The European Commission seeks the views of all interested parties on their needs for Internet speed and quality beyond 2020 with a view to ensure that all Internet users can take advantage of the digital economy and society.

The consultation is available to fill-on-line in all EU languages. See the announcement and some questions and answers.

If you want to see this page in your language: EN | BG | CS | DA | DE | EL | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

EN - English

Public Consultation on the Needs for Internet Speed and Quality Beyond 2020

Description

The European Commission has prepared the public consultation to look into the needs for Internet speed and quality beyond 2020. The purpose is to assess and understand those needs better with a view in developing a policy helping the investors to deploy the future-proof connectivity networks and to ensure that all users, being households, businesses, public institutions, can take advantage of the digital economy and society. This public consultation is addressed to citizens, businesses, NGOs, public authorities and every sector, - from agriculture to ICT, from education to automotive, services and industry - which has an interest in ensuring that their future Internet connectivity needs are fully met.

Background consultation document

Duration

11 September 2015 – 7 December 2015

Comments received after the closing date will not be considered.

Who should respond

 • Citizens
 • Industry and business, including SMEs, from all sectors: telecommunications, media, technologies, education, automotive, energy, services, e-commerce, healthcare, etc
 • Representative associations and EU platforms
 • Civil society organisations
 • Public authorities
 • Research and academia

Transparency

Please state whether you are responding as an individual or representing the views of an organisation. We ask responding organisations to register in the Transparency Register. We publish the submissions of non-registered organisations separately from those of registered ones.

How to respond        

Respond online

Replies & feedback

The European Commission shall publish an analysis of the results of the consultation on this page 1 month after the consultation closes.

Please read the Specific Privacy Statement below on how we deal with your personal data and contribution.

Protection of personal data & privacy statement

Contact

CNECT B5 PUBLIC CONSULTATION

Write to us if you have comments about the consultation process.

BG - Bulgarian

Обществена консултация за нуждите от скорост и качество на интернет след 2020 г.

Описание             

Европейската комисия подготви тази обществена консултация, за да проучи нуждите по отношение на скоростта и качеството на интернет след 2020 г. Целта е тези нужди да бъдат оценени и разбрани по-добре с оглед на разработване на обществена политика за подпомагане на инвеститорите при изграждане на перспективни мрежи за връзка и да се гарантира, че всички потребители, например домакинства, предприятия, обществени институции, могат да се възползват от предимствата на цифровата икономика и цифровото общество. Тази обществена консултация е отворена за всички лица (граждани, предприятия, НПО, обществени органи и др.) и за всички сектори (от селско стопанство до ИКТ, от образование до автомобилна промишленост, услуги и индустрия), които са заинтересовани от това техните нужди от интернет връзка в бъдеще да бъдат изцяло удовлетворени.

Съпътстващи консултацията документи

Времетраене

11.09.2015 - 07.12.2015

Коментари, получени след датата на приключване, няма да бъдат взети предвид.

Кой може да участва

 • Граждани
 • Предприятия, включително МСП, от всички сектори: далекосъобщения, медии, технологии, образование, автомобилна промишленост, енергетика, услуги, електронна търговия, здравни услуги и пр.
 • Представителни сдружения и платформи на ЕС
 • Граждански организации
 • Публични органи
 • Научноизследователски и научни институции

Прозрачност   

Моля, посочете дали изказвате лично мнение или гледището на организация. Приканваме отговарящите организации да се регистрират в Регистъра за прозрачност. Мненията на нерегистрираните организации се публикуват отделно от тези на регистрираните.

Как да отговорите   

Онлайн

Отговори и обратна връзка

Ще публикуваме анализ на резултатите от консултацията на тази страница един месец след приключването ѝ.

Моля, прочетете декларацията за поверителност за това как обработваме личните ви данни и вашите мнения.

Защита на личните данни и декларация за поверителност

Данни за контакт

CNECT B5 PUBLIC CONSULTATION

Пишете ни, ако имате коментари за процеса на консултация.

