Back to WiFi4EU main page
Αυτός ο ιστότοπος επικαιροποιείται. Περισσότερες πληροφορίες στην αγγλική έκδοση .

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. Ποιος είναι ο γενικός στόχος της πρωτοβουλίας WiFi4EU;

Η πρωτοβουλία WiFi4EU αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες και τους επισκέπτες όλων των χωρών της ΕΕ μέσω σημείων δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης (Wi-Fi) σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτήρια, βιβλιοθήκες και κέντρα υγείας. Μέσω της πρωτοβουλίας WiFi4EU θα χορηγούνται κουπόνια με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη των δήμων κατά την εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi στα εν λόγω κέντρα δημόσιας ζωής, σε συνεργασία με εταιρείες εγκατάστασης WiFi.

1.2. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία WiFi4EU;

Η πρωτοβουλία WiFi4EU είναι ανοικτή σε φορείς του δημόσιου τομέα των κρατών μελών της ΕΕ, και της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, χωρών που συμμετέχουν στον ΕΟΧ. Μπορούν να συμμετέχουν μόνο δήμοι (ή οι αντίστοιχοι φορείς τοπικής διοίκησης) ή ενώσεις δήμων. Ο κατάλογος των συγκεκριμένων οντοτήτων που είναι επιλέξιμες να υποβάλουν αίτηση συμφωνήθηκε με τα κράτη μέλη και είναι διαθέσιμος εδώ: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call

Κάθε δήμος μπορεί να λάβει μόνο ένα κουπόνι καθ’ όλη τη διάρκεια της πρωτοβουλίας WiFi4EU. Ως εκ τούτου, οι δήμοι που έλαβαν κουπόνι στην προηγούμενη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων WiFi4EU δεν είναι επιλέξιμοι για υποβολή αίτησης στην παρούσα πρόσκληση, ενώ οι δήμοι που δεν επιλέχθηκαν μπορούν να ξαναδοκιμάσουν στην παρούσα αίτηση.

1.3. Ποια είναι η χρηματική αξία κάθε κουπονιού WiFi4EU;

Η χρηματική αξία κάθε χορηγούμενου κουπονιού ανέρχεται σε 15 000 ευρώ.

2. ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφη βήμα βήμα

2.1. Ποιοι δήμοι και ενώσεις δήμων δικαιούνται να εγγραφούν; Πώς και πότε μπορούμε να εγγραφούμε;

Για να υποβάλουν αίτηση για την πρωτοβουλία WiFi4EU, όλοι οι επιλέξιμοι δήμοι (ή ενώσεις δήμων) που περιλαμβάνονται στον προαναφερόμενο κατάλογο (ερώτηση 1.2) πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν τις πληροφορίες εγγραφής τους μέσω της διαδικτυακής πύλης WiFi4EU (https://www.wifi4eu.eu/#/home). Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε γλώσσα κράτους μέλους της ΕΕ.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι για τη διαδικασία εγγραφής πρέπει να χρησιμοποιηθεί λογαριασμός EU Login που συνδέεται με τον δήμο. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία λογαριασμού EULogin, βλ. http://europa.eu/!Uv63Cx).

Πηγαίνετε στην αρχική σελίδα της διαδικτυακής πύλης WiFi4EU για να αρχίσετε τη διαδικασία εγγραφής. Στη συνέχεια, επιλέξτε τον δήμο σας από τον πτυσσόμενο κατάλογο. Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τον δήμο [χώρα, είδος οργανισμού που θα εγγραφεί (δήμος ή ένωση δήμων), διεύθυνση κλπ.].

Παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας του δημάρχου/επικεφαλής του δήμου/νόμιμου εκπροσώπου, δηλαδή του προσώπου που είναι αρμόδιο για την υπογραφή της σύμβασης επιχορήγησης. Προσοχή: σας συνιστούμε το αρμόδιο πρόσωπο για την υπογραφή της σύμβασης επιχορήγησης να είναι ΜΟΝΟ ο επικεφαλής του δήμου/δήμαρχος και όχι νόμιμος εκπρόσωπος του δήμου. Εάν ο δήμαρχος/επικεφαλής του δήμου επιθυμεί, ωστόσο, να ορίσει διαφορετικό πρόσωπο για την υπογραφή της σύμβασης επιχορήγησης (δηλ. «εξουσιοδοτημένο πρόσωπο»), τα στοιχεία επικοινωνίας του εν λόγω «εξουσιοδοτημένου προσώπου» θα πρέπει επίσης να καταχωρίζονται κατά την εγγραφή.

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στην πύλη συνδέεται πάντα με το πρόσωπο και την ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου που δημιούργησε τον λογαριασμό EU Login κατά τη διαδικασία εγγραφής, το οποίο, ως εκ τούτου, αναφέρεται ως ο «υπεύθυνος επικοινωνίας» στην πύλη. Επομένως, σας συνιστούμε θερμά, εάν επιθυμείτε να συμπεριλάβετε «εξουσιοδοτημένο πρόσωπο» στην αίτησή σας, το εν λόγω πρόσωπο να είναι το ίδιο με τον «υπεύθυνο επικοινωνίας» (η ηλεκτρονική διεύθυνση να είναι επίσης η ίδια) για να διευκολυνθεί η διαδικασία υπογραφής της συμφωνίας επιχορήγησης.

Οι «ενώσεις δήμων» μπορούν να εγγράφουν περισσότερους του ενός δήμους, ώστε να απλουστεύεται η διαχείριση των εν λόγω εγγραφών. Ωστόσο, κάθε ένωση δήμων υποχρεούται να υποβάλει χωριστά την τελική αίτηση στο διαδίκτυο για κάθε εγγεγραμμένο δήμο. Επισημαίνεται ότι οι ενώσεις δήμων δεν δικαιούνται να λάβουν κουπόνι· δικαιούχος κάθε κουπονιού είναι ένας μεμονωμένος δήμος.

Σε κάθε περίπτωση, θα δημοσιοποιείται μόνο το όνομα του εγγεγραμμένου δήμου. (Βλ. ερώτηση 8 σχετικά με την προστασία των δεδομένων).

Οι δήμοι δεν υποχρεούνται να συμπεριλάβουν τεχνικές περιγραφές ή τεχνική τεκμηρίωση σχετικά με το προς εγκατάσταση δίκτυο Wi-Fi στην εγγραφή ή την αίτησή τους. Δεν απαιτούνται, επίσης, προκαταρκτικές εκτιμήσεις του κόστους του έργου (π.χ. εκτιμήσεις από εταιρείες εγκατάστασης Wi-Fi).

2.2. Είμαστε εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi. Πώς και πότε μπορούμε να εγγραφούμε;

Οι εταιρείες εγκατάστασης Wi-Fi ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία WiFi4EU. Στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU διατίθεται κατάλογος των εγγεγραμμένων εταιρειών εγκατάστασης Wi-Fi. Οι δήμοι μπορούν να συμβουλεύονται τον εν λόγω κατάλογο εάν έχουν λάβει κουπόνι και αναζητούν εταιρείες εγκατάστασης Wi-Fi στην περιοχή τους, οι οποίες θα μπορούσαν να παράσχουν τις σχετικές υπηρεσίες.

Για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, οι εταιρείες εγκατάστασης Wi-Fi θα πρέπει να εγγραφούν στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU. Πηγαίνετε στην αρχική σελίδα της διαδικτυακής πύλης WiFi4EU για να αρχίσετε τη διαδικασία εγγραφής. Εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με τη/τις χώρα/-ες και την/τις περιφέρεια/-ες όπου παρέχετε τις υπηρεσίες σας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας και τα τραπεζικά στοιχεία της εταιρείας.

Μην εγγράψετε την εταιρεία σας πάνω από ΜΙΑ ΦΟΡΑ στη διαδικτυακή πύλη. Αν δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να τροποποιήσετε την εγγραφή σας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης.

Οι εταιρείες εγκατάστασης Wi-Fi μπορούν να εγγραφούν στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στην πύλη εάν έχουν συνάψει σύμβαση με επιλεγμένο δήμο για την εκτέλεση της εγκατάστασης του δικτύου WiFi4EU του εν λόγω δήμου, ώστε να είναι σε θέση να υποβάλουν τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του δικτύου μετά την ολοκλήρωση του έργου.

2.3. Πώς μπορώ να τροποποιήσω/να επικαιροποιήσω τα δεδομένα εγγραφής του δήμου μου στην πύλη;

Οι δήμοι μπορούν να τροποποιήσουν σχεδόν όλα τα δεδομένα τους που έχουν καταχωριστεί στην πύλη, ανά πάσα στιγμή, εκτός από τη σύντομη περίοδο υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο πρόσκλησης και — για τους δήμους που έχουν κερδίσει κουπόνι — το χρονικό διάστημα μεταξύ της υπογραφής της συμφωνίας επιχορήγησης από τους δήμους και της προσυπογραφής της από τον INEA. Οι τροποποιήσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την επικαιροποίηση του ονόματος του δημάρχου/επικεφαλής του δήμου/νόμιμου εκπροσώπου και/ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά από δημοτικές εκλογές ή εσωτερικές αλλαγές εντός του οργανισμού ή αλλαγές που αφορούν το όνομα ή/και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επικοινωνίας, τα δικαιολογητικά έγγραφα κ.λπ.

