Atpakaļ uz WiFi4EU sākumlapu
WiFi4EU – Jautājumi un atbildes

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1. Kāds ir WiFi4EU iniciatīvas vispārējais mērķis?

WiFi4EU iniciatīvas mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem un viesiem augstas kvalitātes interneta pieejamību visā ES, izmantojot bezmaksas Wi-Fi tīklājus sabiedriskās vietās, piemēram, parkos, skvēros, pārvaldes iestādēs, bibliotēkās un veselības centros. Iniciatīvas laikā Eiropas Komisijas finansēti vaučeri tiks piešķirti, lai palīdzētu pašvaldībām uzstādīt Wi-Fi tīklājus šajos sabiedriskās dzīves centros, izmantojot Wi-Fi uzstādītāju pakalpojumus.

1.2. Kas var piedalīties WiFi4EU iniciatīvā?

WiFi4EU iniciatīvā var piedalīties publiskā sektora struktūras no ES dalībvalstīm un tām EEZ valstīm, kas iesaistījušās šajā iniciatīvā, proti, Norvēģijas un Islandes. Gan pirmajā, gan šajā uzaicinājumā iesniegt pieteikumus var piedalīties tikai pašvaldības (vai līdzvērtīgas vietējās pārvaldes iestādes) vai pašvaldību apvienības. Dalībvalstis ir vienojušās par īpašu sarakstu, kurā uzskaitītas struktūras, kas ir tiesīgas iesniegt pieteikumu, un tas ir pieejams šeit: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-municipalities?lang=en.

Katra pašvaldība var saņemt tikai vienu vaučeru visā WiFi4EU iniciatīvas norises laikā. Tāpēc pašvaldības, kurām ir piešķirts vaučers vienā uzaicinājumā, nav tiesīgas iesniegt pieteikumus turpmākajos uzaicinājumos, bet pašvaldības, kuras vēl nav saņēmušas vaučeru, var mēģināt atkārtoti iesniegt pieteikumu turpmākajos uzaicinājumos.

1.3. Kāda ir WiFi4EU vaučera summa?

Katra piešķiramā vaučera summa ir 15 000 EUR.

2. REĢISTRĀCIJA

2.1. Kuras pašvaldības un pašvaldību apvienības drīkst reģistrēties? Kā un kad mēs varam reģistrēties?

Lai pieteiktos WiFi4EU iniciatīvai, visām iepriekš minētajā sarakstā iekļautajām pašvaldībām (vai pašvaldību apvienībām) (sk. 1.2. jautājumu) vispirms ir jāaizpilda reģistrācijas veidlapa WiFi4EU portālā (https://www.wifi4eu.eu/#/home). Reģistrāciju var veikt jebkurā laikā un jebkurā ES dalībvalsts valodā.

Ņemiet vērā, ka, lai reģistrētos, jāizmanto pašvaldības EU Login konts (sīkāku informāciju par EU Login konta izveidi skatīt šeit: http://europa.eu/!Uv63Cx).

Lai sāktu reģistrāciju, dodieties uz WiFi4EU portāla mājaslapu. Pēc tam nolaižamajā sarakstā izvēlieties savu pašvaldību. Sniedziet pieprasīto informāciju par pašvaldību (tostarp valsti, reģistrējamās organizācijas veidu (pašvaldība vai apvienība) un adresi).

Lūdzu, norādiet informāciju saziņai ar mēru / pašvaldības vadītāju / juridisko pārstāvi, t. i., personu, kura ir tiesīga parakstīt dotācijas nolīgumu. Uzmanību! Mēs iesakām dotācijas nolīgumu parakstīt TIKAI pašvaldības vadītājam / mēram, nevis juridiskam pašvaldības pārstāvim. Ja mērs / pašvaldības vadītājs tomēr vēlas izvirzīt citu personu, kas parakstīs dotācijas nolīgumu (t. i., “pilnvaroto personu”), reģistrējoties jānorāda arī šīs “pilnvarotās personas” kontaktinformācija.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka piekļuve portālam vienmēr ir saistīta ar konkrētu personu (arī ar šīs personas e-pasta adresi), kura reģistrēšanās laikā izveidojusi EU Login kontu un kura tādējādi portālā ir norādīta kā “kontaktpersona”. Tāpēc, lai atvieglotu dotācijas nolīguma parakstīšanu, mēs stingri iesakām, lai “pilnvarotā persona”, ja vēlaties tādu iecelt, būtu tā pati, kas “kontaktpersona” (tostarp norādītā e-pasta adrese).

Pašvaldību apvienības” var reģistrēt vairākas pašvaldības, lai vienkāršotu šo reģistrāciju pārvaldību. Tomēr katrai apvienībai tiks prasīts par katru reģistrējamo pašvaldību tiešsaistē iesniegt atsevišķu galīgo pieteikumu. Ņemiet vērā, ka pašvaldību apvienības nav tiesīgas saņemt vaučeru; katru vaučeru piešķir vienai atsevišķai pašvaldībai, kas pieteikusies vaučera saņemšanai.

Visos gadījumos tiks publiskots tikai reģistrētās pašvaldības nosaukums (sk. 8. jautājumu par datu aizsardzību).

Veicot reģistrāciju (vai iesniedzot pieteikumu) pašvaldībām nav jāpievieno ierīkojamā Wi-Fi tīkla tehniskais apraksts vai dokumentācija. Nav nepieciešami arī projekta izmaksu iepriekšēji novērtējumi (piemēram, Wi-Fi uzstādītāju aplēses).

2.2. Mēs esam Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums. Kā un kad mēs varam reģistrēties?

Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumi tiek aicināti piedalīties WiFi4EU iniciatīvā. WiFi4EU portālā ir pieejams reģistrēto Wi-Fi uzstādītāju saraksts. Pašvaldības var iepazīties ar šo sarakstu, ja tās ir saņēmušas vaučeru un meklē Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumus savā teritorijā, kuri varētu sniegt attiecīgos pakalpojumus.

Lai sāktu reģistrāciju, dodieties uz WiFi4EU portāla mājaslapu. Norādiet informāciju par darbības valsti(-īm) un reģionu(-iem), kā arī informāciju par uzņēmuma kontaktpersonu un bankas rekvizītus.

Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumi var reģistrēties WiFi4EU portālā jebkurā laikā. Tomēr, lai pēc projekta pabeigšanas varētu iesniegt pieprasīto informāciju par tīkla ierīkošanu, tiem jābūt reģistrētiem portālā, ja izraudzītā pašvaldība ir noslēgusi ar tiem līgumu par WiFi4EU tīkla ierīkošanu. 

