Back to WiFi4EU main page
WiFi4EU – Ceisteanna agus Freagraí

1.CÚLRA

1.1. Cad is aidhm ghinearálta don tionscnamh WiFi4EU?

Is é is aidhm don tionscnamh WiFi4EU rochtain idirlín ar ardchaighdeán a sholáthar ar fud an Aontais Eorpaigh do shaoránaigh agus do chuairteoirí trí bhaill theo Wi-Fi saor in aisce a shuiteáil i spásanna poiblí, mar shampla páirceanna, cearnóga, foirgnimh riaracháin, leabharlanna agus ionaid sláinte. Faoin tionscnamh, atá á mhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach, bronnfar dearbháin ar bhardais chun tacú leo seirbhísí cuideachtaí suiteála W-Fi a úsáid leis na baill theo Wi-Fi a shuiteáil in ionaid ina gcruinníonn an pobal.

1.2. Cé atá in ann páirt a ghlacadh sa tionscnamh WiFi4EU?

Tá an tionscnamh WiFi4EU oscailte do chomhlachtaí san earnáil phoiblí sna Ballstáit agus sna tíortha rannpháirteacha de chuid an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (an Iorua agus an Íoslainn). Sa chéad ghlao ar iarratais agus sa ghlao reatha, ní fhéadfaidh ach na bardais (nó a gcomhionann d’eagraíochtaí riaracháin áitiúla) nó comhlachais bardas páirt a ghlacadh sa tionscnamh. D’aontaigh na Ballstáit liosta sonrach na n-eintiteas atá i dteideal iarratas a dhéanamh agus tá an liosta tagartha sin ar fáil anseo: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-municipalities?lang=en.

Ní fhéadfaidh gach bardas ach dearbhán amháin a fháil ar feadh thréimhse iomlán an tionscnaimh WiFi4EU. Dá bhrí sin, má bhronntar dearbhán ar bhardas i nglao amháin, níl sé i dteideal iarratas a dhéanamh ar dhearbhán in aon ghlao eile ina dhiaidh sin. Maidir leis na bardais sin nár éirigh leo dearbhán a fháil, áfach, is féidir leo iarratas eile a dhéanamh i nglaonna nua amach anseo.

1.3. Cén luach atá ar dhearbhán WiFi4EU?

Is é EUR 15,000 an luach atá ar gach dearbhán atá le bronnadh.

2.CLÁRÚ

2.1. Cé na bardais agus na comhlachais atá curtha ar bun ag bardais a bhfuil cead acu clárú? Conas agus cén uair is féidir linn clárú?

Chun iarratas a dhéanamh ar an tionscnamh WiFi4EU, ní mór do na bardais incháilithe (nó na comhlachais bardas incháilithe) atá ar an liosta thuasluaite (C1.2) an t-eolas clárúcháin a líonadh isteach ar thairseach WiFi4EU (https://www.wifi4eu.eu/#/home). Is féidir clárú tráth ar bith agus in aon teanga oifigiúil de chuid an Aontais.

Tabhair do d’aire gur gá cuntas EU Login a bhaineann leis an mbardas a úsáid don phróiseas clárúcháin. Tá tuilleadh eolais faoi chuntas EU Login a chruthú le fáil anseo: http://europa.eu/!Uv63Cx).

Téigh chuig leathanach baile thairseach WiFi4EU chun tús a chur leis an gclárú. Roghnaigh do bhardas ón liosta anuas. Tabhair an t-eolas is gá faoin mbardas, mar shampla an tír, an cineál eagraíochta atá le clárú (bardas nó comhlachas) agus an seoladh.

Bíodh na sonraí teagmhála don mhéara/ceann an bhardais/ionadaí dlíthiúil (i.e. an duine atá inniúil ar an gComhaontú Deontais a shíniú) san áireamh ann. Aire: molaimid gurb é ceann an bhardais/an méara AMHÁIN a shíneoidh an Comhaontú Deontais agus nach síneoidh aon ionadaí dlíthiúil de chuid an bhardais é. Ina ainneoin sin, dá mba mhian leis an méara/ceann an bhardais duine eile (an “Duine Údaraithe”) a ainmniú chun an Comhaontú Deontais a shíniú, ba cheart sonraí teagmhála an duine údaraithe sin a chur san eolas clárúcháin.

Tabhair do d’aire go mbeidh an rochtain ar an tairseach i gcónaí nasctha leis an duine (agus, dá bhrí sin, le seoladh ríomhphoist an duine sin) a chruthaigh an cuntas EU Login le linn an phróisis clárúcháin. Is é sin an “Duine Teagmhála” atá luaite sa tairseach. Dá bhrí sin, más mian leat “Duine Údaraithe” a chur le d’iarratas, molaimid go láidir a chinntiú gurb ionann an duine sin agus an “Duine Teagmhála” (agus go bhfuil an seoladh ríomhphoist céanna ann) chun cabhrú le próiseas sínithe an Chomhaontaithe Deontais.

Féadfaidh “comhlachais bardas” níos mó ná bardas amháin a chlárú chun bainistiú na mbardas sin a shimpliú. Mar sin féin, beidh ar gach comhlachas iarratas deiridh ar leithligh a sheoladh isteach ar líne do gach uile bhardas atá luaite aige sa chlárúchán. Tabhair faoi deara nach bhfuil comhlachais bardas i dteideal dearbhán a fháil; bronntar gach dearbhán ar bhardas ar leith, atá ainmnithe ina thairbhí air.

I ngach cás, ní fhógrófar go poiblí ach ainm an bhardais atá cláraithe. (Féach C8 faoi chosaint sonraí).

