Back to WiFi4EU main page
„WiFi4EU“. Klausimai ir atsakymai

1.PAGRINDINIAI FAKTAI

1.1. Koks yra bendras iniciatyvos „WiFi4EU“ tikslas?

Iniciatyva „WiFi4EU“ skirta piliečiams ir svečiams – jei galės visoje ES naudotis kokybiška interneto prieiga nemokamose viešosiose belaidžio interneto zonose, pavyzdžiui, parkuose, aikštėse, visuomeniniuose pastatuose, bibliotekose ir sveikatos centruose. Įgyvendinant iniciatyvą bus skiriami Europos Komisijos finansuojami čekiai: bus remiamos savivaldybės, kurios šiuose visuomeninio gyvenimo centruose įrengs belaidžio interneto zonas naudodamosi belaidžio vietinio tinklo diegimo bendrovių paslaugomis.

1.2. Kas gali dalyvauti iniciatyvoje „WiFi4EU“?

Iniciatyvoje „WiFi4EU“ gali dalyvauti ES valstybių narių ir dalyvaujančių EEE šalių (Norvegijos ir Islandijos) viešojo sektoriaus įstaigos. Teikti paraiškas tiek pagal pirmąjį kvietimą, tiek pagal šį kvietimą gali tik savivaldybės (ar lygiavertės vietos administracijos įstaigos) arba savivaldybių asociacijos. Dėl subjektų, galinčių teikti paraiškas, sąrašo sutarta su valstybėmis narėmis ir su juo galima susipažinti https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-municipalities?lang=lt.

Kiekviena savivaldybė per visą iniciatyvos „WiFi4EU“ įgyvendinimo laikotarpį gali pasinaudoti tik vienu čekiu. Todėl savivaldybės, kurios gavo čekį pagal vieną kvietimą teikti paraiškas, negali teikti paraiškų pagal jokį vėlesnį kvietimą, o savivaldybės, kurioms anksčiau nepasisekė, gali bandyti dar kartą ir teikti paraiškas per būsimus kvietimus teikti paraiškas.

1.3. Kokia yra bendra „WiFi4EU“ čekio suma?

Kiekvieno čekio, kuris bus skiriamas, suma yra 15 000 EUR.

2.REGISTRACIJA

2.1. Kurioms savivaldybėms ir savivaldybių asociacijoms leidžiama registruotis? Kaip ir kada galime registruotis?

Norėdamos teikti paraiškas pagal iniciatyvą „WiFi4EU“ visos į minėtą sąrašą įtrauktos (1.2 klausimas) reikalavimus atitinkančios savivaldybės (arba savivaldybių asociacijos) visų pirma turi užpildyti savo registracijos informaciją „WiFi4EU“ portale (https://www.wifi4eu.eu/#/home). Registruotis galima bet kuriuo metu ir bet kuria ES valstybės narės kalba.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad registruojantis turi būti naudojama su savivaldybe susieta „EU Login“ paskyra. (Daugiau informacijos apie „EU Login“ sukūrimą rasite http://europa.eu/!Uv63Cx).

Norėdami pradėti registraciją „WiFi4EU“ portale, eikite į pradžios tinklalapį. Tada iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite savo savivaldybę. Pateikite reikiamą informaciją apie savivaldybę (įskaitant šalį, registruotinos organizacijos rūšį (savivaldybė arba asociacija), adresą).

[Prašom nurodyti mero / savivaldybės vadovo / teisinio atstovo, t. y. asmens, kuris yra kompetentingas sudaryti dotacijos susitarimą, kontaktinę informaciją. Dėmesio: rekomenduojame, kad dotacijos susitarimą pasirašytų TIK savivaldybės vadovas / meras, o ne kuris nors savivaldybės teisinis atstovas. Jeigu meras / savivaldybės vadovas norėtų paskirti kitą asmenį, kad šis pasirašytų dotacijos susitarimą (t. y. įgaliotąjį asmenį), registruojantis taip pat turėtų būti įtraukta šio įgaliotojo asmens kontaktinė informacija.

Atkreipkite dėmesį, kad prieiga prie portalo yra visada susieta su asmeniu (įskaitant jo e. pašto adresą), kuris registracijos metu „EU Login“ sukūrė paskyrą – jis portale nurodomas kaip kontaktinis asmuo. Todėl primygtinai rekomenduojame, kad jei į savo paraišką norite įtraukti įgaliotąjį asmenį, šis asmuo būtų tas pats kontaktinis asmuo (įskaitant nurodytą e. pašto adresą), kad būtų palengvintas dotacijos susitarimo pasirašymo procesas.

Siekdamos supaprastinti registracijų valdymą savivaldybių asociacijos gali registruoti kelias savivaldybes. Tačiau bus reikalaujama, kad kiekviena asociacija internetu pateiktų kiekvienoje savo paskyroje užregistruotos savivaldybės galutinę paraišką atskirai. Atkreipkite dėmesį į tai, kad savivaldybių asociacijoms čekis neskiriamas. Paramos gavėjomis laikomos pavienės savivaldybės – kiekvienas čekis joms skiriamas atskirai.

Visais atvejais viešai skelbiamas tik registruotos savivaldybės pavadinimas. (Žr. 8 klausimą apie duomenų apsaugą).

Savivaldybėms registruojantis (arba teikiant paraišką) nereikia pateikti jokių numatomo diegti belaidžio vietinio tinklo techninių aprašų ar su juo susijusių dokumentų. Taip pat nereikia pateikti jokių preliminarių projekto išlaidų sąmatų (pvz., belaidžio vietinio tinklo diegimo bendrovės parengtų sąmatų).