2.3. Kā es varu rediģēt / atjaunināt savas pašvaldības reģistrācijas datus portālā?

Pašvaldības var katrā laikā mainīt gandrīz visus savus portālā ievadītos datus, izņemot tos, kas ievadīti īsajā starplaikā, kad uzaicinājums ir publicēts, bet nav noslēdzies, savukārt pašvaldības, kam piešķirts vaučers, – laikā, kamēr dotācijas nolīgumu nav parakstījušas abas puses.  Šāda informācijas rediģēšana var ietvert, piemēram, mēra / pašvaldības vadītāja / juridiskā pārstāvja vārda un uzvārda un/vai e-pasta adreses atjaunināšanu, ko veic pēc pašvaldības vēlēšanām vai iekšējām izmaiņām organizācijā, vai kontaktpersonas vārda un uzvārda un/vai adreses, apliecinošo dokumentu nomainīšanu u. tml. Vienīgie dati, ko nevar rediģēt, ir tās personas e-pasta adrese, kas sākotnēji reģistrējusi pašvaldību portālā, jo šī adrese ir piesaistīta kontaktpersonas EU Login kontam. Taču šīs personas e-pasta adreses atjaunināšanu/nomainīšanu var pieprasīt, tiešsaistē nosūtot īpaši šim nolūkam paredzētu veidlapu, kas pieejama visās ES oficiālajās valodās: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EU_NEW_Change_Request_form.

Ievērojiet norādījumus un ierakstiet attiecīgās izmaiņas / informāciju veidlapā, kas attiecas uz pašvaldību. Pēc jūsu pieprasījuma un pēc dokumentu pārbaudes Komisija veiks nepieciešamās izmaiņas.

3. PIETEIKŠANĀS

3.1. Mēs esam pašvaldība. Kā un kad mēs varam iesniegt pieteikumu?

Lai atsauktos uz WiFi4EU uzaicinājumu iesniegt pieteikumu, pašvaldībām vispirms ir jāreģistrējas WiFi4EU portālā, izmantojot derīgu EU Login kontu. To var izdarīt jebkurā laikā, aizpildot reģistrācijas veidlapu un augšupielādējot pieprasītos apliecinošos dokumentus (sk. 3.2. jautājumu).

Pēc uzaicinājuma izsludināšanas pašvaldības savu pieteikumu varēs iesniegt, portāla lapā “Mans pieteikums” noklikšķinot uz pogas “Pieteikties vaučeram”.

3.2. Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai iesniegtu pieteikumu?

Lai iesniegtu pieteikumu, pašvaldībām vispirms jāpabeidz reģistrācija, augšupielādējot WiFi4EU portālā šādus divus pieprasītos apliecinošos dokumentus:

1. aizpildīta piekrišanas apliecinājuma veidlapa, iekļaujot juridiskā pārstāvja / mēra / pašvaldības vadītāja pases vai personas apliecības kopiju;

2. Izvirzīšanas akta vai dokumenta kopija, kas apliecina, ka juridiskais pārstāvis (mērs / pašvaldības vadītājs) juridiski pārstāv pašvaldību.

Ja juridiskais pārstāvis vēlas pilnvarot personu parakstīt dotācijas nolīgumu viņa / viņas vārdā, tad ne vēlāk kā pirms dotācijas nolīguma parakstīšanas jāiesniedz arī šādi divi papildu dokumenti:

- pilnvarotās personas veidlapa, ko parakstījis gan juridiskais pārstāvis (t. i., mērs / pašvaldības vadītājs), gan pilnvarotā persona, kas parakstīs dotācijas nolīgumu;

- pilnvarotās personas pases / personas apliecības kopija.

Piekrišanas apliecinājuma veidlapa un pilnvarotās personas veidlapa ir pieejama visās dalībvalstu valodās WiFi4EU portāla lapā “Mana reģistrācija”.

Visi apliecinošie dokumenti jāiesniedz WiFi4EU portāla lapā “Mana reģistrācija”, katru dokumentu augšupielādējot kā atsevišķu datni atbilstīgā formātā (.pdf, .png vai .jpg).

3.3. Vai ir iespējams jau tagad sākt darbu pie Wi-Fi tīkla un pēc tam izmantot vaučeru, tādu saņemot?

Saskaņā ar ES Finanšu regulu (sk. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1046) dotāciju nedrīkst piešķirt ar atpakaļejošu spēku par jau pabeigtiem pasākumiem. Citiem vārdiem sakot, instalācija, kas ir pilnībā pabeigta un nodota ekspluatācijā pirms dotācijas nolīguma parakstīšanas, nav tiesīga saņemt vaučeru.

4. IZVĒLE UN PIEŠĶIRŠANA

4.1. Kā tiks izvēlēti vaučera saņēmēji?

Pašvaldības tiks izvēlētas rindas kārtībā, pamatojoties uz pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, t. i., laiku, kad tās nospiedušas pieteikšanās pogu portālā (NEVIS reģistrācijas iesniegšanas datumu un laiku). Uzaicinājumā 2019-1 katrai valstij tiks piešķirti vismaz 15 vaučeri. Katrai valstij piešķirto vaučeru skaitam nevajadzētu pārsniegt 15 % no uzaicinājuma budžeta. Sīkāku informāciju skatīt uzaicinājuma teksta 7. iedaļā.

4.2. Nevaru parakstīt dotācijas nolīgumu. Kas man jādara?

Izņēmuma gadījumos dotācijas nolīguma parakstīšana var tikt bloķēta dēļ tā, kā tika veikta reģistrācija portālā.

Piemēram, ja mēra / pašvaldības vadītāja / juridiskā pārstāvja e-pasta adrese ir tāda pati kā kontaktpersonas e-pasta adrese, dotācijas nolīguma parakstīšana var nebūt iespējama. Lai to labotu, visvienkāršāk pašvaldībai ir nomainīt mēra e-pasta adresi (sk. 2.3. jautājumu).  Cits variants – pašvaldība var pilnvarot kontaktpersonu parakstīt dotācijas nolīgumu.

Ja jums ir konkrēti IT/tehniska rakstura jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Palīdzības dienestu, izskaidrojot savu problēmu un pievienojot attiecīgos ekrānuzņēmumus.

4.3. Kā tiek izmantots rezerves saraksts?

Ja konkrētā uzaicinājuma vaučeriem tiek piešķirts papildu finansējums un saistībā ar šo uzaicinājumu pašvaldība ir iekļauta joprojām derīgā rezerves sarakstā, konkrētajai pašvaldībai tomēr var piedāvāt parakstīt dotācijas nolīgumu.

Praksē tas nozīmē, ka gadījumā, kad no galvenā saraksta tiek izslēgts kāds pieteikuma iesniedzējs, tiek izvēlēts cits pieteikuma iesniedzējs no rezerves saraksta gan rindas kārtībā, gan pēc ģeogrāfiskā līdzsvara principa, kā norādīts uzaicinājuma atlases kritēriju izklāstā (7. iedaļa).