Τα μόνα δεδομένα που δεν μπορούν να τροποποιηθούν / επικαιροποιηθούν απευθείας από τον δήμο είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου που είχε πραγματοποιήσει την αρχική εγγραφή του δήμου στη διαδικτυακή πύλη, διότι είναι συνδεδεμένη με τον λογαριασμό EU Login του υπεύθυνου επικοινωνίας. Ωστόσο, μπορείτε να ζητήσετε από τον INEA να προβεί στην εν λόγω επικαιροποίηση/αλλαγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του υπεύθυνου επικοινωνίας μέσω της ακόλουθης διαδικασίας:

 1. Στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση INEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu και στο πεδίο του θέματος γράψτε «CONTACT PERSON UPDATE».
 2. Συμπεριλάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες:
 • Όνομα δήμου
 • Χώρα
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση του υπάρχοντος υπεύθυνου επικοινωνίας, όπως φαίνεται στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση του νέου υπεύθυνου επικοινωνίας. (Σημείωση: Πρώτα πρέπει να έχει αποκτήσει λογαριασμό EU Login. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία λογαριασμού EU Login, βλ: http://europa.eu/!Uv63Cx).

Αποστέλλοντας το παραπάνω αίτημα, οι δήμοι επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα είναι ορθές και ότι συνεπώς μπορούν να χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε αλληλογραφία/περαιτέρω επικοινωνία σχετικά με το WiFi4EU εάν χρειαστεί.

Αφού λάβει το αίτημά σας, ο INEA θα προβεί στις αναγκαίες αλλαγές και θα σας ενημερώσει αμέσως μόλις οριστικοποιηθούν.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Υποβολη Αιτησησ βήμα βήμα

3.1. Είμαστε δήμος. Πώς και πότε μπορούμε να υποβάλουμε αίτηση;

Για να υποβάλουν αίτηση σε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων WiFi4EU, οι δήμοι πρέπει πρώτα να εγγραφούν στην πύλη WiFi4EU, χρησιμοποιώντας έγκυρο λογαριασμό EU Login. Η εγγραφή αυτή μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή με τη συμπλήρωση του εντύπου εγγραφής και την αναφόρτωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων (βλ. ερώτηση 3.2).

Μετά την προκήρυξη της πρόσκλησης, οι δήμοι θα είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση μέσω της πύλης κάνοντας κλικ στο κουμπί «Κάντε αίτηση για κουπόνι» στη σελίδα «Η αίτησή μου».

3.2. Ποια είναι τα απαιτούμενα έγγραφα για την υποβολή αίτησης;

Για να μπορούν να υποβάλουν αίτηση, οι δήμοι πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους αναφορτώνοντας στην πύλη WiFi4EU τα ακόλουθα δύο απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα:

1. Το έντυπο «αποδεικτικό της συμφωνίας» συμπληρωμένο, καθώς και αντίγραφο του διαβατηρίου ή του δελτίου ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου/δημάρχου/επικεφαλής του δήμου.

2. Αντίγραφο της πράξης διορισμού ή έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος (δήμαρχος/επικεφαλής του δήμου) εκπροσωπεί νόμιμα τον δήμο.

Εάν ο νόμιμος εκπρόσωπος επιθυμεί να αναθέσει σε κάποιο πρόσωπο την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης εξ ονόματός του, πρέπει επίσης να υποβληθούν τα ακόλουθα δύο πρόσθετα έγγραφα, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης:

- το έντυπο «εξουσιοδότηση προσώπου», υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο (δηλ. τον δήμαρχο/επικεφαλής του δήμου) και από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που θα υπογράψει τη συμφωνία επιχορήγησης.

- αντίγραφο διαβατηρίου/ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Τα έντυπα «αποδεικτικό της συμφωνίας» και «εξουσιοδότηση προσώπου» είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες των κρατών μελών στην πύλη WiFi4EU, στη σελίδα «Η εγγραφή μου».

Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να αναφορτωθούν ως ξεχωριστά αρχεία στην πύλη WiFi4EU στη σελίδα «Η εγγραφή μου», με τον κατάλληλο μορφότυπο (.pdf, .png, ή .jpg).

3.3. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες για το δίκτυο Wi-Fi και, εάν λάβουμε κουπόνι, να το εξαργυρώσουμε αργότερα;

Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό (βλ. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:32018R1046) αποκλείεται η αναδρομική επιχορήγηση ενεργειών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Εν ολίγοις, δεν μπορεί να χορηγηθεί κουπόνι για μια εγκατάσταση που έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί πριν από την υπογραφή της σύμβασης επιχορήγησης.

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

Επιλογη Και Χορηγηση Κουπονιων βήμα βήμα

4.1. Πώς θα επιλεγούν οι δικαιούχοι των κουπονιών;

Οι δήμοι θα επιλεγούν κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και την ώρα υποβολής της αίτησής τους (δηλαδή την ώρα που πάτησαν το κουμπί «Κάντε αίτηση» στη διαδικτυακή πύλη και όχι την ημερομηνία και ώρα εγγραφής τους). Στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2020-1 θα χορηγηθούν τουλάχιστον 15 κουπόνια ανά χώρα, με την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί αρκετές αιτήσεις από τις εν λόγω χώρες. Δεν θα υπάρχουν ανώτατα όρια στον προϋπολογισμό για τον αριθμό των κουπονιών που μπορούν να χορηγηθούν ανά χώρα. Βλέπε τμήμα 7 του κειμένου της πρόσκλησης για περισσότερες πληροφορίες.

4.2. Δεν μπορώ να υπογράψω τη συμφωνία επιχορήγησης. Τι πρέπει να κάνω;

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω του τρόπου πραγματοποίησης της εγγραφής στη διαδικτυακή πύλη.

Για παράδειγμα, εάν η ηλεκτρονική διεύθυνση του δημάρχου/επικεφαλής του δήμου/νόμιμου εκπροσώπου είναι η ίδια με την ηλεκτρονική διεύθυνση του υπεύθυνου επικοινωνίας, η υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης μπορεί να είναι αδύνατη. Η ευκολότερη λύση για να επιλυθεί το πρόβλημα είναι να αλλάξει ο δήμος την ηλεκτρονική διεύθυνση του δημάρχου (βλέπε ερώτηση 2.3). Μπορείτε επίσης να εξουσιοδοτήσετε τον υπεύθυνο επικοινωνίας ώστε να μπορεί να υπογράψει τη συμφωνία επιχορήγησης.

Εάν αντιμετωπίσετε συγκεκριμένα προβλήματα ΤΠ/τεχνικά προβλήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης, εξηγώντας το πρόβλημα και συμπεριλαμβάνοντας τα σχετικά στιγμιότυπα οθόνης.

4.3. Πώς λειτουργεί ο εφεδρικός κατάλογος;

Σε περίπτωση που διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση για συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, εάν ένας δήμος βρίσκεται στον εφεδρικό κατάλογο για την πρόσκληση αυτή και ο εφεδρικός κατάλογος εξακολουθεί να ισχύει, ο δήμος μπορεί να κληθεί να υπογράψει συμφωνία επιχορήγησης.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι εάν ένας αιτών από τον βασικό κατάλογο αποσυρθεί, επιλέγεται ένας αιτών από τον εφεδρικό κατάλογο με βάση τις αρχές της κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης και της γεωγραφικής ισορροπίας, όπως αναφέρεται στα κριτήρια επιλογής (τμήμα 7) της πρόσκλησης.

Όλοι οι αιτούντες που έχουν συμπεριληφθεί στον εφεδρικό κατάλογο ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα, το αργότερο 60 ημέρες μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής, εάν υπάρχει ακόμη διαθέσιμος προϋπολογισμός και δυνατότητα υπογραφής συμφωνίας επιχορήγησης.

Σημειώνεται επίσης ότι οι αιτούντες που συμπεριλήφθηκαν σε εφεδρικό κατάλογο για προηγούμενη πρόσκληση αλλά δεν έλαβαν κουπόνι είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στην παρούσα πρόσκληση.

5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Υλοποιηση Και Λειτουργια βήμα βήμα

(για συγκεκριμένα τεχνικά θέματα, βλ. επίσης σημείο 9)

5.1. Ο δήμος μας έλαβε κουπόνι και η συμφωνία επιχορήγησης έχει υπογραφεί από τον δήμο μας και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (INEA). Τι γίνεται στη συνέχεια;

Ο δήμος πρέπει να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας του εγκατεστημένου δικτύου εντός 18 μηνών από την προσυπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης.

Ο δήμος πρέπει πρώτα να επιλέξει μια εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi για την εκτέλεση των εργασιών. (Σημειώνεται ότι η επιλεγμένη εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi πρέπει επίσης να εγγραφεί στην διαδικτυακή πύλη — βλ. ερώτηση 2.2) 

Κάθε δήμος μπορεί να συνάψει σύμβαση με εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi της επιλογής του για την εγκατάσταση του ασύρματου εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή/o INEA δεν θα παρέμβει στις συμβατικές σχέσεις του δήμου με την εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi που επιλέγει.

Οι δήμοι ορίζουν τα «κέντρα δημόσιας ζωής» στα οποία θα εγκατασταθούν τα σημεία ασύρματης πρόσβασης WiFi4EU. Τα σημεία Wi-Fi θα πρέπει να εγκατασταθούν σε περιοχές όπου δεν παρέχεται ήδη ανάλογη δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi.