Ní gá do bhardais aon chur síos teicniúil ná doiciméadacht theicniúil faoin líonra Wi-Fi a chur lena gclárú (ná lena n-iarratas). Níl gá ach oiread le réamh-mheasúnuithe ar aon chostas a bhaineann leis an tionscadal (meastacháin ó chuideachtaí suiteála Wi-Fi, mar shampla).

2.2. Is cuideachta suiteála Wi-Fi muid. Conas agus cén uair is féidir linn clárú?

Moltar do chuideachtaí suiteála Wi-Fi páirt a ghlacadh sa tionscnamh WiFi4EU. Tá liosta de na cuideachtaí suiteála Wi-Fi atá cláraithe le fáil ar thairseach WiFi4EU. Má bhronnfar dearbhán ar bhardas, is féidir leis féachaint ar an liosta sin chun teacht ar chuideachtaí suiteála Wi-Fi ina gceantar féin a bheadh in ann na seirbhísí ábhartha a sholáthar.

Téigh chuig leathanach baile thairseach WiFi4EU chun tús a chur leis an gclárú. Tabhair eolas faoin tír/faoi na tíortha agus faoin réigiún/faoi na réigiúin ina bhfeidhmíonn an chuideachta, mar aon lena sonraí teagmhála agus sonraí bainc.

Is féidir le cuideachtaí suiteála Wi-Fi clárú ar thairseach WiFi4EU tráth ar bith. Mar sin féin, má tá conradh ag cuideachta le bardas a roghnaíodh, ní mór di a bheith cláraithe sa tairseach chun an t-eolas is gá faoi shuiteáil an líonra a chur isteach nuair a bheidh an tionscadal críochnaithe. 

2.3. Conas is féidir liom sonraí clárúcháin mo bhardais a chur in eagar/a nuashonrú sa tairseach?

Tabhair do d’aire nach féidir leis na bardais féin, tar éis dóibh iarratas a chur isteach, a sonraí a athrú sa tairseach (mar shampla, chun na sonraí a bhaineann leis an méara/ceann an bhardais/ionadaí dlíthiúil a athrú tar éis toghcháin bhardasacha nó athruithe inmheánacha san eagraíocht).

Is féidir, áfach, athruithe/nuashonruithe den chineál sin a iarraidh trí úsáid a bhaint as an bhfoirm thiomnaithe ar líne seo a leanas, atá ar fáil i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Lean na treoracha a thugtar agus sonraigh na hathruithe/nuashonruithe cuí ar an bhfoirm a bhaineann leis an mbardas. Déanfaidh an Coimisiún na hathruithe is gá tar éis dó d’iarratas a fháil agus an doiciméadacht a sheiceáil.

3.AN tIARRATAS

3.1. Is bardas muid. Conas agus cén uair is féidir linn iarratas a dhéanamh?

Chun iarratas a dhéanamh ar ghlao WiFi4EU, ní mór do bhardais clárú ar dtús ar thairseach WiFi4EU trí úsáid a bhaint as cuntas EU Login bailí. Is féidir leo sin a dhéanamh tráth ar bith ach an fhoirm chlárúcháin a líonadh agus na doiciméid tacaíochta is gá a uaslódáil (féach C3.2).

Nuair a bheidh an glao ar oscailt, beidh bardais in ann iarratas a dhéanamh trí chliceáil ar an gcnaipe “Iarratas a dhéanamh ar dhearbhán” ar an leathanach “M'iarratas” sa tairseach.

3.2. Cé na doiciméid atá ag teastáil chun iarratas a dhéanamh?

Le bheith in ann iarratas a dhéanamh, ní mór do na bardais an clárú a chríochnú tríd an dá dhoiciméad tacaíochta seo a leanas a uaslódáil ar thairseach WiFi4EU:

1. An fhoirm “Cruthúnas ar an gComhaontú” agus í líonta, chomh maith le cóip de phas nó de dhoiciméad aitheantais cheann an bhardais, an mhéara nó an ionadaí dhlíthiúil

2. Cóip den ghníomh ainmniúcháin nó den doiciméad lena gcruthaítear gur ionadaí ar an mbardas é an t-ionadaí dlíthiúil (méara/ceann an bhardais).

Más mian leis an ionadaí dlíthiúil údarás a thabhairt do dhuine eile an Comhaontú Deontais a shíniú thar a cheann, ní mór an dá dhoiciméad breise seo a leanas a sholáthar roimh shíniú an Chomhaontaithe Deontais ar a dhéanaí:

- an fhoirm “Duine Údaraithe”, agus í sínithe ag an ionadaí dlíthiúil (i.e. méara/ceann an bhardais) agus ag an duine údaraithe a shíneoidh an Comhaontú Deontais.

- cóip de phas nó de dhoiciméad aitheantais an Duine Údaraithe

Tá na foirmeacha “Cruthúnas ar an gComhaontú” agus “Duine Údaraithe” ar fáil i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais agus is féidir teacht orthu ar an leathanach “M'iarratas” i dtairseach WiFi4EU.

Ní mór gach doiciméad tacaíochta a uaslódáil ina gceann agus ina gceann ar thairseach WiFi4EU ar an leathanach "Mo chlárúchán", i bhformáid oiriúnach (.pdf, .png, nó .jpg).

3.3. An féidir linn tús a chur le hobair ar ár líonra Wi-Fi anois agus an dearbhán a fhuascailt amach anseo, má roghnaítear muid?

De bhun Rialachán Airgeadais de chuid an Aontais (féach https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1046), ní ceadmhach aon deontas a bhronnadh go siarghabhálach do ghníomhaíochtaí a tugadh i gcrích cheana. Is é sin le rá nach mbeadh bardas i dteideal dearbhán a fháil i leith aon suiteáil a bheadh tugtha i gcrích ina hiomláine agus ag feidhmiú roimh shíniú an Chomhaontaithe Deontais.