 

CS - Czech

Veřejná konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Popis           

Evropská komise tuto veřejnou konzultaci  pořádá s cílem zjistit, jak rychlé a jak kvalitní internetové připojení budou zainteresované strany pravděpodobně potřebovat po roce 2020. Cílem je tyto potřeby posoudit a lépe jim porozumět. Díky tomu bude možné formulovat veřejnou politiku tak, aby napomáhala investorům při zavádění sítí, jejichž konektivita obstojí i v budoucnu, a dále zajistit, aby mohli všichni uživatelé (tedy domácnosti, podniky, veřejné orgány atp.) plně využívat výhod digitální ekonomiky a digitální společnosti. Konzultace je určena všem občanům, podnikům, nevládním organizacím, veřejným orgánům a ostatním subjektům ze všech hospodářských odvětví (zemědělství, informační a komunikační technologie, vzdělávání, automobilový průmysl, služby atd.), která mají zájem na tom, aby byly jejich budoucí potřeby v oblasti internetové konektivity plně zajištěny.

Související konzultační dokumenty

Doba trvání

11.09.2015 - 07.12.2015

Odpovědi, které budou doručeny po uplynutí lhůty, nebude možné vzít v úvahu.

Komu je konzultace určena

 • Občané
 • Průmysl a podniky, včetně malých a středních podniků, působící ve všech odvětvích: telekomunikace, média, technologie, vzdělávání, automobilový průmysl, energetika, služby, elektronický obchod, zdravotnictví atd.
 • Zastupující sdružení a evropské platformy
 • Organizace občanské společnosti
 • Veřejné orgány
 • Výzkum a akademická obec

Transparentnost          

Uveďte, zda dotazník vyplňujete jako jednotlivec nebo jménem organizace. Organizace žádáme, aby se zaregistrovaly v rejstříku transparentnosti. Odpovědi neregistrovaných organizací zveřejňujeme odděleně.

Jak se konzultace zúčastnit        

Na internetu

Odpovědi a zpětná vazba

Analýza výsledků konzultace bude na těchto stránkách zveřejněna 1 měsíc od skončení konzultace.

Doporučujeme vám přečíst si prohlášení o ochraně soukromí, které popisuje, jak bude naloženo s vašimi osobními údaji a odpověďmi.

Prohlášení o ochraně osobních údajů a ochraně soukromí

Kontaktní údaje

CNECT B5 PUBLIC CONSULTATION

V případě jakýchkoli připomínek týkajících se průběhu konzultace nás můžete kontaktovat.

 

DA - Danish

Offentlig høring om behovene for internethastighed og -kvalitet efter 2020

Beskrivelse         

Kommissionen har udarbejdet denne offentlige høring for at undersøge behovene for internethastighed og -kvalitet efter 2020. Formålet er at vurdere og forstå disse behov bedre med henblik på at udvikle den offentlige politik som hjælp til investorer i udbredelsen af fremtidssikrede kommunikationsnet og at sikre, at alle brugere, f.eks. husstande, virksomheder og offentlige institutioner, kan drage fordel af den digitale økonomi og det digitale samfund. Denne offentlige høring er rettet til alle (borgere, virksomheder, ngo'er, offentlige myndigheder osv.) og alle sektorer (fra landbrug til ikt, fra uddannelse til bilsektoren, servicesektoren og industrien), der har en interesse i at sikre, at deres fremtidige behov for internetadgang opfyldes fuldt ud.

Baggrundsdokumenter for høringen

Varighed

11.09.2015 - 07.12.2015

Svar, som er modtaget efter slutdatoen, vil ikke blive taget i betragtning.

Hvem kan deltage?