2.2. Esame belaidžio vietinio tinklo diegimo bendrovė. Kaip ir kada galime registruotis?

Iniciatyvoje „WiFi4EU“ raginamos dalyvauti belaidžio vietinio tinklo diegimo bendrovės. Registruotų belaidžio vietinio tinklo diegimo bendrovių sąrašas pateikiamas „WiFi4EU“ portale. Savivaldybės gali atsižvelgti į šį sąrašą, jei jos gauna čekį ir savo vietovėje ieško belaidžio vietinio tinklo diegimo bendrovių, kurios galėtų suteikti atitinkamas paslaugas.

Norėdami pradėti registraciją „WiFi4EU“ portale, eikite į pradžios tinklalapį. Pateikite informaciją apie šalį (-is) ir regioną (-us), kuriuose vykdote veiklą, taip pat bendrovės kontaktinius ir banko duomenis.

Belaidžio vietinio tinklo diegimo bendrovės gali registruotis „WiFi4EU“ portale bet kuriuo metu. Tačiau jeigu atrinkta savivaldybė su jomis yra sudariusi „WiFi4EU“ tinklo diegimo sutartį, jos turi būti užsiregistravusios portale, kad galėtų pateikti reikiamą informaciją apie tinklo diegimą po to, kai baigs projektą.

2.3. Kaip galiu redaguoti ar atnaujinti savo savivaldybės registracijos duomenis portale?

Atkreipkite dėmesį į tai, kad padavusios paraišką savivaldybės nebeturi galimybės savo duomenų keisti portale (t. y. pakeisti mero / savivaldybės vadovo / teisinio atstovo duomenų po savivaldybių rinkimų arba organizacijos vidaus pokyčių).

Tačiau galima prašyti atlikti šiuos pakeitimus ar atnaujinti informaciją užpildant toliau pateikiamą specialią internetinę formą, kuri pateikiama visomis ES kalbomis, https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Laikykitės pateiktų nurodymų ir su savivaldybe susijusioje formoje nurodykite atitinkamus pakeitimus ir (arba) informaciją. Jūsų prašymu ir patikrinusi dokumentus, Komisija atliks reikiamus pakeitimus.

3.PARAIŠKOS TEIKIMAS

3.1. Esame savivaldybė. Kaip ir kada galime teikti paraišką?

Norėdamos pateikti paraišką pagal „WiFi4EU“ kvietimą teikti paraiškas savivaldybės privalo visų pirma užsiregistruoti „WiFi4EU“ portale naudodamos galiojančią „EU Login“ paskyrą. Tai galima padaryti bet kuriuo metu užpildant registracijos formą ir įkeliant reikiamus patvirtinamuosius dokumentus (žr. 3.2 klausimą).

Kai bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, savivaldybės galės pateikti paraišką portalo puslapyje „Mano paraiška“ spustelėję mygtuką „Teikti paraišką skirti čekį“.

3.2. Kokius paraiškos dokumentus reikalaujama pateikti?

Kad galėtų pateikti paraišką, savivaldybės visų pirma turi užsiregistruoti, „WiFi4EU“ portale pateikdamos šiuos du reikalaujamus patvirtinamuosius dokumentus:

1. Užpildytą „Sutikimo įrodymo“ formą, įskaitant teisinio atstovo / mero / savivaldybės vadovo paso ar tapatybės kortelės kopiją.

2. Paskyrimo akto ar dokumento, kuriuo patvirtinama, kad teisinis atstovas (meras / savivaldybės vadovas) teisiškai atstovauja savivaldybei, kopiją.

Jeigu teisinis atstovas nori įgalioti asmenį pasirašyti dotacijos susitarimą jo vardu, ne vėliau kaip iki dotacijos susitarimo pasirašymo turi būti pateikti šie du papildomi dokumentai:

– „Įgaliotojo asmens“ forma, kurią pasirašė teisinis atstovas (t. y. meras / savivaldybės vadovas ir įgaliotasis asmuo, kuris pasirašys dotacijos susitarimą);

– įgaliotojos asmens paso ar tapatybės kortelės kopija.

„Sutikimo įrodymo“ ir „Įgaliotojo asmens“ formos pateikiamos „WiFi4EU“ portale puslapyje „Mano registracija“ visomis valstybių narių kalbomis.

„WiFi4EU“ portalo puslapyje „Mano registracija“ patvirtinamieji dokumentai turi būti įkelti kaip atskiri tinkamo formato (.pdf, .png arba .jpg) failai.

3.3. Ar įmanoma dabar pradėti diegti savo belaidį vietinį tinklą ir, jeigu gausime čekį, pasinaudoti jo lėšomis ateityje?

Pagal ES Finansinį reglamentą (žr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX:32018R1046) dotacijų negalima skirti atgaline data jau užbaigtiems veiksmams. Kitais žodžiais tariant, jeigu diegimas bus visiškai užbaigtas prieš pasirašant dotacijos susitarimą, teisės už jį gauti čekio neturėsite.