Ja tam būs atvēlēts budžets un būs iespēja parakstīt dotācijas nolīgumu, visi rezerves sarakstā iekļautie pieteikumu iesniedzēji tiks informēti pa e-pastu ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.

Ņemiet vērā, ka pieteikumu iesniedzēji, kuri iekļauti konkrētā uzaicinājuma rezerves sarakstā, bet nav saņēmuši vaučeru, ir tiesīgi piedalīties nākamajā(-os) uzaicinājumā(-os).

5. ĪSTENOŠANA UN DARBĪBA

(piezīmi par īpašiem tehniskiem jautājumiem skatīt arī 9. iedaļā)

5.1. Mūsu pašvaldība ir saņēmusi vaučeru, un dotācijas nolīgumu ir parakstījusi gan mūsu pašvaldība, gan Eiropas Komisija (INEA). Ko darīt tālāk?

Pašvaldībai jānodrošina, lai ierīkošana tiktu pilnībā pabeigta un ierīkotais tīkls sāktu darboties 18 mēnešu laikā pēc dotācijas nolīguma parakstīšanas.

Vispirms pašvaldībai jāizvēlas Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums, kas veiks darbus (ņemiet vērā, ka izvēlētajam Wi-Fi uzstādītājam arī ir jāreģistrējas portālā; sk. 2.2. jautājumu). 

Katra pašvaldība var slēgt līgumu par bezvadu iekārtu uzstādīšanu ar pašas izraudzītu Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumu. Ievērojiet, ka Komisija / INEA neiejauksies pašvaldību un to attiecīgo Wi-Fi uzstādītāju līgumattiecībās.

Pašvaldības izraudzīsies sabiedriskās dzīves centrus, kuros ierīkot WiFi4EU tīklājus. Wi-Fi tīklāji jāierīko vietās, kur vēl nav līdzīga bezmaksas bezvadu interneta piedāvājuma.

Pašvaldības ir atbildīgas par interneta abonementa finansējumu un aprīkojuma uzturēšanu, lai vismaz trīs (3) gadus pēc tīkla ierīkošanas bez maksas piedāvātu augstas kvalitātes bezvadu internetu iedzīvotājiem un viesiem.

Pašvaldībām arī jāgādā, lai WiFi4EU vizuālā identitāte būtu skaidri pamanāma sabiedriskās vietās, kurās tiek piedāvāts WiFi4EU interneta pieslēgums. Sīkāka informācija par vizuālās identitātes noteikumiem, kā arī WiFi4EU emblēma / logotips ir pieejams INEA WiFi4EU tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

Sīkāku informāciju par iniciatīvas īpašajām tehniskajām prasībām skatīt uzaicinājuma teksta 6.2. iedaļā.

5.2. Kādas izmaksas sedz vaučers?

WiFi4EU vaučers tiek piešķirts kā vienreizējs maksājums, kas paredzēts, lai segtu tikai tādas Wi-Fi tīklāju iekārtu un uzstādīšanas izmaksas, kuras atbilst prasībām, kas noteiktas uzaicinājuma tekstā un ar izvēlētajām pašvaldībām parakstītā dotācijas nolīguma I pielikumā.

Iekārtas ietver tos elementus, kas nepieciešami WiFi4EU tīkla izvietošanai, piemēram, elektroapgādes ierīces (piemēram, barošanas avots Ethernet (PoE), adapteris, strāvas adapteris, PoE komutators) vai iekārtas interneta savienojuma izveidošanai (piemēram, maršrutētāji, mikroviļņu saites, komutatori, ugunsmūri). Tomēr vaučera galvenajam mērķim jābūt piekļuves punktiem, ievērojot pieprasīto minimālo uzstādāmo piekļuves punktu skaitu (sk. arī 9.2. jautājumu).

Pašvaldība būs atbildīga par savienojamības (interneta abonementu) un iekārtu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksām vismaz trīs (3) gadus.

Sīkāku informāciju par maksājumiem skatīt arī 6. iedaļā.

5.3. Kādas izmaksas nesedz vaučers?

Vaučers nav izmantojams attiecībā uz iekārtām, kas paredzētas, lai paplašinātu tīklu, no citas vietas nodrošinot atvilces maršrutēšanas savienojamību ar WiFi4EU atrašanās vietu (piemēram, mikroviļņu saites). Tāpat maršrutētājs, lai pieslēgtos internetam, parasti ir daļa no interneta pieslēguma, un pašvaldība trīs gadus ir atbildīga par tā uzturēšanu un apkopi. Tāpēc vaučers neietver arī to. Atvilces maršrutēšanas savienojumam jābūt pieejamam WiFi4EU tīkla izvietošanas vietā, vai arī tam jābūt izvietotam ar citiem līdzekļiem.

5.4. Vai projekts var būt plašāks nekā tam paredzētais vaučera finansējums? Vai var savienot vairākus vietējās sabiedriskās dzīves centrus?

Pašvaldības var izmantot WiFi4EU vaučeru, lai daļēji finansētu lielākas vērtības projektu; tāpēc tīklāja aprīkojuma un ierīkošanas izmaksas, kas pārsniedz vaučera vērtību, sedz saskaņā ar līgumu starp Wi-Fi nodrošinātāju un pašvaldību.

Piemēram, vairākus vietējās sabiedriskās dzīves centrus ir iespējams savienot vienā tīklā (viena caurlaides lapa) vai vairākos tīklos (dažādas caurlaides lapas). Tomēr, ja iekārtu un uzstādīšanas izmaksas pārsniedz vaučera vērtību, atlikušās izmaksas būs jāsedz pašvaldībām vai citiem valsts / reģiona finansējuma avotiem.

5.5. Vai esošie publiskie Wi-Fi tīkli varēs iesaistīties WiFi4EU iniciatīvā?

Jau ierīkotie publiskie Wi-Fi tīkli varēs iesaistīties WiFi4EU iniciatīvā, ja tiks ievēroti nosacījumi un dotācijas nolīguma I pielikumā aprakstītās tehniskās specifikācijas, kuru nolūks ir panākt, ka netiek mainīti WiFi4EU galvenie aspekti, piemēram, tas, ka piekļuvei jābūt bez maksas un bez diskriminējošiem nosacījumiem un jāievēro dažas prasības par pazīšanas zīmēm.

Esošie tīkli varēs iesaistīties WiFi4EU iniciatīvā arī tad, ja neizmantos vaučerus. Patlaban tiek meklēti piemēroti risinājumi dažādām situācijām, kuras varētu rasties.