 • Borgere
 • Erhvervslivet, herunder SMV'er fra alle sektorer: telekommunikation, medier, teknologi, uddannelse, transport, energi, tjenesteydelser, e-handel, sundhedspleje osv.
 • Repræsentative sammenslutninger og EU-platforme
 • Civilsamfundsorganisationer
 • Offentlige myndigheder
 • Forskere og den akademiske verden

Åbenhed 

Fortæl os, om du medvirker som privatperson, eller om du repræsenterer en organisations synspunkter. Vi beder deltagende organisationer om at registrere sig i åbenhedsregistret. Vi offentliggør bidrag fra organisationer, der ikke er registreret, i et andet afsnit end de registrerede.

Indgivelse af svar        

Svar online

Svar og feedback

Vi offentliggør en analyse af resultaterne af høringen her på siden en måned efter høringens afslutning.

Læs den særlige databeskyttelseserklæring om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger og dit bidrag.

Beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelseserklæring

Kontakt

CNECT B5 PUBLIC CONSULTATION

Skriv til os, hvis du har bemærkninger til høringen.

 

DE - German

Öffentliche Konsultation zum Geschwindigkeits- und Qualitätsbedarf im Internet nach 2020

Beschreibung  

Die Europäische Kommission möchte mit dieser öffentlichen Konsultation Beiträge zum Geschwindigkeits- und Qualitätsbedarf im Internet nach 2020 einholen. Sie möchte diesen Bedarf im Hinblick auf die Entwicklung einer Strategie zur Begleitung von Investoren in die Einführung zukunftsfähiger Verbundnetze bewerten und besser verstehen und sicherstellen, dass die Vorteile der digitalen Wirtschaft und Gesellschaft allen Haushalten, Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen usw. zugute kommen. Diese Konsultation richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, NRO, Behörden usw. aus allen Bereichen (von der Landwirtschaft bis zur IKT, vom Bildungswesen bis zur Automobilindustrie, egal ob Dienstleistungen oder Produktion), die daran interessiert sind, dass ihr künftiger Bedarf an Internetverbindungen voll gedeckt wird.

Unterlagen zur Konsultation

Laufzeit

11.09.2015 - 07.12.2015

Nach dem Schlusstermin eingehende Beiträge werden nicht mehr berücksichtigt.

Wer sollte sich beteiligen?

 • Bürgerinnen und Bürger
 • Industrie und Unternehmen einschließlich KMU aus allen Bereichen: Telekommunikation, Medien, Technologie, Bildung, Automobilbranche, Energie, Dienstleistungen, elektronischer Handel, Gesundheitsversorgung usw.
 • Repräsentative Verbände und EU-Plattformen
 • Organisationen der Zivilgesellschaft
 • Behörden
 • Forschung und Wissenschaft

Transparenz      

Bitte geben Sie an, ob Sie als Einzelperson oder in Vertretung einer Organisation antworten. Organisationen werden um Registrierung im Transparenzregister gebeten. Beiträge nicht registrierter Organisationen werden getrennt von denen registrierter Organisationen veröffentlicht.

Einsendung Ihres Beitrags           

Online

Antworten und Stellungnahmen

Wir werden einen Monat nach Beendigung der Konsultation auf dieser Seite eine Analyse der Ergebnisse veröffentlichen.

In der nachstehenden speziellen Datenschutzerklärung erfahren Sie, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten und Ihrem Beitrag verfahren.

Schutz personenbezogener Daten und Datenschutzerklärung

Kontakt

CNECT B5 PUBLIC CONSULTATION

Schicken Sie uns  Ihre Anmerkungen zum Konsultationsverfahren.

 

EL - Greek

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις ανάγκες διαδικτυακών ταχυτήτων και ποιότητας μετά το 2020