4.ATRANKA IR SKYRIMAS

4.1. Kaip bus atrenkami čekių gavėjai?

Savivaldybės bus atrenkamos laikantis eiliškumo principo pagal paraiškos pateikimo datą ir laiką (t. y. pagal laiką, kada spustelėjo „Teikti paraišką“ mygtuką portale, o NE pagal registracijos pateikimo datą ir laiką). Kito 2019 m. pavasarį planuojamo kvietimo teikti paraiškas metu kiekvienai šaliai bus skirta ne mažiau kaip po 15 čekių. Vienai šaliai skirtų čekių skaičius negali viršyti 15 proc. kvietimo teikti paraiškas biudžeto. Daugiau informacijos rasite kvietimo teikti paraiškas teksto 7 skirsnyje.

4.2. Negaliu pasirašyti dotacijos susitarimo. Ką turėčiau daryti?

Išimtiniais atvejais dotacijos susitarimo pasirašymas gali būti blokuojamas dėl registracijos portale būdo. (Pavyzdžiui, jeigu mero / savivaldybės vadovo / teisinio atstovo e. pašto adresas sutampa su kontaktinio asmens e. pašto adresu, dotacijos susitarimo laikinai negalima pasirašyti). Be to, dotacijos susitarimo pasirašymas gali būti laikinai blokuojamas, jeigu pasikeitė meras, t. y. informacija apie naują merą pateikta pridedamuose patvirtinamuosiuose dokumentuose, bet portale vis dar pateikiami ankstesnio mero duomenys.

Šiais ir panašiais atvejais norėdamos atnaujinti savo informaciją portale, savivaldybės turėtų užpildyti specialią internetinę formą, kuri yra pateikiama visomis ES kalbomis, https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Laikykitės pateiktų nurodymų ir su savivaldybe susijusioje formoje nurodykite atitinkamus pakeitimus ir (arba) informaciją.

5. DIEGIMAS IR VEIKIMAS

(pastabą dėl konkrečių techninių klausimų taip pat rasite 9 skirsnyje)

5.1. Mūsų savivaldybė gavo čekį ir mūsų dotacijos susitarimą pasirašė tiek mūsų savivaldybė, tiek Europos Komisija (INEA). Koks kitas žingsnis?

Savivaldybė privalo užtikrinti, kad įranga būtų sumontuota ir įdiegtas tinklas pradėtų veikti per 18 mėnesius nuo dotacijos susitarimo pasirašymo.

Visų pirma savivaldybė turi pasirinkti belaidžio vietinio tinklo diegimo bendrovę darbams atlikti. (Atkreipkite dėmesį į tai, kad pasirinkta belaidžio vietinio tinklo diegimo bendrovė taip pat turi registruotis portale, žr. 2.2 klausimą).

Kiekviena savivaldybė su pasirinkta belaidžio vietinio tinklo diegimo bendrove gali sudaryti belaidžio ryšio įrangos montavimo sutartį. Atkreipkite dėmesį į tai, kad Komisija (INEA) nesikiš į savivaldybių ir jų belaidžio vietinio tinklo diegimo bendrovės sutartinius santykius.

Savivaldybės paskirs visuomeninio gyvenimo centrus, kuriuose bus įrengtos „WiFi4EU“ belaidžio interneto zonos. Belaidžio interneto zonos turėtų būti įrengtos vietose, kuriose nėra panašių nemokamo belaidžio interneto galimybių.

Savivaldybės yra atsakingos už interneto ryšio abonemento finansavimą ir įrangos priežiūrą, kad piliečiams ir svečiams kokybiškas belaidis internetas būtų nemokamai teikiamas ne trumpiau kaip trejus metus po tinklo įdiegimo.

Savivaldybės viešose vietose, kuriose galimybė prisijungti prie interneto suteikiama pagal iniciatyvą „WiFi4EU“, turėtų taip pat aiškiai pateikti „WiFi4EU“ vaizdinės tapatybės ženklą. Daugiau informacijos apie vaizdinės tapatybės taisykles, be kita ko, apie „WiFi4EU“ emblemą / logotipą, pateikiama „WiFi4EU“ skirtame INEA interneto puslapyje https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

Daugiau informacijos apie iniciatyvos konkrečius techninius reikalavimus rasite kvietimo teikti paraiškas teksto 6.2 skirsnyje.

5.2. Kokios išlaidos padengiamos čekiu?

„WiFi4EU“ čekio lėšos yra vienkartinė išmoka, skirta tik belaidžio interneto zonų įrangos pirkimo ir montavimo išlaidoms padengti. Tos zonos turės atitikti reikalavimus, kurie nustatyti kvietimo teikti paraiškas tekste ir su atrinktomis savivaldybėmis pasirašyto dotacijos susitarimo I priede.

Įranga apima tuos elementus, kurių reikia „WiFi4EU“ tinklui įdiegti, pvz., energijos tiekimo įtaisus (pvz., maitinimo eternetu („Power over Ethernet“, PoE) adapterį, energijos adapterį, maitinimo eternetu jungiklį) arba prisijungimo prie interneto įrangą (pvz., maršruto parinktuvus, mikrobangų saitus, jungiklius, užkardas). Tačiau pagrindinis čekio tikslas – prieigos taškai ir reikalaujamas mažiausias įrengtinų prieigos taškų skaičius (taip pat žr. 9.2 klausimą).

Savivaldybės bus atsakingos už interneto ryšį (interneto abonemento) išlaidas, įrangos techninę priežiūrą ir eksploatavimą bent trejus metus.

Dėl konkrečios informacijos apie mokėjimus taip pat žr. 6 skirsnį.