4.ROGHNÚ AGUS BRONNADH

4.1. Conas a roghnófar tairbhithe na ndearbhán?

Roghnófar na bardais ar bhonn “tús freastail ar an gceann is túisce” bunaithe ar an dáta agus ar an am a cuireadh isteach a n-iarratas (i.e. an t-am a bhrúigh siad an cnaipe leis an iarratas a sheoladh sa tairseach agus NÍ an dáta agus an t-am a chláraigh siad). Sa chéad ghlao eile atá beartaithe d’earrach 2019, bronnfar ar a laghad 15 dhearbhán ar gach tír. Ní fhéadfaidh líon na ndearbhán a thugtar do gach tír a bheith níos mó ná 15 % de bhuiséad an ghlao. Tá tuilleadh eolais le fáil i roinn 7 de théacs an ghlao.

4.2. Ní féidir liom an Comhaontú Deontais a shíniú. Cad ba cheart dom a dhéanamh?

I gcásanna eisceachtúla, féadfaidh sé go gcuirfear bac ar shíniú an Chomhaontaithe Deontais mar gheall ar an dóigh ar cuireadh isteach na sonraí clárúcháin sa tairseach.  (Mar shampla, más ionann an seoladh ríomhphoist atá ag an méara/ceann an bhardais/ionadaí dlíthiúil agus an seoladh ríomhphost atá ag an duine teagmhála, cuirtear bac sealadach ar shíniú an Chomhaontaithe Deontais.) Ina theannta sin, cuirtear bac sealadach ar phróiseas sínithe an Chomhaontaithe Deontais más rud é go ndeachaigh méara nua i gceann poist idir an dá linn, i.e. más iad sonraí an mhéara nua atá sna doiciméid tacaíochta a tugadh ach gurb iad sonraí an mhéara roimhe sin atá fós ar taispeáint sa tairseach.

I gcásanna den chineál sin, ba cheart do na bardais an fhoirm thiomnaithe ar líne seo, atá ar fáil i ngach teanga de chuid an Aontais, a úsáid chun a gcuid sonraí a nuashonrú sa tairseach: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Lean na treoracha a thugtar agus déan na hathruithe/cuir isteach an t-eolas cuí ar an bhfoirm a bhaineann leis an mbardas.

5. CUR CHUN FEIDHME AGUS OIBRIÚ

(féach freisin roinn 9 maidir le saincheisteanna teicniúla sonracha)

5.1. Bronnadh dearbhán ar ár mbardas agus tá an Comhaontú Deontas sínithe ag an mbardas agus ag an gCoimisiún Eorpach (INEA) araon. Cad a dhéanfaimid anois?

Ní mór don bhardas a chinntiú go bhfuil an tsuiteáil curtha i gcrích agus go gcuirfear an líonra suiteáilte ar obair laistigh de 18 mhí ó síníodh an Comhaontú Deontais.

Ar dtús, ní mór don bhardas cuideachta suiteála Wi-Fi a roghnú chun an obair a dhéanamh. (Tabhair do d’aire gur gá don chuideachta suiteála Wi-Fi a roghnaítear clárú sa tairseach freisin – féach C2.2) 

Féadfaidh gach bardas conradh a thabhairt dá rogha cuideachta suiteála Wi-Fi chun an trealamh gan sreang a shuiteáil. Tabhair do d’aire nach ndéanfaidh an Coimisiún/INEA idirghabháil sa chaidreamh conarthach atá ag na bardais lena gcuideachta suiteála Wi-Fi.

Is iad na bardais a ainmneoidh na ‘hionaid ina gcruinníonn an pobal’ ina suiteálfar na baill theo WiFi4EU. Ba cheart na baill theo Wi-Fi a shuiteáil i gceantair nach bhfuil seirbhísí den chineál céanna a sholáthraíonn Wi-Fi saor in aisce ar fáil iontu cheana.

Tá na bardais freagrach as an síntiús idirlín a mhaoiniú agus as an trealamh a chothabháil chun go mbeifear in ann Wi-Fi saor in aisce ar ardchaighdeán a chur ar fáil do shaoránaigh agus do chuairteoirí ar feadh trí (3) bliana ar a laghad tar éis shuiteáil an líonra.

Ba cheart do na bardais amharc-aithne WiFi4EU a thaispeáint go soiléir sna spásanna poiblí ina gcuirtear ar fáil rochtain WiFi4EU ar an idirlíon. Tá tuilleadh eolais faoi na rialacha amharc-aithne agus faoi shuaitheantas/lógó WiFi4EU le fáil ar an leathanach atá ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht agus Gréasáin (INEA) faoi WiFi4EU: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

Féach roinn 6.2 de théacs an ghlao le haghaidh tuilleadh eolais faoi riachtanais theicniúla shonracha an tionscnaimh.

5.2. Cad iad na costais a chumhdaítear leis an dearbhán?

Íoctar dearbháin WiFi4EU i gcnapshuim agus tá sé beartaithe nach gcumhdóidh siad ach costais trealaimh agus suiteála na mball te Wi-Fi sin atá i gcomhréir leis na ceanglais atá sainithe i dtéacs an ghlao agus in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gComhaontú Deontais, a shínigh na bardais a roghnaíodh.

I measc an trealaimh sin tá na hearraí is gá chun an líonra WiFi4EU a chur ar obair, mar shampla gléasanna soláthair cumhachta (e.g. cuibheoir ‘Power over Ethernet’ (PoE), cuibheoir cumhachta, lasc PoE) nó trealamh a úsáidtear chun nascadh leis an idirlíon (e.g. ródairí, naisc mhicreathoinne, ballaí dóiteáin). Ina ainneoin sin, is gá gurb é is príomhchuspóir don dearbhán na Pointí Rochtana a sholáthar, agus go gcloítear le híoslíon na bPointí Rochtana is gá a shuiteáil (féach freisin C9.2).

