Read information on the roaming policy of the European Commission in the language of your choice below.

BG | CS | DA | DE | ELEN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

BG - български

На 15 юни 2017 г. бяха премахнати таксите за роуминг. Европейците, които пътуват в рамките на държави от ЕС, могат да ползват роуминг на национални цени и да плащат цените на вътрешния пазар за повиквания, SMS съобщения и данни в роуминг.

Правилата за „Роуминг като у дома“ влязоха в сила на 15 юни 2017 г. Сега за повиквания, SMS съобщения и мобилен интернет гражданите могат да плащат на цените на вътрешния пазар, независимо от това къде в ЕС пътуват.

Прочетете предшестващата информация и подробности за поетапното развите на това как ЕС постигна премахването на таксите за роуминг. ЕС започна намаляването на таксите за роуминг от 2006 г., което в крайна сметка доведе до премахването на таксите за роуминг през 2017 г.

Накратко за „Роуминг като у дома“

Телефонните повиквания, текстовите съобщения и включването в интернет с вашето мобилно устройство в друга страна от ЕС сега са включени в националния пакет. Минутите на разговорите, текстовите съобщения и мегабайтите данни, които дадено лице потребява в чужбина (в рамките на ЕС), сега се таксуват като у дома. За гражданите вече няма да има неприятни изненади от сметката.

Ако дадено лице има неограничени повиквания и SMS, при роуминг в ЕС то ще получи неограничени повиквания и SMS. Ако обаче дадено лице разполага с неограничен пренос на мобилни данни или мобилни данни на много ниска цена у дома, неговият оператор може да наложи защитна граница (за справедливо ползване) върху ползването на данни при роуминг. Ако случаят е такъв, операторът трябва да уведоми клиента предварително за тази граница и да го предупреди при достигането ѝ.

Правилата на ЕС гарантират, че такава граница за данните в роуминг следва да покрива нормалните модели на употреба на повечето пътуващи. Ако дадено лице достигне границата, то може да продължи да потребява данни в роуминг при много малка такса: до 7,7 EUR/гигабайт + ДДС, което е 6,5 пъти по-малко в сравнение с цената преди 15 юни 2017 г. и 25 пъти по-малко, отколкото преди това.

Ако дадено лице пътува периодично и прекарва повече време в родната си страна, отколкото в чужбина за всеки период от 4 месеца, то може да се възползва в пълна степен от „Роуминг като у дома“. Ако дадено лице бъде таксувано допълнително, то следва първо да оспори тези такси пред оператора, който следва да има установена процедура за подаване на жалби. Ако операторът продължава да е несъгласен, клиентът може да се обърне към националния регулатор по далекосъобщенията, който да уреди въпроса.  

Ако в рамките на няколко месеца дадено лице пребивава в друга държава в рамките на ЕС по-дълго, отколкото в собствената си страна, операторът може да установи контакт с него и да поиска да плаща повече. Повече информация можете да намерите в Често задавани въпроси“ (FAQ).

На малък брой стопански субекти в ЕС е било разрешено от националния регулатор в областта на далекосъобщенията да продължат да налагат малка допълнителна такса за роуминг след 15 юни, за да се избегнат отрицателните последици за много ниски цени на вътрешния пазар. Тези допълнителни такси ще бъдат значително по-ниски от прилаганите преди 15 юни 2017 г.

Съответни документи

CS - čeština

Poplatky za roaming skončily dne 15. června 2017. Evropané, kteří cestují do jiných zemí EU, nyní za roamingové hovory, SMS a datové služby platí stejné ceny jako doma.

Pravidla o roamingu za domácích podmínek vstoupila v platnost 15. června 2017. Lidé nyní mohou platit za telefonní hovory, SMS a mobilní internet domácí ceny bez ohledu na to, kam v EU cestují.

Přečtěte si o souvislostech a podrobných krocích, jak EU dosáhla zrušení poplatků za roaming. EU začala snižovat poplatky za roaming od roku 2006 a výsledkem tohoto úsilí je konec poplatků za roaming v roce 2017.

Stručně o roamingu za domácích podmínek

Volání, SMS a mobilní připojení k internetu v jiných zemích EU jsou nyní součástí domácího balíčku. Minuty hovorů, textové zprávy a megabajty dat spotřebované v zahraničí (v rámci EU) se nyní účtují stejně jako doma. Výše vyúčtování už nebude nepříjemným překvapením.

Kdo má tarif s neomezeným voláním a SMS, bude mít neomezené volání a SMS i při roamingu v rámci EU. Avšak u neomezených nebo velmi levných datových služeb v domovské zemi může domácí operátor uplatnit limit (politiku přiměřeného využívání) na využívání dat při roamingu. V takovém případě musí operátor zákazníka o tomto limitu předem informovat a upozornit jej, když limitu dosáhne.

Pravidla EU zajišťují, že tento limit pro roamingové datové služby by měl pokrýt běžné potřeby většiny cestovatelů. Pokud zákazník dosáhne limitu, může datový roaming využívat i nadále za malý poplatek: nejvýše 7,7 EUR/GB + DPH, což je 6,5krát méně než před 15. červnem 2017 a 25krát méně, než činily dřívější poplatky.

Jestliže zákazník cestuje pravidelně a během kteréhokoli čtyřměsíčního období stráví více času v domovské zemi než v zahraničí, může plně využívat roaming za domácích podmínek. Pokud by mu bylo účtováno cokoli navíc, měl by nejprve poplatky reklamovat u svého operátora, který by měl mít zaveden reklamační postup. Jestliže operátor na poplatcích trvá, měl by se zákazník obrátit na vnitrostátní regulační orgán pro telekomunikace, který ve sporu rozhodne.  

Pokud někdo v průběhu několika měsíců pobývá v jiné zemi EU déle než ve své domovské zemi, může jej operátor kontaktovat a požádat, aby platil více. Další informace jsou k dispozici v často kladených otázkách.

Někteří operátoři v EU získali od vnitrostátního regulačního orgánu souhlas s účtováním malého roamingového příplatku i po 15. červnu, aby se předešlo negativním dopadům na velmi nízké domácí ceny. Tyto příplatky budou výrazně nižší než ty, které se platily před 15. červnem 2017.

Související dokumenty

DA - Dansk

Roamingtaksterne forsvandt den 15. juni 2017. Europæere, der rejser inden for EU, kan nu roame til hjemmetakst og betale indenlandske priser for opkald, SMS'er og data.

Reglerne for roaming til hjemmetakst trådte i kraft den 15. juni 2017. Man skal nu betale den indenlandske takst, uanset hvorhenne i EU man befinder sig, hvis man vil lave telefonopkald, sende SMS'er og bruge internet på mobilen.

Læs om baggrunden for og detaljerne om hvordan EU gjorde en ende på roamingtaksterne. EU har været i gang med at nedsætte roamingtaksterne siden 2006, og det har resulteret i, at de blev endeligt afskaffet i 2017.

Hvad vil det sige at roame til hjemmetakst?

Telefonopkald, SMS'er og dataforbrug med din mobile enhed fra et andet EU-land er nu en del af den nationale pakke. De opkaldsminutter, SMS'er og megabytes data, der forbruges i udlandet (inden for EU), koster nu det samme som derhjemme. Man vil ikke længere få en chokerende regning, når man kommer hjem.

Hvis man har ubegrænsede opkald og SMS'er, vil man også kunne gøre brug af ubegrænsede opkald og SMS'er, når man roamer i EU. Hvis man derimod har ubegrænset dataforbrug eller meget billig mobildata derhjemme, kan mobiloperatøren lægge et sikkerhedsloft (datagrænse for rimeligt forbrug) over dataforbruget under roaming. Hvis operatøren gør det, skal forbrugeren underrettes om en sådan begrænsning på forhånd, og forbrugeren skal underrettes, når grænsen er nået.

EU-reglerne sikrer, at sådanne dataroamingbegrænsninger omfatter de fleste rejsendes normale forbrugsmønstre. Hvis man når loftet, kan man vælge fortsat at bruge data, mens man roamer, for et meget lille gebyr: op til 7,7€/GB + moms, hvilket er 6,5 gange mindre end forud for den 15. juni 2017 og 25 gange mindre end tidligere.

Hvis man rejser regelmæssigt, men opholder sig længere i sit hjemland end i udlandet over en periode på 4 måneder, kan man drage fuld nytte af muligheden for at roame til hjemmetakst. Hvis man bliver opkrævet ekstra, skal man først klage til sin operatør, som skal have indført en klageprocedure. Hvis operatøren holder på sit, skal man klage til den nationale tilsynsmyndighed, som træffer afgørelse i sagen.  

Hvis en kunde opholder sig i et andet EU-land i længere tid end i sit hjemland i en periode på nogle måneder, kan operatøren henvende sig til kunden og bede om merbetaling. Der kan findes yderligere oplysninger i de Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Et meget lille antal mobiloperatører i EU har fået tilladelse af de nationale tilsynsmyndigheder til at fortsætte med at pålægge et mindre roamingtillæg efter den 15. juni med henblik på at undgå negative virkninger for de i forvejen meget lave indenlandske priser. Dette tillæg vil være væsentlig lavere end de tillæg, der blev pålagt før den 15. juni 2017

Relevante dokumenter

DE - Deutsch

Am 15. Juni 2017 wurden die Roaminggebühren abgeschafft, sodass die Europäer auf Reisen innerhalb der EU jetzt in den Genuss des „Roamings zu Inlandspreisen“ kommen und für Anrufe, SMS und Datenverbrauch im EU-Ausland dieselben Preise wie zu Hause bezahlen.

Die Vorschriften für das Roaming zu Inlandspreisen sind am 15. Juni 2017 in Kraft getreten. Unabhängig davon, wo sie innerhalb der EU unterwegs sind, können von den Bürgern jetzt für Anrufe, SMS und mobiles Internet nur noch inländische Preise verlangt werden.