Περιγραφή           

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε αυτή τη δημόσια διαβούλευση για να εξετάσει τις ανάγκες διαδικτυακών ταχυτήτων και ποιότητας μετά το 2020. Σκοπός είναι να αξιολογηθούν και να κατανοηθούν καλύτερα οι ανάγκες αυτές με σκοπό να διαμορφωθεί μια δημόσια πολιτική για τις επενδύσεις στην εγκατάσταση μακρόπνοων δικτύων συνδεσιμότητας και να διασφαλιστεί ότι όλοι οι χρήστες, π.χ. νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί, θα μπορούν να ωφεληθούν από την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Αυτή η δημόσια διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους φορείς (πολίτες, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, δημόσιες αρχές κ.λπ.) και όλους τους κλάδους (από τη γεωργία μέχρι τις ΤΠΕ, από την εκπαίδευση μέχρι την αυτοκινητοβιομηχανία, την παροχή υπηρεσιών και τη βιομηχανία) που έχουν συμφέρον να διασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη των μελλοντικών αναγκών τους σε διαδικτυακή συνδεσιμότητα.

Ενημερωτικά έγγραφα για τη διαβούλευση

Διάρκεια

11.09.2015 - 07.12.2015

Τα σχόλια που θα ληφθούν μετά την ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης δεν θα ληφθούν υπόψη.

Ποιοι καλούνται να συμμετάσχουν

 • Πολίτες
 • Εκπρόσωποι του βιομηχανικού και επιχειρηματικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, από όλους τους τομείς: τηλεπικοινωνίες, μέσα ενημέρωσης, τεχνολογίες, εκπαίδευση, αυτοκινητοβιομηχανία, ενέργεια, παροχή υπηρεσιών, ηλεκτρονικό εμπόριο, υγειονομική περίθαλψη, κ.λπ.
 • Ενώσεις εκπροσώπησης και πλατφόρμες της ΕΕ
 • Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
 • Δημόσιες αρχές
 • Εκπρόσωποι του κλάδου της έρευνας και της ακαδημαϊκής κοινότητας

Διαφάνεια

Δηλώστε αν απαντάτε ως μεμονωμένο άτομο ή εκφράζετε τις απόψεις μιας οργάνωσης. Ζητάμε από τις συμμετέχουσες οργανώσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας. Οι απαντήσεις μη εγγεγραμμένων οργανώσεων δημοσιεύονται χωριστά από τις απαντήσεις των εγγεγραμμένων.

Πώς να απαντήσετε

Απαντήστε μέσω διαδικτύου

Απαντήσεις και σχόλια

Στη σελίδα αυτή θα δημοσιεύσουμε ανάλυση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης έναν μήνα μετά το πέρας της.

Δείτε στην παρακάτω δήλωση περί απορρήτου πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και τις απαντήσεις σας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και δήλωση περί απορρήτου

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ CNECT B5

Στείλτε μας τα σχόλιά σας σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης.

 

ES - Spanish

Consulta pública sobre las necesidades de calidad y velocidad de internet más allá de 2020

Descripción        

La Comisión Europea ha preparado esta consulta pública para estudiar las necesidades de calidad y velocidad de internet más allá de 2020. El objetivo es evaluar y comprender tales necesidades con vistas desarrollar políticas públicas que acompañen a los inversores a la hora de desplegar redes de conectividad con garantías de futuro y garanticen que todos los usuarios (particulares, empresas, instituciones públicas, etc.) puedan aprovechar las ventajas de la economía y la sociedad digitales. La consulta se dirige a todo tipo de participantes (ciudadanos, empresas, ONG, organismos públicos, etc.) de todos los sectores (desde la agricultura hasta las TIC, pasando por la educación, la industria del automóvil, los servicios, etc.), interesados en garantizar que sus futuras necesidades de conectividad a internet queden plenamente satisfechas.

Documentos de referencia para la consulta

Duración

11.09.2015 - 07.12.2015

Las respuestas que se reciban después de la fecha límite no se tendrán en cuenta.

Destinatarios de la consulta

 • Ciudadanos
 • Industria y empresas, incluidas las pymes, de todos los sectores: telecomunicaciones, medios de comunicación, tecnología, educación, automoción, energía, servicios, comercio electrónico, sanidad, etc.
 • Asociaciones representativas y plataformas a nivel de la UE
 • Organizaciones de la sociedad civil
 • Administraciones públicas
 • Investigación y mundo académico

Transparencia 

Indique si responde como particular o en representación de una organización. Invitamos a las organizaciones a que se inscriban en el Registro de Transparencia. Las respuestas de las organizaciones no inscritas se publican por separado.