Is iad na bardais a bheidh freagrach as costais na nascachta (an síntiús idirlín), agus as na costais a bhaineann le cothabháil agus feidhmiú an trealaimh, ar feadh trí (3) bliana ar a laghad.

Tá mionsonraí faoi íocaíochtaí i roinn 6 thíos.

5.3. Cad iad na costais nach gcumhdaítear leis an dearbhán?

Ní chumhdaítear trealamh a úsáidtear chun an nascacht aisiompair a leathnú ó shuíomh amháin go suíomh an líonra WiFi4EU (e.g. naisc mhicreathoinne). Chomh maith leis sin, is iondúil gur cuid den nascacht idirlín é an ródaire a úsáidtear le nascadh leis an idirlíon agus is é an bardas atá freagrach as conradh agus cothabháil an ródaire ar feadh trí bliana. Dá bhrí sin, ní bheadh sin cumhdaithe faoin dearbhán ach oiread. Ba cheart an nascacht aisiompair a chur ar fáil san áit a bhfuil an líonra WiFi4EU ar obair, nó ba cheart é a chur ar obair ar bhealaí eile.

5.4. An féidir tionscadal níos leithne ná an méid atá maoinithe leis an dearbhán a bheith i gceist? I.e. An féidir níos mó ná ionad áitiúil amháin ina gcruinníonn an pobal a nascadh leis an líonra?

Is féidir le bardais an dearbhán WiFi4EU a úsáid chun tionscadal níos costasaí a pháirtmhaoiniú; i gcás den sórt sin, is faoin gconradh idir an soláthróir agus an bardas a thiocfadh na costais trealaimh agus suiteála atá os cionn luach an dearbháin.

Mar shampla, d’fhéadfaí níos mó ná ionad áitiúil amháin ina gcruinníonn an pobal a nascadh le líonra amháin (tairseach dheimhniúcháin amháin) nó le líonraí éagsúla (tairseacha deimhniúcháin éagsúla). Mar sin féin, i gcás inar mó ná luach an dearbháin na costais a bhaineann le ceannach agus suiteáil an trealaimh, is é an bardas nó eintiteas náisiúnta/réigiúnach eile a chaithfidh na costais bhreise a mhaoiniú.

5.5. An bhféadfaidh líonraí Wi-Fi poiblí atá ann cheana féin dul isteach sa tionscnamh WiFi4EU?

Féadfaidh líonraí Wi-Fi poiblí atá ann cheana dul isteach sa tionscnamh WiFi4EU chomh fada agus go gcomhlíonfaidh siad na coinníollacha agus na sonraíochtaí teicniúla a leagtar síos in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gComhaontú Deontais, agus nach n-athróidh siad príomhghnéithe WiFi4EU, ina measc sin gur cheart an rochtain a bheith saor in aisce agus gan coinníollacha idirdhealaitheacha agus gur ghá na riachtanais bhrandála a chomhlíonadh.

Chomh maith leis sin, beidh líonraí Wi-Fi poiblí atá ann cheana in ann dul isteach sa tionscnamh WiFi4EU gan dearbháin a úsáid. Tá muid ag obair ar réitigh leordhóthanacha ar na cásanna éagsúla a d’fhéadfadh teacht chun cinn.

5.6. Cén luas nascachta ba cheart a bheith sna líonraí WiFi4EU?

Ba cheart a bheith in ann seirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil d’úsáideoirí leis an líonra Wi-Fi. Ba cheart do na bardais síntiús a ghlacadh leis an tairiscint mhórmhargaidh is airde luas atá ar fáil sa cheantar agus, ar a laghad, le tairiscint a bhfuil luas íoslódála nach lú ná 30 Mbps ag dul léi. Ba cheart luas an líonra aisiompair a bheith cothrom, ar a laghad, leis an luas nascachta a úsáideann an bardas dá riachtanais inmheánacha féin. Tá tuilleadh eolais faoi cheanglais theicniúla an tionscnaimh WiFi4EU le fáil i roinn 6.2 de théacs an ghlao agus sa Chomhaontú Deontais (in Iarscríbhinn I de go háirithe).

5.7. Cad a tharlóidh mura bhfuiltear in ann an luas íoslódála 30 Mbps a chinntiú?

De réir Iarscríbhinn I/Airteagal I.3 den Chomhaontú Deontais, glacfaidh an bardas síntiús le nasc mórmhargaidh idirlín atá ar choibhéis leis an nasc idirlín is airde luas dá bhfuil ar fáil sa cheantar, agus cinnteoidh sé nach lú an luas aisiompair sin ná an luas (más ann dá leithéid) a úsáideann an bardas dá riachtanais nascachta inmheánacha féin, agus ar a laghad ar bith le nasc a bhfuil luas íoslódála nach lú ná 30 Mbps ag dul leis. Dá bhrí sin, baineann an ceanglas seo leis an nascacht aisiompair idirlín agus ní le gach úsáideoir. Ba cheart nascacht aisiompair de 30 Mbps a bhaint amach 18 mhí ar a dhéanaí tar éis an Comhaontú Deontais a shíniú. Glacfar le díghrádú sealadach luais i gcásanna nach raibh aon súil leo, ach déanfar monatóireacht agus tuairisciú córasach ar aon díghrádú. Níor cheart gurbh é laghdú ar an luas aisiompair ba chúis le díghrádú luais. Ní leor nasc Wi-Fi saor in aisce a chur ar fáil, ní mór é a bheith gasta éifeachtúil freisin.