5.6. Cik lielam jābūt WiFi4EU tīkla ātrumam?

Wi-Fi tīklam jāspēj nodrošināt lietotājiem augstas kvalitātes interneta pakalpojumu. Pašvaldībām jāabonē tāds plašai sabiedrībai pieejamais piedāvājums, kam attiecīgajā teritorijā ir vislielākais ātrums, un piedāvātajam lejupielādes ātrumam jābūt vismaz 30 Mb/s. Atvilces maršrutēšanas tīkla ātrumam arī jābūt vismaz līdzvērtīgam savienojumam, ko pašvaldības izmanto savām iekšējām vajadzībām. Sīkāku informāciju par WiFi4EU iniciatīvas tehniskajām prasībām skatīt uzaicinājuma teksta 6.2. iedaļā un dotācijas nolīgumā (jo īpaši tā I pielikumā).

5.7. Kas notiek, ja nevar garantēt 30 Mb/s lejupielādes ātrumu?

Saskaņā ar dotācijas nolīguma I pielikumu / I.3. pantu pašvaldība abonē masveida tirgus interneta pieslēguma piedāvājumu, kas ir līdzvērtīgs tās teritorijā pieejamajam lielākajam ātrumam, un nodrošina, ka šis atvilces ātruma rādītājs ir vismaz līdzvērtīgs tam (ja tāds ir), ko pašvaldība izmanto savām iekšējām savienojamības vajadzībām, un jebkurā gadījumā nodrošina vismaz 30 Mb/s lejupielādi. Tāpēc šī prasība attiecas uz atvilces interneta savienojumu, nevis uz vienu lietotāju. Atvilces maršrutēšanas savienojumam, kas sasniedz 30 Mb/s, jābūt sasniedzamam ne vēlāk kā 18 mēnešu laikā pēc dotācijas nolīguma parakstīšanas. Īslaicīgi ātruma samazinājumi neparedzētu apstākļu dēļ ir pieņemami, bet tie tiks sistemātiski uzraudzīti un ziņoti. Ātruma samazināšanās nedrīkst notikt samazināta atvilces ātruma dēļ. Mērķis ir nodrošināt ne tikai bezmaksas, bet arī ātru un efektīvu  Wi-Fi savienojumu.

5.8. Kas ir piekļūšana par brīvu?

Regulas (ES) 217/1953 4. apsvērums (sk. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj) nosaka, ka WiFi4EU tīklāju pakalpojumiem pirmos trīs (3) darbības gadus jābūt par brīvu, t. i., “bez attiecīgas atlīdzības, neizmantojot ne tiešu samaksu, ne citus atlīdzināšanas veidus, kā komercreklāmas vai personas datu sniegšanu komerciāliem nolūkiem”.

Jebkura reklāma caurlaides lapā (t. i., pašvaldības tīmekļa lapa, kas tiek rādīta jauniem lietotājiem), kas ir pašvaldības ieņēmumu avots, vai prasība galalietotājiem pirkt jebkuru produktu vai pakalpojumu, lai piekļūtu tīklam, nebūtu uzskatāma par “bezmaksas pakalpojumu” šīs regulas nozīmē.

5.9. Cik ilgi WiFi4EU vaučers ir derīgs?

WiFi4EU vaučers ir derīgs 18 mēnešus, sākot no dotācijas nolīguma parakstīšanas brīža, kas nozīmē, ka pēc dotācijas nolīguma abpusējas parakstīšanas izvēlētajām pašvaldībām ir 18 mēneši laika, lai ierīkotu WiFi4EU tīklu.  Pēc šī perioda vaučera derīguma termiņš beigsies un Wi-Fi uzstādītāji vairs nevarēs to izpirkt.

5.10. Vai WiFi4EU tīkliem ir jāpiemēro drošības elementi?

Daži drošības elementi tiks noteikti iekārtu tehniskajās specifikācijās un sīki izklāstīti dotācijas nolīgumā, jo īpaši I pielikumā. Pašvaldības būs atbildīgas par katra WiFi4EU tīkla pārvaldību vietējā līmenī un attiecīgi definēs drošības iestatījumus saskaņā ar ES un valsts tiesību aktiem.

Sākotnējā posmā brīvi pieejamo WiFi4EU tīklāju dati nebūs jāšifrē. Tomēr tiek paredzēts, ka otrajā posmā (no 2019. gada) tiks izveidota vienota autentifikācijas platforma, kurā būs ieviesti papildu drošības elementi galalietotāju savienojumiem un kura arī sekmēs netraucētu viesabonēšanas izmantošanu starp WiFi4EU tīklājiem dažādās zonās.

6. MAKSĀJUMS

6.1. Kā izpirkt vaučeru, t. i., kādas darbības jāveic, lai norēķinātos ar Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumu?

Lai Wi-Fi uzstādītājs varētu no Eiropas Komisijas izpirkt vaučeru 15 000 EUR apmērā, tam jābūt: 

 1. reģistrētam WiFi4EU portālā;
 2. pašvaldības izraudzītam kā šo pakalpojumu sniedzējam portālā;
 3. iesniegtai bankas konta informācijai, ko Komisija ir apstiprinājusi WiFi4EU portālā;
 4. iesniegtam ierīkošanas ziņojumam (saskaņā ar dotācijas līguma 4. pantu), kas pēc tam WiFi4EU portālā jāapstiprina gan pašvaldībai, gan Komisijai.

6.2. Vai vaučers sedz pievienotās vērtības nodokli (PVN)?

Vaučers tiek piešķirts kā vienreizējs maksājums, kas paredzēts iekārtu un to uzstādīšanas pilnu izmaksu segšanai. PVN ir attiecināmās izmaksas, ja vien vaučera segtās izmaksas nepārsniedz 15 000 eiro.

Kā aprakstīts zemāk 6.3. jautājumā, izmaksas, kas pārsniedz 15 000 eiro no vaučera vērtības (neatkarīgi no tā, vai PVN ir iekļauts), pašvaldībām būs jāsedz pašām.

6.3. Kas notiek, ja uzstādīšanas izmaksas pārsniedz 15  000 eiro?

Saskaņā ar WiFi4EU-2019-1 uzaicinājuma teksta 4. punktu katra vaučera summa, kas tiks piešķirta vienreizēja maksājuma veidā, ir 15 000 eiro. Vaučers nevar segt nevienu summu, kas ir par to lielāka.

6.4. Vai pašvaldība var tīkla izveidi uzdot vairākām trešām personām un šim nolūkam pieprasīt vaučera sadalīšanu vairākiem Wi-Fi uzstādītājiem?