5.3. Kokios išlaidos čekiu nepadengiamos?

Čekiu nepadengiamos įrangos, kuria tranzitinio tinklo ryšys nuo vienos vietos išplečiamas į „WiFi4EU“ vietą (pvz., mikrobangų saitai), išlaidos. Taip pat nepadengiamos maršruto parinktuvo, skirto jungtis prie interneto, išlaidos, nes jos paprastai sudaro dalį interneto ryšio išlaidų, o už tokio ryšio tiekimo ir išlaikymo sutartį trejus metus atsako savivaldybės. Todėl šios išlaidos čekio lėšomis nepadengiamos. Tranzitinio tinklo ryšys turėtų būti užtikrinamas „WiFi4EU“ tinklo diegimo vietoje arba jis turėtų būti įdiegtas kitomis priemonėmis.

5.4. Ar projektas gali apimti ne tik čekiu finansuojamus dalykus? T. y. ar galima sujungti kelis vietos visuomeninio gyvenimo centrus?

Savivaldybės gali panaudoti „WiFi4EU“ čekį didesnės vertės projektui iš dalies finansuoti. Taigi visoms įrangos pirkimo ir montavimo išlaidoms, viršijančioms čekio vertę, būtų taikoma tiekėjo ir savivaldybės sutartis.

Pavyzdžiui, būtų galima sujungti kelis vietos visuomeninio gyvenimo centrus viename tinkle (naudojant bendrą pradinį puslapį) arba keliuose tinkluose (naudojant skirtingus pradinius puslapius). Tačiau jei įrangos pirkimo ir montavimo išlaidos viršija čekio vertę, papildomas išlaidas turėtų padengti savivaldybė arba jos turėtų būti padengtos iš savivaldybių ar kitų nacionalinio ar regioninio finansavimo šaltinių.

5.5. Ar esami viešieji belaidžio vietinio tinklo tinklai galės dalyvauti iniciatyvoje „WiFi4EU“?

Dabar veikiantys viešieji belaidžio vietinio tinklo tinklai galės dalyvauti iniciatyvoje „WiFi4EU“, jei laikysis dotacijos susitarimo I priede nustatytų sąlygų ir techninių specifikacijų, kad nebūtų pakeistos pagrindinės „WiFi4EU“ savybės, pvz., prieiga turėtų būti nemokama, nebūtų diskriminuojančių prieigos sąlygų ir turėtų būti laikomasi tam tikrų prekės ženklo reikalavimų.

Be to, esami tinklai galės prisijungti prie iniciatyvos „WiFi4EU“ ir nesinaudodami čekiais. Šiuo metu rengiame tinkamus sprendimus įvairioms galimoms situacijoms.

5.6. Kokios spartos turėtų būti ryšys „WiFi4EU“ tinkluose?

Belaidžiai vietiniai tinklai turi gebėti užtikrinti naudotojams kokybišką ryšį. Savivaldybės turėtų užsisakyti kuo didesnės spartos ryšio paslaugas, siūlomas konkrečios teritorijos masinėje rinkoje. Duomenų parsisiuntimo sparta turėtų būti ne mažesnė kaip 30 Mbps. Ryšio tranzitiniame tinkle sparta taip pat turėtų būti bent lygiavertė ryšio, kuriuo savivaldybės naudojasi savo vidaus reikmėms, spartai. Daugiau informacijos apie iniciatyvos „WiFi4EU“ techninius reikalavimus rasite kvietimo teikti paraiškas teksto 6.2 skirsnyje ir dotacijos susitarime (visų pirma jo I priede).

5.7. Kas nutiks, jeigu nebus galima užtikrinti 30 Mbps duomenų parsisiuntimo spartos?

Pagal dotacijos susitarimo I priedą / 1.3 straipsnį savivaldybė sudaro sutartį, pagal kurią būtų teikiamas didžiausios tos vietovės masinėje rinkoje siūlomos spartos interneto ryšys, ir užtikrina, kad ši tranzitinio tinklo sparta būtų bent jau lygiavertė ryšio, kuriuo savivaldybės naudojasi savo vidaus reikmėms, spartai ir bet kuriuo atveju duomenų parsisiuntimo sparta turėtų būti ne mažesnė kaip 30 Mbps. Todėl šis reikalavimas skirtas tranzitinio tinklo, o ne kiekvieno naudotojo ryšiui. Tranzitinio tinklo ryšio 30 Mbps sparta turėtų būti pasiekta ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo dotacijos susitarimo pasirašymo. Laikinas spartos sumažėjimas dėl nenumatytų aplinkybių yra priimtinas, bet bus stebimas ir apie jį bus reguliariai pranešama. Spartos sumažėjimas neturėtų būti sumažėjusios tranzitinio tinklo spartos padarinys. Siekiama ne tik užtikinti nemokamą belaidį vietinį tinklą, bet ir jo greitą bei veiksmingą veikimą.

5.8. Kas yra nemokama prieiga?

Kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1953 4 konstatuojamojoje dalyje (žr. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj), „WiFi4EU“ viešųjų belaidžio interneto zonų paslaugos pirmus trejus veikimo metus turi būti nemokamos, t. y. „teikiam[os] be atitinkamo užmokesčio, nesvarbu, mokamo tiesiogiai ar kitais būdais, kaip antai per reklamą ar teikiant asmens duomenis komerciniais tikslais“.

Reklama, rodoma pradiniame puslapyje (t. y. savivaldybės interneto puslapyje, kuris pateikiamas naujai prisijungusiems naudotojams), iš kurios savivaldybė gauna pajamų, arba galutinio naudotojo įpareigojimas pirkti kurį nors produktą ar paslaugą, kad galėtų naudotis tinklu, pagal šį reglamentą neatitinka nemokamos prieigos sąlygų.