5.8. Cad is “rochtain saor in aisce” ann?

Faoi mar a luaitear in aithris (4) de Rialachán (AE) 2017/1953 (féach https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj), ba cheart an tseirbhís a sholáthraítear i mbaill theo WiFi4EU a bheith saor in aisce, is é sin le rá go “soláthrófar í gan luach saothair comhfhreagrach, bíodh sé sin le híocaíocht dhíreach nó le cúiteamh de shaghas eile, amhail fógraíocht tráchtála nó sonraí pearsanta a sholáthar chun críocha tráchtála”, sna chéad trí (3) bliana le linn di a bheith i bhfeidhm.

Má tá fógra sa tairseach dheimhniúcháin (i.e. leathanach gréasáin an bhardais a thaispeántar d’úsáideoirí nua) ar foinse ioncaim don bhardas é nó a cheanglaíonn ar úsáideoirí deiridh táirge nó seirbhís a cheannach chun rochtain a fháil ar an líonra, ní fhéadfar an rochtain sin a cháiliú faoin gciall “saor in aisce” de réir an Rialacháin sin.

5.9. Cén tréimhse bhailíochta atá ag dearbhán WiFi4EU?

Tá an dearbhán WiFi4EU bailí ar feadh 18 mí ó chomhshíniú an Chomhaontaithe Deontais, rud a chiallaíonn go mbíonn 18 mí ag na bardais a roghnaíodh, ón uair a gcomhshínítear an Comhaontú Deontais, an líonra WiFi4EU a chur ar obair.  Tar éis na tréimhse sin, rachaidh an dearbhán in éag agus ní bheidh cuideachtaí suiteála Wi-Fi in ann é a fhuascailt.

5.10. An bhfuil gnéithe slándála ar leith ann a bhaineann leis na líonraí WiFi4EU?

Beidh roinnt gnéithe slándála i measc shonraíochtaí teicniúla an trealaimh agus beidh siad mionsonraithe sa Chomhaontú Deontais, go háirithe in Iarscríbhinn I. Ar deireadh, is iad na bardais a bheidh freagrach as gach líonra WiFi4EU ar leith a bhainistiú ar an leibhéal áitiúil agus, ar an gcaoi sin, is iadsan a dhéanfaidh na socruithe slándála a shainiú i gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí náisiúnta.

Sa chéim thosaigh, ní gá na baill theo phoiblí WiFi4EU a chriptiú. Tá sé beartaithe sa dara céim (go sealadach ó 2019 amach), áfach, go mbunófar ardán fíordheimhnithe coiteann lena gcuirfear gnéithe slándála breise ar fáil d'úsáideoirí deiridh a nascfaidh leis an líonra agus lena n-éascófar fánaíocht gan bhriseadh idir baill theo WiFi4EU i gceantair éagsúla.

6. ÍOCAÍOCHT

6.1. Conas is féidir an dearbhán a fhuascailt, i.e. cad iad na céimeanna a bhaineann leis an gcuideachta suiteála Wi-Fi a íoc?

Chun go mbeidh an chuideachta suiteála Wi-Fi in ann an dearbhán EUR 15,000 a fhuascailt ón gCoimisiún Eorpach, ní mór di: 

 1. A bheith cláraithe ar thairseach WiFi4EU.
 2. A bheith ainmnithe ag bardas mar sholáthraí an bhardais sa tairseach.
 3. A sonraí bainc a bheith soláthartha aici ar thairseach WiFi4EU agus ní mór na sonraí sin a bheith deimhnithe ag an gCoimisiún.
 4. Tuarascáil suiteála a bheith curtha isteach aici (de réir Airteagal 4 den Chomhaontú Deontais) agus ní mór an tuarascáil sin a bheith formheasta ag an mbardas agus ag an gCoimisiún araon i dtairseach WiFi4EU.

TABHAIR DO D'AIRE: Cé go bhféadfaidh cuideachtaí suiteála Wi-Fi clárú sa tairseach, tá forbairt á déanamh fós ar an bhfeidhmiúlacht a chuirfidh ar chumas bardais an chuideachta shuiteála atá roghnaithe aige a fhógairt sa tairseach agus, dá bhrí sin, ní bheidh an fheidhmiúlacht sin ar fáil go dtí deireadh mhí an Mhárta. Mar sin féin, níor cheart go gcuireadh an chéim sin den phróiseas isteach ar bhardais ná ar an gcuideachta shuiteála atá roghnaithe acu na baill theo a shocrú agus a chur ar obair. Is é sin le rá gur féidir le bardas leanúint leis an obair agus ansin a chuideachta shuiteála a fhógairt sa tairseach nuair a bheidh fáil ar an bhfeidhmiúlacht sin.

6.2. An gcumhdaítear Cáin Bhreisluacha (CBL) leis an dearbhán?

Íochtar an dearbhán i gcnapshuim agus tá sé beartaithe go gcumhdóidh sé costais iomlána an trealaimh agus na suiteála.

6.3. Cad a tharlóidh más mó ná €15,000 costas na suiteála?

De bhun Airteagal 4 den ghlao WiFi4EU-2018-1, is fiú €15,000 gach dearbhán atá le dáileadh, agus is ina chnapshuim a dháilfear é. Ní féidir an dearbhán a úsáid chun aon iarmhéid gan íoc a chumhdach.

6.4. An ceadmhach don bhardas socrú an líonra a chur amach ar conradh chuig tríú páirtithe éagsúla agus, ar an gcaoi sin, an dearbhán a roinnt idir cuideachtaí suiteála WiFi éagsúla?

