Back to WiFi4EU main page
WiFi4EU – Otázky a odpovede

1.SÚVISLOSTI

1.1. Čo je celkovým cieľom iniciatívy WiFi4EU?

Cieľom iniciatívy WiFi4EU je poskytnúť občanom a návštevníkom v celej EÚ vysokokvalitný prístup k internetu prostredníctvom bezplatných hotspotov Wi-Fi na verejných priestranstvách, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice a zdravotné strediská. Poukazy financované Európskou komisiou prostredníctvom tejto iniciatívy budú poskytované obciam na podporu inštalácie hotspotov Wi-Fi v týchto centrách verejného života, pričom sa budú využívať služby firiem inštalujúcich sieť Wi-Fi.

1.2. Kto sa môže zapojiť do iniciatívy WiFi4EU?

Iniciatíva WiFi4EU je prístupná všetkým verejným orgánom v členských štátoch EÚ, ako aj v účastníckych krajinách z EHP (Nórsko a Island). Do prvej, ako aj súčasnej výzvy na predkladanie žiadostí sa môžu zapojiť len obce (alebo orgány miestnej správy na zodpovedajúcej úrovni) alebo združenia obcí. Konkrétny zoznam oprávnených subjektov bol dohodnutý s členskými štátmi a je dostupný tu: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-municipalities?lang=sk.

Každá obec môže počas celého trvania iniciatívy WiFi4EU využiť iba jeden poukaz. Obce, ktoré dostali poukaz v jednej výzve, sa preto nemôžu zapojiť do ďalších výziev. Na druhej strane obce, ktoré neboli úspešné, sa oň môžu znova pokúsiť požiadať v budúcich výzvach.

1.3. Akú hodnotu má poukaz WiFi4EU?

Hodnota každého udeleného poukazu je 15 000 EUR.

2.REGISTRÁCIA

2.1. Kto sú obce a združenia vytvorené obcami, ktoré sa môžu registrovať? Ako a kedy sa môžeme registrovať?

Na to, aby sa mohli prihlásiť v rámci iniciatívy WiFi4EU, musia všetky oprávnené obce (alebo združenia obcí) zahrnuté v uvedenom zozname (otázka 1.2) najskôr vyplniť svoje registračné informácie na portáli WiFi4EU (https://www.wifi4eu.eu/#/home). Registrácie je možné vykonať kedykoľvek a v ktoromkoľvek jazyku členského štátu EÚ.

Upozorňujeme, že na účel postupu registrácie musí byť použitý prihlasovací účet EÚ spojený s obcou. (Ďalšie informácie o vytvorení prihlasovacieho účtu EÚ sa nachádzajú tu: http://europa.eu/!Uv63Cx).

Ak sa chcete zaregistrovať, choďte na domovskú stránku portálu WiFi4EU. Potom vyberte svoju obec z rozbaľovacieho zoznamu. Uveďte požadované informácie o obci [vrátane krajiny, druhu organizácie, ktorá má byť registrovaná (obec alebo združenie), adresy].

Uveďte aj kontaktné údaje starostu/vedúceho predstaviteľa obce/právneho zástupcu, t. j. osoby, ktorá má právomoc podpísať dohodu o grante. Pozor: Odporúčame, aby na účel podpísania dohody o grante bol touto osobou IBA vedúci predstaviteľ obce/starosta, a nie právny zástupca obce. Ak by si starosta/vedúci predstaviteľ obce aj tak želal menovať inú osobu na účel podpísania dohody o grante (t. j. „splnomocnenú osobu“), v registrácii by mali byť uvedené aj kontaktné údaje tejto „splnomocnenej osoby“.

Upozorňujeme, že prístup k portálu je vždy spojený s tou osobou (vrátane jej e-mailovej adresy), ktorá vytvorila prihlasovací účet EÚ počas registrácie a ktorá je preto uvedená ako „kontaktná osoba“ na portáli. Ak si teda želáte zahrnúť „splnomocnenú osobu“ do svojej žiadosti, dôrazne vám odporúčame, aby táto osoba bola rovnaká ako „kontaktná osoba“ (vrátane uvedenej e-mailovej adresy) v záujme zjednodušenia procesu podpisovania dohody o grante.

„Združenia obcí“ môžu registrovať viacero obcí s cieľom zjednodušiť riadenie týchto registrácií. Každé združenie však bude musieť samostatne podať konečnú online žiadosť za každú obec, na ktorú sa vzťahuje jeho registrácia. Upozorňujeme, že združenia obcí nemajú nárok na poukaz. Každý poukaz sa udeľuje jednotlivej obci ako príjemcovi.

