Back to WiFi4EU main page
WiFi4EU – Kysymyksiä ja vastauksia

1.TAUSTA

1.1. Mikä on WiFi4EU-aloitteen yleinen tavoite?

WiFi4EU-aloitteen tavoitteena on tarjota wifi-alueiden (”hot spots”) kautta kansalaisille ja matkailijoille kaikkialla EU:ssa korkealaatuisia maksuttomia internet-yhteyksiä julkisissa tiloissa, kuten puistoissa, toreilla, julkisissa rakennuksissa, kirjastoissa ja terveyskeskuksissa. Euroopan komissio rahoittaa aloitteessa kunnille myönnettäviä arvoseteleitä, joilla tuetaan wifi-alueiden luomista tällaisiin julkisen elämän keskuksiin. Asennustyöhön käytetään wifi-asennuksesta vastaavien yritysten palveluita.

1.2. Kuka voi osallistua WiFi4EU-aloitteeseen?

WiFi4EU-aloite on avoin EU:n jäsenvaltioiden ja osallistuvien ETA-maiden eli Norjan ja Islannin julkisen sektorin elimille. Sekä ensimmäisessä että nyt käsillä olevassa haussa ainoastaan kunnat (tai vastaava paikallishallinto) taikka kuntien muodostamat yhteenliittymät voivat tehdä hakemuksen. Hakukelpoisten yksiköiden yksityiskohtaisesta luettelosta on sovittu jäsenvaltioiden kanssa, ja se on tutustumista varten saatavilla seuraavassa osoitteessa: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-municipalities?lang=fi.

Kukin kunta voi saada vain yhden arvosetelin koko WiFi4EU-aloitteen keston aikana. Tämän vuoksi yhdessä haussa arvosetelin saajiksi valitut kunnat eivät voi osallistua myöhempiin hakuihin, mutta kunnat, jotka ovat hakeneet arvoseteliä mutta eivät ole sitä saaneet, voivat osallistua myöhempiin hakuihin.

1.3. Mikä on WiFi4EU-arvosetelin määrä?

Kunkin arvosetelin määrä on 15 000 euroa.

2.REKISTERÖITYMINEN

2.1. Mitkä kunnat ja kuntien yhteenliittymät voivat rekisteröityä? Miten ja milloin rekisteröityminen on mahdollista?

Voidakseen tehdä hakemuksen WiFi4EU-aloitteeseen kaikkien edellä mainittuun luetteloon (kysymys 1.2) sisältyvien tukikelpoisten kuntien (tai kuntien yhteenliittymien) on ensin annettava rekisteröintitietonsa WiFi4EU-portaalissa (https://www.wifi4eu.eu/#/home). Rekisteröityminen on mahdollista milloin tahansa ja kaikilla EU:n jäsenvaltioiden kielillä.

On huomattava, että rekisteröintiprosessiin on käytettävä kyseiseen kuntaan liittyvää EU Login ‑tunnusta. Lisätietoja EU Login ‑tunnuksen luomisesta on saatavilla osoitteessa: http://europa.eu/!Uv63Cx).

Siirtykää WiFi4EU-portaalin etusivulle, josta rekisteröityminen alkaa. Valitkaa oma kuntanne pudotusvalikosta. Antakaa vaaditut tiedot kunnasta (mukaan lukien maa, rekisteröityvän organisaation tyyppi eli kunta tai kuntien yhteenliittymä, osoite).

Sisällyttäkää tietoihin pormestarin / kunnan- tai kaupunginjohtajan / oikeudellisen edustajan eli sen henkilön yhteystiedot, jolla on valtuudet allekirjoittaa avustussopimus. Huomio: suositellaan, että avustussopimuksen allekirjoittamista varten kyseessä on AINOASTAAN kunnan- tai kaupunginjohtaja tai pormestari eikä kunnan oikeudellinen edustaja. Jos pormestari tai kunnan- tai kaupunginjohtaja haluaa kuitenkin nimetä jonkun muun henkilön (eli ”valtuutetun henkilön”) avustussopimuksen allekirjoittajaksi, myös tällaisen valtuutetun henkilön yhteystiedot olisi sisällytettävä rekisteröintiin.

On huomattava, että pääsy portaaliin on aina yhteydessä siihen henkilöön (ja tällaisen henkilön sähköpostiosoitteeseen), joka on luonut EU Login ‑tunnuksen rekisteröintiprosessin aikana ja joka näin ollen on portaalissa ilmoitettu ”yhteyshenkilöksi”. Tämän vuoksi on avustussopimuksen allekirjoittamisprosessin helpottamiseksi erittäin suotavaa, että jos hakemukseen sisällytetään ”valtuutettu henkilö”, kyseinen henkilö on myös ”yhteyshenkilö” (myös ilmoitetun sähköpostiosoitteensa osalta).

Kuntien yhteenliittymät voivat rekisteröidä useita kuntia, jotta tällaisten rekisteröintien hallinnointi olisi yksinkertaisempaa. Kunkin kuntien yhteenliittymän on kuitenkin tehtävä erikseen lopullinen hakemus verkossa kunkin rekisteröimänsä kunnan osalta. On huomattava, että kuntien muodostamilla yhteenliittymillä ei ole oikeutta saada arvoseteliä. Maksusetelin edunsaaja on yksittäinen kunta.

Kaikissa tapauksissa ainoastaan rekisteröidyn kunnan nimi julkistetaan. (Ks. kysymys 8 tietosuojasta.)