Ní chumhdófar le dearbháin WiFi4EU ach na costais a bhaineann le trealamh na bPointí Rochtana Wi-Fi a cheannach agus a shuiteáil. Ní fhéadfar méid an dearbháin a íoc ach leis an aon chuideachta suiteála WiFi amháin atá sainaitheanta ag an mbardas sa tairseach chun na críche sin.  Tabhair do d’aire gur féidir leis an gcuideachta suiteála Wi-Fi atá roghnaithe cuid de na cúraimí a sheachfhoinsiú nó a tharmligean do chuideachtaí eile. Sa chás sin, is é an bardas atá freagrach as an mbainistiú, agus ní mór dó cuimhneamh nach ndéanfar an íocaíocht ach leis an gcuideachta shuiteála bhunaidh a roghnaigh sé.

7. TAIRSEACH WiFi4EU

7.1. Ní féidir liom logáil isteach i dtairseach WiFi4EU. Cad ba cheart dom a dhéanamh?

Sa chás nach bhfuil rochtain ag duine a thuilleadh ar thairseach WiFi4EU (i.e. gan aon rochtain a bheith aige ar shonraí aitheantais EU Login), ba cheart do na bardais an fhoirm thiomnaithe ar líne a líonadh chun a gcuid sonraí a nuashonrú sa tairseach. Tá an suirbhé ar fáil i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm. Lean na treoracha a thugtar agus déan na hathruithe/cuir isteach an t-eolas cuí ar an bhfoirm a bhaineann leis an mbardas.

8. COSAINT SONRAÍ

8.1. Cén chosaint a dhéantar ar mo chuid sonraí pearsanta?

I gcomhréir le reachtaíocht an Aontais is infheidhme (go háirithe Rialachán (CE) 45/2001), ní bhailítear ar thairseach WiFi4EU ach na sonraí pearsanta is gá le bheith rannpháirteach sa tionscnamh WiFi4EU agus le gur féidir leis an gCoimisiún Eorpach (nó INEA) an tionscnamh a bhainistiú. Ní choinneofar sonraí ach amháin más gá sin ar chúiseanna rialaithe agus iniúchóireachta 

Ina theannta sin, féadfaidh an Coimisiún Eorpach (nó INEA) roinnt de na sonraí sin a chomhroinnt, de réir an phrionsabail “ar bhonn riachtanais eolais”, le hinstitiúidí agus le comhlachtaí eile de chuid an Aontais, agus leis na Ballstáit (a n-údaráis réigiúnacha nó áitiúla san áireamh) nó le seirbhísí eile a bhfuil rialuithe nó cigireachtaí de chúram orthu i gcomhréir leis an dlí Eorpach (Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, OLAF, Ombudsman, srl.).

Tá tuilleadh eolais le fáil i ráiteas príobháideachta WiFi4EU atá ar leathanach baile thairseach Wifi4EU.

Maidir leis an líonra WiFi4EU, tabhair do d’aire gur faoi gach bardas agus faoin soláthraí seirbhíse idirlín (ISP) ar thug sé conradh dó a bheidh sé úsáideoirí a chlárú agus a fhíordheimhniú, sa chéad chéim, agus dá bhrí sin is fúthu a bheidh aon bhailiú nó próiseáil sonraí pearsanta. Sa chéim sin, caithfidh gach ball te WiFi4EU a bheith i gcomhréir le ráiteas príobháideachais agus leis na dlíthe náisiúnta agus dlíthe an Aontais is infheidhme, go háirithe Rialachán (CE) 45/2001.

Sa dara céim (go sealadach ó 2019 amach), beidh aon ardán fíordheimhniúcháin amháin ann, a fhágfaidh go mbeidh úsáideoirí in ann clárú aon uair amháin agus dul “ar fánaíocht” idir gach ball te WiFi4EU, gan é a bheith d'fhiacha orthu a gcuid faisnéise aitheantais a iontráil athuair.

9. CEISTEANNA TEICNIÚLA

9.1. Cad is “ainm fearainn” ann, mar atá i sainmhíniú Airteagal 4.1 den Chomhaontú Deontais?

Is é atá san “ainm fearainn” seoladh gréasáin na tairsí deimhniúcháin atá ag an líonra WiFi4EU (URL). Tabhair do d’aire gurb é sin an suíomh gréasáin ar a bhfuil an tairseach dheimhniúcháin lonnaithe agus nach é an suíomh a ndéanfar an t-úsáideoir a atreorú chuige tar éis dó logáil isteach. Is faoin mbardas atá sé an t-ainm fearainn a roghnú.

9.2. Pointe rochtana

9.2.1 Cé na riachtanais theicniúla maidir leis na Pointí Rochtana WiFi4EU?

Tugtar mionsonraí ar shonraíochtaí teicniúla an trealaimh i roinn 6.2.2 de théacs an ghlao, agus in Airteagal I.2 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gComhaontú Deontais a shínigh an bardas agus an Coimisiún.

Déanfaidh an bardas na nithe seo a leanas a chinntiú i gcás gach Pointe Rochtana:

 • Tacaíocht do dhébhanda comhreathach (2,4Ghz – 5Ghz) a bheith leis
 • Timthriall tacaíochta is faide ná 5 bliana a bheith leis
 • Meántréimhse idir teipeanna (MTBF) 5 bliana ar a laghad a bheith leis
 • Pointe aonair bainistíochta a bheith aige atá tiomnaithe agus láraithe do gach Pointe Rochtana ar gach líonra WiFi4EU
 • Tacaíocht do IEEE 802.1x a bheith leis
 • É a bheith in oiriúint do IEEE 802.11ac Wave I
 • Tacaíocht do IEEE 802.11r a bheith leis
 • Tacaíocht do IEEE 802.11k a bheith leis
 • Tacaíocht do IEEE 802.11v a bheith leis
 •  É a bheith d’acmhainn ann ar a laghad 50 úsáideoir san am a láimhseáil gan díghrádú feidhmíochta
 • 2x2 il-ionchur-il-aschur (MIMO) ar a laghad a bheith aige
 • É a bheith in oiriúint do Hotspot 2.0 (clár deimhniúcháin Passpoint ó Wi-Fi Alliance).