Vo všetkých prípadoch sa uverejní len názov registrovanej obce. (Pozri otázku 8 o ochrane údajov).

Obce nemusia k svojej registrácii (alebo žiadosti) pripojiť žiadne technické opisy ani dokumentáciu o sieti Wi-Fi, ktorá sa má zaviesť. Takisto sa nevyžadujú ani predbežné posúdenia projektových nákladov (napr. odhady firiem inštalujúcich sieť Wi-Fi).

2.2. Sme firma inštalujúca sieť Wi-Fi. Ako a kedy sa môžeme registrovať?

Firmy inštalujúce sieť Wi-Fi podporujeme v tom, aby sa zapojili do iniciatívy WiFi4EU. Zoznam registrovaných firiem inštalujúcich sieť Wi-Fi je dostupný na portáli WiFi4EU. Obce doň môžu nahliadnuť, ak im bol udelený poukaz a hľadajú vo svojej oblasti firmy inštalujúce sieť Wi-Fi, ktoré by mohli poskytnúť príslušné služby.

Ak sa chcete zaregistrovať, choďte na domovskú stránku portálu WiFi4EU. Uveďte informácie o krajine/krajinách a regióne/regiónoch pôsobenia, ako aj kontaktné a bankové údaje spoločnosti.

Firmy inštalujúce sieť Wi-Fi sa môžu zaregistrovať na portáli WiFi4EU kedykoľvek. Musia však byť registrované na portáli, ak s nimi vybraná obec uzavrela zmluvu o vykonávaní inštalácie jej siete WiFi4EU, aby mohli po dokončení projektu predložiť požadované informácie o zavedení siete.

2.3. Ako môžem upraviť/aktualizovať registračné údaje svojej obce na portáli?

Upozorňujeme, že po žiadosti už obce nemajú možnosť upravovať vlastné údaje na portáli (t. j. s cieľom zmeniť údaje o starostovi/vedúcom predstaviteľovi obce/právnom zástupcovi po voľbách do samosprávy alebo interných zmenách v organizácii).

O tieto úpravy/aktualizácie však môžete požiadať prostredníctvom nasledujúceho špecializovaného online formulára, ktorý je dostupný vo všetkých jazykoch EÚ: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Riaďte sa poskytnutými pokynmi a uveďte príslušné zmeny/informácie vo formulári o obci. Komisia na vašu žiadosť po overení dokumentácie vykoná potrebné zmeny.

3.ŽIADOSŤ

3.1. Sme obec. Ako a kedy môžeme podať žiadosť?

Aby sa obce mohli prihlásiť do výzvy WiFi4EU, musia sa najskôr zaregistrovať na portáli WiFi4EU pomocou platného prihlasovacieho účtu EÚ. Môžu to urobiť hocikedy vyplnením registračného formulára a nahratím požadovaných podkladov (pozri otázku 3.2).

Po otvorení výzvy sa obce budú môcť prihlásiť na výzvu kliknutím na tlačidlo „Požiadať o poukaz“ v rubrike „Moja žiadosť“ na portáli.

3.2. Aké doklady sa vyžadujú pri podávaní žiadosti?

Aby obce mohli podať žiadosť, musia najskôr vyplniť svoju registráciu tak, že na portál WiFi4EU nahrajú tieto dva požadované sprievodné doklady:

1. vyplnený formulár „Dôkaz o súhlase s podaním žiadosti“ vrátane kópie pasu alebo občianskeho preukazu právneho zástupcu/starostu/vedúceho predstaviteľa obce,

2. kópiu menovacieho dekrétu alebo dokumentu, v ktorom sa stanovuje, že právny zástupca (starosta/vedúci predstaviteľ obce) právne zastupuje obec.

Ak si právny zástupca želá poveriť nejakú osobu podpísaním dohody o grante v jeho mene, najneskôr pred podpísaním dohody o grante musia byť predložené aj tieto dva ďalšie doklady:

– formulár „Splnomocnenia“, podpísaný právnym zástupcom (t. j. starostom/vedúcim predstaviteľom obce), ako aj splnomocnenou osobou, ktorá bude podpisovať dohodu o grante,

– kópiu pasu/občianskeho preukazu splnomocnenej osoby.

Formuláre „Dôkaz o súhlase s podaním žiadosti“ a „Splnomocnenie“ sú dostupné v jazykoch všetkých členských štátoch na portáli WiFi4EU v rubrike „Moja registrácia“.

Všetky sprievodné doklady musia byť nahrané na portál WiFi4EU ako samostatné súbory v rubrike „Moja registrácia“ vo vhodnom formáte (.pdf, .png alebo .jpg).