Οι δήμοι είναι υπεύθυνοι για τη χρηματοδότηση της συνδρομής υπηρεσιών διαδικτύου και για τη συντήρηση του εξοπλισμού, ώστε να προσφέρουν δωρεάν και υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα Wi-Fi στους πολίτες και στους επισκέπτες τους για τουλάχιστον τρία (3) έτη μετά την εγκατάσταση του δικτύου.

Οι δήμοι θα πρέπει επίσης να επιδεικνύουν σαφώς την οπτική ταυτότητα του WiFi4EU στους δημόσιους χώρους που προσφέρουν σύνδεση WiFi4EU στο διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες για την οπτική ταυτότητα και το έμβλημα/λογότυπο του WiFi4EU διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΑ για το WiFi4EU: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

Ανατρέξτε στην ενότητα 6.2 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις της πρωτοβουλίας.

5.2. Τι προορίζεται να καλύψει το κουπόνι;

Το κουπόνι WiFi4EU αντιστοιχεί σε εφάπαξ ποσό για την κάλυψη μόνο των εξόδων εξοπλισμού και εγκατάστασης των σημείων Wi-Fi τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και στο Παράρτημα Ι της συμφωνίας επιχορήγησης που θα υπογραφεί με τους επιλεγμένους δήμους.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση του δικτύου WiFi4EU, όπως οι συσκευές τροφοδοσίας (π.χ. μετατροπέας Power over Ethernet (PoE), μετασχηματιστής ισχύος, μεταγωγέας PoE) ή ο εξοπλισμός σύνδεσης με το διαδίκτυο (π.χ. δρομολογητές, μεταγωγείς, τείχη προστασίας). Ωστόσο, ο κύριος στόχος του κουπονιού πρέπει να είναι η κάλυψη των σημείων πρόσβασης και η τήρηση του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού σημείων πρόσβασης προς εγκατάσταση (βλ. επίσης ερώτηση 9.2).

Οι δήμοι επιβαρύνονται με το κόστος της συνδεσιμότητας (συνδρομή υπηρεσιών διαδικτύου), της συντήρησης και της λειτουργίας του εξοπλισμού για τουλάχιστον 3 (τρία) έτη.

Βλ. επίσης σημείο 6 κατωτέρω για λεπτομέρειες σχετικά με τις πληρωμές.

5.3. Τι δεν προορίζεται να καλύψει το κουπόνι;

Ο εξοπλισμός για την επέκταση της συνδεσιμότητας οπισθόζευξης από άλλη τοποθεσία στην τοποθεσία WiFi4EU δεν καλύπτεται από το κουπόνι. Ομοίως, ο δρομολογητής σύνδεσης συμπεριλαμβάνεται συνήθως στη σύνδεση στο διαδίκτυο, επομένως η σύναψη της σχετικής σύμβασης και η συντήρησή του για τρία έτη αποτελεί ευθύνη του δήμου. Ως εκ τούτου, ούτε ο δρομολογητής σύνδεσης καλύπτεται από το κουπόνι. Η συνδεσιμότητα οπισθόζευξης θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στον τόπο εγκατάστασης του δικτύου WiFi4EU ή θα πρέπει να εγκαθίσταται με άλλα μέσα.

5.4. Μπορεί το έργο να είναι ευρύτερο απ’ ό,τι χρηματοδοτείται μέσω του κουπονιού; Είναι δηλαδή δυνατή η διασύνδεση πολλών κέντρων τοπικής δημόσιας ζωής;

Οι δήμοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κουπόνι WiFi4EU για τη μερική χρηματοδότηση έργου μεγαλύτερης αξίας· συνεπώς, οποιεσδήποτε δαπάνες εξοπλισμού και εγκατάστασης πέραν της αξίας του κουπονιού θα εμπίπτουν στη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του παρόχου και του δήμου.

Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να συνδεθούν διάφορα κέντρα τοπικής δημόσιας ζωής με ένα δίκτυο (ενιαία πύλη υποδοχής) ή περισσότερα δίκτυα (διαφορετικές πύλες υποδοχής). Ωστόσο, εάν το κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασης υπερβαίνει την αξία του κουπονιού, οι πρόσθετες δαπάνες πρέπει να χρηματοδοτούνται από τους δήμους ή από άλλες εθνικές/περιφερειακές πηγές χρηματοδότησης.

5.5. Μπορούν τα υφιστάμενα δημόσια δίκτυα Wi-Fi να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία WiFi4EU;

Τα υφιστάμενα δημόσια δίκτυα Wi-Fi μπορούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία WiFi4EU εφόσον πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της συμφωνίας επιχορήγησης, ώστε να μην αλλοιωθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας WiFi4EU, όπως το γεγονός ότι η πρόσβαση θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν και χωρίς όρους που εισάγουν διακρίσεις, καθώς και να πληροί ορισμένες απαιτήσεις επισήμανσης.

Τα υφιστάμενα δίκτυα θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία WiFi4EU χωρίς τη χρήση κουπονιών. Εργαζόμαστε για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων για τις διάφορες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν.

5.6. Τι σημαίνει η «ταχύτητα καταφόρτωσης τουλάχιστον 30 Mbps» που πρέπει να παρέχουν τα δίκτυα WiFi4EU;

Τα δίκτυα WiFi4EU θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν εμπειρία υψηλής ποιότητας σε όλους τους τελικούς χρήστες. Επομένως, όλοι οι δήμοι που έχουν κερδίσει κουπόνι πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο τμήμα I.3 της συμφωνίας επιχορήγησης: «ο δικαιούχος γίνεται συνδρομητής σε προσφορά που ισοδυναμεί με διαδικτυακή σύνδεση με την υψηλότερη ταχύτητα που διατίθεται στην αγορά της περιοχής του και, σε κάθε περίπτωση, σε σύνδεση που παρέχει ταχύτητα καταφόρτωσης τουλάχιστον 30 Mbps. Ο δικαιούχος διασφαλίζει επίσης ότι η εν λόγω ταχύτητα οπισθόζευξης είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με την ταχύτητα –εφόσον υπάρχει– την οποία χρησιμοποιεί ο δικαιούχος για τις δικές του ανάγκες εσωτερικής συνδεσιμότητας.»

Για να ελέγχεται η συμμόρφωση με την προαναφερόμενη συμβατική απαίτηση, κατά το στάδιο II της υλοποίησης του WiFi4EU (βλ. Συχνή ερώτηση 9.4) που είναι προγραμματισμένο για το 2020, θα καταστεί δυνατή η παρακολούθηση των απαιτήσεις ποιότητας της υπηρεσίας των σημείων πρόσβασης WiFi4EU, σύμφωνα με το άρθρο I.3 του υποδείγματος συμφωνίας επιχορήγησης. Για κάθε δίκτυο, η συνολική αθροιστική ταχύτητα όλων των σημείων πρόσβασης (κατ’ ελάχιστον 10) πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 Mbps. Οι δήμοι ενθαρρύνονται να διασφαλίζουν την υψηλότερη εφικτή ταχύτητα προς όφελος των τελικών χρηστών και σύμφωνα με τους στόχους συνδεσιμότητας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( αιτιολογική σκέψη (2) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1953 – βλ. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj).

5.7. Τι γίνεται εάν δεν μπορεί να διασφαλιστεί ταχύτητα καταφόρτωσης 30 Mbps;

Σύμφωνα με το παράρτημα I / άρθρο I.3 της συμφωνίας επιχορήγησης, ο δήμος εγγράφεται συνδρομητής στην προσφορά σύνδεσης με το διαδίκτυο που παρέχει την υψηλότερη διαθέσιμη ταχύτητα που υπάρχει στη μαζική αγορά της περιοχής του, και διασφαλίζει ότι η ταχύτητα οπισθόζευξης είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με την ταχύτητα (εάν υφίσταται) που χρησιμοποιεί ο δήμος για τις εσωτερικές του ανάγκες συνδεσιμότητας και, σε κάθε περίπτωση, σε προσφορά που παρέχει ταχύτητα καταφόρτωσης τουλάχιστον 30 Mbps. Επομένως, η απαίτηση αυτή αφορά τη σύνδεση οπισθόζευξης και όχι την ταχύτητα ανά χρήστη. Πρέπει να επιτευχθεί συνδεσιμότητα οπισθόζευξης που προσεγγίζει τα 30 Mbps το αργότερο 18 μήνες από την προσυπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης. Τυχόν προσωρινή μείωση της ταχύτητας λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων είναι αποδεκτή, αλλά θα παρακολουθείται και θα αναφέρεται συστηματικά. Η μείωση της ταχύτητας δεν θα πρέπει να οφείλεται σε μειωμένη ταχύτητα οπισθόζευξης. Στόχος δεν είναι απλώς η ύπαρξη δωρεάν σύνδεσης Wi-Fi, αλλά η σύνδεση αυτή να είναι γρήγορη και αποτελεσματική.

5.8. Τι σημαίνει «δωρεάν πρόσβαση»;

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1953 (βλ. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj), η υπηρεσία που παρέχεται από τα σημεία WiFi4EU θα πρέπει να είναι δωρεάν, δηλαδή να «παρέχεται χωρίς αντίστοιχη αμοιβή, είτε πρόκειται για άμεση πληρωμή είτε για άλλου είδους ανταλλάγματα, όπως εμπορικές διαφημίσεις ή παροχή προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς» για τα πρώτα (3) τρία έτη λειτουργίας.