Cómo responder         

Online

Respuestas y comentarios

Un mes después del cierre de la consulta publicaremos en esta página un análisis de los resultados.

En la declaración específica de privacidad se explica el tratamiento que se da a los datos personales y a las contribuciones.

Protección de datos personales y declaración de privacidad

Contacto

CNECT B5 PUBLIC CONSULTATION

Si desea hacernos llegar sus comentarios sobre el proceso de consulta, escríbanos.

 

ET - Estonian

Avalik konsultatsioon, milles käsitletakse interneti kiiruse ja kvaliteediga seotud vajadusi pärast 2020. aastat

Kirjeldus  

Euroopa Komisjon on koostanud käesoleva avaliku konsultatsiooni, et uurida interneti kiiruse ja kvaliteediga seotud vajadusi pärast 2020. aastat. Konsultatsiooni eesmärk on hinnata ja mõista neid vajadusi paremini, et töötada välja avalik poliitika investorite toetamiseks tulevikukindlate ühenduvusvõrkude kasutuselevõtmisel ning selle tagamiseks, et kõik kasutajad (nt kodumajapidamised, ettevõtjad, riigiasutused) saaksid kasu digitaalmajandusest ja -ühiskonnast. Käesolev konsultatsioon on suunatud kõigile sidusrühmadele (kodanikud, ettevõtjad, vabaühendused, riigiasutused jne) ning sektoritele (põllumajandus, IKT, haridus, autotööstus, teenused ja tööstus), kes on huvitatud selle tagamisest, et tulevikus oleksid nende interneti ühenduvusega seotud vajadused täielikult rahuldatud.

Konsultatsiooni taustdokumendid

Kestus

11.09.2015 - 07.12.2015

Pärast lõppkuupäeva laekunud märkusi arvesse ei võeta.

Kes saavad vastata?

 • Kodanikud
 • Tööstuse esindajad ja ettevõtjad, sealhulgas VKEd kõigist sektoritest: telekommunikatsioon, meedia, tehnoloogia, haridus, autotööstus, energeetika, teenused, e-kaubandus, tervishoid jne.
 • Esindusühendused ja ELi platvormid
 • Kodanikuühiskonna organisatsioonid
 • Riigiasutused
 • Teadus- ja akadeemilised ringkonnad

Läbipaistvus      

Palun märkige, kas vastate eraisikuna või esindate organisatsiooni seisukohti. Osalevatel organisatsioonidel palume end registreerida läbipaistvusregistris. Registreerimata organisatsioonide esitatud vastused avaldame eraldi.

Kuidas vastata?            

Vastake internetis

Vastused ja tagasiside

Avaldame konsultatsiooni tulemuste analüüsi käesoleval leheküljel ühe kuu jooksul pärast konsultatsiooni lõppemist.

Tutvuge allpool esitatud isikuandmete kaitse põhimõtetega, milles selgitatakse, kuidas me Teie isikuandmeid ja vastuseid käsitleme.

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Kontaktandmed

CNECT B5 PUBLIC CONSULTATION

Kirjutage meile, kui Teil on märkusi konsulteerimisprotsessi kohta.

 

FI - Finnish

Julkinen kuuleminen internetyhteyden nopeutta ja laatua koskevista tarpeista vuoden 2020 jälkeen

Kuvaus

Euroopan komissio on laatinut tämän julkisen kuulemisen selvittääkseen internetyhteyksien nopeutta ja laatua koskevia tarpeita vuoden 2020 jälkeen. Tavoitteena on kartoittaa tarpeet, jotta investoinnit tulevaisuuden verkkoihin saisivat tuekseen mahdollisimman otollisen sääntely-ympäristön. Samalla halutaan varmistaa, että kaikki käyttäjät, kuten kotitaloudet, yritykset ja julkiset laitokset, voivat hyödyntää digitaalitaloutta ja -yhteiskuntaa. Tämä julkinen kuuleminen on osoitettu kaikille vastaajaryhmille (esim. kansalaisille, yrityksille, kansalaisjärjestöille ja viranomaisille) ja kaikille aloille (maanviljelystä tieto- ja viestintätekniikkaan, koulutuksesta autoteollisuuteen, palveluihin ja muuhun teollisuuteen), joilla on syytä varmistaa, että niiden tulevat internetyhteystarpeet pystytään täyttämään kaikilta osin.