3.3. Je možné začať pracovať na našej sieti Wi-Fi už teraz a v prípade úspechu využiť poukaz neskôr?

Podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách (pozri https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:32018R1046) sa nijaký grant nesmie udeliť so spätnou platnosťou na akcie, ktoré už boli ukončené. Inými slovami, inštalácia, ktorá bola v celom rozsahu dokončená a dodaná pred podpisom dohody o grante, by nemala nárok na získanie poukazu.

4.VÝBER A UDELENIE

4.1. Podľa čoho budú vyberaní držitelia poukazu?

Obce sa budú vyberať podľa poradia na základe dátumu a času predloženia ich žiadosti (t. j. čas, v ktorom stlačili tlačidlo „Požiadať o poukaz“ na portáli, a NIE podľa dátumu a času podania ich registrácie). V ďalšej výzve plánovanej na jar 2019 bude udelených najmenej 15 poukazov pre každú krajinu. Počet poukazov na krajinu nesmie prekročiť 15 % rozpočtu na výzvu. Ďalšie informácie sú uvedené v oddiele 7 znenia výzvy.

4.2. Nemôžem podpísať dohodu o grante. Čo mám robiť?

Podpísanie dohody o grante môže byť vo výnimočných prípadoch zablokované z dôvodu spôsobu, akým sa uskutočnila registrácia na portáli. (Napríklad ak je e-mailová adresa starostu/vedúceho predstaviteľa obce/právneho zástupcu rovnaká ako e-mailová adresa kontaktnej osoby, podpísanie dohody o grante dočasne nie je možné.) Postup podpísania dohody o grante môže byť dočasne zablokovaný aj vtedy, ak došlo k zmene starostu, t. j. v poskytnutých sprievodných dokladoch sú uvedené informácie o novom starostovi, ale na portáli sú ešte zobrazené údaje o predchádzajúcom starostovi.

V týchto a podobných prípadoch by obce mali vyplniť vyhradený online formulár na aktualizáciu svojich informácií uvedených na portáli, ktorý je dostupný vo všetkých jazykoch EÚ: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Riaďte sa poskytnutými pokynmi a uveďte príslušné zmeny/informácie vo formulári o obci.

5. REALIZÁCIA A PREVÁDZKA

(v prípade osobitných technických otázok pozri tiež oddiel 9)

5.1. Našej obci bol udelený poukaz a našu dohodu o grante podpísala naša obec aj Európska komisia (INEA). Čo máme ďalej robiť?

Obec musí zaručiť, že inštalácia bude dokončená a inštalovaná sieť začne fungovať do 18 mesiacov od podpísania dohody o grante.

Obec musí najskôr vybrať firmu inštalujúcu sieť Wi-Fi na vykonanie práce. (Upozorňujeme, že vybraná firma inštalujúca sieť Wi-Fi sa musí takisto registrovať na portáli – pozri otázku 2.2.)

Každá obec môže uzavrieť zmluvu o inštalácii bezdrôtových zariadení s firmou inštalujúcou sieť Wi-Fi podľa svojho výberu. Upozorňujeme, že Komisia/INEA nebude vstupovať do zmluvného vzťahu medzi obcou a firmou inštalujúcou sieť Wi-Fi.

Obce vyberú „centrá verejného života“, v ktorých budú inštalované hotspoty WiFi4EU. Hotspoty Wi-Fi by mali byť inštalované v oblastiach, v ktorých ešte neexistuje podobná možnosť bezplatného pripojenia Wi-Fi.

Obce zodpovedajú za financovanie pripojenia na internet a údržbu zariadení tak, aby svojim obyvateľom a návštevníkom mohli minimálne tri (3) roky po inštalácii ponúkať bezplatné a kvalitné pripojenie cez sieť Wi-Fi.

Obce by takisto mali jasne zobraziť vizuálnu totožnosť WiFi4EU na verejných miestach poskytujúcich pripojenie k internetu vďaka iniciatíve WiFi4EU. Ďalšie informácie o pravidlách týkajúcich sa vizuálnej totožnosti, ako aj emblém/logo WiFi4EU sa nachádzajú na webovej stránke WiFi4EU agentúry INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

Ďalšie informácie o osobitných technických požiadavkách iniciatívy sú uvedené v oddiele 6.2 znenia výzvy.

5.2. Aké náklady pokrýva poukaz?

Poukaz WiFi4EU predstavuje jednorazovú platbu určenú na pokrytie nákladov na zariadenia a inštaláciu hotspotov Wi-Fi, ktoré zodpovedajú požiadavkám uvedeným v znení výzvy a v prílohe I k dohode o grante podpísanej s vybranými obcami.