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διαφήμιση στην πύλη υποδοχής (δηλαδή στην ιστοσελίδα του δήμου η οποία εμφανίζεται στους χρήστες που συνδέονται για πρώτη φορά) που αποτελεί πηγή εσόδων για τον δήμο ή υποχρεώνει τους τελικούς χρήστες να αγοράζουν προϊόν ή υπηρεσία για να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η πρόσβαση είναι «δωρεάν» κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού.

5.9. Για πόσο διάστημα ισχύει το κουπόνι WiFi4EU;

Το κουπόνι WiFi4EU ισχύει για 18 μήνες από την προσυπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης, δηλαδή μετά την προσυπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης, οι επιλεγμένοι δήμοι διαθέτουν προθεσμία 18 μηνών για την εγκατάσταση του δικτύου WiFi4EU.  Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, το κουπόνι λήγει και οι εταιρείες εγκατάστασης Wi-Fi δεν θα είναι πλέον σε θέση να το εξαργυρώσουν.

5.10. Υπάρχουν χαρακτηριστικά ασφαλείας για τα δίκτυα WiFi4EU;

Ορισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας θα περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και θα αναφέρονται λεπτομερώς στη συμφωνία επιχορήγησης, ιδίως στο παράρτημα I. Οι δήμοι θα φέρουν την τελική ευθύνη για τη διαχείριση κάθε δικτύου WiFi4EU σε τοπικό επίπεδο και, ως εκ τούτου, θα καθορίζουν τις ρυθμίσεις ασφάλειας σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.

Στο αρχικό στάδιο, δεν θα απαιτείται κρυπτογράφηση στα σημεία δημόσιας ασύρματης πρόσβασης WiFi4EU. Ωστόσο, προβλέπεται ότι κατά το δεύτερο στάδιο (ενδεικτικά: από το 2019) θα δημιουργηθεί κοινή πλατφόρμα ταυτοποίησης που θα παρέχει πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας για τη σύνδεση των τελικών χρηστών και θα διευκολύνει την αδιάπτωτη περιαγωγή μεταξύ σημείων WiFi4EU σε διαφορετικές περιοχές.

6. ΠΛΗΡΩΜΗ

Πληρωμη βήμα βήμα

6.1. Πώς μπορεί να εξαργυρωθεί το κουπόνι, δηλαδή ποια είναι τα στάδια καταβολής της πληρωμής στην εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi;

Για να εισπράξει η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi το κουπόνι των 15 000 EUR από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να έχει ολοκληρώσει όλα τα ακόλουθα βήματα και με τη συγκεκριμένη σειρά:

 1. Να έχει εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU.
 2. Να έχει οριστεί από κάποιο δήμο στη διαδικτυακή πύλη ως πάροχος υπηρεσιών του.
 3. Να έχει συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του, τα οποία έχει επιβεβαιώσει η Επιτροπή, στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU.
 4. Να έχει υποβάλει έκθεση εγκατάστασης (σύμφωνα με το άρθρο 4 της συμφωνίας επιχορήγησης), η οποία στη συνέχεια πρέπει να εγκριθεί τόσο από τον δήμο όσο και από την Επιτροπή, στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU.

6.2. Καλύπτει το κουπόνι τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ);

Το κουπόνι αποτελεί συνεισφορά κατʼ αποκοπή ποσού που προορίζεται για την κάλυψη της υλοποίησης της δράσης. Ο INEA δεν εξετάζει την επιλεξιμότητα των πραγματικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Όπως αναφέρεται και στην ερώτηση 6.3, τυχόν δαπάνες που υπερβαίνουν τα 15 000 EUR, ποσό της αξίας του κουπονιού (είτε περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ είτε όχι), θα πρέπει να καλύπτονται από τους ίδιους τους δήμους.

Όπως αναφέρεται και στην ερώτηση 6.3, τυχόν δαπάνες που υπερβαίνουν τα 15 000 EUR, ποσό της αξίας του κουπονιού (είτε περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ είτε όχι), θα πρέπει να καλύπτονται από τους ίδιους τους δήμους.

6.3. Τι γίνεται αν το κόστος της εγκατάστασης υπερβεί τα 15 000 EUR ή υπολείπεται του ποσού αυτού;

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων WiFi4EU, το ποσό που θα διατεθεί για κάθε κουπόνι ανέρχεται σε 15 000 EUR, υπό μορφή εφάπαξ ποσού. Τυχόν υπόλοιπο δεν μπορεί να καλυφθεί από το κουπόνι. Τυχόν μη χρησιμοποιηθείσες συνεισφορές δεν πρέπει να επιστρέφονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

6.4. Μπορεί ο δήμος να αναθέσει τη δημιουργία του δικτύου σε περισσότερα τρίτα μέρη και, συνεπώς, να ζητήσει καταμερισμό του κουπονιού σε περισσότερες της μίας εταιρείες εγκατάστασης Wi-Fi;

Τα κουπόνια WiFi4EU καλύπτουν μόνο την αγορά του εξοπλισμού των σημείων πρόσβασης Wi-Fi και την εγκατάστασή του. Το ποσό του κουπονιού μπορεί να καταβληθεί σε μία μόνο εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi, η οποία προσδιορίζεται από τον δήμο στη διαδικτυακή πύλη για τον σκοπό αυτό.  Σημειώνεται ότι η επιλεγμένη εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi μπορεί να αναθέτει μέρος των εργασιών σε άλλες εταιρείες. Στην περίπτωση αυτή, ο δήμος αναλαμβάνει την ευθύνη να διαχειριστεί την ανάθεση, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό θα καταβληθεί μόνο στην εταιρεία εγκατάστασης που είχε αρχικά επιλέξει.

6.5. Ποια είναι η διαδικασία για την επικύρωση του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας εγκατάστασης Wi-Fi;

Μετά την επιλογή μιας εταιρείας εγκατάστασης Wi-Fi από έναν δήμο, η εταιρεία πρέπει:

 1. να κωδικοποιήσει (στο τμήμα «Τραπεζικός λογαριασμός» της σελίδας «Η εγγραφή μου» της πύλης WiFi4EU — βλέπε επίσης ερώτηση 6.6) τα τραπεζικά στοιχεία για τον λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να λάβει την πληρωμή, και
 2. να επισυνάψει τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα.

Μετά την κωδικοποίηση, τα τραπεζικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά έγγραφα επικυρώνονται μέσω μιας σειράς ελέγχων από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Η διαδικασία επικύρωσης ξεκινά μόνο αφού η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi διαθέτει δηλώσει έναν ειδικό τραπεζικό λογαριασμό σε τουλάχιστον έναν δήμο για πληρωμή. Στη συνέχεια, μόλις ολοκληρωθούν με επιτυχία όλοι οι έλεγχοι, η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα για την επιτυχή επικύρωση. Εάν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης, η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi ενημερώνεται σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα. Η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi μπορεί επίσης να παρακολουθεί την κατάσταση της επικύρωσης μέσω της σελίδας «Η εγγραφή μου» της πύλης.

6.6. Πώς θα πρέπει να συμπληρώσουμε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού στην πύλη WiFi4EU και ποια στοιχεία θα πρέπει να κωδικοποιηθούν;

Τα ακόλουθα δεδομένα πρέπει να εισάγονται στο τμήμα «Τραπεζικός λογαριασμός» της σελίδας «Η εγγραφή μου» της πύλης WiFi4EU:

 • Όνομα του λογαριασμού: το όνομα στο οποίο δημιουργήθηκε ο λογαριασμός. Μπορεί να είναι το ίδιο με το όνομα του κατόχου του λογαριασμού, αλλά όχι απαραιτήτως (π.χ. αν πρόκειται για κοινό λογαριασμό ή για λογαριασμό ειδικού σκοπού). Το όνομα του λογαριασμού, το οποίο συνήθως αναγράφεται στο απόσπασμα κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού ή σε άλλο τραπεζικό έγγραφο, είναι το όνομα που πρέπει να καταχωριστεί στην πύλη.
 • ΙΒΑΝ: Ο IBAN (διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού) είναι ένας αριθμός λογαριασμού που έχει μορφότυπο που συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και επιτρέπει στις τράπεζες να πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ χωρών. 
 • Όνομα της τράπεζας: αναφέρεται στην τελική τράπεζα, δηλαδή την τράπεζα στην οποία ο κάτοχος του λογαριασμού διατηρεί τον τραπεζικό λογαριασμό.
 • Κωδικός BIC/SWIFT: Ο BIC (κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης) χορηγείται στις τράπεζες (έναντι πληρωμής) από τη SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
 • Χώρα: Η χώρα στην οποία τηρείται ο λογαριασμός.

Τα ακόλουθα δεδομένα πρέπει να εισάγονται στο τμήμα «Στοιχεία κατόχου λογαριασμού» της σελίδας «Η εγγραφή μου» της πύλης WiFi4EU:

 • Οδός — Αριθμός — Πόλη — Χώρα: αναφέρεται στη διεύθυνση του κατόχου του λογαριασμού η οποία έχει δηλωθεί στην τράπεζα.