Kuntien ei tarvitse sisällyttää rekisteröitymiseensä (tai hakemukseensa) toteutettavaa wifi-verkkoa koskevia teknisiä suunnitelmia tai asiakirjoja. Mitään hankekustannusten alustavaa arviointia (esim. wifi-asennuksesta vastaavien yritysten esittämiä arvioita) ei myöskään edellytetä.

2.2. Meillä on wifi-asennuksesta vastaava yritys. Miten ja milloin yrityksemme voi rekisteröityä?

Wifi-asennusyrityksiä kannustetaan osallistumaan WiFi4EU-aloitteeseen. Luettelo rekisteröityneistä wifi-asennusyrityksistä on saatavilla WiFi4EU-portaalissa. Kunnat voivat tutustua tähän luetteloon, jos niille myönnetään arvoseteli ja ne etsivät alueeltaan wifi-asennusyrityksiä, jotka voivat tarjota tarvittavia palveluja.

Aloittakaa rekisteröityminen WiFi4EU-portaalin etusivulta. Antakaa tiedot yrityksen toimintamaista ja ‑alueista ja lisäksi yrityksen yhteystiedot ja pankkitiedot.

Wifi-asennuksista vastaavat yritykset voivat rekisteröityä WiFi4EU-portaaliin milloin tahansa. Jos valittu kunta on tehnyt sopimuksen tällaisten yritysten kanssa kunnan WiFi4EU-verkon asentamiseksi, yritysten on rekisteröidyttävä portaaliin, jotta ne voivat toimittaa verkon toteuttamisesta vaadittavat tiedot hankkeen päätyttyä. 

2.3. Miten voin muokata tai päivittää kuntani rekisteröintitietoja portaalissa?

On huomattava, että kunnat eivät hakemuksen jättämisen jälkeen voi enää muuttaa omia tietojaan portaalissa (eli muuttaa pormestarin, kunnan- tai kaupunginjohtajan tai oikeudellisen edustajan tietoja kunnallisvaalituloksen tai sisäisten organisaatiomuutosten vuoksi).

Tällaisia muutoksia tai päivityksiä voi kuitenkin pyytää verkossa kaikilla EU:n virallisilla kielillä saatavilla olevalla lomakkeella: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Noudattakaa sivulla annettuja ohjeita ja ilmoittakaa asiaan liittyvät muutokset tai tiedot kuntaa koskevalla lomakkeella. Komissio tekee tarvittavat muutokset saatuaan pyynnön ja tarkistettuaan asiakirjat.

3.HAKEMUS

3.1. Olemme kunnan edustajia. Miten ja milloin voimme tehdä hakemuksen?

Jotta kunnat voivat tehdä hakemuksen vastauksena WiFi4EU-hakupyyntöön, niiden on ensin rekisteröidyttävä WiFi4EU-portaaliin käyttämällä voimassa olevaa EU Login ‑tiliä. Rekisteröityminen on mahdollista milloin tahansa täyttämällä rekisteröintilomake ja lataamalla vaadittavat tausta-asiakirjat (ks. kysymys 3.2).

Kun hakupyyntö on tämän jälkeen julkaistu, kunnat voivat tehdä hakemuksen napsauttamalla painiketta ”Hae arvoseteliä” portaalin sivulla ”Oma hakemus”.

3.2. Mitä asiakirjoja hakemukseen vaaditaan?

Jotta kunta voi tehdä hakemuksen, sen on ensin saatettava rekisteröitymisensä loppuun lataamalla WiFi4EU-portaaliin seuraavat kaksi vaadittua tausta-asiakirjaa:

1. Täytetty lomake ”todistus sopimuksen tekemisestä” (Proof of Agreement), mukaan lukien jäljennös laillisen edustajan tai pormestarin taikka kunnan- tai kaupunginjohtajan passista tai henkilötodistuksesta

2. Jäljennös nimityspäätöksestä tai asiakirjasta, jolla osoitetaan, että oikeudellisella edustajalla (eli pormestarilla tai kunnan- tai kaupunginjohtajalla) on laillisesti oikeus edustaa kuntaa.

Jos oikeudellinen edustaja haluaa valtuuttaa jonkun henkilön allekirjoittamaan avustussopimus puolestaan, on toimitettava seuraavat kaksi lisäasiakirjaa viimeistään ennen avustussopimuksen allekirjoittamista:

– ”valtuutetun henkilön” (Authorised Person) lomake, jonka ovat allekirjoittaneet sekä laillinen edustaja eli pormestari tai kaupungin- tai kunnanjohtaja että kyseinen valtuutettu henkilö, joka allekirjoittaa avustussopimuksen;

– jäljennös valtuutetun henkilön passista tai henkilötodistuksesta.

Lomakkeet ”todistus sopimuksen tekemisestä” ja ”valtuutettu henkilö” ovat saatavilla kaikilla jäsenvaltioiden kielillä WiFi4EU-portaalin sivulta ”rekisteröitymiseni” (My Registration).

Myös tausta-asiakirjat voidaan ladata erillisinä tiedostoina WiFi4EU-portaalin sivulta ”rekisteröitymiseni” käyttämällä sopivaa tiedostomuotoa (.pdf, .png tai .jpg).

3.3. Onko mahdollista aloittaa wifi-verkkoa koskeva työ jo nyt ja lunastaa meille mahdollisesti myönnettävä arvoseteli myöhemmin?