Kuulemista koskevat tausta-asiakirjat

Kesto

11.09.2015 - 07.12.2015

Tämän jälkeen saatavaa palautetta ei enää oteta huomioon.

Kohderyhmät

 • kansalaiset
 • teollisuus ja yritykset, myös pk-yritykset, kaikilta aloilta (esim. televiestintä, tiedotusvälineet, teknologia, koulutus, autoteollisuus, energia, palvelut, verkkokauppa ja terveydenhuolto)
 • etujärjestöt ja EU:n laajuiset foorumit
 • kansalaisjärjestöt
 • viranomaiset
 • tutkimusyhteisöt ja korkeakoulut

Avoimuus

Ilmoita, vastaatko yksityishenkilönä vai organisaation edustajana. Kehotamme organisaatioita rekisteröitymään avoimuusrekisteriin. Rekisteröitymättömien ja rekisteröityneiden organisaatioiden vastaukset julkaistaan erikseen.

Vastausohjeet

Vastaa verkossa

Vastaukset ja palaute

Yhteenveto kuulemisen tuloksista julkaistaan tällä sivustolla kuukauden kuluttua kuulemisen päättymisestä.

Tutustu tietosuojaselosteeseen, jossa on tietoa henkilötietojen ja vastausten käsittelystä.

Tietosuoja

Yhteydenotot

CNECT B5 PUBLIC CONSULTATION

Jos haluat kommentoida kuulemisprosessia, lähetä meille sähköpostia.

 

FR - French

Consultation publique sur les besoins en termes de rapidité et de qualité d'internet au-delà de 2020

Description          

La Commission européenne a préparé cette consultation publique afin d'examiner les besoins en termes de rapidité et de qualité d'internet au-delà de 2020. L'objectif est d'évaluer et de mieux comprendre ces besoins en vue d'élaborer des actions publiques pour aider les investisseurs à déployer des réseaux de connexion à l'épreuve du temps et de faire en sorte que tous les utilisateurs — ménages, entreprises, établissements publics, etc. — puissent tirer parti de l'économie et de la société numériques. La consultation s'adresse à toute personne ou entité (particulier, entreprise, ONG, pouvoirs publics, etc.) de tout secteur (agriculture, TIC, éducation, automobile, services et industrie) ayant intérêt à obtenir la garantie que leurs futurs besoins en matière de connectivité à internet soient pleinement satisfaits.

Documents de référence

Durée

11.09.2015 - 07.12.2015

Les commentaires reçus après la date de clôture ne seront pas pris en considération.

Qui est invité à participer

 • Citoyens
 • Industries et entreprises, notamment PME, issus de tous les secteurs: télécommunications, médias, technologies, éducation, automobile, énergie, services, commerce électronique, soins de santé, etc.
 • Associations représentatives et plateformes de l'UE
 • Organisations de la société civile
 • Pouvoirs publics
 • Recherche et universités

Transparence  

Veuillez indiquer si vous répondez en tant que particulier ou en tant que représentant d'une organisation. Nous demandons aux organisations qui participent à la consultation de s'inscrire au registre de transparence. Les contributions des organisations non inscrites seront publiées séparément.

Comment participer 

En ligne

Réponses et commentaires

Nous publierons sur cette page une analyse des résultats de la consultation un mois après la clôture de celle-ci.

Veuillez lire la déclaration spécifique relative à la protection de la vie privée ci-dessous pour savoir comment nous traitons vos données à caractère personnel et vos contributions.