Zariadenia zahŕňajú prvky potrebné na zavedenie siete WiFi4EU, napríklad elektrické napájacie zariadenia [napr. adaptér na napájanie cez Ethernet (PoE), napájací adaptér, prepínač PoE] alebo zariadenia na pripojenie k internetu (napr. smerovače, mikrovlnné spoje, prepínače, brány firewall). Hlavným cieľom poukazu však musia byť prístupové body a rešpektovanie minimálneho požadovaného počtu prístupových bodov, ktoré sa inštalujú (pozri aj otázku 9.2).

Obce budú minimálne tri (3) roky zodpovedať za náklady na pripojenie (poplatky za internet), údržbu a prevádzku zariadení.

Osobitné údaje o platbách sú uvedené aj ďalej, v oddiele 6.

5.3. Na aké náklady sa poukaz nevzťahuje?

Poukaz sa nevzťahuje na zariadenia na rozšírenie medziuzlového pripojenia z iného umiestnenia do umiestnenia WiFi4EU (napr. mikrovlnné spoje). Podobne aj smerovač na pripojenie k internetu je zvyčajne súčasťou internetového pripojenia a je povinnosťou obce uzavrieť o ňom zmluvu a udržiavať ho tri roky. Z toho dôvodu sa naň takisto nevzťahuje poukaz. Medziuzlové pripojenie by malo byť dostupné na mieste zavádzania siete WiFi4EU alebo by malo byť zavedené inými prostriedkami.

5.4. Môže byť projekt širší, než je hodnota poukazu? T. j. je možné pripojiť viacero centier miestneho verejného života?

Obce môžu použiť poukaz WiFi4EU aj na čiastočné financovanie drahšieho projektu, pričom všetky náklady na zariadenia a inštaláciu nad rámec hodnoty poukazu by boli predmetom zmluvy medzi dodávateľom a obcou.

Viacero centier verejného života je napríklad možné pripojiť na jednu sieť (jeden vstupný prihlasovací portál) alebo niekoľko sietí (viacero vstupných prihlasovacích portálov). Ak však náklady na zariadenia a inštaláciu prekročia hodnotu poukazu, dodatočné náklady by bolo potrebné financovať obcami alebo z iných štátnych/regionálnych finančných zdrojov.

5.5. Budú sa existujúce verejné siete Wi-Fi môcť zapojiť do iniciatívy WiFi4EU?

V súčasnosti existujúce verejné siete Wi-Fi sa do iniciatívy WiFi4EU budú môcť zapojiť za predpokladu, že budú rešpektovať stanovené podmienky a technické špecifikácie opísané v prílohe I k dohode o grante s cieľom nepozmeňovať hlavné črty WiFi4EU, napr. prístup by mal byť bezplatný a nediskriminačný a bude treba dodržať marketingové požiadavky.

Existujúce siete sa budú môcť zapojiť do iniciatívy WiFi4EU aj bez poukazov. Momentálne pracujeme na primeraných riešeniach rozličných situácií, ktoré by sa mohli vyskytnúť.

5.6. Akú rýchlosť by mali siete WiFi4EU garantovať?

Siete Wi-Fi by mali používateľom poskytovať kvalitné pripojenie. Obce by si mali predplatiť tú najrýchlejšiu ponuku dostupnú na hromadnom trhu v danom regióne, ktorá by mala mať minimálnu rýchlosť sťahovania aspoň 30 Mbps. Rýchlosť medziuzlovej siete by mala minimálne zodpovedať rýchlosti pripojenia používanej obcami na vlastné účely. Ďalšie informácie o technických požiadavkách iniciatívy WiFi4EU sú uvedené v oddiele 6.2 znenia výzvy a v dohode o grante (najmä v prílohe I k nej).

5.7. Čo sa stane, ak nie je možné zaručiť rýchlosť sťahovania na úrovni 30 Mbps?

Podľa prílohy I/článku I.3 dohody o grante obec použije ponuku hromadného internetového pripojenia, ktorá je rovnocenná s najvyššou dostupnou rýchlosťou v danej oblasti, a zabezpečí, aby táto medziuzlová rýchlosť bola prinajmenšom rovnocenná s tou, ktorú obec využíva na prípadné vlastné interné potreby pripojenia a v každom prípade takou, ktorá poskytuje rýchlosť sťahovania aspoň 30 Mbps. Táto požiadavka je teda určená pre medziuzlové internetové spoje, nie pre používateľa. Rýchlosť medziuzlového pripojenia dosahujúca 30 Mbps by mala byť dosiahnutá najneskôr 18 mesiacov po podpísaní dohody o grante. Dočasné zníženia rýchlosti z dôvodu neočakávaných udalostí sú akceptované, ale budú systematicky monitorované a nahlasované. Zníženie rýchlosti by nemalo byť dôsledkom nižšej medziuzlovej rýchlosti. Cieľom nie je len mať bezplatné pripojenie Wi-Fi, ale mať pripojenie, ktoré je rýchle a efektívne.