EU:n varainhoitoasetuksen (ks. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX:32018R1046) mukaisesti avustusta ei voida myöntää takautuvasti jo päättyneelle toimelle. Asennus, joka on kokonaan valmistunut ja toimitettu ennen avustussopimuksen allekirjoittamista, ei siis olisi oikeutettu arvosetelin saajaksi.

4.VALINTA JA SOPIMUKSENTEKO

4.1. Miten arvosetelin saajat valitaan?

Kunnat valitaan saapumisjärjestyksessä niiden hakemuksen jättämispäivän ja ‑ajan mukaisesti, (eli sen ajan mukaisesti, jolloin portaalin ”Haku”-painiketta on painettu, EIKÄ siis rekisteröitymispäivän ja ‑ajan mukaisesti). Seuraavaa hakua on suunniteltu kevääksi 2019, jolloin myönnetään kussakin maassa vähintään 15 arvoseteliä. Arvoseteleiden määrä maittain saa olla enintään 15 prosenttia haun budjetista. Ks. lisätiedot hakupyynnön kohdassa 7.

4.2. En voi allekirjoittaa avustussopimusta. Miten minun pitäisi toimia?

Avustussopimuksen allekirjoittaminen voi poikkeustapauksissa olla mahdotonta, koska rekisteröityminen portaalissa on tehty jollakin erityisellä tavalla.  (Jos esimerkiksi pormestarin tai kunnan- tai kaupunginjohtajan tai oikeudellisen edustajan sähköpostiosoite on sama kuin yhteyshenkilön sähköpostiosoite, avustussopimuksen allekirjoittaminen on tilapäisesti mahdotonta.) Avustussopimuksen allekirjoitusprosessi voi myös tilapäisesti estyä, jos kunnanjohtaja on vaihtunut eli uuden kunnanjohtajan tiedot sisältyvät toimitettuihin tausta-asiakirjoihin, mutta edellisen kunnanjohtajan tiedot näkyvät yhä portaalissa.

Tällaisissa ja muissa vastaavissa tapauksissa kuntien olisi täytettävä erityinen verkkolomake, jolla niiden tiedot päivitetään portaalissa. Lomake on saatavilla kaikilla EU:n kielillä: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Noudattakaa sivulla annettuja ohjeita ja ilmoittakaa asiaan liittyvät muutokset tai tiedot kuntaa koskevalla lomakkeella.

5. TOTEUTUS JA TOIMINTA

(Teknisissä erityiskysymyksissä ks. myös kohta 9)

5.1. Kunnallemme on myönnetty arvosteli ja sekä kuntamme että Euroopan komissio (INEA) ovat allekirjoittaneet avustussopimuksen. Mitä teemme seuraavaksi?

Kunnan on varmistettava, että asennus on valmis ja että asennetut verkot aloittavat toimintansa 18 kuukauden kuluessa avustussopimuksen allekirjoittamisesta.

Kunnan on ensin valittava wifi-asennuksesta vastaava yritys. (On huomattava, että myös valitun wifi-asennusyrityksen on rekisteröidyttävä portaaliin – ks. kysymys 2.2) 

Kukin kunta voi valita wifi-asennuksesta vastaavan yrityksen, jonka kanssa se tekee sopimuksen langattomasta laitteistosta. On huomattava, että komissio/INEA ei puutu kuntien ja niiden wifi-asennuksesta vastaavan yrityksen välisiin sopimussuhteisiin.

Kunnat nimeävät ne ”julkisen elämän keskukset”, joihin WiFi4EU-alueet asennetaan. Wifi-alueet olisi sijoitettava paikkoihin, joissa ei ennestään ole vastaavia maksuttomia yhteyksiä.

Internetyhteydestä ja laitteiston ylläpitokustannuksista ovat vastuussa kunnat, jotta kansalaisille ja vierailijoille voidaan tarjota ilmaisia ja laadukkaita wifi-yhteyksiä vähintään kolmen (3) vuoden ajan verkon asennuksesta alkaen.

Kuntien olisi myös tuotava selvästi esiin WiFi4EU-tunnus niillä julkisilla alueilla, joissa tarjotaan WiFi4EU-yhteys internetiin. Lisätietoa visuaalisista tunnistussäännöistä sekä WiFi4EU-tunnuksesta/logosta on saatavilla INEA:n WiFi4EU-verkkosivustolla: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

Lisätietoja aloitteen teknisistä erityisvaatimuksista on hakupyynnön kohdassa 6.2.

5.2. Mitä kustannuksia arvoseteli kattaa?

WiFi4EU-arvoseteli on kertasuoritus, jolla on tarkoitus kattaa ainoastaan sellaisten wifi-yhteyspisteiden laitteiston hankinta ja asennus, jotka täyttävät hakupyynnössä ja valittujen kuntien kanssa allekirjoitettavan avustussopimuksen liitteessä I määritellyt vaatimukset.

Laitteistoon sisältyvät sellaiset osat, jotka ovat tarpeen WiFi4EU-verkon käyttöön ottamiseksi, kuten virtalähdelaitteet (esim. sovitin Ethernet-kaapelin kautta tapahtuvaa virransyöttöä varten (PoE), virtalähde, PoE-kytkin) tai laitteet internetiin liittymistä varten (esim. reititin, mikroaaltolinkit, kytkimet, palomuurit). Arvosetelin päätavoitteena on kuitenkin oltava liityntäpiste ja se, että asennettavien liityntäpisteiden vaadittua vähimmäismäärää noudatetaan (ks. myös kysymys 9.2).