Protection des données à caractère personnel et déclaration relative à la protection de la vie privée

Contact

CNECT B5 PUBLIC CONSULTATION

Écrivez-nous pour tout commentaire sur la procédure de consultation.

 

HR - Croatian

Javno savjetovanje o potrebama u pogledu brzine i kvalitete interneta nakon 2020.

Opis

Europska komisija pripremila je ovo javno savjetovanje kako bi ispitala potrebe u pogledu brzine i kvalitete interneta nakon 2020. Svrha mu je procijeniti i bolje razumjeti te potrebe s ciljem razvoja javne politike koja prati ulagače pri uvođenju mreža prilagođenih budućim potrebama u pogledu povezivosti i osigurati da svi korisnici, npr. kućanstva, poduzeća, javne ustanove, mogu iskoristiti prednosti digitalnog gospodarstva i društva. Savjetovanje je namijenjeno svim dionicima (građani, poduzeća, nevladine organizacije, javna tijela, itd.) i svakom sektoru (od poljoprivrede do IKT-a, od obrazovanja do automobilske, uslužne i ostalih industrija) u čijem je interesu potpuno ostvariti svoje buduće potrebe u pogledu internetske povezivosti.

Popratni dokumenti za savjetovanje

Trajanje

11.09.2015 - 07.12.2015

Primjedbe zaprimljene nakon isteka roka neće se uzeti u obzir.

Tko bi trebao sudjelovati

 • građani
 • industrija i poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, iz svih sektora: telekomunikacije, mediji, tehnologija, obrazovanje, automobilska industrija, energetika, uslužne djelatnosti, e-trgovina, zdravstvo, itd.
 • predstavnička udruženja i platforme EU-a
 • organizacije civilnog društva
 • javna tijela
 • istraživačka i akademska zajednica

Transparentnost          

Navedite odgovarate li na pitanja kao pojedinac ili zastupate stajalište organizacije. Molimo da se organizacije koje sudjeluju upišu u Registar transparentnosti. Podneske neregistriranih organizacija objavljujemo odvojeno od podnesaka registriranih organizacija.

Kako dostaviti odgovore  

Putem interneta

Odgovori i povratne informacije

Analizu rezultata savjetovanja objavit ćemo na ovoj stranici mjesec dana nakon završetka savjetovanja.

Za informacije o postupanju s vašim osobnim podacima i doprinosima pročitajte posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka u nastavku.

Zaštita osobnih podataka i izjava o zaštiti osobnih podataka

Kontakt

CNECT B5 PUBLIC CONSULTATION

Pišite nam ako imate primjedbe na postupak savjetovanja.

 

HU - Hungarian

Nyilvános konzultáció az internetkapcsolat sebességével és minőségével kapcsolatos, 2020 után várható igényekről

Bevezető 

Az Európai Bizottság azért konzultál az érdekelt felekkel, hogy felmérje, milyen sebességű és minőségű internetkapcsolatra lesz szükség 2020 után. A konzultációval az a célja, hogy az igények pontosabb ismeretében olyan közérdekű szakpolitikát dolgozzon ki, amelynek köszönhetően a beruházók a jövőbeli igényeknek megfelelő hálózatokat tudnak kiépíteni, a felhasználók (háztartások, vállalkozások, közintézmények stb.) pedig ki tudják aknázni a digitális gazdaságban és társadalomban rejlő lehetőségeket. A nyilvános konzultációban minden olyan személy vagy szervezet (állampolgár, vállalkozás, civil szervezet, hatóságok stb.) és minden olyan ágazat (mezőgazdaság, ikt, oktatás, gépjárműipar, szolgáltatóipar, ipar stb.) részt vehet, aki/amely fontosnak tartja, hogy az internetkapcsolat sebessége és minősége iránti igényei a jövőben maradéktalanul kielégüljenek.