6.7. Ποια είναι η διαδικασία προκειμένου να λάβει η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi την πληρωμή;

Προκειμένου η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi να λάβει την πληρωμή, πρέπει πρώτα να έχουν επικυρωθεί τα τραπεζικά στοιχεία της στην πύλη (βλέπε ερώτηση 6.5). Μόλις επικυρωθούν τα στοιχεία:

 1. Η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi υποβάλλει την έκθεση εγκατάστασης στον δήμο προς επικύρωση, μέσω της πύλης WiFi4EU.
 2. Ο δήμος επικυρώνει την έκθεση εγκατάστασης στην πύλη, επιβεβαιώνοντας ότι κάθε κωδικοποιημένο σημείο πρόσβασης όντως υφίσταται και έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τις αναφερόμενες συντεταγμένες GPS.
 3. Μετά την επικύρωση της έκθεσης εγκατάστασης από τον δήμο, ο INEA έχει προθεσμία 60 ημερών για να προβεί στα εξής:

α) να διασφαλίσει ότι η εγκατάσταση Wi-Fi έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της συμφωνίας επιχορήγησης (δηλαδή ότι υπάρχει δίκτυο που λειτουργεί, ότι εμφανίζεται το λογότυπο WiFi4EU κ.λπ.)

β) να επιβεβαιώσει την έκθεση εγκατάστασης, και

γ) να καταβάλει την πληρωμή.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το άρθρο 4.2 της συμφωνίας επιχορήγησης, τόσο η επιβεβαίωση της έκθεσης εγκατάστασης από τον INEA όσο και η επακόλουθη πληρωμή αναστέλλονται μέχρις ότου διασφαλιστεί η συμμόρφωση. Σημειώνεται επίσης ότι είναι σημαντικό να επιβεβαιωθεί η ορθή εγκατάσταση του τμήματος κώδικα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, δεν μπορεί να δρομολογηθεί καμία πληρωμή. Συμβουλευθείτε το υπόδειγμα για τον οδηγό εγκατάστασης τμήματος κώδικα (snippet) και το υπόδειγμα HTML, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του INEA για το WiFi4EU.

6.8. Η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο στον INEA / την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στον δήμο;

Η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο απευθείας στον δήμο. Σημειώνεται ότι ο INEA / η Επιτροπή δεν παρεμβαίνουν στις συμβατικές σχέσεις του δήμου με την εταιρεία εγκατάστασης ούτε είναι απαραίτητο να λάβουν αντίγραφα των τιμολογίων. Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι οι δήμοι και οι εταιρείες εγκατάστασης Wi-Fi θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους εθνικούς χρηματοοικονομικούς κανόνες όσον αφορά την έκδοση τιμολογίων. Οι δήμοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την αρμόδια εθνική αρχή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τη σύναψη συμβάσεων και/ή τη διαχείριση λογαριασμών.

Σημειώνεται επίσης ότι οι δήμοι θα πρέπει να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την ορθή υλοποίηση για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία πληρωμής του υπολοίπου. Εάν υπάρχουν εν εξελίξει έλεγχοι, τα έγγραφα θα πρέπει να διατηρούνται έως ότου λήξουν οι έλεγχοι, οι προσφυγές, η δικαστική διαμάχη ή η διεκδίκηση αξιώσεων.

6.9. Μπορεί μια εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi να τροποποιήσει την έκθεση εγκατάστασης αφού την υποβάλει στον δήμο;

Η έκθεση εγκατάστασης υποβάλλεται από την εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Υποβάλλοντας την έκθεση, η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi δηλώνει ότι η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του υποδείγματος συμφωνίας επιχορήγησης. Εάν η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi υπέβαλε την έκθεση εγκατάστασης πολύ νωρίς, θα πρέπει να ζητήσει από τον δήμο να την απορρίψει. Εφόσον η έκθεση εγκατάστασης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τον δήμο, θα επιστραφεί στην εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi προς επεξεργασία.

Μόλις η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi υποβάλει την έκθεση εγκατάστασης, ο δήμος ενημερώνεται αυτομάτως μέσω της πύλης WiFi4EU με ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο καλείται να επαληθεύσει τις πληροφορίες που υπέβαλε η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi και να επιβεβαιώσει ότι η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του υποδείγματος συμφωνίας επιχορήγησης.

Ο δήμος μπορεί να απορρίψει την έκθεση εγκατάστασης. Η πύλη WiFi4EU ενημερώνει αυτομάτως την εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi με ηλεκτρονικό μήνυμα και παραθέτει τους λόγους απόρριψης που αναφέρονται από τον δήμο. Εάν ο δήμος απορρίψει την έκθεση εγκατάστασης, ενεργοποιείται η δυνατότητα επεξεργασίας της, ώστε να τροποποιηθεί και να υποβληθεί εκ νέου από την εταιρεία εγκατάστασης.

Μόλις η έκθεση εγκατάστασης επικυρωθεί από τον δήμο, δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα επεξεργασίας της και δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

Η έκθεση εγκατάστασης, η οποία υποβάλλεται από την εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi και βεβαιώνεται ως ακριβής από τον δήμο, είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει η Επιτροπή τη δική της επαλήθευση συμμόρφωσης με τους κανόνες που ορίζονται στο υπόδειγμα της συμφωνίας επιχορήγησης. Εάν υπάρχει πλήρης συμμόρφωση, η Επιτροπή θα καταβάλει το ποσό του κουπονιού εντός 60 ημερών.

7. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ WIFI4EU

7.1. Δεν μπορώ να συνδεθώ με την πύλη WiFi4EU. Τι πρέπει να κάνω;

Εάν κάποιος δεν έχει πλέον πρόσβαση στην πύλη WiFi4EU (δηλαδή δεν έχει πρόσβαση στους κωδικούς ταυτοποίησης EU Login που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική εγγραφή), ο δήμος θα πρέπει να συμπληρώσει το ειδικό ηλεκτρονικό έντυπο για να επικαιροποιήσει τις πληροφορίες αυτές και να αποκτήσει πρόσβαση στην πύλη. Το έντυπο είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EU_NEW_Change_Request_form. Ακολουθήστε τις οδηγίες και επισημάνετε στο έντυπο τις σχετικές αλλαγές/πληροφορίες που αφορούν τον δήμο. Βλέπε επίσης ερώτηση 2.3.

Εάν αντιμετωπίσετε συγκεκριμένα προβλήματα ΤΠ/τεχνικά προβλήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης, εξηγώντας το πρόβλημα.

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

8.1. Πώς προστατεύονται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Η διαδικτυακή πύλη WiFi4EU, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ (ιδίως τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2018/1725), συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία WiFi4EU και τη διαχείρισή της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ή τον INEA). Τα δεδομένα δεν θα διατηρούνται εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο για τους εσωτερικούς και λοιπούς ελέγχους. 

Ομοίως, κάποια από αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ή τον ΙΝΕΑ) σε άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και στα κράτη μέλη (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών αρχών) ή σε άλλες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για ελέγχους ή επιθεωρήσεις σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, OLAF, Διαμεσολαβητής κ.λπ.), αποκλειστικά εάν είναι ανάγκη να τα γνωρίζουν.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. δήλωση περί απορρήτου WiFi4EU, στην αρχική σελίδα της διαδικτυακής πύλης WiFi4EU.

Σημειώνεται ότι, στο στάδιο Ι, όσον αφορά το δίκτυο WiFi4EU, η εγγραφή και η επαλήθευση της ταυτότητας των χρηστών και, ως εκ τούτου, κάθε ενδεχόμενη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα αποτελεί ευθύνη του δήμου και των συμβεβλημένων παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου (ISP). Σε αυτό το στάδιο, κάθε σημείο WiFi4EU θα πρέπει να συμμορφώνεται με δήλωση περί απορρήτου και με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως τον κανονισμό (ΕΚ) 2018/1725. Στο στάδιο ΙΙ, η ενιαία υπηρεσία επαλήθευσης ταυτότητας θα επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να εγγράφονται μία μόνο φορά και να «περιάγονται» απρόσκοπτα μεταξύ των σημείων WiFi4EU, χωρίς να χρειάζεται να εισάγουν εκ νέου τα στοιχεία τους.

9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τεχνικές απαιτήσεις βήμα βήμα

9.1. Τι είναι το «όνομα τομέα» σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 4.1 της συμφωνίας επιχορήγησης;

Το όνομα τομέα είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της πύλης υποδοχής του δικτύου WiFi4EU (URL). Σημειώνεται ότι αφορά τον ιστότοπο στον οποίο βρίσκεται η πύλη υποδοχής και όχι τον ιστότοπο στον οποίο θα μεταφέρεται ο χρήστης αφού συνδεθεί. Το όνομα τομέα επιλέγεται από τον δήμο.

9.2. Σημεία πρόσβασης

9.2.1 Ποιες είναι οι τεχνικές απαιτήσεις για τα σημεία πρόσβασης WiFi4EU;

Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού αναφέρονται λεπτομερώς στην ενότητα 6.2.2 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, καθώς και στο άρθρο I.2 του παραρτήματος Ι της συμφωνίας επιχορήγησης που υπογράφεται μεταξύ των δήμων και της Επιτροπής.