Kunnat ovat vastuussa internet-yhteyden kustannuksista (internet-liittymä) sekä laitteiston ylläpidosta ja toiminnasta vähintään kolmen (3) vuoden ajan.

Maksujen tarkemmat yksityiskohdat, ks. myös kohta 6 jäljempänä.

5.3. Mitä kustannuksia arvoseteli ei kata?

Laitteet, joilla laajennetaan runkoliityntäyhteyttä toisesta paikasta WiFi4EU-sijaintipaikkaan (esim. mikroaaltolinkit) eivät kuulu arvosetelin piiriin. Myös reititin, jolla liitytään internetiin, on yleensä osa internet-yhteyttä, ja sitä koskeva sopimus ja ylläpito on kunnan vastuulla kolmen vuoden ajan. Näin ollen se ei myöskään olisi osa arvoseteliä. Runkoliityntäyhteyden pitäisi olla saatavilla WiFi4EU-verkon käyttöönottopaikassa tai se olisi otettava käyttöön muilla keinoin.

5.4. Voiko hanke olla laajempi kuin arvosetelillä rahoitettava osuus? Onko siis mahdollista yhdistää toisiinsa useita julkisen elämän keskuksia?

Kunnat voivat käyttää WiFi4EU-maksuseteliä rahoittaakseen osan suurempaa hanketta. Tällöin kaikki arvosetelin määrän ylittävät laite- ja asennuskustannukset jäävät toimittajan ja kunnan välisen sopimuksen piiriin.

Useita julkisen elämän keskuksia voidaan esimerkiksi yhdistää yhdeksi verkoksi (yksi kirjautumissivu) tai useiksi verkoiksi (eri kirjautumissivut). Jos laitteiden ja asennuksen arvo kuitenkin ylittää arvosetelin määrän, kuntien tai jonkin muun kansallisen tai alueellisen rahoituslähteen olisi vastattava lisäkustannuksista.

5.5. Voivatko nykyiset julkiset wifi-verkot liittyä WiFi4EU-aloitteeseen?

Nykyiset julkiset wifi-verkot voivat liittyä WiFi4EU-aloitteeseen sillä edellytyksellä, että avustussopimuksen liitteessä I kuvattuja edellytyksiä ja teknisiä eritelmiä noudatetaan, jotta näin ei muutettaisi WiFi4EU:n keskeisiä piirteitä, kuten maksuttoman pääsyn ja syrjimättömien ehtojen vaatimusta, ja jotta tiettyjä brändiä koskevia vaatimuksia noudatettaisiin.

Nykyiset verkot voivat liittyä WiFi4EU-aloitteeseen myös ilman arvosetelin käyttämistä. Tavoitteenamme on tarjota soveltuvia ratkaisuja mahdollisesti ilmeneviin eri tilanteisiin.

5.6. Millä nopeudella WiFi4EU-verkkojen pitäisi toimia?

Wifi-verkon pitäisi kyetä tarjoamaan laadukas käyttäjäkokemus. Kuntien pitäisi tilata alueella yleisesti markkinoitavista yhteyksistä nopein, ja latausnopeuden olisi oltava vähintään 30 Mbit/s. Myös runkoverkon nopeuden olisi vähintäänkin vastattava yhteyttä, jota kunnat käyttävät sisäisiin tarpeisiinsa. Ks. hakupyynnön kohta 6.2 ja avustussopimus (erityisesti sen liite I), joissa on lisätietoja WiFi4EU-aloitteen teknisistä vaatimuksista.

5.7. Mitä tapahtuu, jos 30 Mbit/s:n latausnopeutta ei voida taata?

Avustussopimuksen liitteessä I olevan I.3 artiklan mukaan kunnan on tehtävä sopimus palvelusta, joka vastaa nopeinta kyseisellä alueella yleisesti kaupallisesti saatavilla olevaa internet-yhteyttä ja varmistettava, että tällainen runkoliityntäyhteyden nopeus vähintäänkin vastaa sitä, jota kunta (mahdollisesti) käyttää omiin sisäisiin yhteystarpeisiinsa, ja tarjoaa joka tapauksessa vähintään 30 Mbit/s:n latausnopeuden. Tässä vaatimuksessa tarkoitetaan näin ollen runkoliityntäyhteyttä, eikä siis käyttäjäkohtaista nopeutta. Runkoliityntäyhteys, jonka nopeus on vähintään 30 Mbit/s, olisi saavutettava viimeistään 18 kuukauden kuluttua avustussopimuksen allekirjoittamisesta. Nopeuden tilapäinen heikentyminen odottamattomissa olosuhteissa on hyväksyttävää, mutta tätä nopeutta seurataan ja siitä raportoidaan järjestelmällisesti. Nopeuden heikkeneminen ei saa olla seurausta runkoliityntänopeuden pienentymisestä. Tavoitteena ei ole pelkästään luoda ilmainen wifi-yhteys vaan myös yhteys, joka on nopea ja tehokas.

5.8. Mitä tarkoitetaan maksuttomuudella?

Kuten asetuksen (EU) 2017/1953 (ks. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj?locale=fi) johdanto-osan 4 kappaleessa todetaan, WiFi4EU-alueessa tarjottavan palvelun olisi oltava maksutonta, mikä tarkoittaa, että ensimmäisten kolmen (3) toimintavuoden aikana ”yhteyksien käytöstä ei veloiteta korvausta suoraan maksulla tai hyödyntäen muuntyyppisiä vastineita, kuten kaupallista mainostamista tai henkilötietojen antamista kaupallisiin tarkoituksiin”.