WiFi4EU vaučeri attiecas tikai uz Wi-Fi piekļuves punkta iekārtu iegādi un uzstādīšanu. Vaučera summu var izmaksāt tikai vienam Wi-Fi uzstādītājam, ko šim mērķim portālā izvēlējusies pašvaldība.  Ņemiet vērā, ka izvēlētais Wi-Fi uzstādītājs var izmantot ārpakalpojumus vai deleģēt daļu uzdevumu citiem uzņēmumiem. Šajā gadījumā pašvaldības pienākums ir to pārvaldīt, paturot prātā, ka maksājums tiks veikts tikai sākotnēji izvēlētajam uzstādītājam.

6.5. Kā notiek Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmuma bankas konta validēšana?

Pēc tam, kad pašvaldība izraudzījusies Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumu, tam:

 1. (WiFi4EU portāla lapā “Mana reģistrācija” sadaļā “Bankas konts”, sk. arī 6.6. jautājumu) jānorāda informācija par bankas kontu, kurā tas vēlētos saņemt maksājumu, un
 2. jāpievieno attiecīgi apliecinošie dokumenti.

Pēc informācijas ievadīšanas gan bankas informāciju, gan apliecinošos dokumentus validē vairākās Komisijas dienestu veiktās pārbaudēs. Pēc tam, tiklīdz visas pārbaudes būs apmierinoši noslēgušās, Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumam pa e-pastu tiks paziņots, ka validācija ir sekmīgi pabeigta. Ja validācijas procesa pabeigšanai būs vajadzīga papildu informācija, tas pa e-pastu attiecīgi tiks paziņots Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumam. Šī procesa norisei Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums var arī sekot līdzi portāla lapā “Mana reģistrācija”.

6.6. Kāda informācija būtu jāsniedz par bankas kontu WiFi4EU portālā, un kādi dati būtu jāievada?

WiFi4EU portāla lapā “Mana reģistrācija” sadaļā “Bankas konts” jāievada šādi dati.

 • Konta nosaukums: vārds/nosaukums, uz kuru bankas konts ticis atvērts. Tas var sakrist ar konta turētāja vārdu/nosaukumu, taču ne obligāti (piemēram, ja tas ir kopīgs konts, īpašam nolūkam izveidots konts). Konta nosaukums, kas parasti norādīts bankas izrakstā vai citā bankas dokumentā, ir nosaukums, kas jāievada portālā.
 • IBAN: IBAN jeb starptautiskais bankas konta numurs (saīsinājums no angļu International Bank Account Number) ir starptautiskam standartam atbilstoši veidots konta numurs, kuru izmantojot, bankas var veikt pārrobežu darījumus dažādu valstu starpā.
 • Bankas nosaukums: tās saņēmējas bankas nosaukums, kurā konta turētājam ir bankas konts.
 • BIC/SWIFT kods: BIC jeb uzņēmuma identifikācijas kodu (saīsinājums no angļu Business Identifier Code) Vispasaules starpbanku finanšu telekomunikāciju sabiedrība (SWIFT) (par maksu) piešķir bankām.
 • Valsts: Valsts, kurā atrodas bankas konts.

WiFi4EU portāla lapā “Mana reģistrācija” sadaļā “Dati par konta turētāju” jāievada šādi dati:

 • iela – mājas numurs – pilsēta – valsts: tā ir konta turētāja adrese, kas deklarēta bankai.

6.7. Kādā kārtībā Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums var saņemt maksājumu?

Lai Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums varētu saņemt maksājumu, vispirms jābūt validētai portālā norādītajai bankas informācijai (sk. 6.5. jautājumu). Tiklīdz informācija ir validēta:

 1. Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums WiFi4EU portālā nosūta pašvaldībai uzstādīšanas ziņojumu validēšanai.
 2. Pašvaldība portālā validē uzstādīšanas ziņojumu, apstiprinot, ka katrs norādītais piekļuves punkts tiešām ir izveidots un izvietots saskaņā ar norādītajām GPS koordinātām.
 3. Pēc tam, kad pašvaldība validējusi uzstādīšanas ziņojumu, INEA 60 dienu laikā:

a) nodrošina, ka Wi-Fi uzstādīšana notiek atbilstoši dotācijas nolīguma 4.2. pantam (proti, lai būtu izveidots funkcionējošs tīkls, redzams WiFi4EU logotips u. tml.);

b) apstiprina uzstādīšanas ziņojumu un

c) veic maksājumu.

Ja dotācijas nolīguma 4. panta 2. punkts nav izpildīts, gan INEA uzstādīšanas ziņojuma apstiprināšana, gan tai sekojošais maksājums tiek apturēts līdz brīdim, kad tiek nodrošināta atbilstība. Ņemiet vērā arī to, ka svarīgi nodrošināt pareizu fragmenta uzstādīšanu, jo pretējā gadījumā maksājums nevar tikt veikts.

7. WIFI4EU PORTĀLS

7.1. Nevaru ieiet WiFi4EU portālā. Kas man jādara?

Ja personai vairs nav piekļuves WiFi4EU portālam (t. i., nav piekļuves sākotnējā reģistrācijā izmantotā EU Login lietotājvārda un paroles), pašvaldībām jāaizpilda īpaša tiešsaistes veidlapa, lai atjauninātu šo informāciju, ar kuru var piekļūt portālam. Veidlapa ir pieejama visās ES valodās: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EU_NEW_Change_Request_form.

Ievērojiet norādījumus un ierakstiet attiecīgās izmaiņas / informāciju veidlapā, kas attiecas uz pašvaldību. Sk. arī 2.3. jautājumu.

Ja jums ir konkrēti IT/tehniska rakstura jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Palīdzības dienestu, izskaidrojot savu problēmu.

8. DATU AIZSARDZĪBA

8.1. Kā tiek aizsargāti mani personas dati?

WiFi4EU portāls saskaņā ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem (jo īpaši Regulu (EK) Nr. 45/2001) vāc tikai tos personas datus, kas nepieciešami dalībai WiFi4EU iniciatīvā un tās pārvaldībai, ko veic Eiropas Komisija (vai INEA). Dati netiks saglabāti, ja vien tas nav nepieciešams kontroles un revīzijas nolūkiem. 

Ar daļu no šiem datiem Eiropas Komisija (vai INEA), ievērojot principu “vajadzība pēc informācijas”, drīkst arī dalīties ar citām ES iestādēm un struktūrām, kā arī dalībvalstīm (tostarp reģionālajām vai vietējām iestādēm) un dienestiem, kuri saskaņā ar ES tiesību normām atbild par kontroli vai pārbaudēm (Eiropas Revīzijas palāta, OLAF, Ombuds u.c.).

Sīkāku informāciju skatīt WiFi4EU paziņojumā par privātumu, kas pieejams WiFi4EU portāla mājaslapā.