Hintergrundinformationen und Einzelheiten dazu, wie die EU Schritt für Schritt die Abschaffung der Roaminggebühren erreicht hat, finden Sie hier. Im Jahr 2006 begann die EU mit der Senkung der Roaminggebühren, was im Jahr 2017 schließlich zu ihrer Abschaffung geführt hat.

Roaming zu Inlandspreisen in aller Kürze

Anrufe, SMS und mobile Internetnutzung von einem anderen EU-Land aus sind von nun an durch den Mobilfunktarif des Heimatlandes abgedeckt. Für Anrufminuten, SMS und Megabytes an Datenvolumen, die jemand im Ausland (innerhalb der EU) verbraucht, fallen dadurch jetzt dieselben Gebühren an wie zu Hause. Böse Überraschungen beim Erhalt der Rechnung sind somit nicht mehr zu befürchten.

Sieht der heimische Mobilfunktarif unbegrenztes Telefonieren und unbegrenzten SMS-Versand vor, so gilt das jetzt auch beim Roaming in der EU. Bei einem unbegrenzten mobilen Datenvolumen oder sehr günstigen mobilen Datendiensten zu Hause kann der Anbieter allerdings eine Obergrenze (angemessene Nutzung oder „Fair Use“) für die Nutzung von Datendiensten beim Roaming anwenden. In diesem Fall muss der Anbieter seine Kunden vorab über diese Grenze informieren und sie benachrichtigen, wenn die Grenze erreicht ist.

Die EU-Vorschriften gewährleisten, dass die übliche Nutzungsweise der meisten Reisenden durch dieses Datenroaminglimit abgedeckt sein sollte. Ist das Limit erreicht, können die Reisenden das Datenroaming gegen eine geringfügige Gebühr von höchstens 7,7 EUR/GB (zzgl. MwSt) weiternutzen. Das ist 6,5-mal weniger als die Roaminggebühren vor dem 15. Juni 2017 und 25-mal weniger als die davor verlangte Gebühr.

Solange eine Person über einen Zeitraum von vier Monaten gelegentlich verreist und mehr Zeit in ihrem Heimatland als im Ausland verbringt, kommt sie in den vollen Genuss des Roamings zu Inlandspreisen. Werden trotzdem Zusatzgebühren in Rechnung gestellt, sollte die Person solche Gebühren als erstes beim Anbieter reklamieren, der hierfür ein Beschwerdeverfahren anbieten muss. Besteht der Anbieter auf den Gebühren, sollte sich der Kunde zur Streitbeilegung an die nationale Regulierungsbehörde wenden.  

Verbringt eine Person einige Monate lang mehr Zeit in einem anderen EU-Mitgliedstaat als in ihrem Heimatland, kann sich der Anbieter mit ihr in Verbindung setzen und höhere Gebühren verlangen. Weitere Informationen finden Sie unter der Rubrik „Häufig gestellte Fragen“ (FAQ).

Die nationalen Regulierungsbehörden haben nur sehr wenigen Anbietern in der EU gestattet, auch nach dem 15. Juni einen geringen Roamingaufschlag zu erheben, um negative Auswirkungen auf das sehr niedrige inländische Preisniveau zu vermeiden. Dieser Aufschlag liegt deutlich unter dem, was vor dem 15. Juni 2017 verlangt wurde.

Zugehörige Dokumente

EL - Ελληνικά

Τα τέλη περιαγωγής καταργήθηκαν στις 15 Ιουνίου 2017. Οι Ευρωπαίοι που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ μπορούν να επωφελούνται από την περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού (περιαγωγή σαν στο σπίτι σας) για κλήσεις, μηνύματα SMS και δεδομένα περιαγωγής.

Οι κανόνες για την περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού τέθηκαν σε ισχύ στις 15 Ιουνίου 2017. Ανεξάρτητα από το πού ταξιδεύουν εντός της ΕΕ, οι πολίτες μπορούν πλέον να πληρώνουν τιμές εσωτερικού για τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα SMS και κινητό διαδίκτυο.

Διαβάστε το ιστορικό και τις λεπτομέρειες βήμα προς βήμα σχετικά με το πώς η ΕΕ πέτυχε την κατάργηση των τελών περιαγωγής. Η ΕΕ άρχισε τη μείωση των τελών περιαγωγής από το 2006, γεγονός το οποίο οδήγησε στην κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής το 2017.

Η περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού με μια ματιά

Οι τηλεφωνικές κλήσεις, τα μηνύματα SMS και η χρήση του διαδικτύου με την κινητή σας συσκευή από άλλη χώρα της ΕΕ καλύπτονται πλέον από την εθνική δέσμη. Οι τιμές για τα λεπτά των κλήσεων, τον αριθμό των μηνυμάτων SMS και τα megabyte δεδομένων που καταναλώνει ένα άτομο στο εξωτερικό (εντός ΕΕ) είναι πλέον οι ίδιες με τις τιμές της εκάστοτε χώρας. Κανείς πλέον δεν θα λαμβάνει φουσκωμένους λογαριασμούς.

Εάν ένα άτομο έχει δικαίωμα απεριόριστων κλήσεων και μηνυμάτων SMS, θα έχει δικαίωμα απεριόριστων κλήσεων και μηνυμάτων SMS κατά την περιαγωγή εντός της ΕΕ. Ωστόσο, εάν ένα άτομο έχει δικαίωμα σε απεριόριστα ή σε πολύ φτηνά δεδομένα κινητής τηλεφωνίας στη χώρα του, ο πάροχος δικαιούται να εφαρμόσει όριο διασφάλισης (εύλογη χρήση) στη χρήση δεδομένων κατά την περιαγωγή. Στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος θα πρέπει να ενημερώνει εκ των προτέρων τον πελάτη σχετικά με το εν λόγω όριο και να τον ειδοποιεί όταν πλησιάζει το όριο αυτό.

Οι κανόνες της ΕΕ διασφαλίζουν ότι αυτό το όριο δεδομένων περιαγωγής θα πρέπει να καλύπτει τον συνήθη τρόπο χρήσης της πλειονότητας των ταξιδιωτών. Εάν κάποιος πλησιάζει το όριο, θα μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την περιαγωγή δεδομένων επιβαρυνόμενος με ένα πολύ μικρό τέλος που δεν θα υπερβαίνει τα 7,7 EUR/Gb + ΦΠΑ, δηλ. ποσό 6,5 φορές μικρότερο απ’ ό,τι πριν από την 15η Ιουνίου 2017 και 25 φορές μικρότερο σε σύγκριση με παλαιότερα.

Εάν, στο διάστημα ενός τετραμήνου, ένα άτομο που ταξιδεύει τακτικά και περνά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στη χώρα του απ’ ό,τι στο εξωτερικό, δικαιούται να επωφεληθεί πλήρως από τις διατάξεις της περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού. Αν ένα άτομο επιβαρυνθεί με πρόσθετες χρεώσεις, θα πρέπει πρώτα να καταγγείλει τις εν λόγω χρεώσεις στον πάροχό του, ο οποίος οφείλει να έχει προβλέψει διαδικασία καταγγελιών. Αν ο πάροχος εμμείνει στην άποψή του, ο πελάτης πρέπει να έρθει σε επαφή με την εθνική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών, η οποία θα αναλάβει να διευθετήσει το ζήτημα.  

Εάν, στο διάστημα λίγων μηνών, ένα άτομο περνά περισσότερο χρόνο σε άλλη χώρα της ΕΕ απ’ ό,τι στη χώρα διαμονής του, ο πάροχος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του και να του ζητήσει να πληρώσει περισσότερα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τις Συχνές ερωτήσεις (FAQ).

Η εθνική ρυθμιστική αρχή για τις τηλεπικοινωνίες έχει επιτρέψει σε περιορισμένο αριθμό παρόχων εντός ΕΕ να συνεχίσουν να επιβάλλουν μικρή πρόσθετη χρέωση περιαγωγής μετά τις 15 Ιουνίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στις πολύ χαμηλές τιμές εσωτερικού. Τέτοιου είδους προσαυξήσεις θα είναι σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες που εφαρμόζονταν πριν από την 15η Ιουνίου 2017.

Σχετικά:

EN - English

Roaming charges ended on 15 June 2017. Europeans travelling within the EU countries can Roam Like at Home and pay domestic prices for roaming calls, SMS and data.

Read the background and step-by-step details on how the EU achieved the end of roaming charges. The EU started reducing roaming chargessince 2006 which has resulted in the end of roaming charges in 2017.Roam Like at Home rules entered into force on 15 June 2017. People pay domestic prices, irrespective of where they are travelling in the EU for phone-calls, SMS and mobile internet.

Roam Like at Home in a nutshell

Phone calls, SMS and going online with your mobile device from another EU country will be covered in the national bundle. The minutes of calls, SMS and megabytes of data that a person consumes abroad (within the EU) will be charged the same as at home. People will not have bill shocks anymore.

If a person has unlimited calls and SMS, they will get unlimited calls and SMS when roaming in the EU. However if a person has unlimited mobile data or very cheap mobile data at home, his operator may apply a safeguard (fair use) limit on data use while roaming. If so, the operator will have to inform the customer in advance about such a limit and alert them when they reach this limit.

The EU rules ensure that such a roaming data limit should cover the normal usage patterns of most travellers. If a person reaches the limit, they can continue to use data roaming for a very small fee: up to 7.7€/GB + VAT, which is 6.5 times less than before 15 June 2017 and 25 times less than before that.

As long as a person travels periodically and spends more time in his home country than abroad over any 4-month period, they can fully benefit from Roam Like at Home. If a person gets charged extra, they should first contest those charges with their operator, who should have a complaints procedure in place. If the operator persists, the person should refer to the national telecoms regulator, who will settle the case.