5.9. Kiek laiko galioja „WiFi4EU“ čekis?

„WiFi4EU“ čekis galioja 18 mėnesių nuo dotacijos susitarimo pasirašymo. Tai reiškia, kad, pasirašius dotacijos susitarimą, atrinktos savivaldybės turi per 18 mėnesių įdiegti „WiFi4EU“ tinklą. Pasibaigus šiam laikotarpiui čekis nebegalios ir belaidžio vietinio tinklo diegimo bendrovės nebegalės pasinaudoti čekio lėšomis.

5.10. Ar yra kokių nors „WiFi4EU“ tinklams taikytinų saugumo elementų?

Kai kurie saugumo elementai bus įtraukti į įrangos technines specifikacijas ir išsamiai aprašyti dotacijos susitarime, būtent jo I priede. Už „WiFi4EU“ tinklo valdymą vietoje galiausiai bus atsakingos savivaldybės, todėl jos nustatys saugumo nuostačius pagal ES ir nacionalinę teisę.

Per pradinį etapą prisijungimas prie daugumos „WiFi4EU“ viešųjų belaidžio interneto zonų nebus šifruotas. Tačiau numatyta, kad per antrąjį etapą (preliminariai nuo 2019 m.) bus sukurta bendra tapatumo nustatymo platforma, kuri prisijungiantiems galutiniams vartotojams suteiks papildomo saugumo ir kartu sudarys sąlygas sklandžiai naudotis tarptinkliniu ryšiu skirtingose vietose įrengtose „WiFi4EU“ viešosiose belaidžio interneto zonose.

6. MOKĖJIMAS

6.1. Kaip pasinaudoti čekio lėšomis, t. y. kokie bus mokėjimo belaidžio vietinio tinklo diegimo bendrovei etapai?

Kad belaidžio vietinio tinklo diegimo bendrovė už čekį iš Europos Komisijos gautų 15 000 EUR sumą, ji turi būti:

 1. registruota „WiFi4EU“ portale;
 2. portale savivaldybės nurodyta kaip ryšio teikėja;
 3. pateikusi savo banko sąskaitos duomenis, kuriuos Komisija patvirtino „WiFi4EU“ portale;
 4. pateikusi diegimo ataskaitą (pagal dotacijos susitarimo 4 straipsnį), kurią po to turi patvirtinti ir savivaldybė, ir Komisija „WiFi4EU“ portale.

PASTABA. Nors belaidžio vietinio tinklo diegimo bendrovės gali registruotis portale, funkcija, kuri leidžia savivaldybei portale paskelbti savo pasirinktą diegimo bendrovę, nebus galima naudotis iki kovo mėn. pabaigos, nes ji vis dar kuriama. Tačiau šis proceso etapas neturėtų trukdyti savivaldybėms ir jų atrinktoms diegimo bendrovėms sudarinėti susitarimus ir įrenginėti viešąsias belaidžio interneto zonas. Kitaip tariant, savivaldybė gali toliau tęsti zonų įrengimo darbus ir paskelbti juos vykdančią bendrovę portale vėliau, kai bus galima pasinaudoti šia funkcija.

6.2. Ar čekiu galima padengti pridėtinės vertės mokestį (PVM)?

Čekio lėšos yra vienkartinė išmoka, skirta tik belaidžio interneto zonų įrangos pirkimo ir montavimo išlaidoms padengti.

6.3. Kas nutiks, jeigu diegimo išlaidos viršys 15 000 EUR?

Pagal WiFi4EU-2018-1 kvietimo teikti paraiškas 4 straipsnį kiekvieno čekio, kuris bus skiriamas kaip vienkartinė išmoka, suma yra 15 000 EUR. Čekiu negalima padengti likučio.

6.4. Ar savivaldybė gali tinklo diegimą pavesti kelioms trečiosioms šalims ir prašyti padalyti čekį kelioms belaidžio vietinio tinklo diegimo bendrovėms?

„WiFi4EU“ čekio lėšomis padengiamos tik belaidžio vietinio tinklo prieigos taškų įrangos pirkimo ir montavimo išlaidos. Čekio suma gali būti išmokėta tik vienai belaidžio vietinio tinklo diegimo bendrovei, kurią savivaldybė šiuo tikslu nurodė portale. Atkreipkite dėmesį į tai, kad pasirinkta belaidžio vietinio tinklo diegimo bendrovė gali dalį užduočių perduoti arba pavesti kitoms bendrovėms. Šiuo atveju atsakomybė už valdymą tenka savivaldybei, atsižvelgiant į tai, kad išmoka bus mokama tik pradinei jos pasirinktai diegimo bendrovei.

7. WIFI4EU PORTALAS

7.1. Negaliu prisijungti prie „WiFi4EU“ portalo. Ką turėčiau daryti?

Jei nebėra prieigos prie „WiFi4EU“ portalo (t. y. kyla problemų su „EU Login“ prisijungimo duomenimis), savivaldybės turėtų užpildyti specialią internetinę formą, kad atnaujintų savo informaciją portale. Forma yra parengta visomis ES kalbomis https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Laikykitės pateiktų nurodymų ir su savivaldybe susijusioje formoje nurodykite atitinkamus pakeitimus ir (arba) informaciją.