Ievērojiet, ka WiFi4EU tīklā: pirmajā posmā par lietotāju reģistrāciju un autentifikāciju, un tātad arī par jebkādu iespējamu personas datu vākšanu un apstrādi, atbildēs katra pašvaldība un tās nolīgtais interneta pakalpojumu sniedzējs. Šajā posmā būs jānodrošina katra WiFi4EU tīklāja atbilstība paziņojumam par privātumu un piemērojamajiem valsts un ES tiesību aktiem, jo sevišķi Regulai (EK) Nr. 45/2001.

Otrajā posmā (varbūtēji no 2019. gada) būs izveidota vienota autentifikācijas platforma, kas lietotājiem dos iespēju reģistrēties tikai vienreiz un pēc tam izmantot visus WiFi4EU tīklājus bez nepieciešamības atkārtoti ievadīt lietotājvārdu un paroli.

9. TEHNISKIE JAUTĀJUMI

9.1. Kas ir “domēna nosaukums” saskaņā ar dotācijas nolīguma 4.1. panta definīciju?

Domēna nosaukums ir WiFi4EU tīkla (URL) caurlaides lapas tīmekļa adrese. Ņemiet vērā, ka tas attiecas uz tīmekļa vietni, kurā atrodas caurlaides lapa, nevis uz tīmekļa vietni, kurā lietotājs tiks novirzīts uzreiz pēc ieiešanas. To izvēlas pašvaldība.

9.2. Piekļuves punkti

9.2.1 Kādas ir WiFi4EU piekļuves punktu tehniskās prasības?

Iekārtu tehniskās specifikācijas ir sīki aprakstītas uzaicinājuma teksta 6.2.2. iedaļā, kā arī pašvaldību un Komisijas parakstītā dotācijas nolīguma I pielikuma I.2. pantā.

Pašvaldība nodrošina, ka katrs piekļuves punkts:

 • atbalsta divjoslu (2,4–5 Ghz) savienojuma vienlaicīgu izmantošanu;
 • veidots tā, ka tā atbalsta cikls ir ilgāks par pieciem gadiem;
 • veidots tā, ka tā vidējais starpatteiču laiks (MTBF) ir vismaz pieci gadi;
 • veidots tā, ka tam ir speciāls un centralizēts vienots pārvaldības punkts, kas aptver katra WiFi4EU tīkla visus piekļuves punktus;
 • atbalsta IEEE 802.1x;
 • ir saderīgs ar IEEE 802.11ac Wave I;
 • atbalsta IEEE 802.11r;
 • atbalsta IEEE 802.11k;
 • atbalsta IEEE 802.11v;
 •  nodrošina, ka bez darbības pasliktināšanās pakalpojumu vienlaicīgi var izmantot vismaz 50 lietotāju;
 • veidots tā, ka tam ir vismaz 2x2 daudzkanālu ievadizvade (MIMO);
 • ir saderīgs ar tīklāju 2.0 (“Passpoint Wi-Fi Alliance” sertifikācijas programma).

9.2.2.  Kāds ir minimālais uzstādāmo / iekštelpu vai āra piekļuves punktu skaits?

Minimālais piekļuves punktu skaits, kā norādīts arī uzaicinājuma teksta 6.2.2. iedaļā un dotācijas nolīguma 1. pielikuma I.2. pantā, ir šāds:

Minimālais āra piekļuves punktu skaits

Minimālais iekštelpu piekļuves punktu skaits

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

9.2.3. Vai var samazināt minimālo piekļuves punktu skaitu (un samazināt vaučera summu)?

Nē, nevar. Piekļuves punktu skaitu nosaka dotācijas nolīguma 1. pielikuma I.2. pants. Atkāpe no tā nav iespējama, jo shēma nav paredzēta daļējai finansēšanai vai nosacījumu daļējai izpildei. Tomēr piekļuves punkti var aptvert vairākas zonas pat tad, ja tie neatrodas viens otra tuvumā vai nav savstarpēji saistīti. Turklāt vienā atrašanās vietā var uzstādīt vairāk nekā vienu piekļuves punktu (piemēram, lai pastiprinātu Wi-Fi signāla uztveršanu).

9.2.4.  Vai minimālo piekļuves punktu skaitu var sadalīt starp dažādiem tīkliem?

Ja piekļuves punktiem ir dažādas atrašanās vietas (piemēram, galvenajā pilsētas laukumā un bibliotēkā) un tie visi ir savienoti ar vienu un to pašu caurlaides lapu, tas tiks uzskatīts par vienu WiFi4EU tīklu.

Ja piekļuves punktu skaits ir sadalīts un katra grupa ir savienota ar citu caurlaides lapu (ar nodomu izveidot dažādas caurlaides lapas, piemēram, vienu muzejam un vienu bibliotēkai), tie tiks uzskatīti par dažādiem WiFi4EU tīkliem.
Lūdzu, atcerieties, ka gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums izveidot dažādus tīklus / caurlaides lapas, caurlaides lapas ir arī jāuztur, kas savukārt varētu palielināt resursus un ekspluatācijas izmaksas.

9.2.5.  Vai katrā atrašanās vietā var būt vairāk par vienu piekļuves punktu?

Var. Dotācijas nolīgumā nav noteikti nekādi ierobežojumi attiecībā uz to, kā tiek izvietoti piekļuves punkti. To nolemj pašas pašvaldības, ņemot vērā, kā, viņuprāt, piekļuves punkti būs vislabāk izmantojami lietotājiem.

9.2.6.  Vai WiFi4EU vaučers sedz esošo piekļuves punktu modernizēšanu?

Jā, WiFi4EU vaučeru var izmantot, lai finansētu esošā publiskā Wi-Fi tīkla modernizāciju, ar nosacījumu, ka jauninājums padara tīklu atbilstošu uzaicinājuma tekstā norādītajiem nosacījumiem.

9.3. SSID

9.3.1. Kā jāiestata tīkls (SSID)?

WiFi4EU tīkla SSID jāpiešķir nosaukums saskaņā ar dotācijas nolīguma I pielikumu. WiFi4EU tīkla nosaukums attiecas uz nosaukumu, ko WiFi4EU tīklam (piemēram, dome) pašvaldība vēlas piešķirt izmantošanai saziņā ar INEA un kas to atšķirtu no citiem tīkliem.

9.3.2.  Vai var izmantot SSID, kas nav WiFi4EU?

Papildus standartam “WiFi4EU” SSID (balstoties uz atvērtu tīklu un caurlaides lapu) ir iespējams arī pārraidīt:

- vienu SSID pašvaldības iekšējai lietošanai, piemēram, ko varētu izmantot administrācijas darbinieki domē vai publiskajā bibliotēkā, vai viedam pilsētas projektam;

un/vai

- vienu SSID, lai nodrošinātu drošu autentifikācijas pakalpojumu WiFi4EU lietotājiem WiFi4EU ieviešanas pirmajā posmā (piemēram, “WiFi4EU – Secure”).