If a person stays in another country within the EU longer than in their home country over a few months, the operator may contact him and ask to pay more. More information can be found in the Frequently Asked Questions (FAQ).

A very small number of operators in the EU have been allowed by the national telecoms regulator to continue applying a small roaming surcharge after 15 June, in order to avoid negative effects on very low domestic prices. Such surcharges will be significantly lower than the ones applied before 15 June 2017.

Related documents

ES - Español

El 15 de junio de 2017, desaparecieron las tarifas de itinerancia. Los europeos que se desplazan entre países de la UE pueden disfrutar de la «itinerancia como en casa» y pagar precios nacionales por las llamadas de voz, los SMS y los datos consumidos en itinerancia.

Las normas relativas a la «itinerancia como en casa» entraron en vigor el 15 de junio de 2017. Las llamadas de voz, los SMS y el internet móvil pueden disfrutarse ahora a precios nacionales con independencia de adónde se viaje en la UE.

Para más información sobre los antecedentes y los detalles de la iniciativa acceda a: cómo la UE acabó con las tarifas de itinerancia. La UE empezó a reducir las tarifas de itinerancia en 2006, lo que ha dado lugar al fin de las mismas en 2017.

La «itinerancia como en casa» de un vistazo

El paquete nacional incluye ahora las llamadas telefónicas, los SMS y la conexión a internet con su dispositivo móvil desde otro país de la UE. Las llamadas, los SMS y los megabytes de datos que consume una persona en el extranjero (dentro de la UE) se cobran ahora a precio nacional. Se acabaron los sustos con las facturas.

Si una persona disfruta de llamadas de voz y SMS ilimitados, dispondrá de llamadas y SMS ilimitados cuando esté en itinerancia dentro de la UE. No obstante, si una persona tiene datos móviles ilimitados o a muy bajo coste en el territorio nacional, su operador podrá aplicar un límite de salvaguardia («utilización razonable») a los datos consumidos en itinerancia. En ese caso, el operador deberá informar al consumidor de antemano sobre este límite y avisarle cuando lo haya alcanzado.

Las normas de la UE garantizan que este límite de datos en itinerancia incluya los patrones de uso habituales de la mayor parte de los viajeros. Si una persona alcanza el límite, podrá seguir utilizando los datos en itinerancia por un importe muy reducido: hasta 7,7 EUR/GB + IVA, lo que supone 6,5 veces menos que antes del 15 de junio de 2017 y 25 veces menos que anteriormente.

En la medida en que una persona viaje periódicamente y pase más tiempo en su país de residencia que en el extranjero a lo largo de cualquier período de cuatro meses, podrá beneficiarse de la «itinerancia como en casa» en su totalidad. Si a una persona se le cobra un precio suplementario, lo primero que debe hacer es presentar una queja por estos recargos a su operador, quien deberá disponer de un procedimiento de reclamación. Si el operador persiste, el cliente podrá recurrir a la autoridad nacional reguladora de las telecomunicaciones, que se encargará de resolver el asunto.  

Si, a lo largo de algunos meses, una persona pasa más tiempo en otro país de la UE que en su país de residencia, el operador podrá ponerse en contacto con ella y aumentarle las tarifas. Puede encontrar más información en las preguntas frecuentes.

Las autoridades nacionales reguladoras de las telecomunicaciones han permitido solo a un número muy reducido de operadores de la UE que continúen aplicando un pequeño recargo por itinerancia después del 15 de junio, a fin de evitar las repercusiones negativas en las tarifas muy reducidas para los mercados nacionales. Estos recargos serán significativamente inferiores a los aplicados antes del 15 de junio de 2017.

Documentos relacionados

ET - Eesti

Rändlustasud kaotati 15. juunil 2017. ELi riikides reisivad eurooplased saavad nüüd „rännelda nagu kodus“, makstes rändluse telefonikõnede, SMSide ja andmeside eest sama hinda kui kodumaal.

„Rändle nagu kodus“ eeskirjad jõustusid 15. juunil 2017. Nüüd võidakse telefonikõnede, SMSide ja mobiilse interneti eest nõuda vaid kohalikke hindu, olenemata sellest, kus ELis reisitakse.

Taustateavet ja andmeid selle kohta, kuidas EL järk-järgult rändlustasud kaotas, saate lugeda siit. EL hakkas rändlustasusid vähendama alates 2006. aastast ja selle tulemusena jõuti 2017. aastal rändlustasude kaotamiseni.

„Rändle nagu kodus“ kokkuvõtlikult

Telefonikõned, SMSid ja oma mobiilseadmega interneti kasutamine teises ELi riigis on nüüd hõlmatud koduriigi kõnepaketiga. Kõneminutid, SMSid ja andmeside megabaidid, mida välisriikides (ELi piires) kasutatakse, on nüüd sama hinnaga kui koduriigis. Enam ei teki arvešokke.

Kui kõnepakett võimaldab kasutada kõneminuteid ja SMSe piiramatult, siis on see võimalik ka ELis reisides. Kui koduriigis saab kasutada piiramatut või väga odavat andmesideteenust, siis välisriikidesse reisides võib mobiilsideoperaator kehtestada (mõistliku kasutamise) limiidi. Sellisel juhul peab mobiilsideoperaator eelnevalt teavitama klienti sellest limiidist ja hoiatama klienti, kui klient jõuab limiidini.

ELi õigusnormidega tagatakse, et see rändluse andmelimiit peaks hõlmama enamike reisijate tavakasutust. Kui jõutakse limiidini, siis on võimalik jätkata andmeside rändlusteenuse kasutamist väga väikese tasu eest: kuni 7,7 eurot/GB + käibemaks, mis on 6,5 korda väiksem kui enne 15. juunit 2017 ja 25 korda väiksem kui enne 30. aprilli 2016.

Kui reisida aeg-ajalt ja veeta ükskõik millise neljakuuse ajavahemiku vältel rohkem aega koduriigis kui välisriikides, siis on võimalik täiel määral kasutada „rändle nagu kodus“ eeliseid. Kui mobiilsideoperaator küsib kliendilt lisatasu, siis peaks klient selle tasu kõigepealt mobiilsideoperaatori juures vaidlustama. Mobiilsideoperaatoril peaks olema sisse seatud kaebuste lahendamise kord. Kui mobiilsideoperaator nõuab jätkuvalt lisatasu, siis tuleks pöörduda riigi telekommunikatsioonivaldkonna reguleeriva asutuse poole, kes lahendab juhtumi.

Kui isik viibib mõne kuu jooksul rohkem aega teises ELi riigis kui koduriigis, siis võib mobiilsideoperaator temaga ühendust võtta ja nõuda lisatasu. Lisateavet leiate lehelt korduma kippuvad küsimused (KKK).

Riigi telekommunikatsioonivaldkonna reguleerivad asutused on lubanud väga vähestel ELi mobiilsideoperaatoritel jätkata pärast 15. juunit väikese rändluse lisatasu küsimist, et vältida negatiivset mõju väga madalatele koduriigi hindadele. Need lisatasud on palju väiksemad kui enne 15. juunit 2017 nõutud lisatasud.

Seotud dokumendid

FI - Suomi

Verkkovierailumaksujen periminen loppui 15. kesäkuuta 2017. Toiseen EU-maahan matkustavat eurooppalaiset voivat käyttää nyt verkkovierailu- eli roaming-palveluja – puheluja, tekstiviestejä ja dataa – kotimaan hinnoilla.

Kotimaanhintaisia verkkovierailuja koskevat säännöt tulivat voimaan 15. kesäkuuta 2017. Ihmiset maksavat nyt puheluista, tekstiviesteistä ja langattomasta internetistä kotimaan hinnat riippumatta siitä, missä he matkustavat EU:n sisällä.

Seuraavasta linkistä löytyy taustatietoja ja yksityiskohtia siitä, miten EU:ssa päästiin eroon verkkovierailumaksuista. EU:ssa ryhdyttiin alentamaan verkkovierailumaksuja vuonna 2006, ja tuloksena on niiden poistaminen kokonaan vuonna 2017.

Kotimaanhintaiset verkkovierailut pähkinänkuoressa

Puhelut, tekstiviestit ja internetin käyttö mobiililaitteella toisessa EU-maassa kuuluvat nyt kansalliseen palvelupakettiin. Ulkomailla (EU:n sisällä) käytetyistä puheluminuuteista, tekstiviesteistä ja datansiirron megatavuista veloitetaan nyt sama summa kuin kotona. Enää ei siis ole vaaraa jättilaskuista.

Jos liittymä sisältää rajoittamattomat puhelut ja tekstiviestit, ne ovat rajoittamattomia myös silloin, kun käytetään roaming-palveluja EU:ssa. Jos kotimaan liittymään kuuluu rajoittamaton tai erittäin edullinen mobiilidata, operaattori voi kuitenkin soveltaa suojarajaa (kohtuullisen käytön rajaa) datan verkkovierailukäyttöön. Tällöin operaattorin on ilmoitettava asiakkaalle etukäteen tällaisesta rajasta ja varoitettava heitä, kun raja täyttyy.

EU-säännöillä varmistetaan, että verkkovierailudataa koskeva raja kattaa useimpien matkustajien tavanomaiset käyttötottumukset. Jos henkilö saavuttaa tämän rajan, verkkovierailudatan käyttöä voi jatkaa erittäin pientä maksua vastaan: enintään 7,7 euroa/gigatavu + alv. Tämä on 6,5 kertaa vähemmän kuin ennen 15. kesäkuuta 2017 ja 25 kertaa vähemmän kuin ennen sitä.

Kunhan matkustaminen on ajoittaista ja henkilö viettää kotimaassaan enemmän aikaa kuin ulkomailla minä tahansa 4 kuukauden ajanjaksona, hän voi hyödyntää täysimääräisesti kotimaanhintaisia verkkovierailuja. Jos henkilöltä peritään lisämaksuja, hänen on tehtävä valitus operaattorille, jolla pitäisi olla käytössä valitusmenettely. Jos operaattori pysyy kannassaan, henkilö voi ottaa yhteyttä kansalliseen televiestintäalan sääntelyviranomaiseen, joka ratkaisee asian.  