Mikään sellainen mainonta kirjautumissivulla (eli kunnan verkkosivulla, joka esitetään yhteyden muodostaville käyttäjille), joka muodostaa kunnalle tulonlähteen, tai loppukäyttäjiä koskeva velvoite ostaa jokin tuote tai palvelu verkkoon pääsemiseksi, ei vastaa mainitussa asetuksessa tarkoitettua ’maksuttomuutta’.

5.9. Kuinka kauan WiFi4EU-arvoseteli on voimassa?

WiFi4EU-arvoseteli on voimassa 18 kuukautta siitä, kun avustussopimus on varmennettu allekirjoituksin, mikä tarkoittaa, että valituilla kunnilla on 18 kuukautta aikaa toteuttaa WiFi4EU-verkko sen jälkeen, kun avustussopimus on allekirjoitettu.  Tämän jälkeen arvoseteli ei ole voimassa eivätkä wifi-asennuksesta vastaavat yritykset voi enää lunastaa sitä.

5.10. Sovelletaanko WiFi4EU-verkkoihin turvaominaisuuksia?

Jotkin turvaominaisuudet ovat osa avustussopimuksessa ja erityisesti sen liitteessä I esitettyjä laitteiston teknisiä eritelmiä. Viime kädessä kunnat vastaavat WiFi4EU-verkon hallinnoinnista paikallistasolla, ja ne määrittelevät turvatekijät EU:n ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Alkuvaiheessa julkisilta WiFi4EU-alueilta ei vaadita salausta. On kuitenkin suunniteltu, että toisessa vaiheessa (alustavasti vuodesta 2019 alkaen) perustetaan yhteinen todentamispalvelu, jossa tarjotaan lisää turvaominaisuuksia loppukäyttäjien liittymistä varten ja samalla helpotetaan saumatonta liikkumista eri paikoissa sijaitsevien WiFi4EU-alueiden välillä.

6. MAKSU

6.1. Miten arvoseteli lunastetaan eli mitä vaiheita kuuluu wifi-asennuksesta vastaavalle yritykselle suoritettavaan maksuun?

Jotta wifi-asennuksesta vastaava yritys voi lunastaa 15 000 euron arvosetelin Euroopan komissiolta, edellytetään seuraavia: 

 1. Yrityksen on oltava rekisteröitynyt WiFi4EU-portaaliin.
 2. Kunta on nimennyt sen wifi-asennuksen tarjoajaksi portaalissa.
 3. Yritys on toimittanut pankkiyhteystietonsa, jotka komissio on vahvistanut WiFi4EU-portaalissa.
 4. Yritys on toimittanut asennusilmoituksen (avustussopimuksen 4 artiklan mukaisesti), johon on tämän jälkeen saatava sekä kunnan että komission hyväksyntä WiFi4EU-portaalissa.

HUOM: Vaikka wifi-asennuksesta vastaavat yritykset voivat rekisteröityä portaaliin, toiminto, jolla kunta voi ilmoittaa valitsemansa asennusyrityksen portaalissa, on saatavilla vasta maaliskuun lopussa, koska sen kehitystyö on käynnissä. Tämä vaihe ei kuitenkaan saisi haitata kuntia ja niiden valitsemia asennusyrityksiä wifi-alueita koskevissa järjestelyissä ja niiden toteuttamisessa. Kunta voi siis edetä toteuttamisessa ja ilmoittaa asennusyhtiönsä myöhemmin portaalissa, kun tämä toiminto tulee saataville.

6.2. Kattaako arvoseteli arvonlisäveron (alv)?

Arvoseteli on kertasuoritus, jolla on tarkoitus kattaa laitteiston ja sen asennuksen kustannukset kokonaisuudessaan.

6.3. Mitä tapahtuu, jos asennuskustannukset ovat suuremmat kuin 15 000 euroa?

WiFi4EU-2018-1-hakupyynnön 4 artiklan mukaisesti kunkin kertasuorituksena myönnettävän arvosetelin määrä on 15 000 euroa. Mitään tämän ylittävää määrää ei voida kattaa arvosetelillä.

6.4. Voiko kunta antaa verkon asennuksen tehtäväksi useille kolmansille osapuolille ja tässä tapauksessa pyytää arvosetelin jakamista useiden wifi-asennuksesta vastaavien yritysten kesken?

WiFi4EU-arvoseteleitä voidaan käyttää ainoastaan wifi-liityntäpisteen laitteen ja laitteiston hankintaan ja asentamiseen. Arvosetelin määrä voidaan maksaa vain yhdelle wifi-asennuksesta vastaavalle yritykselle, jonka kunta on nimennyt tätä tarkoitusta varten portaalissa.  On huomattava, että valittu wifi-asennuksesta vastaava yritys voi ulkoistaa osan tehtävistä tai teettää ne alihankintana muilla yrityksillä. Tässä tapauksessa on kunnan vastuulla huolehtia hallinnoinnista, kun otetaan huomioon, että maksu suoritetaan vain sen valitsemalle alkuperäiselle asennusyritykselle.

7. WIFI4EU-PORTAAALI

7.1. En pysty kirjautumaan WiFi4EU-portaaliin. Miten minun pitäisi toimia?

Jos henkilö ei voi enää käyttää WiFi4EU-portaalia (eli hänellä ei ole toimivia EU Login ‑tunnuksia), kunnan olisi täytettävä tähän tarkoitettu verkkolomake, jotta sen tiedot päivitetään portaalissa. Lomake on saatavilla kaikilla EU-kielillä: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Noudattakaa sivulla annettuja ohjeita ja ilmoittakaa asiaan liittyvät muutokset tai tiedot kuntaa koskevalla lomakkeella.