Ο δήμος εξασφαλίζει ότι κάθε σημείο πρόσβασης:

 • υποστηρίζει την ταυτόχρονη χρήση διττής ζώνης (2,4Ghz – 5Ghz)
 • έχει κύκλο υποστήριξης άνω των 5 ετών
 • έχει μέσο χρόνο μεταξύ βλαβών (MTBF) τουλάχιστον 5 έτη
 • έχει ένα ειδικό και κεντρικό ενιαίο σημείο διαχείρισης για όλα τα σημεία πρόσβασης κάθε δικτύου WiFi4EU
 • υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.1x
 • είναι συμβατό με το πρότυπο IEEE 802.11ac Wave I·
 • υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.11r
 • υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.11k
 • υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.11v
 •  έχει ικανότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον 50 χρηστών ταυτοχρόνως, χωρίς υποβάθμιση των επιδόσεων
 • διαθέτει τουλάχιστον 2x2 πολλαπλές εισόδους και πολλαπλές εξόδους (MIMO)·
 • είναι συμβατό με το Hotspot 2.0 (πρόγραμμα πιστοποίησης Passpoint WiFi Alliance).

9.2.2  Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός σημείων πρόσβασης που πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους;

Ο ελάχιστος αριθμός σημείων πρόσβασης, όπως αναφέρεται επίσης στην ενότητα 6.2.2 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και στο παράρτημα 1, άρθρο Ι.2 της συμφωνίας επιχορήγησης, έχει ως εξής:

Ελάχιστος αριθμός σημείων πρόσβασης σε υπαίθριους χώρους

Ελάχιστος αριθμός σημείων πρόσβασης σε κλειστούς χώρους

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

9.2.3 Μπορούμε να μειώσουμε τον ελάχιστο αριθμό σημείων πρόσβασης (με παράλληλη μείωση του ποσού του κουπονιού);

Όχι, δεν μπορείτε. Ο αριθμός των σημείων πρόσβασης καθορίζεται στο παράρτημα 1, άρθρο I.2 της συμφωνίας επιχορήγησης. Δεν υπάρχει δυνατότητα παρέκκλισης διότι το πρόγραμμα δεν είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο που να επιτρέπει μερική χρηματοδότηση ή μερική εκπλήρωση των όρων. Ωστόσο, τα σημεία πρόσβασης μπορούν να καλύπτουν περισσότερες από μία περιοχές, ακόμη και αν δεν υπάρχει γεωγραφική εγγύτητα ή διασύνδεση μεταξύ τους. Επιπλέον, είναι δυνατόν να εγκατασταθούν περισσότερα από ένα σημεία πρόσβασης σε μια δεδομένη τοποθεσία (π.χ. προκειμένου να ενισχυθεί η λήψη του σήματος Wi-Fi).

9.2.4  Μπορούμε να κατανείμουμε τον αριθμό των ελάχιστων σημείων πρόσβασης μεταξύ διαφορετικών δικτύων;

Εάν τα σημεία πρόσβασης βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες (π.χ. στην κεντρική πλατεία της πόλης και σε μια βιβλιοθήκη) και είναι όλα συνδεδεμένα με την ίδια πύλη υποδοχής, το δίκτυο αυτό θα θεωρείται ως ενιαίο δίκτυο WiFi4EU.

Εάν γίνει κατανομή των σημείων πρόσβασης και κάθε ομάδα σημείων συνδέεται με διαφορετική πύλη υποδοχής (σε περίπτωση που στόχος είναι να υπάρχουν διαφορετικές πύλες υποδοχής, π.χ. για ένα μουσείο και για μια βιβλιοθήκη), θα θεωρείται ότι πρόκειται για διαφορετικά δίκτυα WiFi4EU.

Εάν αποφασίσετε να δημιουργήσετε διαφορετικά δίκτυα / διαφορετικές πύλες υποδοχής, μην ξεχνάτε ότι όλες οι πύλες υποδοχής πρέπει επίσης να συντηρούνται, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να αυξήσει το κόστος από πλευράς πόρων και λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος συμμόρφωσης που διενεργήθηκε πριν από την αποδέσμευση της πληρωμής θα γίνεται σε όλα τα δηλωθέντα δίκτυα.

9.2.5 Μπορούμε να εγκαταστήσουμε περισσότερα από ένα σημεία πρόσβασης σε κάθε τοποθεσία;

Ναι. Η συμφωνία επιχορήγησης δεν θέτει περιορισμούς όσον αφορά την κατανομή των σημείων πρόσβασης. Εναπόκειται στους δήμους να αποφασίσουν, εξετάζοντας πώς τα σημεία πρόσβασης θα εξυπηρετούν καλύτερα τους χρήστες.

9.2.6  Καλύπτεται η αναβάθμιση υφιστάμενων σημείων πρόσβασης από το κουπόνι WiFi4EU;

Ναι, το κουπόνι WiFi4EU μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης υφιστάμενου δημόσιου δικτύου Wi-Fi, υπό την προϋπόθεση ότι η αναβάθμιση καθιστά το δίκτυο συμβατό με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων (δηλ. πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις WiFi4EU). Στον ελάχιστο αριθμό σημείων πρόσβασης περιλαμβάνεται τόσο η εγκατάσταση νέων σημείων πρόσβασης όσο και η αναβάθμιση υφιστάμενων σημείων πρόσβασης.

9.3. Αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID)

9.3.1 Πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί το SSID του δικτύου;

Το SSID του δικτύου WiFi4EU πρέπει να ονομαστεί σύμφωνα με το παράρτημα Ι της συμφωνίας επιχορήγησης. Το όνομα του δικτύου WiFi4EU είναι το όνομα που ενδεχομένως επιθυμεί να δώσει ο δήμος στο δίκτυο WiFi4EU (π.χ. «Δημαρχείο») για λόγους ταυτοποίησης κατά την επικοινωνία του με τον INEA και διαφοροποίησης από άλλα δίκτυα.

9.3.2  Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε SSID διαφορετικό από το WiFi4EU;

Εκτός από το πρότυπο SSID «WiFi4EU» (που βασίζεται σε ανοικτό δίκτυο και πύλη υποδοχής), μπορεί επίσης να εκπέμπεται:

- ένα SSID για εσωτερική χρήση από τον δήμο, π.χ. για την εξυπηρέτηση του προσωπικού των διοικητικών υπηρεσιών του δημαρχείου ή της δημόσιας βιβλιοθήκης, ή για έργο «έξυπνης πόλης».

και/ή

- ένα SSID για την παροχή ασφαλούς υπηρεσίας ταυτοποίησης των χρηστών WiFi4EU στο πρώτο στάδιο υλοποίησης της πρωτοβουλίας WiFi4EU [π.χ. «WiFi4EU - Secure» (ασφαλής πρόσβαση)].

Σημειωτέον ότι, στο στάδιο ΙΙ της υλοποίησης της πρωτοβουλίας WiFi4EU, θα δημιουργηθεί προστατευμένη ενιαία υπηρεσία επαλήθευσης ταυτότητας που θα εξυπηρετεί όλα τα δίκτυα WiFi4EU στην Ευρώπη (βλ. επίσης ερώτηση 9.4). Επομένως, εάν κατά το πρώτο στάδιο δημιουργηθεί τοπικό SSID που παρέχει ασφαλή υπηρεσία επαλήθευσης ταυτότητας (όπως στην παραπάνω περίπτωση), μπορεί είτε να καταργηθεί κατά το στάδιο ΙΙ είτε να συνεχίσει να εκπέμπεται παράλληλα.

Σε κάθε περίπτωση, η εκπομπή πρόσθετων SSID δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρεται στο ευρύ κοινό. Ο δήμος θα πρέπει επίσης να διαφοροποιεί κατάλληλα τυχόν πρόσθετα ονόματα SSID από το ανοικτό SSID «WiFi4EU».

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο παράρτημα I άρθρο I.5 της συμφωνίας επιχορήγησης.

9.3.3. Υποχρεούται ο δήμος να εκπέμπει αναγνωριστικό SSID με ανοικτή πύλη υποδοχής χωρίς ταυτοποίηση χρήστη;

Στόχος της πρωτοβουλίας WiFi4EU είναι να παρασχεθεί η ευκολότερη δυνατή πρόσβαση σε δωρεάν δίκτυα Wi-Fi σε δημόσιους χώρους. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι προτιμότερη είναι η διαδικασία με την απλούστερη διαδικασία πρόσβασης, η οποία, κατ’ αρχήν, βασίζεται σε ένα κουμπί σύνδεσης με ένα κλικ. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο δήμος υποχρεούται από την εθνική νομοθεσία να χρησιμοποιήσει άλλες διαδικασίες εγγραφής και εξακρίβωσης της ταυτότητας, αυτές μπορούν επίσης να υλοποιηθούν, π.χ. ζητώντας επιπλέον στοιχεία χρήστη. Ελλείψει τέτοιων νομικών υποχρεώσεων, θα πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία «σύνδεσης με ένα κλικ».

9.4. Ποιος είναι υπεύθυνος για την ταυτοποίηση των χρηστών;

Στο στάδιο Ι της πρωτοβουλίας, η ταυτοποίηση, η εξουσιοδότηση και η διαχείριση των λογαριασμών των χρηστών (ΑΑΑ) αποτελεί ευθύνη των δήμων. Στο στάδιο ΙΙ, θα διατίθεται ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης σε επίπεδο ΕΕ και οι δήμοι θα πρέπει να αναδιαμορφώσουν τα δίκτυά τους για να συνδεθούν με το σύστημα αυτό. Η εξουσιοδότηση και η διαχείριση λογαριασμών των χρηστών θα συνεχίσει να αποτελεί ευθύνη των δήμων. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα δύο στάδια, ανατρέξτε στο παράρτημα Ι της συμφωνίας επιχορήγησης.