Jos henkilö oleskelee toisessa EU-maassa pidempään kuin kotimaassaan muutaman kuukauden aikana, operaattori voi ottaa yhteyttä ja pyytää lisämaksua. Lisätietoja löytyy usein kysytyistä kysymyksistä.

Muutamat EU:n operaattorit ovat saaneet kansalliselta televiestintäalan sääntelyviranomaiselta luvan periä edelleen pientä roaming-lisämaksua 15. kesäkuuta jälkeenkin, jotta vältettäisiin kielteiset vaikutukset erittäin alhaisiin kotimaan hintoihin. Nämä lisämaksut ovat kuitenkin merkittävästi alempia kuin ennen 15. kesäkuuta 2017 perityt maksut.

Asiaan liittyviä asiakirjoja

FR - Français

 

L’itinérance aux tarifs nationaux est entrée en vigueur le 15 juin 2017. Désormais, les appels vocaux, les SMS et l’Internet mobile sont facturés au tarif national de l’utilisateur, quel que soit l’endroit où celui-ci se trouve dans l’UE.

Consultez l’historique du processus et ses étapes successives à la page Comment l’UE est parvenue à supprimer les frais d’itinérance. L’UE a entamé ce processus de diminution des frais d’itinérance en 2006, lequel a abouti à leur suppression complète en 2017.

L’itinérance aux tarifs nationaux en bref

Les services vocaux, de SMS et en ligne que vous utilisez à l’aide de votre appareil mobile dans un pays de l’UE autre que le vôtre sont maintenant pris en compte dans votre forfait national. Les minutes d’appel, SMS et mégaoctets de données que vous consommez à l’étranger (à l’intérieur de l’UE) sont donc facturés au même tarif que dans votre pays. C’en est fini des factures exorbitantes.

Si vous avez un forfait comprenant un nombre illimité d’appels et de SMS, vous bénéficiez du même volume illimité en itinérance dans l’UE. Toutefois, si vous bénéficiez, dans votre pays, d’un volume illimité ou d’un tarif très avantageux pour les données mobiles, l’opérateur peut soumettre l’utilisation de données en itinérance à un plafond de sauvegarde (utilisation raisonnable). Dans ce cas, il doit préalablement vous informer de l’existence de ce plafond et vous avertir lorsque vous l’atteignez.

La réglementation de l’UE garantit que ce plafond d’utilisation de données en itinérance correspond aux profils de consommation normale de la plupart des voyageurs. Si vous atteignez le plafond, vous pouvez continuer à utiliser des données en itinérance pour un prix très modique d’au maximum 7,70 EUR/Go + TVA, ce qui est 6,5 fois moins qu’avant le 15 juin 2017 et 25 fois moins qu’avant le 30 avril 2016.

Dès lors que vous voyagez ponctuellement et passez plus de temps dans votre pays qu’à l’étranger sur une période de 4 mois, vous pouvez pleinement bénéficier de l’itinérance aux tarifs nationaux. Si des frais supplémentaires vous sont facturés, vous devez d’abord les contester auprès de votre opérateur, lequel doit avoir instauré une procédure de réclamation. Si l’opérateur persiste, vous devez vous adresser à l’autorité nationale de régulation des télécommunications, laquelle réglera l’affaire.

Si, sur quelques mois, vous séjournez dans un autre pays de l’UE plus longtemps que dans votre pays, l’opérateur peut vous contacter et vous demander de payer davantage. De plus amples informations sont disponibles à la foire aux questions.

Un très petit nombre d’opérateurs dans l’UE ont été autorisés, par leur autorité nationale de régulation des télécommunications, à continuer à facturer des frais supplémentaires d’itinérance modiques après le 15 juin afin d’éviter les effets négatifs en cas de très faibles tarifs nationaux. Ces frais supplémentaires seront nettement inférieurs à ceux facturés avant le 15 juin 2017.

Documents connexes

HR - Hrvatski

Naknade za roaming ukinute su 15. lipnja 2017. Europljani koji putuju unutar zemalja EU-a mogu u roamingu biti kao kod kuće jer tada plaćaju domaće cijene za pozive, SMS poruke i podatkovne usluge.

Pravila o domaćim cijenama u roamingu stupila su na snagu 15. lipnja 2017. Sada možete plaćati domaće cijene za pozive, SMS poruke i mobilni internet neovisno o tome gdje putujete u EU-u.

Pročitajte više o tome kako je EU uspio ukinuti naknade za roaming. EU je 2006. započeo smanjivati naknade za roaming, što je dovelo do ukidanja naknada za roaming 2017.

Ukratko o roamingu kao kod kuće

Pozivi, SMS poruke i podatkovni promet putem vašeg mobilnog telefona iz druge države članice EU-a sada su obuhvaćeni nacionalnim paketom usluga. Minute poziva, SMS poruke i megabajti podataka koje potrošite u inozemstvu (unutar EU-a) sada se naplaćuju jednako kao kod kuće. Nema više neugodnih iznenađenja s računima.

Ako imate neograničene pozive i SMS poruke, i pri roamingu u EU-u imat ćete neograničene pozive i SMS poruke. Međutim, ako kod kuće imate neograničen ili veoma povoljan prijenos mobilnih podataka, vaš operator može uvesti zaštitnu mjeru ograničenja uporabe podataka u roamingu (politika pravedne uporabe). U tom slučaju operator će vas morati unaprijed obavijestiti o takvom ograničenju i upozoriti vas ako ga dosegnete.

Prema pravilima EU-a, takva bi ograničenja podatkovnog prometa u roamingu trebala pokriti uobičajenu potrošnju većine putnika. Ako dosegnete ograničenje, možete nastaviti koristiti podatkovni promet u roamingu uz vrlo malu naknadu: do 7,7 EUR/GB + PDV, što je 6,5 puta manje nego prije 15. lipnja 2017. i 25 puta manje nego prije 30. travnja 2016.

Sve dok povremeno putujete i više vremena provodite u svojoj matičnoj zemlji nego u inozemstvu tijekom bilo kojeg razdoblja od 4 mjeseca, možete u potpunosti iskoristiti prednosti usluge roaminga kao kod kuće. Ako vam se naplati dodatni iznos, najprije to trebate osporiti kod svojeg operatora, koji bi trebao imati uspostavljen postupak za pritužbe. Ako operator ustraje, trebali biste se obratiti nacionalnom regulatornom tijelu za telekomunikacije, koje će riješiti slučaj.  

Ako tijekom nekoliko mjeseci boravite u drugoj zemlji unutar EU-a dulje nego u matičnoj zemlji, operator vas može kontaktirati i zatražiti da platite više. Više informacija potražite u rubrici „česta pitanja”.

Nacionalna regulatorna tijela za telekomunikacije dopustila su vrlo malom broju operatora u EU-u da nastave primjenjivati niske dodatne naknade za roaming nakon 15. lipnja kako bi se izbjegli negativni učinci na vrlo niske domaće cijene. Takve dodatne naknade bit će znatno niže od onih koje su se primjenjivale prije 15. lipnja 2017.

Povezani dokumenti

 

HU - Magyar

2017. június 15-én a barangolás díjmentessé vált. A másik uniós országba utazó európai polgárok belföldi díjszabás szerint barangolhatnak, azaz a barangolásos hívások, SMS-ek és adatforgalom után csak a hazai díjakat kell fizetniük.

A belföldi díjszabás szerinti barangolásra vonatkozó szabályok 2017. június 15-én léptek hatályba. A mobilhasználók most már belföldi díjak mellett bonyolíthatnak hívásokat, SMS-ezhetnek és internetezhetnek mobiljukon, függetlenül attól, hogy az EU-n belül hol tartózkodnak.

Olvassa el az Unión belüli barangolási díjak leépítésének részletes történetét. Az EU-ban 2006-ban kezdtek csökkenni a barangolási díjak, és 2017-re teljesen megszűntek.

A belföldi díjas barangolás dióhéjban

Mostantól a nemzeti díjcsomag tartalmazza a mobiltelefonról másik EU-s országban bonyolított hívásokat, SMS-eket és internetforgalmat is. Az előfizetők által (az EU-n belül) külföldön felhasznált híváspercek, SMS-ek és megabájtok ugyanazon tarifák szerint kerülnek elszámolásra, mint a hazai hálózaton. Ezentúl az előfizetőknek nem kell számlasokktól tartaniuk.

Ha egy előfizetés belföldön korlátlan hívásmennyiséget és SMS-küldést tartalmaz, ez más uniós országokban is ugyanúgy érvényes. Ha viszont egy előfizetés belföldön korlátlan mobil adatforgalmat tesz lehetővé, vagy az adatforgalom díjszabása nagyon alacsony, a szolgáltató a barangolás során (a méltányos használat jegyében) korlátozhatja az adatforgalmat. Ebben az esetben a szolgáltatónak előre tájékoztatnia kell ügyfelét a korlátozásról, és figyelmeztetnie kell, amint elérte a korlátot.

Az uniós szabályok gondoskodnak arról, hogy a barangolásos adatforgalom említett korlátozása megfeleljen az utazók többségére jellemző felhasználásnak. Amikor az előfizető elérte a korlátot, akkor igen csekély, legfeljebb 7,7 EUR/GB + áfa pótdíj ellenében tovább folytathatja a barangolásos internethasználatot, ami 6,5-szer alacsonyabb a 2017. június 15. előtti, és 25-ször alacsonyabb az azt megelőzően érvényben lévő díjszabásnál.