5.8. Čo znamená bezplatný prístup?

Ako sa uvádza v odôvodnení 4 nariadenia (EÚ) 2017/1953 (pozri https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj), služba pripojenia sa do siete WiFi4EU cez hotspoty by mala byť v prvých troch (3) rokoch prevádzky bezplatná, t. j., „že sa poskytuje bez príslušnej odmeny, či už prostredníctvom priamej platby alebo iných druhov protihodnoty, ako napríklad komerčnej reklamy alebo poskytovania osobných údajov na komerčné účely“.

Inzercia na vstupnom prihlasovacom portáli (t. j. webovej stránke obce, ktorá sa zobrazuje novopripojeným používateľom), ktorá predstavuje zdroj príjmov pre obec, alebo povinnosť koncových používateľov zakúpiť si produkt alebo službu umožňujúcu prístup k sieti sa v zmysle tohto nariadenia nepovažujú za „bezplatný prístup“.

5.9. Ako dlho platí poukaz WiFi4EU?

Poukaz WiFi4EU platí 18 mesiacov od podpísania dohody o grante oboma stranami, to znamená, že po obojstrannom podpísaní dohody o grante majú vybrané obce 18 mesiacov na to, aby zaviedli sieť WiFi4EU. Po tomto období platnosť poukazu uplynie a firmy inštalujúce sieť Wi-Fi si ho už nebudú môcť uplatniť.

5.10. Vzťahujú sa na siete WiFi4EU nejaké bezpečnostné prvky?

Súčasťou technických špecifikácií zariadení budú aj niektoré bezpečnostné prvky podrobne opísané v dohode o grante, najmä v prílohe I k nej. Za správu každej zo sietí WiFi4EU na miestnej úrovni budú v konečnom dôsledku zodpovedať obce, ktoré v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a predpismi EÚ určia bezpečnostné nastavenia.

V úvodnej etape nebudú musieť byť verejné hotspoty WiFi4EU šifrované. Plánuje sa však, že v druhej etape (orientačne od roku 2019) sa zriadi jednotná overovacia platforma s ďalšími bezpečnostnými prvkami pre pripojenie koncových používateľov a zároveň sa zabezpečí hladké prepínanie medzi jednotlivými hotspotmi siete WiFi4EU v rôznych oblastiach.

6. PLATBA

6.1. Ako sa dá uplatniť poukaz, t. j. aké sú kroky zahŕňajúce platbu firme inštalujúcej sieť Wi-Fi?

Na to, aby firma inštalujúca sieť Wi-Fi mohla uplatniť poukaz na 15 000 EUR od Európskej komisie, musela:

 1. byť registrovaná na portáli WiFi4EU,
 2. byť určená obcou na portáli ako jej poskytovateľ,
 3. poskytnúť údaje o svojom bankovom účte potvrdené Komisiou na portáli WiFi4EU,
 4. predložiť správu o inštalácii (podľa článku 4 dohody o grante), ktorú následne musela schváliť obec, ako aj Komisia na portáli WiFi4EU.

UPOZORNENIE: Aj keď sa firmy inštalujúce sieť Wi-Fi môžu registrovať na portáli, funkcia umožňujúca obci uviesť na portáli svoju vybranú inštalačnú firmu nebude dostupná do konca marca, pretože prebieha jej vývoj. Tento krok v procese by však nemal brániť obciam a ich vybraným inštalačným firmám v opatreniach a zavádzaní hotspotov. Inými slovami, obec môže napredovať v zavádzaní a uviesť svoju inštalačnú firmu na portáli neskôr, keď bude táto funkcionalita sprístupnená.

6.2. Vzťahuje sa poukaz aj na daň z pridanej hodnoty (DPH)?

Poukaz je jednorazová platba určená na pokrytie úplných nákladov na zariadenia a ich inštaláciu.

6.3. Čo sa stane, ak náklady na inštaláciu presiahnu 15 000 EUR?

Podľa článku 4 znenia výzvy WiFi4EU-2018-1 výška sumy každého poukazu, ktorý sa má prideliť, predstavuje 15 000 EUR vo forme paušálnej sumy. Poukaz nepokrýva žiadnu sumu presahujúcu tento príspevok.

6.4. Môže obec poveriť zriadením siete viacero tretích strán, a preto požiadať o rozdelenie poukazu na niekoľko firiem inštalujúcich sieť Wi-Fi?