8. DUOMENŲ APSAUGA

8.1. Kaip saugomi mano asmens duomenys?

Pagal taikytinus ES teisės aktus (visų pirma Reglamentą (EB) Nr. 45/2001) „WiFi4EU“ portale renkami tik tie asmens duomenys, kurių reikia iniciatyvoje „WiFi4EU“ dalyvauti, o Europos Komisijai (arba INEA) juos tvarkyti. Duomenys nebus saugomi, nebent tai būtina kontrolės ir audito tikslais.

Be to, kai kuriais iš šių duomenų Europos Komisija (arba INEA) gali, laikydamasi principo „būtina žinoti“, dalytis su kitomis ES institucijomis ir įstaigomis bei valstybėmis narėmis (įskaitant jų regionines ar vietos valdžios institucijas) arba kitoms tarnybomis, atsakingomis už kontrolę ar patikrinimus pagal Europos Sąjungos teisę (Europos Audito Rūmais, OLAF, ombudsmenu ir kt.).

Daugiau informacijos rasite „Wifi4EU“ portalo pradžios tinklalapyje pateikiamame „WiFi4EU“ pareiškime apie privatumo apsaugą.

Atkreipkite dėmesį, kad „WiFi4EU“ tinkle per pirmąjį etapą už vartotojų registravimą ir tapatumo nustatymą ir atitinkamai už bet kokį galimą asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą bus atsakinga kiekviena savivaldybė ir interneto paslaugų teikėjas (IPT), su kuriuo ji sudarė sutartį. Per šį etapą kiekviena „WiFi4EU“ belaidžio interneto zona turės laikytis pareiškimo apie privatumo apsaugą nuostatų ir galiojančių nacionalinės ir ES teisės aktų, visų pirma Reglamento (EB) Nr. 45/2001.

Per antrąjį etapą (preliminariai nuo 2019 m.) bus sukurta bendra tapatumo nustatymo platforma, kuri leis naudotojams užsiregistravus vienintelį kartą naudotis tarptinkliniu ryšiu visose „WiFi4EU“ belaidžio interneto zonose be būtinybės iš naujo pateikti savo prisijungimo duomenis.

9. TECHNINIAI KLAUSIMAI

9.1. Kaip domeno vardas apibrėžiamas pagal dotacijos susitarimo 4.1 straipsnį?

Domeno vardas yra „WiFi4EU“ tinklo pradinio puslapio interneto adresas (URL). Atkreipkite dėmesį į tai, kad tai nuoroda į svetainę, kurioje yra pradinis puslapis, o ne į svetainę, į kurią naudotojas bus nukreiptas, kai prisijungs. Tai priklauso nuo savivaldybės pasirinkimo.

9.2. Prieigos taškai

9.2.1. Kokie yra „WiFi4EU“ prieigos taškų techniniai reikalavimai?

Įrangos techninės specifikacijos išsamiai aprašytos kvietimo teikti paraiškas teksto 6.2.2 skirsnyje, taip pat dotacijos susitarimo, kurį pasirašė savivaldybės ir Komisija, I priedo I.2 straipsnyje.

Savivaldybė turi užtikrinti, kad kiekvienas prieigos taškas:

 • vienu metu veiktų dviejose dažnių juostose (2,4 GHz ir 5 GHz),
 • jo palaikymo ciklas būtų ilgesnis nei 5 metai,
 • vidutinė trukmė tarp gedimų (MTBF) būtų bent 5 metai,
 • visi kiekvieno „WiFi4EU“ tinklo prieigos taškai būtų valdomi iš vieno specialaus centralizuoto valdymo punkto,
 • palaikytų IEEE 802.1x standartą,
 • atitiktų IEEE 802.11ac Wave I standartą,
 • palaikytų IEEE 802.11r standartą,
 • palaikytų IEEE 802.11k standartą,
 • palaikytų IEEE 802.11v standartą,
 •  gebėtų vienu metu aptarnauti bent 50 naudotojų be veikimo pablogėjimo,
 • jame veiktų bent 2x2 daugelio įėjimų ir išėjimų (MIMO) technologija,
 • atitiktų „Hotspot 2.0“ (belaidžio vietinio tinklo aljanso sertifikavimo programos „Passpoint“) standartą.

9.2.2. Koks yra reikalaujamas mažiausias patalpose ar lauke įrengtinų prieigos taškų skaičius?

Reikalaujamas mažiausias prieigos taškų skaičius, taip pat nurodytas kvietimo teikti paraiškas teksto 6.2.2 skirsnyje ir dotacijos susitarimo I priedo I.2 straipsnyje, yra:

Mažiausias lauke įrengiamų prieigos taškų skaičius

Mažiausias patalpose įrengiamų prieigos taškų skaičius

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

9.2.3. Ar galime sumažinti mažiausią prieigos taškų skaičių (ir sumažinti čekio sumą)?

Ne, taip daryti negalima. Prieigos taškų skaičius nustatytas dotacijos susitarimo I priedo I.2 straipsnyje. Nukrypti nuo šios nuostatos negalima, nes schema nėra skirta tam, kad ją būtų galima iš dalies finansuoti arba kad būtų galima įvykdyti tik dalį sąlygų. Tačiau prieigos taškai gali apimti keletą zonų, net jei jos nėra fiziškai arti arba tarpusavyje sujungtos. Be to, tam tikroje vietoje galima įrengti daugiau kaip vieną prieigos tašką (pvz., siekiant pagerinti belaidžio vietinio tinklo signalų priėmimą).