Mindaddig, amíg az előfizető csak időszakos jelleggel utazik, és bármely négyhónapos időszakon belül többet tartózkodik a saját országában, mint külföldön, teljes mértékben jogosult igénybe venni a belföldi díjas barangolást. Amennyiben egy előfizetőnek többletdíjakat számítanak fel, panaszával először a szolgáltatóját kell megkeresnie, amelynek rendelkeznie kell panaszkezelő eljárással. Ha a szolgáltató kitart a többletdíjak indokoltsága mellett, az előfizető a nemzeti távközlési hatósághoz fordulhat, amely pontot tesz az ügy végére.  

Ha az előfizető egy néhány hónapos időszak alatt tovább tartózkodik egy másik Unión belüli országban, mint saját országában, a szolgáltató magasabb díj fizetésére szólíthatja fel. Részletes tájékoztatás a gyakran ismételt kérdésekben (FAQ) található.

Nagyon kis számú európai uniós szolgáltatónak a nemzeti távközlési hatóságok június 15. után is engedélyezték csekély barangolási többletdíj felszámítását annak érdekében, nehogy a belföldi díjas barangolás miatt ne tudjanak többé kedvező árú belföldi szolgáltatásokat nyújtani. Ezek a többletdíjak azonban lényegesen alacsonyabbak lesznek a 2017. június 15. előtt alkalmazottaknál.

Kapcsolódó dokumentumok

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC)

IT - Italiano

Le tariffe di roaming sono state abolite il 15 giugno 2017. I cittadini europei che viaggiano in qualsiasi altro paese dell'UE possono usufruire del roaming a tariffa nazionale ed effettuare o ricevere chiamate, inviare o ricevere SMS e utilizzare i servizi di dati senza costi aggiuntivi.

Le norme sul roaming a tariffa nazionale sono entrate in vigore il 15 giugno 2017. Le chiamate vocali, gli SMS e l'internet mobile sono ora disponibili al costo della tariffa nazionale, ovunque ci si trovi nell'UE.

Informazioni dettagliate sulle varie fasi del processo di abolizione delle tariffe di roaming sono disponibili qui. L'UE ha iniziato a ridurre le tariffe di roaming a partire dal 2006, arrivando ad abolirle completamente nel 2017.

Il roaming a tariffa nazionale in sintesi

Le telefonate, gli SMS e la navigazione in internet con il proprio dispositivo mobile da un altro paese dell'UE sono ora coperti dal pacchetto nazionale. Adesso la tariffa pagata per i minuti di chiamate, gli SMS e i megabyte di dati consumati all'estero (all'interno dell'UE) è la stessa di quella nazionale. Gli utenti non dovranno più aspettarsi fatture esorbitanti.

Se si dispone di chiamate e SMS illimitati, questi saranno disponibili anche quando si utilizzano i servizi di roaming nell'UE. Se in patria si dispone di traffico di dati mobili illimitato o di tariffe molto convenienti per i dati mobili, l'operatore potrebbe applicare un limite di salvaguardia (utilizzo corretto) all'uso dei dati in roaming. In tal caso, è tenuto a informare il cliente in anticipo di tale limite e ad avvisarlo quando viene raggiunto.

Le norme UE assicurano che questo limite di dati per il roaming corrisponda al consueto modello di utilizzo della maggior parte dei viaggiatori. In caso di raggiungimento del limite, si potrà continuare a utilizzare i servizi di dati in roaming dietro pagamento di una piccola tariffa, che può arrivare a un massimo di 7,7 euro per GB + IVA, ossia 6,5 volte in meno rispetto alla tariffa applicata prima del 15 giugno 2017 e 25 volte in meno rispetto a quella applicata prima del 30 aprile 2016.

Le persone che sull'arco di un quadrimestre viaggiano periodicamente ma trascorrono più tempo in patria che all'estero possono beneficiare pienamente del roaming a tariffa nazionale. In caso di addebito di un sovrapprezzo, per prima cosa bisogna contestare i costi aggiuntivi rivolgendosi all'operatore, che solitamente prevede una procedura di reclamo. Qualora l'operatore persista, si può presentare reclamo presso l'autorità nazionale di regolamentazione delle telecomunicazioni, che dirimerà la questione.

Se nell'arco di alcuni mesi un utente soggiorna in un altro paese all'interno dell'UE più a lungo che nel paese in cui vive, l'operatore può contattarlo e chiedere il pagamento di un costo aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, consultare le domande frequenti.

Un numero molto ridotto di operatori nell'UE è stato autorizzato dall'autorità nazionale di regolamentazione delle telecomunicazioni a continuare ad applicare un piccolo sovrapprezzo di roaming dopo il 15 giugno, al fine di evitare effetti negativi sui prezzi nazionali molto bassi. Si tratta di tariffe molto più basse rispetto a quelle applicate prima del 15 giugno 2017.

Documenti collegati

LT - Lietuviškai

2017 m. birželio 15 d. panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčiai. Po ES šalis keliaujantys europiečiai gali naudotis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis ir už tarptinklinio ryšio skambučius, SMS žinutes ir duomenis mokėti tiek, kiek savo šalyje.

Tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis taisyklės įsigaliojo 2017 m. birželio 15 d. Dabar žmonės už telefono skambučius, SMS žinutes ir mobilųjį internetą moka savo šalies kainomis, nepriklausomai nuo to, kur jie keliauja ES.

Žr. pagrindinius faktus ir išsamią informaciją, kaip ES pasiekė, kad būtų panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčiai. ES pradėjo mažinti tarptinklinio ryšio kainas nuo 2006 m., o 2017 m. tarptinklinio ryšio mokesčiai išvis panaikinti.

Trumpai apie tarptinklinį ryšį savo šalies kainomis

Telefono skambučiai, SMS žinutės ir prisijungimas prie interneto naudojantis savo mobiliuoju įrenginiu kitose ES šalyse dabar yra įtrauktas į jūsų šalies paslaugų paketą. Užsienyje (Europos Sąjungoje) išnaudotos skambučių minutės, SMS žinutės ir duomenų megabaitai dabar apmokestinami taip pat kaip savo šalyje. Nuo šiol žmonėms neteks nemaloniai nustebti dėl didžiulės sąskaitos.

Jei asmuo naudojasi neribotais skambučiais ir SMS žinutėmis, jo skambučiai ir SMS žinutės nebus ribojami ir naudojantis tarptinkliniu ryšiu Europos Sąjungoje. Tačiau jei asmuo savo šalyje naudojasi neribotais mobiliaisiais duomenimis arba moka už juos labai pigiai, jo ryšio operatorius gali taikyti apsaugos priemones (sąžiningo naudojimo taisyklę), t. y. riboti tarptinkliniu ryšiu siunčiamų duomenų kiekį. Tokiu atveju ryšio operatorius privalės iš anksto informuoti vartotoją apie tokį apribojimą ir įspėti, kai vartotojas pasieks nustatytą ribą.

ES taisyklėmis užtikrinama, kad toks duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu apribojimas turėtų apimti daugumos keliautojų įprasto naudojimosi modelius. Jei asmuo pasiekia nustatytą ribą, jis ir toliau gali naudotis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga už labai mažą mokestį: iki 7,7 EUR už gigabaitą + PVM, t. y. 6,5 karto mažiau nei iki 2017 m. birželio 15 d. ir 25 kartus mažiau nei dar anksčiau.

Jei asmuo keliauja periodiškai ir per bet kurį 4 mėnesių laikotarpį savo šalyje praleidžia daugiau laiko nei užsienyje, jis gali visapusiškai naudotis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis. Jeigu asmeniui tenka mokėti papildomai, jis visų pirma turėtų užginčyti tokius mokesčius savo ryšio operatoriui, o šis turėtų turėti nustatytą tokių skundų nagrinėjimo tvarką. Jei ryšio operatorius laikosi savo, asmuo turėtų kreiptis į nacionalinę ryšių reguliavimo instituciją, o ši priims sprendimą dėl ginčo.  

Jei asmuo per kelių mėnesių laikotarpį kitoje ES šalyje būna ilgiau nei savo šalyje, ryšio operatorius gali su juo susisiekti ir paprašyti mokėti daugiau. Daugiau informacijos galima rasti atsakymuose į dažnai užduodamus klausimus (DUK).

Labai nedaugeliui ES ryšio operatorių nacionalinė ryšių reguliavimo institucija yra leidusi po birželio 15 d. ir toliau taikyti nedidelį papildomą tarptinklinio ryšio paslaugų mokestį siekiant išvengti neigiamo poveikio labai žemoms kainoms vidaus rinkoje. Tokie papildomi mokesčiai bus gerokai mažesni nei taikytieji iki 2017 m. birželio 15 d.

Susiję dokumentai

LV - lietuvių

2017. gada 15. jūnijā viesabonēšanas maksa tika atcelta. Tas Eiropas iedzīvotājiem, kas ceļo pa ES valstīm, ļauj abonēt viesos kā mājās, proti, par viesabonēšanas zvaniem, īsziņām un datu pārraidi maksāt tādu pašu cenu kā mājās.

Noteikumi par "Abonēšanu viesos kā mājās" stājās spēkā 2017. gada 15. jūnijā. Tagad cilvēki par zvaniem, īsziņām un mobilā interneta pakalpojumiem var maksāt iekšzemes cenu neatkarīgi no tā, uz kuru ES valsti viņi dodas.

Ar priekšvēsturi un secīgajiem etapiem var iepazīties vietnē, kurā aprakstīts, kā ES atcēla viesabonēšanas tarifus. Viesabonēšanas tarifu samazināšanu ES sāka 2006. gadā, bet pilnībā viesabonēšanas maksa tika atcelta 2017. gadā.

"Abonēšana viesos kā mājās" īsumā

No citām ES valstīm veikti zvani, īsziņas un interneta izmantošana mobilajā ierīcē tagad ietilps jūsu iekšzemes pakalpojumu komplektā. Ārvalstīs (ES robežās) patērētās zvanu minūtes, īsziņu skaits un datu megabaiti tiks ierēķināti par tādu pašu maksu kā jūsu mītnes valstī. Vairs nekādu nepatīkamu pārsteigumu saistībā ar rēķiniem!