Jāņem vērā, ka WiFi4EU ieviešanas otrajā posmā tiks izveidots kopīgs drošs autentifikācijas pakalpojums, kas apkalpos visus WiFi4EU tīklus Eiropā (sk. arī 9.4. jautājumu). Tāpēc, ja vietējā SSID, kas nodrošina drošu autentifikācijas pakalpojumu, ir izveidota pirmajā posmā (kā iepriekš minētajā gadījumā), to var vai nu noņemt otrajā posmā, vai arī turpināt raidīt paralēli.

Jebkurā gadījumā nevienai papildu SSID pārraidei nevajadzētu ietekmēt plašai sabiedrībai piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Pašvaldībai arī pienācīgi jānošķir šāds SSID nosaukums no “WiFi4EU” atvērtā SSID.

Sīkāku informāciju skatīt dotācijas nolīguma I pielikumā/I.5. pantā.

9.3.3. Vai pašvaldības pienākums ir nodrošināt SSID apraidi ar atvērtu caurlaides lapu bez lietotāja identifikācijas?

WiFi4EU iniciatīvas mērķis ir nodrošināt pēc iespējas vienkāršāku piekļuvi bezmaksas Wi-Fi tīkliem sabiedriskās vietās. Tāpēc par visieteicamāko tiek uzskatīta visvienkāršākā piekļuves procedūra, kuras pamatā principā ir viens klikšķis uz pieslēgšanās pogas. Tomēr gadījumā, ja valsts tiesību akti liek pašvaldībai ieviest citas reģistrācijas un autentifikācijas procedūras, tās var īstenot, piemēram, pieprasot papildinformāciju par lietotāju. Ja šādu juridisku pienākumu nav, būtu jāīsteno procedūra, kas paredz pieslēgšanos ar vienu klikšķi.

9.4. Kas atbild par lietotāja autentifikāciju?

Iniciatīvas pirmajā posmā lietotāju autentifikācija, autorizācija un uzskaite ir pašvaldību kompetencē. Otrajā posmā ES līmenī būs pieejama vienota autentifikācijas sistēma, kurā pašvaldībām būs jāpārkonfigurē savi tīkli, lai izveidotu savienojumu ar to. Arī turpmāk lietotāju autorizācija un uzskaite būs pašvaldību kompetencē. Sīkāku informāciju par šiem diviem posmiem skatiet dotācijas nolīguma I pielikumā.

9.5. Vai ir nepieciešama “Passpoint” sertifikācija?

Kā norādīts dotācijas nolīguma I pielikumā, lai saņemtu WiFi4EU vaučeru, uzstādāmajām WiFi4EU iekārtām ir jāatbilst 2.0 tīklāja prasībai. “Passpoint” sertifikācijas programma ir nepieciešama, lai nodrošinātu iekārtu savietojamību ne tikai ar citiem ražotājiem, bet arī ar vienoto autentifikācijas pakalpojumu, ko Komisija nodrošinās vēlāk WiFi4EU ieviešanas otrajā posmā.

9.6. Vai ir pieejams to iekārtu sarakstu, kas atbilst WiFi4EU prasībām?

Publicēts Wi-Fi CERTIFIED Passpoint® ierīču saraksts ir pieejams šeit.

9.7. Vai WiFi4EU iniciatīva izmanto caurlaides lapas serveri?

Dotācijas nolīguma 1. pielikumā/I.5.1. pantā ir uzskaitītas prasības, kas jāievēro attiecībā uz caurlaides lapu izvietošanu pirmajā posmā. Ņemiet vērā, ka šajā posmā nav centralizēta caurlaides lapas servera. Otrajā posmā caurlaides lapu mitināšana būs centralizēta un attiecīgi būs jāpārkonfigurē arī iekārtas. Šajā posmā Komisija nodrošinās drošu vienotu autentifikācijas pakalpojumu un pašvaldībām būs jāpārkonfigurē savi tīkli, lai tam pieslēgtos. Tomēr caurlaides lapa arī turpmāk būs katras pašvaldības pārziņā. Sk. arī 9.4. jautājumu.

9.8. Kāds ir uzstādītāja atlases termiņš?

Saskaņā ar dotācijas nolīgumu pašvaldībām ir 18 mēneši laika, lai īstenotu projektu. Ņemiet vērā, ka šī 18 mēnešu īstenošanas perioda laikā nav noteikts uzstādītāja atlases termiņš. Tomēr pašvaldībām ieteicams veikt atlasi pēc iespējas ātrāk, lai tiktu ievērots galīgais ieviešanas termiņš.

9.9. Vai Wi-Fi īstenošanas II posmā drošas autentifikācijas un pārraudzības risinājums  prasīs lietotājiem identificēties (piemēram, izmantojot tālruņa numuru)? Kā notiks lietotāja piesaiste ierīcei – vai ar MAC adresi?

II posmā ES mērogā būs pieejama vienota reģistrācijas un autentifikācijas sistēma, kas lietotājiem nodrošinās saskaņotu piekļuves metodi un vienkāršu piekļuvi digitālajiem pakalpojumiem. Šobrīd nav pieejama plašāka informācija par tehnisko īstenošanu, jo sistēma tiks iepirkta šā gada laikā.

9.10. Vai datplūsma WiFi4EU tīklā var tikt ierobežota, piemēram, nosakot katram lietotājam datu apjoma vai laika ierobežojumus, lai tādējādi izvairītos no tīkla pārblīves, vai tīkla drošības labad pilnībā aizliedzot atsevišķa pakalpojuma, satura vai vietnes izmantošanu?

Pašvaldības iestādēm, kas, izmantojot WiFi4EU iniciatīvas ietvaros atbalstīto vietējo bezvadu piekļuves tīklu, nodrošina bezmaksas piekļuvi internetam, ir jāievēro Regulā (ES) 2015/2120 minētais pienākums nodrošināt piekļuvi atvērtam internetam neatkarīgi no tā, vai pakalpojumu sniedz komerciālais starpnieks vai tiešā veidā pati pašvaldība.

Regulas (ES) 2015/2120 3. panta 1. punktā paredzēts, ka interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēji, sniedzot interneta piekļuves pakalpojumus, visu datplūsmu principā apstrādā vienādi – bez diskriminācijas, ierobežojumiem vai traucējumiem – un neatkarīgi no sūtītāja vai saņēmēja, satura, kam tiek piekļūts vai kas tiek izplatīts, lietojumprogrammām vai pakalpojumiem, kas tiek izmantoti vai sniegti, vai izmantotās galiekārtas.

Ierobežojumi attiecībā uz datu apjomu uz lietotāju un/vai laiku ir pieļaujami, ja ir ievēroti iepriekšminētie principi un ja ir jānodrošina netraucēta tīkla darbība un, jo īpaši, taisnīga jaudas sadale starp lietotājiem maksimālās noslodzes laikā, kā paredzēts I pielikuma I.4. punktā dotācijas nolīgumā, kas jāparaksta pašvaldībām.

