesiacov.

10.6. Prečo sa počet pripojených používateľov/zariadení, ktorý nahlásila inštalačná firma, líši od počtu, ktorý sa zistil systémom monitorovania WiFi4EU?

Nástroj na monitorovanie WiFi4EU môže evidovať len tých používateľov/tie zariadenia, ktoré ukončili celý cyklus pripojenia na lokálnom portáli, vrátane stiahnutia útržku kódu, riadneho zobrazenia správneho bannera WiFi4EU na zariadení a prenosu údajov z útržku kódu späť na monitorovacie servery WiFi4EU (čo predstavuje približne 70 kB prenesených údajov). Ak sa cyklus preruší, systém WiFi4EU nemôže do štatistiky daného používateľa/zariadenie započítať. Všetky pripojenia k prístupovým bodom s menej ako 70 kB by sa preto mali z evidencie automaticky vyradiť

10.7. Prečo stále dostávam upozornenia o nesúlade vstupného prihlasovacieho portálu, hoci sú výsledky samotestovania (režim SelfTestModus) pozitívne?

Aj keď samotestovanie prebehlo úspešne, neznamená to, že všetkým používateľom sa pri prihlásení na vstupný prihlasovací portál zobrazí logo/banner WiFi4EU správne. Znamená to iba to, že zariadenie použité pri teste spĺňalo podmienky. Každé použité zariadenie môže mať rôzne rozmery obrazovky a pri zobrazovaní obsahu môže podporovať rozličné rozlíšenia alebo konfigurácie. Útržkom kódu sa overí, či všetky kritériá stanovené v príručke o inštalácii sú splnené na základe rozlíšenia a/alebo konfigurácie konkrétneho zariadenia. Preto samotestovanie nemôže so stopercentnou istotou zaručiť, že vstupný prihlasovací portál bude pre všetky pripojené zariadenia fungovať ako treba. Inštalujúcim firmám a obciam odporúčame otestovať inštaláciu útržku kódu na rôznych zariadeniach (počítačoch a smartfónoch, v orientácii na výšku aj na šírku).

10.8. Ako by sa malo vykonať samotestovanie (režim SelfTestModus) opísané v príručke o inštalácii?

Režim SelfTestModus sa môže aktivovať pri vytváraní lokálneho portálu. Aby ste overili správne zobrazenie vizuálnej totožnosti, tento režim by sa mal otestovať na rôznych zariadeniach s rozličnými konfiguráciami obrazovky (malé/veľké rozlíšenie, orientácia na výšku/na šírku). Okrem toho by sa mal test vykonať počas priameho pripojenia k sieti WiFi4EU.

Všimnite si rozdiely v konfigurácii, zanalyzujte „validačný protokol“ a zodpovedajúcim spôsobom upravte vzhľad vstupného prihlasovacieho portálu podľa pokynov na inštaláciu útržku kódu (k dispozícii na https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu). Venujte osobitnú pozornosť oddielu 5.6 o veľkosti a umiestnení vizuálnej identity WiFi4EU.

Takisto nezabudnite po dokončení testov deaktivovať režim SelfTestModus s cieľom zabezpečiť pokračovanie toku údajov k systému diaľkového monitorovania Európskej komisie/INEA prostredníctvom útržku kódu („Pokyny na inštaláciu útržku kódu“, oddiel 6.4).

#Wifi4EU on Twitter