Ja abonējat neierobežotu zvanu un īsziņu apjomu, tad arī viesabonēšanā ES zvani un īsziņas netiks ierobežoti. Tomēr, ja maksājat par neierobežota apjoma mobilo datu pārraidi vai ja šī cena ir ļoti zema, jūsu operators kā aizsardzības pasākumu var noteikt ierobežojumu (godīgai) datu lietošanai viesabonēšanā. Šādā gadījumā operatoram par konkrēto ierobežojumu klients ir iepriekš jāinformē,  un jānosūta brīdinājums, ja šī robeža ir sasniegta.

ES noteikumi nodrošina, ka šāda viesabonēšanas datu ierobežošana tiek lietota attiecībā uz parastiem izmantošanas modeļiem, kas raksturīgi vairumam ceļotāju. Pēc tam, kad noteiktā robeža ir sasniegta, datu viesabonēšanu var turpināt izmantot par ļoti nelielu samaksu: līdz 7,7 EUR/GB + PVN, kas ir 6,5 reizes mazāk nekā pirms 2017. gada 15. jūnija un 25 reizes mazāk nekā pirms 2016. gada 30. aprīļa.

Tie, kas regulāri ceļo, bet četru mēnešu periodā savā mītnes valstī pavada vairāk laika nekā ārvalstīs, "Abonēšana viesos kā mājās" sniegtās priekšrocības var izmantot pilnībā. Ja tiek uzlikta papildmaksa, vispirms tā jāapstrīd pie attiecīgā operatora, kuram jābūt ieviestai sūdzību izskatīšanas procedūrai. Gadījumos, kad domstarpības ar operatoru neizdodas atrisināt, sūdzību var iesniegt valsts telesakaru regulatoram, kurš tad panāks izlīgumu.  

Savukārt ar tiem, kas dažu mēnešu laikā citā ES dalībvalstī uzturas ilgāk nekā savā mītnes valstī, operators var sazināties un noteikt lielāku maksu par pakalpojumiem. Plašāka informācija atrodama sadaļā "Bieži uzdotie jautājumi" (BUJ).

Lai izvairītos no negatīvas ietekmes saistībā ar ļoti zemām iekšzemes tirgus cenām, Eiropas Savienībā valsts telesakaru regulatori pavisam nelielam skaitam operatoru ir atļāvuši vēl pēc 15. jūnija piemērot nelielu viesabonēšanas papildmaksu. Tašu šī papildmaksa būs ievērojami zemāka par to, kas tika piemērota pirms 2017. gada 15. jūnija.

Saistītie dokumenti

MT - Malti

It-tariffi tar-roaming spiċċaw fil-15 ta’ Ġunju 2017. L-Ewropej li jivvjaġġaw fl-UE jistgħu jibbenefikaw mir-Roaming Daqslikieku f’Pajjiżek għax kull meta jsiefru qed iħallsu l-istess prezzijiet għat-telefonati bil-mowbajl, għall-SMS u għad-dejta daqslikieku għadhom f’pajjiżhom.

Ir-regoli tar-Roaming Daqslikieku f’Pajjiżek daħlu fis-seħħ fil-15 ta’ Ġunju 2017. Issa n-nies jistgħu jħallsu l-prezzijiet domestiċi, irrispettivament minn fejn ikunu qed jivvjaġġaw fl-UE għat-telefonati bil-mowbajl, għall-SMS u għall-internet fuq il-mowbajl.

Aqra l-isfond u d-dettalji pass pass dwar kif l-UE waslet biex ittemm it-tariffi tar-roaming. L-UE ilha tnaqqas l-ispejjeż tar-roaming mill-2006 u sa fl-aħħar, fl-2017, waslet biex ittemm it-tariffi kollha.

Ir-Roaming Daqslikieku f’Pajjiżek fi ftit kliem

It-telefonati bil-mowbajl, l-SMS u l-internet fuq il-mowbajl minn pajjiż ieħor tal-UE issa saru koperti fil-pakkett nazzjonali. Il-minuti tat-telefonati bil-mowbajl, l-SMS u l-megabytes tad-dejta li persuna tikkonsma barra mill-pajjiż (fl-UE) issa qed jitħallsu l-istess bħal f’pajjiżha. In-nies mhux se jinħadu aktar bil-kontijiet.

Jekk f’pajjiżha persuna ma jkollhiex limiti fuq it-telefonati u fuq l-SMS, lanqas mhu se jkollha limiti fuq it-telefonati u fuq l-SMS meta tkun qed tuża r-roaming fl-UE. Madankollu, jekk f’pajjiżha persuna ma jkollhiex limitu fuq id-dejta tal-mowbajl jew ikollha dejta tal-mowbajl irħisa ħafna, l-operatur tagħha jista’ japplika limitu ta’ salvagwardja (għal użu ġust) fuq l-użu tad-dejta waqt ir-roaming. Jekk dan ikun il-każ, l-operatur se jkollu jinforma lill-konsumatur minn qabel dwar dan il-limitu u jwissih meta jkun laħqu.

Ir-regoli tal-UE jiżguraw li dan il-limitu fid-dejta waqt ir-roaming ikopri x-xejriet tal-użu normali ta’ ħafna mill-vjaġġaturi. Meta jintlaħaq il-limitu, il-persuna tkun tista’ tkompli tuża d-dejta waqt ir-roaming bi ħlas modest ħafna: sa €7.7/Gb + VAT, jiġifieri 6.5 darbiet inqas minn qabel il-15 ta’ Ġunju 2017 u 25 darba inqas minn qabel dak iż-żmien.

Jekk persuna tivvjaġġa minn żmien għal żmien iżda tqatta’ aktar żmien f’pajjiżha milli barra matul perjodu ta’ erba’ xhur, din tista’ tibbenefika bis-sħiħ mir-Roaming Daqslikieku f’Pajjiżek. Jekk persuna jkollha tħallas iżjed, l-ewwel għandha tikkuntesta dawk l-ispejjeż mal-operatur tagħha bil-proċedura tiegħu tal-ilmenti. Jekk l-operatur jippersisti, il-persuna għandha tirreferi għar-regolatur nazzjonali tat-telekomunikazzjoni biex isolvi l-każ.  

Jekk fuq perjodu ta’ ftit xhur, persuna tkun qed tgħix f’pajjiż ieħor tal-UE aktar milli tkun qed tgħix f’pajjiżha, l-operatur jista’ jikkuntattjaha u jitlobha tħallas aktar. Aktar informazzjoni tinsab fil-Mistoqsijiet Frekwenti (FAQ) .

Ir-regolatur nazzjonali tat-telekomunikazzjoni ta permess lil għadd żgħir ħafna ta’ operaturi fl-UE biex wara l-15 ta’ Ġunju jkomplu japplikaw ħlas supplimentari żgħir għar-roaming ħalli jiġu evitati effetti negattivi fuq prezzijiet domestiċi baxxi ħafna. Dawn il-ħlasijiet addizzjonali se jkunu ferm aktar baxxi minn dawk applikati qabel il-15 ta’ Ġunju 2017.

Dokumenti relatati

 

NL - Nederlands

De roamingtarieven zijn met ingang van 15 juni 2017 afgeschaft. Europeanen die binnen de EU reizen kunnen roamen tegen thuistarief en betalen dus binnenlandse prijzen voor roaminggesprekken, sms’en en dataverkeer.

De regels over roamen tegen thuistarief ("Roam Like at Home") zijn op 15 juni 2017 in werking getreden. Voor bellen, sms’en en mobiel internetten gelden voortaan overal in de EU gewoon de dezelfde tarieven als in eigen land.

Lees ook hoe de EU de roamingtarieven geleidelijk heeft afgeschaft. Al in 2006 is de EU begonnen de roamingtarieven te verlagen; uiteindelijk zijn de roamingtarieven in 2017 afgeschaft.

Roamen tegen thuistarief in het kort

Bellen, sms’en en mobiel internetten vanuit een ander EU-land kan voortaan gewoon binnen de nationale bundel. Voor de belminuten, sms-berichten en megabytes aan gegevens die u in het buitenland (binnen de EU) verbruikt, worden nu dezelfde kosten aangerekend als in eigen land. U krijgt dus geen onverwacht hoge rekeningen meer.

Als u in eigen land onbeperkt kan bellen en sms’en, kunt u dat ook in andere EU-landen. Als u echter in eigen land onbeperkt of heel goedkoop mobiel kan surfen[VE1] , kan uw aanbieder u een preventieve limiet aan dataroaming (binnen grenzen van zogenaamd “redelijk gebruik”) opleggen. In dat geval moet uw aanbieder u als klant vooraf informeren over die limiet en u waarschuwen wanneer u die bereikt heeft.

De EU-regels zorgen ervoor dat een dergelijke dataroaminglimiet overeenkomt met het normale gebruikspatroon van de meeste reizigers. Wanneer u die limiet heeft bereikt, kunt u voor een zeer klein bedrag in het buitenland mobiel blijven surfen: tot 7,7 euro/GB, exclusief btw, dat is 6,5 keer minder dan vóór 15 juni 2017 en maar liefst 25 keer minder dan pakweg een jaar eerder.

Zolang u niet continu op reis bent en zorgt dat u per periode van 4 maanden meer tijd doorbrengt in eigen land dan in het buitenland, kunt u ten volle profiteren van roaming tegen thuistarief. Indien u onverhoopt een te hoge rekening krijgt, moet u die eerst aanvechten bij uw aanbieder, die over een klachtenprocedure moet beschikken. Als u nul op het rekest krijgt, kunt u een klacht indienen bij de nationale telecomregulator die de zaak dan verder zal afwikkelen.  