9.5. Απαιτείται πιστοποίηση «Passpoint»;

Όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι της συμφωνίας επιχορήγησης, προκειμένου να μπορεί ένας προς εγκατάσταση εξοπλισμός WiFi4EU να καλυφθεί από κουπόνι, πρέπει να είναι συμβατός με το hotspot 2.0. Το πρόγραμμα πιστοποίησης Passpoint απαιτείται για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού όχι μόνο με άλλους κατασκευαστές, αλλά και με την ενιαία υπηρεσία ταυτοποίησης που θα παρέχει η Επιτροπή σε μεταγενέστερη φάση, κατά το στάδιο ΙΙ της υλοποίησης της πρωτοβουλίας WiFi4EU.

9.6. Μπορείτε να παραθέσετε κατάλογο εξοπλισμού που πληροί τις απαιτήσεις του Wifi4EU;

O κατάλογος των συσκευών Wi-Fi που έχουν λάβει πιστοποίηση Passpoint® είναι διαθέσιμος στους ακόλουθους συνδέσμους:

9.7. Λειτουργεί εξυπηρετητής πύλης υποδοχής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WiFi4EU;

Στο παράρτημα 1 άρθρο I.5.1 της συμφωνίας επιχορήγησης απαριθμούνται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η πύλη υποδοχής κατά το στάδιο Ι της εγκατάστασης. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει κεντρικός εξυπηρετητής πύλης υποδοχής. Στο στάδιο ΙΙ, η Επιτροπή θα παρέχει μια ασφαλή ενιαία υπηρεσία επαλήθευσης ταυτότητας και οι δήμοι θα πρέπει να αναδιαμορφώσουν τα δίκτυά τους για να συνδεθούν σε αυτήν. Ωστόσο, οι δήμοι θα πρέπει να συνεχίσουν να προσφέρουν την πύλη υποδοχής. Βλ. επίσης ερώτηση 9.4.

9.8. Ποια είναι η προθεσμία για την επιλογή του παρόχου της εγκατάστασης;

Οι δήμοι πρέπει να υλοποιήσουν το έργο εντός 18 μηνών, σύμφωνα με τη συμφωνία επιχορήγησης. Σημειώνεται ότι εντός της περιόδου υλοποίησης των 18 μηνών δεν υπάρχει προθεσμία για την επιλογή της εταιρείας εγκατάστασης. Ωστόσο, συνιστάται στους δήμους να επιλέξουν εταιρεία εγκατάστασης το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μπορέσουν να τηρήσουν την τελική προθεσμία υλοποίησης.

9.9. Στο στάδιο ΙΙ της υλοποίησης των δικτύων Wi-Fi, θα απαιτεί το ασφαλές σύστημα επαλήθευσης ταυτότητας και παρακολούθησης από τους χρήστες να ταυτοποιούνται με κάποιο τρόπο (π.χ. με τη χρήση τηλεφωνικού αριθμού);

Στο στάδιο II, θα υπάρχει ενιαίο σύστημα εγγραφής και επαλήθευσης ταυτότητας που θα είναι διαθέσιμο σε επίπεδο ΕΕ και θα εναρμονίζει τη μέθοδο σύνδεσης των χρηστών και θα τους παρέχει εύκολη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες. Επί του παρόντος, δεν διαθέτουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα υλοποιηθεί από τεχνική άποψη, διότι η προκήρυξη για το σύστημα θα δημοσιευτεί εντός του τρέχοντος έτους.

9.10. Μπορεί να περιοριστεί η κίνηση σε ένα δίκτυο WiFi4EU, για παράδειγμα με τη θέσπιση ορίων στα δεδομένα ή στον χρόνο σύνδεσης ανά χρήστη ώστε να αποφεύγεται η συμφόρηση του δικτύου, ή με την πλήρη απαγόρευση της πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, περιεχόμενα και ιστότοπους, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του δικτύου;

Οι τοπικές αρχές που παρέχουν δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω τοπικού δικτύου ασύρματης πρόσβασης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WiFi4EU πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις διασφάλισης της ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120, ανεξάρτητα από το αν η υπηρεσία παρέχεται μέσω εμπορικού ενδιάμεσου ή απευθείας από τη δημόσια τοπική αρχή.

Κατ’ αρχήν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120, οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, όταν παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, αντιμετωπίζουν ισότιμα κάθε κίνηση, χωρίς αποκλεισμούς, περιορισμούς ή παρεμβάσεις και ανεξαρτήτως του αποστολέα και του παραλήπτη, του περιεχομένου στο οποίο παρέχεται πρόσβαση ή το οποίο διανέμεται, των χρησιμοποιούμενων ή παρεχόμενων εφαρμογών ή υπηρεσιών ή του χρησιμοποιούμενου τερματικού εξοπλισμού.

O περιορισμός του όγκου των δεδομένων ανά χρήστη και/ή των χρονικών ορίων επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι ανωτέρω αρχές και με την επιφύλαξη της ανάγκης διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας του δικτύου και, ιδίως, της ανάγκης να εξασφαλιστεί δίκαιη κατανομή χωρητικότητας μεταξύ των χρηστών κατά τις περιόδους αιχμής, σύμφωνα με το σημείο I.4 του παραρτήματος Ι της συμφωνίας επιχορήγησης που πρόκειται να υπογραφεί από τους δήμους.

Επιτρέπονται επίσης εύλογα* μέτρα διαχείρισης της κίνησης. Επιπλέον, το άρθρο 3 παράγραφος 3 προβλέπει τη δυνατότητα εφαρμογής πρόσθετων μέτρων διαχείρισης της κίνησης που δικαιολογούνται από την ανάγκη, μεταξύ άλλων:

 • να διασφαλιστούν η ακεραιότητα και η ασφάλεια του δικτύου, των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του εν λόγω δικτύου και του τερματικού εξοπλισμού των τελικών χρηστών.
 • να προληφθεί τυχόν επικείμενη συμφόρηση του δικτύου και να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις τυχόν εξαιρετικής ή προσωρινής συμφόρησης του δικτύου, υπό την προϋπόθεση ότι ανάλογες κατηγορίες κίνησης αντιμετωπίζονται ισότιμα. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του κανονισμού περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του κανονισμού που εξέδωσε ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).

Ωστόσο, στην περίπτωση τοπικών δικτύων ασύρματης πρόσβασης που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία WiFi4EU, είναι απαραίτητο να πληρούνται οι εφαρμοστέες απαιτήσεις επιλεξιμότητας και ποιότητας των υπηρεσιών: δεν θα πρέπει να προκύπτει δικτυακή συμφόρηση εξαιτίας της μη τήρησης των απαιτήσεων οπισθόζευξης, οι οποίες εγγυώνται μια υψηλής ποιότητας διαδικτυακή εμπειρία στους χρήστες (τμήμα l.3).

*Για να θεωρηθούν εύλογα, τα εν λόγω μέτρα πρέπει να είναι διαφανή, αμερόληπτα και ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, και να βασίζονται σε αντικειμενικά διαφορετικές απαιτήσεις ποιότητας της υπηρεσίας για συγκεκριμένες κατηγορίες κίνησης (και να μην βασίζονται σε εμπορικά κριτήρια). Τα εν λόγω μέτρα δεν αφορούν την παρακολούθηση του συγκεκριμένου περιεχομένου και δεν διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται.

9.11. Είναι δυνατόν να τεθεί ένα δίκτυο WiFi4EU εκτός λειτουργίας για μερικές ώρες τη νύχτα;

Τα δίκτυα WiFi4EU πρέπει να παρέχουν, κατά κανόνα, απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο και πρέπει να βρίσκονται σε λειτουργία για τουλάχιστον τρία έτη από την επιβεβαίωση της εγκατάστασής τους από τον INEA. Για να ελέγχεται η τήρηση της υποχρέωσης αυτής λειτουργεί σύστημα εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Τα δίκτυα WiFi4EU μπορούν να υπόκεινται σε προσωρινή διακοπή παροχής της υπηρεσίας μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις. Τυχόν διακοπή δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από τις εξαιρετικές περιστάσεις που την προκάλεσαν. Ο INEA μπορεί να ζητήσει την αιτιολόγηση των εξαιρετικών περιστάσεων που οδήγησαν σε μια τέτοια απόφαση διακοπής.

10. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

10.1. Τι είναι η κοινότητα WiFi4EU; Πώς μπορούμε να συμμετέχουμε;

Η κοινότητα WiFi4EU είναι ένα διαδραστικό φόρουμ που λειτουργεί ως άμεσο, κομβικό σημείο επαφής μεταξύ ενδιαφερομένων (δήμων και εταιρειών εγκατάστασης Wi-Fi) με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την πρωτοβουλία WiFi4EU.

Μέσω των ιστολογίων, των συντονισμένων συζητήσεων και της ανταλλαγής ειδήσεων και πληροφοριών, η κοινότητα έχει σκοπό να ενθαρρύνει τον διάλογο και να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες, καθώς και να διευρύνει το συνολικό πλαίσιο επικοινωνίας σχετικά με την πρωτοβουλία WiFi4EU.

Σας ενθαρρύνουμε θερμά να γίνετε ενεργό μέλος αυτής της κοινότητας: https://futurium.ec.europa.eu/en/wifi4eu-community?language=el.