9.2.2.  Cad é íoslíon na bPointí Rochtana is gá a shuiteáil laistigh agus lasmuigh?

Seo a leanas íoslíon na bPointí Rochtana, mar a léirítear freisin i roinn 6.2.2 de théacs an ghlao agus in Iarscríbhinn 1/Airteagal I.2 den Chomhaontú Deontais:

An t-íoslíon PRanna lasmuigh

An t-íoslíon PRanna faoi dhíon

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0

15

9.2.3. An ceadmhach dúinn íoslíon na bPointí Rochtana a laghdú (agus suim laghdaithe a fháil i leith an dearbháin)?

Ní ceadmhach. Tá líon na bPointí Rochtana socraithe in Iarscríbhinn 1/Airteagal I.2 den Chomhaontú Deontais. Ní féidir maolú air sin mar níor ceapadh an scéim le go gceadófaí páirtmhaoiniú nó le go gcomhlíonfaí na coinníollacha i bpáirt. Mar sin féin, is féidir roinnt limistéar a bheith cumhdaithe ag Pointe Rochtana amháin fiú mura bhfuil siad gar dá chéile go fisiciúil ná idirnasctha. Ina theannta sin, is féidir níos mó ná Pointe Rochtana amháin a shuiteáil ag aon suíomh ar leith (chun comhartha an líonra Wi-Fi a neartú, mar shampla).

9.2.4.  An féidir linn íoslíon na bPointí Rochtana a roinnt idir líonraí éagsúla?

Má tá Pointí Rochtana suite i suíomhanna fisiciúla éagsúla (e.g. príomhchearnóg an bhaile agus leabharlann) agus má tá siad ar fad nasctha leis an tairseach dheimhniúcháin chéanna, measfar gur aon líonra WiFi4EU amháin é sin.

Má tá líon na bPointí Rochtana roinnte agus má tá gach grúpa nasctha le tairseach dheimhniúcháin éagsúil (i gcás ina bhfuil sé beartaithe go mbeidh tairseacha deimhniúcháin éagsúla ann – e.g. ceann le haghaidh músaeim agus ceann le haghaidh leabharlainne), measfar gur tairseacha deimhniúcháin éagsúla iad sin.
Má tá sé beartaithe líonraí/tairseacha deimhniúcháin éagsúla a bhunú, cuimhnigh gur gá na tairseacha deimhniúcháin ar fad a chothabháil freisin, rud a d’fhéadfadh costais acmhainní agus oibríochta a mhéadú.

9.2.5. An féidir linn níos mó ná aon Phointe Rochtana amháin a shuiteáil ag gach suíomh?

Is féidir. Leis an gComhaontú Deontais ní chuirtear aon srian ar an dóigh leis na Pointí Rochtana a scaipeadh. Is cinneadh é sin atá le déanamh ag na bardais féin, agus aird chuí á tabhairt acu ar an gcaoi is fearr is féidir freastal ar úsáideoirí na bPointí Rochtana.

9.2.6.  An bhfuil uasghrádú na bPointí Rochtana atá ann faoi láthair cumhdaithe ag an dearbhán WiFi4EU?

Tá. Is féidir an dearbhán WiFi4EU a úsáid chun uasghrádú a dhéanamh ar líonra Wi-Fi poiblí atá ann cheana féin, ar choinníoll go mbeidh an líonra, de thoradh an uasghrádaithe, i gcomhréir leis na coinníollacha a thugtar i dtéacs an ghlao.

9.3. SSID

9.3.1. Conas is ceart ainm an líonra (SSID) a shocrú?

Is ceart SSID an líonra WiFi4EU a ainmniú de réir Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gComhaontú Deontais. Tagraíonn ainm an líonra WiFi4EU don ainm is mian leis an mbardas a thabhairt ar an líonra WiFi4EU (“Halla na Cathrach”, mar shampla) chun é a shainaithint i gcomhfhreagras le INEA agus chun é a idirdhealú ó líonraí eile.

9.3.2.  An féidir linn úsáid a bhaint as SSID eile seachas WiFi4EU?

Sa bhreis ar an SSID caighdeánach “WiFi4EU” (atá bunaithe ar líonra agus ar thairseach deimhniúcháin oscailte), is féidir SSID de na cineálacha seo a leanas a chraoladh chomh maith:

- SSID amháin a úsáidfidh an bardas go hinmheánach, mar shampla SSID a dhéanann freastal ar bhaill foirne na seirbhísí riaracháin i halla an bhaile nó i leabharlann phoiblí, nó le haghaidh tionscadal cathrach cliste.

agus/nó

- SSID amháin chun seirbhís fíordheimhniúcháin shláin a sholáthar d’úsáideoirí WiFi4EU sa chéad chéim de chur chun feidhme an tionscadail WiFi4EU (“WiFi4EU – Slán”, mar shampla).

Tabhair do d’aire go mbunófar seirbhís fíordheimhniúcháin shláin choiteann le haghaidh gach líonra WiFi4EU san Eoraip i gCéim II de chur chun feidhme an tionscadail WiFi4EU (féach freisin C9.4). Dá bhrí sin, má bhunaítear SSID áitiúil lena soláthraítear seirbhís fíordheimhniúcháin shláin sa chéad chéim (faoi mar atá sa chás thuasluaite), is féidir sin a bhaint le linn Chéim II nó is féidir leanúint lena chraoladh go comhthreomhar.

I gcás ar bith, níor cheart craoladh na SSID breise difear a dhéanamh do cháilíocht na seirbhíse a chuirtear ar fáil don phobal i gcoitinne. Ba cheart don bheartas idirdhealú cuí a dhéanamh idir ainmneacha na SSIDanna sin agus an SSID oscailte “WiFi4EU”.