9.2.4. Ar galime mažiausią prieigos taškų skaičių paskirstyti skirtingiems tinklams?

Jeigu prieigos taškai yra skirtingose fizinėse vietose (pvz., pagrindinėje miesto aikštėje ir bibliotekoje) ir jie visi prijungti prie to paties pradinio puslapio, tai bus laikoma vienu „WiFi4EU“ tinklu.

Jeigu keli prieigos taškai paskirstomi ir kiekviena jų grupė prijungiama prie kito pradinio puslapio (jei ketinama naudoti skirtingus pradinius puslapius, pvz., vieną muziejui, kitą bibliotekai), tai bus laikoma skirtingais „WiFi4EU“ tinklais.
Atminkite, kad nusprendus diegti skirtingus tinklus / pradinius puslapius, pradiniai puslapiai taip pat turi būti prižiūrimi, o dėl to galėtų padidėti išteklių ir eksploatavimo išlaidos.

9.2.5. Ar kiekvienoje vietovėje galima įrengti daugiau negu vieną prieigos tašką?

Taip. Dotacijos susitarime nenustatoma jokių prieigos taškų paskirstymo apribojimų. Nuspręsti turi pačios savivaldybės, atsižvelgdamos į tai, kaip, jų nuomone, prieigos taškai geriausiai pasitarnautų naudotojams.

9.2.6. Ar esamų prieigos taškų atnaujinimas padengiamas „WiFi4EU“ čekio lėšomis?

Taip, „WiFi4EU“ čekį galima panaudoti esamo viešojo belaidžio vietinio tinklo atnaujinimui finansuoti su sąlyga, kad dėl atnaujinimo tinklas atitiks kvietimo teikti paraiškas tekste nurodytas sąlygas.

9.3. SSID

9.3.1. Kaip turėtų būti diegiamas tinklas (SSID)?

WiFi4EU tinklas SSID turėtų būti pavadintas pagal dotacijos susitarimo I priedą. „WiFi4EU“ tinklo pavadinimas reiškia pavadinimą, kurį savivaldybė gali suteikti „WiFi4EU“ tinklui (pvz., rotušė), kad galėtų nurodyti jo tapatybę bendraudama su INEA ir atskirti jį nuo kitų tinklų.

9.3.2. Ar galima naudoti kitą nei „WiFi4EU“ SSID?

Be standartinio „WiFi4EU“ SSID (pagrįsto atviru tinklu ir pradiniu puslapiu), taip pat galima transliuoti:

– vieną SSID savivaldybės vidaus naudojimui, pvz., teikiant paslaugas administravimo tarnybų darbuotojams miesto rotušėje arba viešojoje bibliotekoje, arba pažangiojo miesto projektui

ir (arba)

– vieną SSID siekiant užtikrinti saugią „WiFi4EU“ naudotojų tapatumo nustatymo sistemą per pirmąjį „WiFi4EU“ diegimo etapą (pvz., „WiFi4EU – Secure“).

Atkreipkite dėmesį į tai, kad per antrąjį „WiFi4EU“ diegimo etapą bus sukurta bendra saugi tapatumo nustatymo sistema, skirta visiems „WiFi4EU“ tinklams Europoje (taip pat žr. 9.4 klausimą). Todėl, jei per pirmąjį etapą (kaip ir pirmiau minėtu atveju) sukuriamas vietinis SSID, kuriuo užtikrinama saugi tapatumo nustatymo sistema, jis gali būti pašalintas per antrąjį etapą arba jį toliau galima transliuoti vienu metu.

Bet kokiu atveju, nė viena papildoma SSID transliacija neturėtų pabloginti visuomenei teikiamos paslaugos kokybės. Savivaldybė taip pat turėtų tinkamai atskirti tokius SSID pavadinimus nuo „WiFi4EU“ atvirojo SSID.

Išsamesnė informacija pateikiama dotacijos susitarimo I priede / I.5 straipsnyje.

9.3.3. Ar savivaldybė privalo transliuoti SSID su atviru pradiniu puslapiu, be naudotojo tapatybės nustatymo?

Iniciatyva „WiFi4EU“ siekiama sudaryti sąlygas kuo lengviau viešosiose erdvėse naudotis nemokamais belaidžiais vietiniais tinklais. Todėl manome, kad tinkamiausia būtų pati paprasčiausia prisijungimo procedūra, iš esmės grindžiama vienu prisijungimo mygtuko paspaudimu. Tačiau jei pagal nacionalinės teisės aktus būtų reikalaujama, kad savivaldybė nustatytų kitas registravimo ir tapatumo nustatymo procedūras, jos gali būti įgyvendintos, pavyzdžiui, reikalaujant papildomų naudotojo duomenų. Jei tokių juridinių prievolių nėra, turėtų būti įgyvendinama vienu prisijungimo mygtuko paspaudimu grindžiama procedūra.

9.4. Kas atsakingas už naudotojo tapatumo nustatymą?

Per pirmąjį iniciatyvos įgyvendinimo etapą už naudotojų tapatumo nustatymą, leidimų jiems suteikimą ir apskaitą atsakingos savivaldybės. Per antrąjį etapą bus sukurta bendra ES lygmens tapatumo nustatymo sistema, pagal kurią savivaldybės turės pakeisti savo tinklų konfigūraciją, kad galėtų prie jos prisijungti. Už naudotojų tapatumo nustatymą ir apskaitą ir toliau bus atsakingos savivaldybės. Išsamesnė informacija apie šiuos du etapus pateikiama dotacijos susitarimo I priede.