10.2. Ποιες θα είναι οι συνέπειες του Brexit για τους αιτούντες του Ηνωμένου Βασιλείου;

Έχετε υπόψη ότι μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου (Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας) την 1η Φεβρουαρίου 2020, και ιδίως τα άρθρα 127 παράγραφος 6, 137 και 138, οι αναφορές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνουν αναφορές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ως εκ τούτου, οι κάτοικοι και οι οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στην πρόσκληση WiFi4EU 2020-1. Επιπλέον, οι αιτούντες και οι δικαιούχοι από το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι να λάβουν κονδύλια της ΕΕ καθʼ όλη τη διάρκεια των επιχορηγήσεων με τις οποίες υλοποιείται το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 της ΕΕ, μεταξύ άλλων και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, με την επιφύλαξη, όπως πάντα, της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανόνες, π.χ. για τις επιλέξιμες δαπάνες. Αυτό ισχύει για τις υφιστάμενες επιχορηγήσεις και τις τρέχουσες διαδικασίες, ακόμη και αν η δημοσιονομική και/ή νομική δέσμευση πραγματοποιείται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020.

10.3. Υπάρχει σύμβουλος WiFi4EU και/ή εταιρεία εγκατάστασης «με επίσημη πιστοποίηση» που θα πρέπει να επιλέξουμε για να μας βοηθήσει στην προετοιμασία της αίτησής μας και/ή στην υλοποίηση;

Όχι. Δεν έχει οριστεί ούτε συνιστάται επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή / τον INEA καμία απολύτως εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi / παροχής συμβουλών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WiFi4EU. Επομένως, θα πρέπει να επιδείξετε προσοχή σε περίπτωση που επικοινώνησαν μαζί σας οργανισμοί και/ή έχετε δει διαφημίσεις/ανακοινώσεις οργανισμών που ισχυρίζονται ότι είναι «επισήμως πιστοποιημένοι» ή ότι έχουν «επισήμως οριστεί» για τον σκοπό αυτό, ενδεχομένως χρησιμοποιώντας το λογότυπο WiFi4EU και/ή τη σημαία της ΕΕ.

Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει επίσης να ενημερώνετε την υπηρεσία υποστήριξης παρέχοντας τα σχετικά στοιχεία, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για να σταματήσει αυτή η παραπληροφόρηση. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή / ο ΙΝΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την εγγραφή οποιασδήποτε εταιρείας εγκατάστασης Wi-Fi που προβαίνει σε τέτοιες μη ανταγωνιστικές πρακτικές.

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες εγκατάστασης Wi-Fi μπορούν ανά πάσα στιγμή να εγγραφούν στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU. Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρέχονται στη διαδικτυακή πύλη από τις εν λόγω εταιρείες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως επίσημη έγκριση των εταιρειών / των υπηρεσιών που παρέχουν.

Κάθε δήμος είναι υπεύθυνος για την επιλογή της εταιρείας που θα εγκαταστήσει το δικό του σημείο WiFi4EU, σύμφωνα με τις συνήθεις τοπικές διαδικασίες (κανόνες δημόσιων διαγωνισμών).

 

10.4. Υπάρχουν διαθέσιμες κατευθυντήριες γραμμές για θέματα προμηθειών που επηρεάζονται από την COVID-19;

Οι δήμοι και οι εταιρείες εγκατάστασης Wi-Fi θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους εθνικούς χρηματοοικονομικούς κανόνες όσον αφορά την έκδοση τιμολογίων. Ωστόσο, δεδομένων των συνθηκών που σχετίζονται με τον ιό COVID-19, τα συνήθη εθνικά χρονοδιαγράμματα για τις δημόσιες συμβάσεις μπορεί να είναι υπερβολικά περιοριστικά και, ως εκ τούτου, να εμποδίζουν προσωρινά την ικανότητα των αναθετουσών αρχών να αντιδρούν εγκαίρως σε νέες προθεσμίες, π.χ. δήμοι που επιθυμούν να επιταχύνουν την ανάθεση στην εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi.

Υπάρχουν προηγούμενα στα οποία ήταν δυνατή η κατʼ εξαίρεση λήψη μέτρων απλούστευσης στο πλαίσιο καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της κρίσης στον τομέα του ασύλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το 2015 τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές για τις «επείγουσες προμήθειες», οι οποίες παρέχουν οδηγίες όταν δικαιολογείται απευθείας ανάθεση. Δείτε τις οδηγίες.

Οι εθνικές αρχές δημοσίων συμβάσεων μπορούν να παράσχουν συμβουλές σχετικά με τη μεταφορά των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών σε εθνικό επίπεδο. Δείτε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπο της χώρας σας στη διεύθυνση.

10.5 Θα υπάρξει παράταση του χρόνου εγκατάστασης για τους δικαιούχους WiFi4EU των προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων 1, 2 και 3;

Η πανδημία του κορονοϊού πλήττει σοβαρά χιλιάδες δήμους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι τα αυστηρά μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας που εφαρμόζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες επιβραδύνουν ή ακόμη και εμποδίζουν την ανάπτυξη των δικτύων WiFi4EU. Δεδομένων αυτών των απρόβλεπτων περιστάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία εγκατάστασης για όλους τους δικαιούχους WIFi4EU των προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων 1, 2 και 3 ώστε να δώσει σε όλους τους δήμους τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν το έργο τους. Η αρχική 18μηνη περίοδος εφαρμογής που χορηγήθηκε για την οριστικοποίηση και τη δήλωση της εγκατάστασης και της λειτουργίας του δικτύου WiFi4EU παρατείνεται κατά μία επιπλέον 8μηνη περίοδο.

10.6 Γιατί ο αριθμός των συνδεόμενων χρηστών/συσκευών που αναφέρονται από μια εταιρεία εγκατάστασης διαφέρει από τον αριθμό που εντοπίζει το σύστημα παρακολούθησης WiFi4EU;

Το εργαλείο παρακολούθησης WiFi4EU μπορεί να καταμετρά μόνο τους χρήστες / τις συσκευές που έχουν πραγματοποιήσει ολόκληρο τον κύκλο σύνδεσης στην τοπική πύλη, συμπεριλαμβανομένης της καταφόρτωσης του τμήματος κώδικα, της ορθής απεικόνισης του κατάλληλου διαφημιστικού πλαισίου WiFi4EU στη συσκευή και της διαβίβασης δεδομένων του τμήματος κώδικα και πάλι στους εξυπηρετητές παρακολούθησης WiFi4EU (που αντιστοιχούν σε περίπου 70 Kbyte διαβιβασθέντων δεδομένων). Αν διακοπεί ο κύκλος, τότε το σύστημα WiFi4EU δεν μπορεί να καταμετρήσει τον χρήστη / τη συσκευή στα στατιστικά στοιχεία. Κατά συνέπεια, όλες οι συνδέσεις με τα σημεία πρόσβασης κάτω των 70 Kbyte θα πρέπει να εξαιρούνται αυτομάτως από την καταμέτρηση.

10.7 Γιατί τα αποτελέσματα της αυτοδοκιμής (SelfTestModus) είναι θετικά, αλλά ακόμη λαμβάνω προειδοποιήσεις για τη μη συμβατότητα της πύλης υποδοχής;

Ακόμη και αν η αυτοδοκιμή πραγματοποιηθεί επιτυχώς, αυτό δεν σημαίνει ότι το λογότυπο / διαφημιστικό πλαίσιο WiFi4EU θα απεικονίζεται σε όλους τους χρήστες με πρόσβαση στην πύλη υποδοχής, όπως προβλέπεται. Σημαίνει απλώς ότι η συσκευή από την οποία έγινε η δοκιμή ήταν συμβατή. Το μέγεθος οθόνης και η ανάλυση ή η διαμόρφωση απεικόνισης του περιεχομένου ενδέχεται να διαφέρει σε κάθε χρησιμοποιούμενη συσκευή. Το τμήμα κώδικα επαληθεύει ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια που ορίζονται στο έγγραφο του οδηγού εφαρμογής με βάση την ανάλυση και/ή τη διαμόρφωση της συγκεκριμένης συσκευής. Για αυτόν τον λόγο η αυτοδοκιμή δεν μπορεί να εγγυηθεί 100 % ότι η πύλη υποδοχής λειτουργεί όπως προβλέπεται για όλες τις συνδεδεμένες συσκευές. Ενθαρρύνουμε τις εταιρείες εγκατάστασης και τους δήμους να δοκιμάσουν την εφαρμογή του τμήματος κώδικα σε διάφορες συσκευές (υπολογιστές και έξυπνα τηλέφωνα, με κάθετο ή οριζόντιο προσανατολισμό οθόνης).

10.8 Πώς πρέπει να πραγματοποιήσω την αυτοδοκιμή (SelfTestModus) που περιγράφεται στον οδηγό εγκατάστασης;

Η λειτουργία SelfTestModus είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί κατά την ανάπτυξη της τοπικής πύλης. Θα πρέπει να δοκιμαστεί σε διάφορες συσκευές με διάφορες διαμορφώσεις οθόνης (μικρή, μεγάλη, κάθετη, οριζόντια) για να επαληθευτεί η ορθή απεικόνιση της οπτικής ταυτότητας. Έχετε υπόψη σας τις διαφορές διαμόρφωσης, όπως σημειώνονται στις οδηγίες του οδηγού εγκατάστασης, τμήμα 5.6, και βεβαιωθείτε για την απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτοδοκιμής μετά την ολοκλήρωση, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της ροής δεδομένων μέσω του τμήματος κώδικα.

#Wifi4EU on Twitter