Poukazy WiFi4EU sa vzťahujú len na nákup zariadení prístupových bodov do siete Wi-Fi a ich inštaláciu. Suma za poukaz môže byť vyplatená iba jednej firme inštalujúcej sieť Wi-Fi, ktorú obec na tento účel určila na portáli. Upozorňujeme, že vybraná firma inštalujúca sieť Wi-Fi môže využiť externé zdroje alebo delegovať časť úloh na iné spoločnosti. V takom prípade je zodpovednosťou obce riadiť to, pričom musí zohľadniť, že platba bude uhradená len pôvodnej inštalačnej firme, ktorú vybrala.

7. PORTÁL WIFI4EU

7.1. Neviem sa prihlásiť na portál WiFi4EU. Čo mám robiť?

V prípade, že osoba už nemá prístup na portál WiFi4EU (t. j. nemá prístup k údajom prihlasovacieho účtu EÚ), obce by mali vyplniť vyhradený online formulár na aktualizáciu svojich informácií na portáli. Prieskum je dostupný vo všetkých jazykoch EÚ: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Riaďte sa poskytnutými pokynmi a uveďte príslušné zmeny/informácie vo formulári o obci.

8. OCHRANA ÚDAJOV

8.1. Ako sú chránené moje osobné údaje?

Portál WiFi4EU – v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ [najmä nariadením (ES) č. 45/2001] získava iba osobné údaje potrebné na účasť na iniciatíve WiFi4EU a na jej správu, ktorú vykonáva Európska komisia (alebo INEA). Údaje sa budú uchovávať, iba ak je to nevyhnutné na účely kontroly a auditu.

Európska komisia (alebo INEA) môže niektoré tieto údaje poskytnúť na základe „potreby poznať“ iným inštitúciám a orgánom EÚ a členským štátom (na miestnej alebo regionálnej úrovni), ako aj iným kontrolným a inšpekčným útvarom v súlade európskymi právnymi predpismi (Európsky dvor audítorov, OLAF, európsky ombudsman atď.)

Podrobnejšie informácie sú uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov WiFi4EU, ktoré je k dispozícii na domovskej stránke portálu WiFi4EU.

Upozorňujeme, že za sieť WiFi4EU v prvej etape, za registráciu a overovanie používateľov, a teda aj za zber a spracovanie akýchkoľvek osobných údajov, bude zodpovedná obec a jej zazmluvnený poskytovateľ internetových služieb. V tejto fáze bude musieť každý hotspot v sieti WiFi4EU spĺňať požiadavky vyhlásenia o ochrane osobných údajov a platných právnych predpisov daného členského štátu a EÚ, najmä nariadenia (ES) č. 45/2001.

V druhej fáze (orientačne od roku 2019) vznikne jednotná overovacia platforma, ktorá umožní, aby sa používatelia museli zaregistrovať len raz a aby potom pri každom prihlásení do ktoréhokoľvek hotspotu v sieti WiFi4EU nemuseli opäť zadávať svoje prihlasovacie údaje.

9. TECHNICKÉ OTÁZKY

9.1. Čo je „názov domény“ podľa vymedzenia článku 4.1 dohody o grante?

Názov domény je webová adresa vstupného portálu na prihlásenie do siete WiFi4EU (URL). Upozorňujeme, že ide o webové sídlo, na ktorom sa nachádza vstupný prihlasovací portál, nie o webové sídlo, na ktoré bude používateľ presmerovaný po prihlásení. Vyberá si ho obec.

9.2. Prístupové body

9.2.1. Aké sú technické požiadavky na prístupové body do siete WiFi4EU?

Technické špecifikácie zariadení sú podrobne opísané v oddiele 6.2.2 znenia výzvy, ako aj v článku I.2 prílohy I k dohode o grante podpísanej medzi obcami a Komisiou.

Obec musí zabezpečiť, aby každý prístupový bod:

 • podporoval súbežné dvojpásmové (2,4 GHz – 5 GHz) použitie,
 • mal podporný cyklus dlhší ako 5 rokov,
 • mal priemerný čas medzi poruchami (MTBF) najmenej 5 rokov,
 • mal osobitné a centralizované jedno riadiace miesto pre všetky prístupové body každej siete WiFi4EU,
 • podporoval IEEE 802.1x,
 • spĺňal normu IEEE 802.11ac Wave I,
 • podporoval IEEE 802.11r,
 • podporoval IEEE 802.11k,
 • podporoval IEEE 802.11v,
 •  dokázal zvládnuť najmenej 50 súbežných používateľov bez zhoršenia výkonu,
 • mal najmenej 2x2 MIMO (viacnásobný vstup, viacnásobný výstup),
 • spĺňal certifikát programu Hotspot 2.0 (certifikačný program Passpoint Wi-Fi Alliance).