Wanneer u, binnen een periode van enkele maanden, langer in een ander EU-land verblijft dan in uw eigen land, kan de aanbieder contact met u opnemen en u vragen meer te betalen. Meer informatie is te vinden in de rubriek veelgestelde vragen (FAQ).

Een paar aanbieders in de EU mogen van de nationale telecomregulator na 15 juni een kleine roamingtoeslag blijven vragen, om negatieve effecten op de zeer lage binnenlandse prijzen te voorkomen. Die toeslagen zullen echter aanzienlijk lager zijn dan vóór 15 juni 2017.

Gerelateerde documenten

 

PL - polski

Zniesienie opłat za roaming z dniem 15 czerwca 2017 r. Obywatele podróżujący w obrębie UE mogą korzystać z usług w roamingu po cenach usług krajowych („Roam Like at Home”) i płacić cenę krajową za połączenia głosowe, SMS-y i transmisję danych.

Zasady usługi „Roam Like at home” weszły w życie z dniem 15 czerwca 2017 r. Obywatele mogą obecnie płacić cenę krajową za połączenia głosowe, SMS-y i korzystanie z mobilnego internetu niezależnie od miejsca pobytu w UE.

Przeczytaj informacje ogólne i szczegółowe dane na temat tego, w jaki sposób UE doprowadziła do zniesienia opłat za roaming. UE zaczęła ograniczać opłaty za roaming od 2006 roku, co doprowadziło do ich zniesienia w 2017 roku.

Podstawowe informacje na temat „Roam Like at Home”

Rozmowy telefoniczne, SMS-y i korzystanie z internetu za pomocą urządzenia mobilnego z terytorium innego państwa UE są obecnie włączone do krajowego pakietu usług. Opłaty za minuty połączenia głosowego, SMS-y i megabajty danych wykorzystane zagranicą (w obrębie UE) wynoszą obecnie tyle samo co w kraju. Rachunki nie będą już szokująco wysokie.

Jeżeli obywatel w swoim kraju dysponuje nieograniczonym pakietem połączeń i SMS-ów, będzie korzystać z nieograniczonego pakietu podczas korzystania z roamingu w obrębie UE. Jeśli jednak obywatel ma w swoim kraju nielimitowany dostęp do danych w łączności ruchomej lub za transmisję danych ponosi bardzo niewielkie opłaty, operator może zastosować zabezpieczenie w postaci limitu transmisji danych w roamingu (w ramach zasady uczciwego korzystania). W takim przypadku operator musi poinformować klienta z wyprzedzeniem o istnieniu takiego limitu i ostrzec go w momencie jego wyczerpania.

Przepisy unijne gwarantują, aby taki limit danych w roamingu odpowiadał przeciętnym schematom korzystania przez większość podróżujących. Po wykorzystaniu limitu można nadal korzystać z usług transmisji danych w roamingu za niewielką opłatą: do 7,70 euro za gigabajt + VAT. Opłata ta jest 6,5 raza niższa niż przed 15 czerwca 2017 r. i 25 razy niższa niż opłata stosowana do 30 kwietnia 2016 r.

Dopóki obywatel podróżuje okazjonalnie i w dowolnym czteromiesięcznym okresie przebywa dłużej w swoim kraju, dopóty może w pełni czerpać korzyści z „Roam Like at Home”. W przypadku obciążenia dodatkowymi kosztami należy w pierwszej kolejności zakwestionować tę opłatę u swojego operatora, który ma obowiązek stosować procedurę reklamacyjną. Jeżeli operator obstaje przy swoim stanowisku, klient powinien zwrócić się do krajowego organu regulacyjnego, który rozstrzygnie sprawę.  

Jeżeli pobyt zagranicą w obrębie kilku miesięcy jest dłuższy niż we własnym kraju, operator może skontaktować się z danym klientem i zażądać wyższej opłaty. Więcej informacji można znaleźć w zakładce Najczęściej zadawane pytania.

Tylko nieliczni operatorzy w UE uzyskali zgodę krajowych organów regulacyjnych na dalsze stosowanie niewielkich dopłat z tytułu roamingu po 15 czerwca, a to w celu uniknięcia negatywnych skutków dla bardzo niskich cen krajowych. Dopłaty te będą jednak znacznie niższe niż te stosowane przed 15 czerwca 2017 r.

Powiązane dokumenty:

 

PT - português

As tarifas de itinerância foram eliminadas em 15 de junho de 2017. Os europeus em viagem no interior da UE podem usufruir o regime «itinerância como em casa», sendo-lhes cobrada a tarifa doméstica para chamadas, SMS e dados que ocorram em itinerância.

Este regime entrou em vigor em 15 de junho de 2017. Agora, independentemente do local da UE para onde viajarem, os cidadãos poderão fazer chamadas telefónicas, enviar mensagens de texto e utilizar a internet móvel pagando o mesmo que pagariam no país de residência habitual.

Leia os antecedentes e as informações pormenorizadas sobre o que tem sido feito pela UE para acabar com as taxas de itinerância. Desde 2006, a UE tem vindo a reduzir os preços da itinerância, culminando com o fim das tarifas de itinerância em 2017.

Itinerância como em casa

Fazer chamadas telefónicas, mandar SMS e utilizar a internet com o seu dispositivo móvel noutro país da UE é-lhe agora cobrado ao preço do serviço doméstico. Os minutos de chamadas, os SMS e os megabytes de dados que consumir noutro país da UE ser-lhe-ão faturados à mesma tarifa que no seu próprio país. Acabaram as más surpresas com as faturas.

Se, no seu país de residência habitual, tem um regime sem limites para chamadas e para SMS, beneficiará também de chamadas e de SMS sem limites quando estiver em itinerância na UE. Contudo, se no seu país tem um regime sem limites ou a tarifas muito baixas para dados móveis, o seu operador poderá aplicar um limite de salvaguarda (utilização responsável) à utilização de dados em itinerância. Em tal caso, o operador terá de o informar previamente sobre esse limite e alertá-lo quando ele for atingido.

As regras da UE asseguram que o limite de dados em itinerância cobre os padrões de utilização normal da maioria dos viajantes. Atingido esse limite, o cliente poderá continuar a utilizar os serviços de dados em itinerância mediante uma pequena taxa: até 7,7 EUR/GB + IVA, valor 6,5 vezes inferior aos verificados antes de 15 de junho de 2017 e 25 vezes inferior aos valores praticados antes de 30 de abril de 2016.

A pessoa que viaje periodicamente mas passe mais tempo no seu país de residência do que no estrangeiro durante um período de 4 meses pode beneficiar plenamente do regime «itinerância como em casa». Se lhe for cobrada uma taxa extra, deve, em primeiro lugar, contestá-la junto do operador, que tem de dispor de um procedimento de apresentação de reclamações. Se o diferendo persistir, o cliente pode apresentar queixa à autoridade reguladora nacional das telecomunicações para resolver o caso.

Se o cliente permanecer noutro país da UE durante mais tempo do que no seu país de residência, o operador poderá contactá-lo e solicitar um pagamento adicional. Para mais informações, consulte as perguntas mais frequentes (FAQ).

Alguns operadores na UE, em número muito reduzido, foram autorizados pela autoridade reguladora das telecomunicações a continuar a aplicar uma pequena sobretaxa de itinerância após 15 de junho, a fim de evitar efeitos negativos sobre os preços muito baixos praticados no mercado interno. Tais sobretaxas serão significativamente inferiores às aplicadas antes de 15 de junho de 2017.

Documentos relacionados

RO - română

Începând din 15 iunie 2017 nu mai există tarife de roaming. Europenii care călătoresc în țările UE pot folosi în roaming serviciile de apeluri telefonice, SMS-uri și date la tarife naționale.

Normele privind serviciile de roaming la tarife naționale au intrat în vigoare la 15 iunie 2017. Oriunde s-ar afla în UE, utilizatorii pot plăti acum prețurile practicate pe piața națională pentru apeluri telefonice, SMS-uri și internet mobil.

Consultați istoricul acestui proces și diferitele sale etape pe pagina Modul în care UE a obținut eliminarea tarifelor de roaming. UE a început procesul de reducere a taxelor de roaming încă din 2006, tarifele de roaming fiind eliminate în 2017.

Roamingul la tarife naționale pe scurt

Pentru apelurile telefonice, SMS-urile și datele folosite cu dispozitivul dumneavoastră mobil în alte țări din UE se aplică acum planul tarifar național. Minutele de convorbiri telefonice, SMS-urile și megabiții de date pe care le consumați în străinătate (pe teritoriul UE) sunt acum facturate la tarife naționale. Nu veți mai fi luat prin surprindere de facturi exorbitante.

Dacă acasă beneficiați de apeluri și SMS-uri nelimitate, veți avea dreptul la apeluri și SMS-uri nelimitate și atunci când călătoriți în UE. Dacă însă acasă beneficiați de date mobile nelimitate sau foarte ieftine, operatorul vă poate aplica un plafon pentru a asigura utilizarea rezonabilă a datelor în roaming. Într-un astfel de caz, operatorul va trebui să vă informeze în prealabil cu privire la acest plafon și să vă trimită o alertă în momentul în care îl atingeți.

Normele UE garantează că un astfel de plafon de date în roaming va fi suficient pentru a satisface comportamentul de utilizare normal al majorității călătorilor. Dincolo de acest plafon, puteți continua să utilizați date în roaming plătind un mic tarif suplimentar de maximum 7,7 EUR/GB+TVA, ceea ce este de 6,5 ori mai puțin decât înainte de 15 iunie 2017 și de 25 de ori mai puțin decât înainte de 30 aprilie 2016.

Dacă, pe o perioadă de 4 luni, călătoriți în mod periodic și petreceți mai mult în țara de origine decât în străinătate, puteți beneficia pe deplin de roaming la tarife naționale. În cazul în care vi se cere să plătiți taxe suplimentare, mai întâi ar trebui să îi trimiteți operatorului dumneavoastră o contestație privind sumele respective. Operatorul ar trebui să dispună de o procedură de depunere a plângerilor. Dacă operatorul nu dă curs cererii dumneavoastră, ar trebui să notificați autoritatea națională de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, care va soluționa cazul.