8. TIETOSUOJA

8.1. Miten henkilötiedot suojataan?

WiFi4EU-portaalissa kerätään EU:n soveltuvan lainsäädännön, erityisesti asetuksen (EY) N:o 45/2001, mukaisesti ainoastaan niitä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen WiFi4EU-aloitteeseen osallistumista ja Euroopan komission (tai INEA:n) toteuttamaa aloitteen hallinnointia varten. Tietoja ei säilytetä, elleivät ne ole tarpeen valvontaa ja tarkastustoimintaa varten. 

Euroopan komissio (tai INEA) voi samoin jakaa joitakin näistä tiedoista tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti toisten EU:n toimielinten ja elinten sekä jäsenvaltioiden (niiden alueelliset tai paikallisviranomaiset mukaan luettuina) taikka valvonnasta ja tarkastuksista EU-lainsäädännön mukaisesti vastaavien muiden tahojen (Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Euroopan petostentorjuntavirasto, Euroopan oikeusasiamies jne.) kanssa.

Yksityiskohtaista tietoa on Wifi4EU-portaalin aloitussivulta saatavilla olevassa WiFi4EU-tietosuojaselosteessa.

On huomattava, että WiFi4EU-verkostossa käyttäjien tunnistaminen ja rekisteröinti – ja näin ollen myös mahdollinen henkilötietojen kerääminen ja käsittely – tapahtuu ensimmäisessä vaiheessa kunkin kunnan ja sen internetpalveluntarjoajan vastuulla, jonka kanssa kunta on tehnyt sopimuksen. Tässä vaiheessa WiFi4EU-alueiden on oltava tietosuojaselosteen ja sovellettavan kansallisen ja EU-lainsäädännön, kuten asetuksen (EY) N:o 45/2001, mukaisia.

Toisessa vaiheessa (alustavasti vuodesta 2019 alkaen) käytössä on yhteinen todentamisalusta, jonka ansiosta käyttäjät voivat rekisteröityä vain kerran ja sen jälkeen liikkua kaikkien WiFi4EU-alueiden välillä ilman, että käyttäjätietoja tarvitsee antaa uudelleen.

9. TEKNISET KYSYMYKSET

9.1. Mikä on tukisopimuksen 4.1 artiklassa määritelty ”verkkoaluetunnus” (domain name)?

Verkkoaluetunnus (domain name) on WiFi4EU-verkon verkkoportaalin kirjautumissivun verkko-osoite (URL). On huomattava, että tässä viitataan verkkosivuun, jolla kirjautumissivu sijaitsee, eikä verkkosivuun, jolle käyttäjä ohjataan kirjautumisen jälkeen. Kunta voi valita verkkotunnuksen.

9.2. Liityntäpisteet (Access Points)

9.2.1 Mitkä ovat WiFi4EU-liityntäpisteiden tekniset vaatimukset?

Laitteiden tekniset eritelmät esitetään hakupyynnön 6.2.2 kohdassa sekä kuntien ja komission allekirjoittaman avustussopimuksen liitteessä I olevassa I.2 artiklassa.

Kunnan on varmistettava jokaisesta liityntäpisteestä, että

 • se tukee rinnakkaista kaksitaajuuskäyttöä (2,4 Ghz – 5 Ghz)
 • sillä on yli 5 vuoden tukijakso
 • sen keskimääräinen vikaväli (MTBF) on vähintään 5 vuotta
 • sillä on varattu ja keskitetty yksi hallinnointipiste kunkin WiFi4EU-verkon kaikille liityntäpisteille
 • se tukee IEEE 802.1x:ää
 • se on 802.11ac Wave I:n mukainen
 • se tukee IEEE 802.11r:ää
 • se tukee IEEE 802.11k:ta
 • se tukee IEEE 802.11v:tä
 •  se pystyy käsittelemään ainakin 50 samanaikaista käyttäjää ilman suorituskyvyn heikentymistä
 • sillä on vähintään 2x2 multiple-input-multiple-output-antennia (MIMO)
 • se on Hotspot 2.0:n mukainen (Passpoint Wi-Fi Alliance ‑sertifiointiohjelma).

9.2.2.  Mikä asennettavien liityntäpisteiden vähimmäismäärä sisä- tai ulkotiloissa?

Myös hakupyynnön 6.2.2 kohdassa ja avustussopimuksen liitteessä 1 olevassa I.2 artiklassa esitetty liityntäpisteiden vähimmäismäärä on seuraava:

Ulkotilojen liityntäpisteiden vähimmäismäärä

Sisätilojen liityntäpisteiden vähimmäismäärä

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

9.2.3. Voimmeko pienentää liityntäpisteiden vähimmäismäärää (ja pienentää arvosetelin määrää)?

Tämä ei ole mahdollista. Liityntäpisteiden määrä on vahvistettu avustussopimuksen liitteessä 1 olevassa I.2 artiklassa. Tähän ei voida tehdä poikkeusta, sillä ohjelmaa ei ole suunniteltu osarahoitusta tai edellytysten osittaista täyttämistä varten. Yhteyspisteet voivat kuitenkin kattaa useita alueita, vaikka ne eivät olisikaan fyysisesti lähellä toisiaan tai toisiinsa liittyneitä. Lisäksi tiettyyn paikkaan voidaan asentaa useampia yhteyspisteitä (esim. wifi-signaalin vastaanoton vahvistamiseksi).