Atļauti ir arī saprātīgi* datplūsmas pārvaldības pasākumi. Regulas 3. panta 3. punktā arī ir noteikta iespēja īstenot saprātīgus datplūsmas pārvaldības papildu pasākumus, ja ir šāda nepieciešamība, cita starpā, lai:

 • saglabātu tīkla, minētajā tīklā sniegto pakalpojumu un tiešo lietotāju galiekārtu integritāti un drošību;
 • novērstu gaidāmu tīkla pārblīvi un mazinātu sekas, ko rada ārkārtas vai pagaidu tīkla pārblīve, ar noteikumu, ka līdzvērtīgas datplūsmas kategorijas traktē vienādi. Plašāka informācija par regulas īstenošanu izklāstīta Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) Īstenošanas pamatnostādnēs.

Tāpat tiek izmantoti WiFi4EU iniciatīvas ietvaros atbalstītie vietējie bezvadu piekļuves tīkli, ir jābūt izpildītām attiecīgajām atbilstības un pakalpojumu kvalitātes prasībām, proti, tīklu pārblīve nedrīkst rasties tādēļ, ka nav ievērotas tādas atvilces maršrutēšanas prasības, kas lietotājiem garantē augstas kvalitātes interneta pakalpojumu (l.3. iedaļa).

* Lai šādus pasākumus uzskatītu par saprātīgiem, tiem jābūt pārredzamiem, nediskriminējošiem, samērīgiem un balstītiem uz konkrētu datplūsmas kategoriju objektīvi atšķirīgām pakalpojumu kvalitātes prasībām (nevis komerciāliem apsvērumiem). Šādi pasākumi nepārrauga konkrētu saturu un netiek veikti ilgāk kā nepieciešams.

9.11. Vai WiFi4EU tīkla darbību nakts laikā var pārtraukt uz dažām stundām?

WiFi4EU tīkliem jānodrošina lielā mērā neierobežota piekļuve internetam, un tiem jādarbojas vismaz trīs gadus pēc tam, kad INEA ir apstiprinājusi to izvietošanu. Lai to pārbaudītu, ir izveidota tālvadības sistēma. WiFi4EU tīklu darbība var tikt pārtraukta uz īsu brīdi tikai ārkārtas apstākļu gadījumā. Šādi pārtraukumi nedrīkst būt ilgāki par to, cik nepieciešams minēto ārkārtas apstākļu dēļ. INEA var lūgt lēmuma pamatojumu, kurā aprakstīti ārkārtas apstākļi.

10. CITI JAUTĀJUMI

10.1. Kas ir WiFi4EU kopiena? Kā iesaistīties?

WiFi4EU kopiena ir interaktīvs forums, kas kalpo kā tiešs, centrālais punkts starp ieinteresētajām personām (t. i., pašvaldībām un Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumiem) informācijas apmaiņai par WiFi4EU iniciatīvu.

Izmantojot emuārus, moderatora vadītas diskusijas un dalīšanos ar ziņām un informāciju, kopienas mērķis ir uzturēt dialogu un ļaut dalībniekiem savstarpēji apmainīties ar paraugpraksi un pieredzi, kā arī saziņā par WiFi4EU jautājumiem paplašināt vispārējo tvērumu.

Esat laipni aicināti pievienoties kopienai un iesaistīties: https://ec.europa.eu/futurium/en/wifi4eu.

10.2. Kādas būs Brexit sekas pieteikumu iesniedzējiem no Apvienotās Karalistes?

Ņemiet vērā, ka visiem uzaicinājuma tekstā izklāstītajiem atbilstības kritērijiem jābūt izpildītiem arī pēc pieteikuma iesniegšanas datuma, t. i., novērtēšanas, atlases un piešķiršanas procedūru laikā, kā arī visā dotāciju periodā. Ja Apvienotā Karaliste dotāciju periodā izstāsies no ES, nenoslēgusi ar ES līgumu, kas jo īpaši garantētu, ka pieteikuma iesniedzēji no Apvienotās Karalistes arī turpmāk ir atbalsttiesīgi, pašvaldības tiesiskā stāvokļa maiņa nozīmēs, ka viņi vairs nevarēs pretendēt uz WiFi4EU vaučeri. Turklāt Lielbritānijas pašvaldības, kurām līdz izstāšanās datumam jau būs piešķirts vaučers, vairs nesaņems ES finansējumu (izņemot gadījumus, kad tās ir izveidojušas WiFi4EU tīklu pirms šī datuma, turpinot, ja iespējams, piedalīties), vai tām būs jāizstājas no projekta, pamatojoties uz dotācijas nolīguma II.16.3.1. panta a) apakšpunktu (saņēmēja tiesiskā stāvokļa maiņa).

10.3. Vai ir kāds “oficiāli sertificēts” WiFi4EU konsultants un/vai uzstādīšanas uzņēmums, kurš varētu palīdzēt sagatavot pieteikumu un/vai sniegt atbalstu īstenošanas procesā?

Nē, WiFi4EU iniciatīvas ietvaros Eiropas Komisija/INEA nevienu konkrētu Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumu/konsultantu nav oficiāli norīkojusi vai ieteikusi. Esiet uzmanīgi, ja kāds uzņēmums jūs ir tieši uzrunājis un/vai ja esat pamanījuši šāda veida reklāmu/jaunu informāciju no organizācijām, kas apgalvo, ka šādu pakalpojumu sniegšanai tās ir “oficiāli sertificētas” vai “oficiāli norīkotas” un kas, iespējams, izmanto arī WiFi4EU logotipu un/vai ES karogu.

Lūdzam ziņot par šādiem gadījumiem un sniegt sīkāku informāciju Palīdzības dienestam, lai Eiropas Komisija attiecīgi varētu apturēt šādas maldinošas informācijas izplatīšanu. Konkrēti, Eiropas Komisija/INEA patur tiesības atsaukt jebkura tāda Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmuma reģistrāciju, kas izmantojis šādus konkurences principam neatbilstošus paņēmienus.

Ņemiet vērā, ka Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumi WiFi4EU portālā var reģistrēties jebkurā laikā. Tomēr informācija, ko portālā snieguši šie uzņēmumi, nav uzskatāma par oficiālu. Tā nenozīmē, ka šie uzņēmumi vai to sniegtie pakalpojumi ir oficiāli apstiprināti.

Katra pašvaldba, piemērojot attiecīgās standarta procedūras (publiskā iepirkuma noteikumus), pati ir atbildīga par tā Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmuma atlasi, kas izveidos WiFi4EU tīklāju.

#Wifi4EU on Twitter