Dacă, într-o perioadă de câteva luni, petreceți mai mult timp într-o altă țară din UE decât în țara de origine, operatorul vă poate contacta pentru a vă solicita plata unui tarif suplimentar. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea Întrebări frecvente (FAQ).

Un număr foarte mic de operatori din UE au fost autorizați de către autoritatea națională de reglementare în domeniul telecomunicațiilor să continue să aplice tarife suplimentare de roaming și după 15 iunie, în scopul de a evita efectele negative asupra prețurilor foarte scăzute practicate pe piața națională. Aceste tarife suplimentare vor fi semnificativ mai mici decât cele aplicate înainte de 15 iunie 2017.

Documente conexe

 

SK - slovenčina

Roamingové poplatky skončili 15. júna 2017. Európania, ktorí cestujú do krajín EÚ, môžu za roamingové volania, SMS správy a dátové prenosy platiť rovnaké ceny ako doma.

Pravidlá o roamingu za domáce ceny nadobudli účinnosť 15. júna 2017. Ľudia teraz môžu platiť za telefónne hovory, SMS správy a mobilný internet domáce ceny bez ohľadu na to, kam v EÚ cestujú.

Prečítajte si základné informácie a podrobnosti o tom, ako EÚ dosiahla koniec roamingových poplatkov. EÚ začala znižovať roamingové poplatky od roku 2006, čo vyústilo do zrušenia roamingových poplatkov v roku 2017.

Roaming za domáce ceny v skratke

Telefónne hovory, SMS správy a pripojenie na internet z vášho mobilného zariadenia v inom členskom štáte EÚ sú teraz súčasťou domáceho balíka. Minúty hovorov, SMS správy a megabajty dát spotrebované v zahraničí (v rámci EÚ) sa teraz účtujú rovnako ako doma. Výška telefónneho účtu už pre ľudí nebude nepríjemným prekvapením.

Kto má neobmedzené hovory a SMS správy, bude mať neobmedzené hovory a SMS správy aj pri roamingu v EÚ. Avšak v prípade neobmedzených alebo veľmi lacných mobilných dát v domácej sieti môže domáci operátor uplatniť ochranný limit (primerané využívanie) na využívanie dát v rámci roamingu. V takom prípade musí operátor o takom limite zákazníka vopred informovať a upozorniť, keď tento limit dosiahne.

Pravidlá EÚ zabezpečujú, aby tento limit pre roamingové dáta pokrýval bežné potreby väčšiny cestujúcich. Po dosiahnutí tohto limitu môže zákazník naďalej využívať dátový roaming za veľmi malý poplatok: najviac do výšky 7,7 EUR/GB + DPH, čo je 6,5-krát menej ako pred 15. júnom 2017 a 25-krát menej ako predtým.

Pokiaľ zákazník cestuje pravidelne a počas akéhokoľvek štvormesačného obdobia strávi viac času vo svojej domovskej krajine než v zahraničí, môže v plnej miere využívať výhody roamingu za domáce ceny. V prípade, že je mu zaúčtované čokoľvek navyše, mal by tieto poplatky reklamovať v prvom rade u svojho operátora, ktorý by mal mať zavedený reklamačný postup. Ak operátor na poplatkoch trvá, zákazník by sa mal obrátiť na národný telekomunikačný regulačný orgán, ktorý spor rozhodne.

Ak je zákazník v priebehu niekoľkých mesiacov v inej krajine EÚ dlhšie ako vo svojej domovskej krajine, môže ho operátor kontaktovať a požiadať ho, aby platil viac. Viac informácií nájdete v časti Často kladené otázky (FAQ).

Niekoľko operátorov v EÚ získalo od národného telekomunikačného regulátora súhlas, aby mohli po 15. júni účtovať malý roamingový príplatok s cieľom predísť negatívnym účinkom na veľmi nízke ceny na domácom trhu. Tieto príplatky budú výrazne nižšie ako tie, ktoré sa uplatňovali pred 15. júnom 2017.

Súvisiace dokumenty

 

SL - Slovenščina

Stroški gostovanja so prenehali veljati 15. junija 2017. Evropejci, ki potujejo znotraj držav EU, lahko gostujejo kot doma in po domačih tarifah plačujejo za gostujoče klice, sporočila SMS ter prenos podatkov.

Pravila o gostovanju kot doma so začela veljati 15. junija 2017. Zdaj se za telefonske klice, sporočila SMS in mobilni internet plačuje po domačih tarifah, ne glede na to, kje v EU se uporabnik nahaja.

Preberite več o ozadju in podrobne korake o tem, kako je EU dosegla odpravo stroškov gostovanja. EU je začela zmanjševati stroške gostovanja vse od leta 2006, kar je privedlo do odprave stroškov gostovanja v letu 2017.

Na kratko o gostovanju kot doma

Domači paket zdaj zajema telefonske klice, sporočila SMS in uporabo interneta z mobilno napravo v drugi državi EU. Minute pogovora, sporočila SMS in megabajti prenosa podatkov, ki jih uporabnik koristi v tujini (znotraj EU), se zdaj plačujejo po enakih cenah kot doma. Uporabniki ne bodo več neprijetno presenečeni ob prejemu računa.

Če uporabnikov paket zajema neomejeno količino klicev in sporočil SMS, bo imel pri gostovanju znotraj EU prav tako na voljo neomejeno količino klicev in sporočil SMS. Če pa ima uporabnik doma neomejen prenos podatkov ali zelo poceni prenos podatkov, lahko mobilni operater vključi varnostno omejitev (poštena uporaba) porabe prenosa podatkov v gostovanju. V tem primeru bo moral mobilni operater stranko o omenjeni omejitvi predhodno obvestiti in opozoriti, ko bo dosegla to omejitev.

Pravila EU zagotavljajo, da bi morala takšna omejitev podatkovnega gostovanja pokriti običajne vzorce uporabe večine potnikov. V kolikor uporabnik doseže to mejo, lahko po zelo nizki ceni še naprej uporablja podatkovno gostovanje: do 7,7 EUR za GB prenosa podatkov + DDV, kar je 6,5 krat manj kot pred 15. junijem 2017 in 25 krat manj kot pred 30. aprilom 2016.

Uporabnik lahko v celoti izkoristi gostovanje kot doma, vse dokler redno potuje in preživi v štirimesečnem obdobju več časa doma kot v tujini. Uporabnik se mora v primeru dodatnih stroškov najprej pritožiti pri svojem operaterju, ki mora imeti postopek za pritožbe. Če operater vztraja pri svojem stališču, se mora uporabnik pritožiti pri nacionalnem regulativnem organu za telekomunikacije, ki bo zadevo rešil.  

Če uporabnik v nekajmesečnem obdobju biva v drugi državi EU dlje časa kot doma, ga lahko operater kontaktira in zahteva, da plača višjo ceno. Več informacij je na voljo v rubriki pogosto zastavljena vprašanja.

Zelo majhno število operaterjev v EU lahko po dovoljenju nacionalnega regulativnega organa za telekomunikacije tudi po 15. juniju še naprej uporablja majhen pribitek za gostovanje, da bi preprečili negativne učinke na zelo nizke domače cene. Takšni dodatki bodo bistveno nižji kot tisti, ki so bili v uporabi pred 15. junijem 2017.

Povezani dokumenti:

 

SV - svenska

Roamingavgifterna avskaffades den 15 juni 2017. När du reser inom EU kan du nu ringa, skicka sms och surfa till samma pris som hemma.

De nya reglerna trädde i kraft den 15 juni 2017. Du betalar nu samma pris som hemma när du ringer, skickar sms och surfar, oavsett var i EU du reser.

EU har sedan 2006 gradvis sänkt roamingavgifterna och 2017 slopades de helt. Läs mer om EU:s åtgärder mot roamingavgifterna

Vad innebär avgiftsfri roaming?

Samtal, sms och surf i ett annat EU-land ingår nu i ditt nationella mobilabonnemang. Du riskerar inte längre några chockräkningar utan betalar lika mycket som hemma när du använder mobilen tillfälligt i ett annat EU-land.

Om du har ett abonnemang med fria samtal och sms hemma, har du det även i andra EU-länder. Om du har ett abonnemang där det ingår obegränsad surf eller väldigt billig surf får operatören sätta en datagräns för ”normal användning” i utlandet. I så fall ska operatörerna meddela dig i förväg och varna dig när du når gränsen.

EU:s regler ser till att datagränserna täcker normal användning för de flesta resenärer. Om du överskrider gränsen får du betala en mindre avgift: upp till 7,70 euro/GB + moms, vilket är 6,5 gånger lägre än före den 15 juni 2017 och 25 gånger lägre än före den 30 april 2016.

Så länge som du tillbringar mer tid i ditt hemland än utomlands under en fyramånadersperiod betalar du inget extra utomlands. Om du ändå måste betala ska du kontakta din operatör och bestrida avgifterna. De ska ha rutiner för att hantera klagomål. Om operatören fortfarande kräver att du ska betala kan du kontakta tillsynsmyndigheten i ditt land, vanligen landets telekommyndighet, som kan lösa tvisten.  

Om du vistas i ett annat EU-land längre än i ditt hemland under några månader, kan operatören kontakta dig och säga att du ska betala mer. Läs mer bland våra vanliga frågor

Ett fåtal operatörer i EU har fått lov av de nationella telekommyndigheterna att fortsätta ta ut en mindre roamingavgift efter den 15 juni för att undvika negativa effekter på grund av mycket låga inrikestaxor. Men avgifterna kommer ändå att vara betydligt lägre än före den 15 juni 2017.

Bakgrundsmaterial