9.2.2. Aký je minimálny počet vnútorných alebo vonkajších prístupových bodov, ktoré treba inštalovať?

Minimálny počet prístupových bodov, ktorý je uvedený aj v oddiele 6.2.2 znenia výzvy a v článku I.2 prílohy 1 k dohode o grante, je:

Minimálny počet vonkajších prístupových bodov

Minimálny počet vnútorných prístupových bodov

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

9.2.3. Môžeme znížiť minimálny počet prístupových bodov (a v prípade zníženia sumy poukazu)?

Nie, nie je to možné. Počet prístupových bodov je pevne stanovený v prílohe 1 článku I.2 k dohode o grante. Nie je možné odchýliť sa od toho, pretože systém nie je navrhnutý tak, aby umožňoval čiastočné financovanie alebo čiastočné splnenie podmienok. Prístupové body však môžu pokrývať viacero oblastí, aj keď nie sú fyzicky blízke alebo navzájom prepojené. Okrem toho je možné v danej lokalite inštalovať viac ako jeden prístupový bod (napr. na posilnenie prijímania signálu Wi-Fi).

9.2.4. Môžeme rozdeliť minimálny počet prístupových bodov medzi rôzne siete?

Ak sa prístupové body nachádzajú v rôznych fyzických lokalitách (napr. hlavné námestie mesta a knižnica) a všetky sú pripojené k rovnakému vstupnému prihlasovaciemu portálu, budú sa považovať za jednu sieť WiFi4EU.

Ak je počet prístupových bodov rozdelený a každá skupina je pripojená k inému vstupnému prihlasovaciemu portálu (ak je zámerom mať dva odlišné prihlasovacie portály – napr. jeden pre múzeum a jeden pre knižnicu), bude sa to považovať za rôzne siete WiFi4EU.
Pamätajte si, že ak sa prijalo rozhodnutie o zriadení rôznych sietí/vstupných prihlasovacích portálov, všetky tieto vstupné prihlasovacie portály musia byť takisto udržiavané – čo môže zvýšiť náklady na zdroje a prevádzkové náklady.

9.2.5. Môžem mať viac ako jeden prístupový bod v každej lokalite?

Áno. Dohoda o grante neobsahuje obmedzenia týkajúce sa spôsobu rozmiestnenia prístupových bodov. Ide výhradne o rozhodnutie samotných obcí so zohľadnením toho, ako vnímajú prístupové body, ktoré budú najlepšie slúžiť používateľom.

9.2.6. Vzťahuje sa poukaz WiFi4EU na modernizáciu existujúcich prístupových bodov?

Áno, poukaz WiFi4EU môže byť použitý na financovanie modernizácie existujúcej verejnej siete Wi-Fi za predpokladu, že na základe tejto modernizácie bude sieť v súlade s podmienkami, ktoré sú uvedené v znení výzvy.

9.3. SSID

9.3.1. Ako by mala byť zriadená sieť (SSID)?

Identifikátor SSID siete WiFi4EU by mal byť nazvaný podľa prílohy I k dohode o grante. Názov siete WiFi4EU je názov, ktorý obec prípadne chce dať sieti WiFi4EU (napr. Radnica) na účel jej identifikácie pri komunikácii s agentúrou INEA, a aby ju odlíšila od iných sietí.

9.3.2. Môžeme používať iný SSID ako WiFi4EU?

Okrem štandardného SSID WiFi4EU (na základe otvorenej siete a vstupného prihlasovacieho portálu) je možné vysielať aj:

– jeden SSID na interné používanie obce, napr. slúžiaci zamestnancom služieb správy v mestskej radnici alebo verejnej knižnici, alebo na projekt inteligentného mesta,

a/alebo

– jeden SSID na poskytovanie služby zabezpečeného overenia používateľov WiFi4EU v prvej fáze implementácie WiFi4EU (napr. „WiFi4EU – zabezpečená“).

Upozorňujeme, že spoločná služba zabezpečeného overenia slúžiaca pre všetky siete WiFi4EU bude zavedená vo fáze II implementácie WiFi4EU (pozri tiež otázku 9.4). Ak je teda v prvej fáze (tak ako v uvedenom prípade) vytvorený miestny SSID poskytujúci službu zabezpečeného overenia, vo fáze II môže byť buď odstránený, alebo môže byť naďalej vysielaný paralelne.

V žiadnom prípade by žiadne dodatočné vysielanie SSID nemalo ovplyvňovať kvalitu služby poskytovanej širokej verejnosti. Obec by takisto mala náležite odlíšiť názov takýchto SSID od otvoreného SSID WiFi4EU.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v článku I.5 prílohy I k dohode o grante.