9.5. Ar reikalaujama sertifikavimo programos „Passpoint“?

Kaip nurodyta dotacijos susitarimo I priede, „hotspot 2.0“ yra sumontuotinos „WiFi4EU“ įrangos reikalavimas, kad būtų galima pasinaudoti „WiFi4EU“ čekio lėšomis. Reikalaujama sertifikavimo programos „Passpoint“, kad būtų užtikrintas įrangos sąveikumas ne tik su kitų gamintojų įranga, bet ir su bendra tapatumo patvirtinimo sistema, kurią Komisija teiks vėliau per antrąjį iniciatyvos „WiFi4EU“ įgyvendinimo etapą.

9.6. Ar galite pateikti įrangos, atitinkančios „Wifi4UE“ reikalavimus, sąrašą?

Čia galite rasti paskelbtų belaidžio vietinio tinklo SERTIFIKUOTŲ „Passpoint®“ prietaisų sąrašą.

9.7. Ar iniciatyva „WiFi4EU“ veikia pradinio puslapio serveryje?

Dotacijos susitarimo I priede / I.5.1 straipsnyje išvardijami reikalavimai, kuriuos turi atitikti pradinis puslapis per pirmąjį diegimo etapą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad per šį etapą joks pradinio puslapio serveris neveikia. Per antrąjį etapą pradinio puslapio priegloba bus centralizuota, todėl atitinkamai turės būti pakeičiama įrangos konfigūracija. Per šį etapą Komisija suteiks saugią bendrą tapatumo nustatymo sistemą ir savivaldybės turės pakeisti savo tinklų konfigūraciją, kad galėtų prie jos prisijungti. Vis dėlto kiekviena savivaldybė ir toliau bus atsakinga už pradinį puslapį. Taip pat žr. 9.4 klausimą.

9.8. Koks yra diegimo paslaugų teikėjo atrankos terminas?

Pagal dotacijos susitarimą savivaldybės turi įgyvendinti projektą per 18 mėnesių. Atkreipkite dėmesį į tai, kad per šį 18-os mėnesių įgyvendinimo laikotarpį diegimo bendrovės pasirinkimo terminas nėra nustatytas. Tačiau savivaldybėms rekomenduojama atranką surengti kuo greičiau, kad galėtų laikytis galutinio projekto įgyvendinimo termino.

9.9. Ar antruoju belaidžio vietinio tinklo diegimo etapu saugiu tapatumo nustatymo ir stebėsenos sprendimu bus reikalaujama, kad naudotojai kaip nors nurodytų savo tapatybę (pvz., naudodami telefono numerį)? Kaip naudotojas bus susietas su įrenginiu arba MAC adresu?

Antruoju etapu veiks ES lygmens bendra registravimo ir tapatumo nustatymo sistema, kuria bus suderintas naudotojų prisijungimo metodas ir sudarytos sąlygos jiems lengvai naudotis skaitmeninėmis paslaugomis. Šiuo metu neturime daugiau informacijos, kaip tai bus įgyvendinta techniškai, nes sistema bus nupirkta vėliau šiais metais.

10. KITA

10.1. Kas yra „WiFi4EU“ bendruomenė? Kaip galime joje dalyvauti?

„WiFi4EU“ bendruomenė yra sąveikusis forumas, kuris yra suinteresuotųjų šalių (t. y. savivaldybių ir belaidžio vietinio tinklo diegimo bendrovių) tiesioginis ryšio punktas, skirtas informacijos apie iniciatyvą „WiFi4EU“ mainams.

Tinklaraščiais, moderuojamomis diskusijomis ir žinių bei informacijos mainais bendruomenė siekia puoselėti dialogą ir leisti dalyviams tarpusavyje dalytis geriausia praktika ir patirtimi, taip pat išplėsti bendrą su „WiFi4EU“ susijusio bendravimo sritį.

Nuoširdžiai raginame prisijungti prie bendruomenės ir joje dalyvauti https://ec.europa.eu/futurium/en/wifi4eu.

10.2. Koks bus „Brexit“ poveikis JK paraiškų teikėjams?

Atkreipkite dėmesį į tai, kad visų kvietimo teikti paraiškas tekste nurodytų tinkamumo kriterijų būtina laikytis pasibaigus paraiškos pateikimo terminui, t. y. vykstant vertinimo, atrankos ir sutarčių skyrimo procedūroms, taip pat per visą dotacijos teikimo laikotarpį. Jeigu per dotacijos laikotarpį Jungtinė Karalystė išstos iš ES ir su ES nesudarys susitarimo, kuriuo būtų užtikrinama, kad paraiškos teikėjai iš JK toliau atitiktų reikalavimus, pasikeitusi savivaldybės teisinė padėtis reikš, kad toliau nebeatitiksite reikalavimų pasinaudoti „WiFi4EU“ čekio lėšomis. Be to, JK savivaldybės, kurios jau bus gavusios čekį iki 2019 m. kovo 29 d., nebegaus ES finansavimo (išskyrus tuos atvejus, kai iki tos datos bus įdiegusios „WiFi4EU“ tinklą ir pagal galimybes toliau dalyvaus) arba turės pasitraukti iš projekto pagal dotacijos susitarimo II straipsnio 16.3.1 punkto a papunktį (paramos gavėjo teisinės padėties pasikeitimas).

#Wifi4EU on Twitter