9.2.4.  Voimmeko jakaa yhteyspisteiden vähimmäismäärän eri verkkojen välillä?

Jos liityntäpisteet sijaitsevat fyysisesti eri paikoissa (esim. kaupungin keskusaukiolla ja kirjastossa) ja ne kaikki ovat yhteydessä samaan kirjautumissivuun, niitä pidetään yhtenä WiFi4EU-verkkona.

Jos liityntäpisteiden määrä jaetaan osiin ja kukin osa liitetään eri kirjautumissivuun (jos tarkoituksena on käyttää eri kirjautumissivuja – esim. oma sivunsa museolle ja toinen kirjastolle), niitä pidetään erillisinä WiFi4EU-verkkoina.

On muistettava, että jos päätetään perustaa erillisiä verkkoja/kirjautumissivuja, myös kirjautumissivuja on ylläpidettävä, mikä voi lisätä resurssi- ja toimintakustannuksia.

9.2.5  Voiko kussakin paikassa olla useampi kuin yksi liityntäpiste?

Kyllä. Avustussopimuksessa ei aseteta rajoituksia sille, miten liityntäpisteet jaetaan. Päätös kuuluu pelkästään kunnille, ja ne voivat ottaa huomioon, miten ne katsovat liityntäpisteiden parhaiten palvelevan käyttäjiä.

9.2.6.  Onko nykyisten liityntäpisteiden parantaminen mahdollista WiFi4EU-arvosetelillä?

Kyllä, WiFi4EU-arvoseteliä voidaan käyttää nykyisen julkisen wifi-verkon parantamiseen sillä edellytyksellä, että parannuksen ansiosta verkko täyttää hakupyynnössä esitetyt ehdot.

9.3. SSID-verkkotunnus

9.3.1. Miten verkko (SSID) perustetaan?

WiFi4EU:n langattoman lähiverkon verkkotunnus (SSID) olisi nimettävä avustussopimuksen liitteen I mukaisesti. WiFi4EU-verkon nimi viittaa nimeen, jonka kunta voi antaa WiFi4EU-verkolle (esim. ”Kaupungintalo”) sen tunnistamiseksi viestinnässä INEA:n kanssa ja sen erottamiseksi muista verkoista.

9.3.2.  Voimmeko käyttää muuta langattoman lähiverkon verkkotunnusta (SSID) kuin WiFi4EU?

Langattoman lähiverkon verkkotunnukseksi (SSID) on vahvistettu ”WiFi4EU” (avoimen verkon ja kirjautumissivun pohjalta), ja sen lisäksi on mahdollista käyttää myös

- yhtä langattoman lähiverkon verkkotunnusta (SSID) kunnan sisäiseen käyttöön, esim. kaupungintalon tai kunnan kirjaston hallintovirkailijoiden käyttöön tai älykästä kaupunkia käsittelevään hankkeeseen;

ja/tai

- yhtä langattoman lähiverkon verkkotunnusta (SSID), jolla tarjotaan suojattu todentamispalvelu WiFi4EU-käyttäjille WiFi4EU:n ensimmäisessä toteutusvaiheessa (esim. "WiFi4EU – Suojattu") .

On huomattava, että WiFi4EU:n toteutuksen vaiheessa II perustetaan kaikkia Euroopan WiFi4EU-verkkoja palveleva yhteinen suojattu todentamispalvelu (ks. myös kysymys 9.4). Jos (kuten edellä esitetyssä tapauksessa) ensimmäisessä vaiheessa perustetaan suojatun todentamispalvelun tarjoava paikallinen verkkotunnus (SSID), se voidaan joko poistaa vaiheen II aikana tai sen rinnakkaista käyttöä voidaan jatkaa.

Lisäverkkotunnuksen (SSID) käyttäminen ei saisi missään tapauksessa vaikuttaa yleisölle tarjottavan palvelun laatuun. Kunnan olisi myös asianmukaisesti erotettava tällaisten verkkotunnusten (SSID) nimet avoimesta verkkotunnuksesta WiFi4EU.

Lisätietoja on avustussopimuksen liitteessä I olevassa I.5 artiklassa.

9.3.3. Onko kunnalla velvollisuus käyttää verkkotunnusta (SSID) avoimelta kirjautumissivulta ilman käyttäjän tunnistautumista?

WiFi4EU:n tavoitteena on tarjota mahdollisimman helppo tapa käyttää maksuttomia WiFi-verkkoja julkisissa tiloissa. Etusijalle olisi siksi asetettava yksinkertaisin verkkoonpääsy eli periaatteessa se, että verkkoon päästään yhdellä liittymisnapin napsautuksella. Jos kansallinen lainsäädäntö kuitenkin vaatii, että kunta ottaa käyttöön muita rekisteröinti- ja todentamismenettelyjä, näin voidaan menetellä esimerkiksi pyytämällä tarkempia käyttäjätietoja. Jos tällaisia oikeudellisia velvoitteita ei ole, olisi käytettävä yhden napsautuksen verkkoonpääsyä.