9.4. Kto je zodpovedný za overovanie používateľov?

Vo fáze I iniciatívy je overovanie, povoľovanie a vedenie účtov používateľov zodpovednosťou obcí. Vo fáze II bude na úrovni EÚ dostupný jednotný systém overovania a obce budú musieť rekonfigurovať svoje siete tak, aby sa k nemu mohli pripojiť. Povoľovanie a vedenie účtov používateľov bude naďalej zodpovednosťou obcí. Podrobnejšie informácie o týchto dvoch fázach sú uvedené v prílohe I k dohode o grante.

9.5. Vyžaduje sa certifikácia „Passpoint“?

Ako je uvedené v prílohe I k dohode o grante, hotspot 2.0 je požiadavkou na zariadenia WiFi4EU, ktoré musia byť inštalované, aby mohol byť využitý poukaz WiFi4EU. Vyžaduje sa certifikačný program Passpoint, aby sa zabezpečila interoperabilita zariadení nielen s inými výrobcami, ale aj s jednotnou službou overovania, ktorú Komisia poskytne v neskoršej etape vo fáze II implementácie WiFi4EU.

9.6. Môžete poskytnúť zoznam zariadení, ktoré spĺňajú požiadavky WiFi4EU?

Na tomto mieste uvádzame zoznam uverejnených zariadení Wi-Fi CERTIFIED Passpoint®.

9.7. Je v rámci iniciatívy WiFi4EU prevádzkovaný server vstupného prihlasovacieho portálu?

V článku I.5.1 prílohy 1 k dohode o grante je uvedený zoznam požiadaviek, ktoré musia byť splnené, pokiaľ ide o vstupný prihlasovací portál vo fáze I zavádzania. Upozorňujeme, že v tejto fáze nie je server vstupného prihlasovacieho portálu centralizovaný. Vo fáze II bude hosting vstupného prihlasovacieho portálu centralizovaný a zariadenia by sa mali zodpovedajúcim spôsobom rekonfigurovať. Počas tejto fázy bude Komisia poskytovať jednotnú službu overovania a obce budú musieť rekonfigurovať svoje siete, aby sa k nej mohli pripojiť. Vstupný prihlasovací portál však aj tak naďalej bude zodpovednosťou každej obce. Pozri tiež otázku 9.4.

9.8. Aká je naša lehota na výber poskytovateľa inštalácie?

Obce majú 18 mesiacov na realizáciu projektu podľa dohody o grante. Upozorňujeme, že v rámci tohto 18-mesačného obdobia realizácie nie je stanovená lehota na výber inštalačnej firmy. Odporúča sa však, aby obce uskutočnili tento výber čo najskôr, aby dodržali konečný termín realizácie.

10. INÉ

10.1. Čo je komunita WiFi4EU? Ako sa môžeme zapojiť?

Komunita WiFi4EU je interaktívne fórum, ktoré slúži ako priame kontaktné miesto medzi zainteresovanými stranami (t. j. obcami a firmami inštalujúcimi sieť Wi-Fi) na výmenu informácií o iniciatíve WiFi4EU.

Cieľom komunity je prostredníctvom blogov, moderovaných diskusií a výmeny správ a informácií rozvíjať dialóg a umožniť účastníkom vzájomne sa podeliť o najlepšie postupy a skúsenosti, ako aj rozšíriť celkový rozsah komunikácie súvisiacej s WiFi4EU.

Srdečne vás pozývame – pridajte sa ku komunite a zapojte sa: https://ec.europa.eu/futurium/en/wifi4eu.

10.2. Ako ovplyvní brexit žiadateľov zo Spojeného kráľovstva?

Upozorňujeme, že kritériá oprávnenosti musia byť splnené aj po dátume žiadosti, t. j. počas hodnotenia, výberu a udeľovania, ako aj počas celého trvania grantu. Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ počas obdobia trvania grantu bez uzatvorenia dohody s EÚ, ktorá by zabezpečila to, aby žiadatelia zo Spojeného kráľovstva boli naďalej oprávnení, zmena právneho stavu obce bude znamenať, že prestane byť oprávnená na účely poukazu WiFi4EU. Okrem toho britské obce, ktorým už bol udelený poukaz pred 29. marcom 2019, prestanú dostávať finančné prostriedky EÚ (s výnimkou prípadu, ak zaviedli sieť WiFi4EU pred týmto dátumom, pričom účasť bude podľa možnosti pokračovať) alebo budú povinné opustiť projekt na základe článku II.16.3.1 písm. a) (zmena právneho stavu príjemcu) dohody o grante.

#Wifi4EU on Twitter