Tá tuilleadh sonraí in Iarscríbhinn I/Airteagal I.5 den Chomhaontú Deontais.

9.4. Cé atá freagrach as fíordheimhniú na n-úsáideoirí?

I gCéim I den tionscnamh, is iad na bardais atá freagrach as fíordheimhniú agus údarú na n-úsáideoirí, agus as cuntais a choinneáil orthu. I gCéim II, beidh aon chóras fíordheimhnithe amháin ann ar leibhéal an Aontais agus beidh ar na bardais a líonraí a athchumrú chun nascadh leis. Leanfaidh na bardais de bheidh freagrach as údarú na n-úsáideoirí, agus as cuntais a choinneáil orthu. Tá tuilleadh sonraí faoin dá chéim sin in Iarscríbhinn I den Chomhaontú Deontais.

9.5. An bhfuil an deimhniúchán “Passpoint” ag teastáil?

Faoi mar a shonraítear in Iarscríbhinn I den Chomhaontú Deontais, tá Hotspot 2.0 ag teastáil chun dearbhán WiFi4EU a fháil le trealamh WiFi4EU a shuiteáil. Tá an Clár Deimhniúcháin Passpoint ag teastáil chun idir-inoibritheacht an trealaimh a chinntiú i ndáil le monaróirí eile agus i ndáil leis an tseirbhís fíordheimhniúcháin aonair a chuirfidh an Coimisiún ar fáil ag tráth níos déanaí i gCéim II de chur chun feidhme an tionscadail WiFi4EU.

9.6. An bhfuil liosta ann den trealamh atá i gcomhréir le riachtanais WiFi4EU?

Tá liosta anseo de na gléasanna Wi-Fi a bhfuil deimhniúchán Passpoint® acu.

9.7. An bhfuil freastalaí tairsí deimhniúcháin ag an tionscnamh WiFi4EU?

In Iarscríbhinn 1/Airteagal I.5.1 den Chomhaontú Deontais liostaítear na riachtanais atá le comhlíonadh i gcás na tairsí deimhniúcháin i gCéim I den tionscadal. Tabhair do d’aire nach bhfuil aon lárfhreastalaí tairsí deimhniúcháin sa chéim sin. I gCéim II, déanfar an óstáil tairsí deimhniúcháin a lárú agus ba cheart an trealamh a athchumrú dá réir. Le linn na céime sin cuirfidh an Coimisiún seirbhís fíordheimhnithe aonair ar fail agus beidh ar na bardais a líonraí a athchumrú chun nascadh leis. Mar sin féin, leanfaidh gach bardas de bheith freagrach as an tairseach dheimhniúcháin. Féach C9.4 freisin.

9.8. Cén spriocdháta atá ann leis an soláthraí suiteála a roghnú?

Tá 18 mí ag na bardais an tionscadal a chur chun feidhme, de réir an Chomhaontaithe Deontais. Tabhair do d’aire nach bhfuil aon spriocdháta ann, laistigh den tréimhse cur chun feidhme 18 mí sin, leis an gcuideachta suiteála a roghnú. Mar sin féin, moltar do na bardais an cinneadh sin a dhéanamh a luaithe is féidir ionas go mbainfidh siad amach an spriocdháta cur chun feidhme deiridh.

10. EILE

10.1. Cad is Pobal WiFi4EU ann? Conas is féidir linn páirt a ghlacadh ann?

Is fóram idirghníomhach é Pobal WiFi4EU a thugann caoi do na páirtithe leasmhara (i.e. bardais agus cuideachtaí suiteála Wi-Fi) ar fhaisnéis faoin tionscnamh WiFi4EU a mhalartú.

Tá blaganna, fóraim chomhrá modhnaithe agus áiseanna roinnte nuachta agus eolais sa Phobal agus is é is aidhm dó plé a chothú agus deis a thabhairt do rannpháirtithe dea-chleachtais agus taithí a roinnt le chéile, agus cur leis an gcumarsáid ghinearálta a bhaineann le WiFi4EU.

Tá fearadh na fáilte romhat dul isteach sa Phobal agus páirt a ghlacadh ann: https://ec.europa.eu/futurium/en/wifi4eu.

10.2. Cad iad na himpleachtaí a bheidh ag Brexit d’iarratasóirí ón Ríocht Aontaithe?

Tabhair do d’aire nach mór na critéir incháilitheachta ar fad atá leagtha amach i dtéacs an ghlao a bheith comhlíonta tar éis dháta an iarratais, i.e. le linn na bpróiseas meastóireachta, roghnúcháin agus bronnta, agus ar feadh thréimhse iomlán an dearbháin. Má tharraingíonn an Ríocht Aontaithe siar as an Aontas Eorpach le linn thréimhse an deontais gan comhaontú a thabhairt i gcrích leis an Aontas lena gcinnteofar go sonrach go mbeidh iarratasóirí ón Ríocht Aontaithe incháilithe fós, beidh sé intuigthe as an athrú ar staid dhlíthiúil an bhardais nach mbeidh siad incháilithe do dhearbhán WiFi4EU. Ina theannta sin, maidir le bardais ón Ríocht Aontaithe ar bronnadh dearbhán orthu cheana féin roimh an 29 Márta 2019, cuirfear deireadh leis an maoiniú atá siad a fháil ón Aontas Eorpach (seachas i gcás inar chuir na bardais an líonra WiFi4EU ar obair roimh an dáta sin le linn dóibh a bheith fós rannpháirteach sa tionscadal, i gcás inarbh fhéidir) nó cuirfear de cheangal orthu scor den togra ar bhonn Airteagal II.16.3.1 (a) (athrú ar staid dhlíthiúil an tairbhí) den Chomhaontú Deontais.

#Wifi4EU on Twitter