9.4. Kuka on vastuussa käyttäjän todentamisesta?

Aloitteen vaiheessa I käyttäjien todentaminen, hyväksyminen ja käyttäjiä koskeva kirjanpito on kunnan vastuulla. Vaiheessa II on käytössä EU:n tasolla yhtenäinen todentamisjärjestelmä, ja kuntien on konfiguroitava verkkonsa liittymään siihen. Käyttäjien hyväksyminen ja käyttäjiä koskeva kirjanpito on edelleen kunnan vastuulla. Lisätietoja näistä kahdesta vaiheesta on avustussopimuksen liitteessä I.

9.5. Edellytetäänkö ”Passpoint”-sertifiointia?

Kuten avustussopimuksen liitteessä I täsmennetään, asennettavalta WiFi4EU-laitteistolta edellytetään Hotspot 2.0:aa, jotta WiFi4EU-arvoseteliä voidaan käyttää. Passpoint-sertifiointiohjelmaa edellytetään, jotta voidaan varmistaa laitteiden yhteentoimivuus paitsi eri valmistajien myös yhteisen todentamispalvelun kanssa, jonka komissio tarjoaa myöhemmin WiFi4EU:n toteutuksen II vaiheen aikana.

9.6. Voitteko tarjota luettelon niistä laitteista, jotka täyttävät Wifi4EU-järjestelmää koskevat vaatimukset?

Luettelo Wi-Fi CERTIFIED Passpoint® ‑laitteista on saatavilla seuraavasti:

9.7. Onko WiFi4EU-aloitteella kirjautumisportaalipalvelin?

Avustussopimuksen liitteessä 1 olevassa I.5.1 artiklassa luetellaan vaatimukset, jotka kirjautumisportaalin on täytettävä toteutuksen vaiheessa I. On huomattava, että tässä vaiheessa ei ole keskitettyä kirjautumisportaalipalvelinta. Vaiheessa II kirjautumisportaalin isännöinti keskitetään, minkä vuoksi laitteisto olisi konfiguroituva uudelleen tätä vastaavasti. Tässä vaiheessa komissio tarjoaa yhtenäisen todentamisjärjestelmän, ja kuntien on konfiguroitava uudelleen verkkonsa liittymään siihen. Tästä huolimatta kirjautumisportaalit ovat edelleen kunkin kunnan vastuulla. Ks. myös kysymys 9.4.

9.8. Mikä on määräaika palveluntarjoajan valitsemiselle?

Kunnilla on avustussopimuksen mukaisesti 18 kuukautta aikaa toteuttaa hanke. Tämän 18 kuukauden täytäntöönpanojakson sisällä ei ole erillistä määräaikaa asennusyrityksen valitsemiselle. On kuitenkin suositeltavaa, että kunnat tekevät valintansa mahdollisimman varhain, jotta lopullista toteutuksen määräaikaa voidaan noudattaa.

9.9. WiFi-verkon toteuttamisvaiheessa II otetaan käyttöön suojattu todentamis- ja seurantaratkaisu. Edellyttääkö tämä sitä, että käyttäjien on tunnistauduttava jollain tavalla (esim. käyttämällä puhelinnumeroa)? Miten käyttäjän laite tai MAC-osoite tunnistetaan?

Vaiheessa II otetaan EU:n tasolla käyttöön yksi yhtenäinen rekisteröinti- ja todentamisjärjestelmä, joka yhdenmukaistaa käyttäjien verkkoonpääsyn ja helpottaa digitaalisten palvelujen saatavuutta. Tällä hetkellä ei ole lisätietoja siitä, miten tämä tapahtuu teknisesti, koska järjestelmä hankitaan myöhemmin tänä vuonna.

10. MUUTA

10.1. Mitä WiFi4EU-yhteisö tarkoittaa? Miten sen toimintaan voi osallistua?

WiFi4EU-yhteisö on interaktiivinen foorumi, joka toimii sidosryhmien (eli kuntien ja wifi-asennuksesta vastaavien yritysten) välittömänä yhteyspisteenä WiFi4EU-aloitetta koskevien tietojen vaihtamiseksi.

Blogien, moderoitujen keskustelujen sekä uutisten ja tietojen jakamisen avulla yhteisö pyrkii edistämään vuoropuhelua ja antamaan osallistujille mahdollisuuden vaihtaa parhaita käytäntöjä ja kokemuksia sekä laajentaa WiFi4EU-aloitteeseen liittyvän viestinnän yleistä alaa.

Tervetuloa yhteisön jäseniksi ja osallistumaan sen toimintaan: https://ec.europa.eu/futurium/en/wifi4eu.

10.2. Miten Brexit vaikuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan hakijoihin?

Hakupyynnössä kuvattujen avustuskelpoisuusperusteiden on täytyttävä myös hakupäivän jälkeen eli arviointi-, valinta- ja myöntämismenettelyiden aikana sekä avustuksen koko keston ajan. Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta tukikauden aikana tekemättä EU:n kanssa sopimusta, jolla varmistetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hakijoiden avustuskelpoisuuden jatkuminen, kunnan oikeudellisen aseman muutos merkitsisi sitä, että se ei enää ole avustuskelpoinen WiFi4EU-arvostelin osalta. Lisäksi ne Yhdistyneen kuningaskunnan kunnat, joille on jo myönnetty arvoseteli ennen eroamispäivää, eivät enää saa EU-rahoitusta (paitsi jos ne ovat ottaneet WiFi4EU-verkon käyttöön ennen kyseistä päivää ja jatkavat mahdollisuuksien mukaan osallistumista) tai niitä vaaditaan poistumaan hankkeesta avustussopimuksen II.16.3.1 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan pohjalta (edunsaajan oikeudellisen aseman muutos).

#Wifi4EU on Twitter