Háttéranyag a konzultációhoz

Időtartam

11.09.2015 - 07.12.2015

A határidő lejárta után beérkező észrevételeket már nem vesszük figyelembe.

Célcsoport

 • Polgárok
 • Ipari és üzleti vállalkozások, köztük a kkv-k ágazattól függetlenül (távközlés, média, technológiák, oktatás, gépjárműipar, energia, szolgáltatások, e-kereskedelem, egészségügy stb.)
 • Érdekképviseleti szervezetek és uniós platformok
 • Civil társadalmi szervezetek
 • Közigazgatási szervek
 • Kutatóintézetek és egyetemek

Átláthatóság      

A válaszadóknak meg kell jelölniük, hogy magánszemélyként vagy szervezet képviseletében nyilvánítanak-e véleményt. A szervezeteket egyúttal felkérjük, hogy regisztrálják magukat az átláthatósági nyilvántartásban. A nyilvántartásban nem szereplő szervezetek észrevételeit és megjegyzéseit a regisztrált szervezetek hozzászólásaitól külön tesszük közzé.

A válaszadás módja

A kérdőív kitöltése az online webes felületen

Válaszok és visszajelzés

A konzultáció eredményéről szóló elemzést a felmérés lezárása után 1 hónappal ezen a weboldalon fogjuk közzétenni.

Kérjük, olvassa el az alábbi adatvédelmi nyilatkozatot arról, hogyan kezeljük személyes adatait és a konzultációra adott válaszait.

A személyes adatok védelme és az adatvédelmi nyilatkozat

Kapcsolatfelvétel

CNECT B5 PUBLIC CONSULTATION

Ha észrevételei vannak a konzultációs folyamat kapcsán, kérjük, írjon nekünk.

 

IT - Italian

Consultazione pubblica sulle esigenze in termini di velocità e qualità di Internet oltre il 2020

Descrizione         

La Commissione europea ha predisposto questa consultazione pubblica per valutare le esigenze in termini di velocità e qualità di Internet oltre il 2020. Intende infatti esaminare e capire meglio tali esigenze in modo da elaborare una politica pubblica che possa accompagnare gli investitori nella realizzazione di reti di connettività per il futuro e da garantire che tutti gli utenti, tra cui famiglie, imprese e istituzioni pubbliche, abbiano la possibilità di trarre vantaggio dall'economia e società digitale. Questa consultazione pubblica si rivolge a tutti i soggetti (cittadini, imprese, ONG, enti pubblici, ecc.) e settori (dall'agricoltura alle ICT, dall'istruzione al settore automobilistico, ai servizi, all'industria) che hanno interesse a garantire il pieno rispetto delle proprie future esigenze di connettività Internet.

Documenti di riferimento

Durata

11.09.2015 - 07.12.2015

I contributi ricevuti dopo la data di scadenza non saranno presi in considerazione.

Chi è invitato a rispondere

 • Cittadini
 • Industrie e imprese, incluse le PMI, di tutti i settori: telecomunicazioni, media, tecnologie, istruzione, automobilistico, energia, servizi, commercio elettronico, assistenza sanitaria, ecc.
 • Associazioni rappresentative e piattaforme europee
 • Organizzazioni della società civile
 • Amministrazioni pubbliche
 • Ricercatori e studiosi

Trasparenza       

I partecipanti sono tenuti a indicare se rispondono a titolo personale o se rappresentano le opinioni di un'organizzazione. Le organizzazioni sono invitate a iscriversi nel Registro per la trasparenza. I contributi delle organizzazioni non iscritte saranno pubblicati separatamente.

Come partecipare       

Rispondere al questionario online

Risposte e riscontri

Pubblicheremo su questa pagina un'analisi dei risultati della consultazione 1 mese dopo la sua conclusione.

Per saperne di più sul trattamento dei dati personali e dei contributi, invitiamo a leggere l'informativa sulla privacy.

Protezione dei dati personali e informativa sulla privacy

Contatti

CNECT B5 PUBLIC CONSULTATION

Per qualsiasi osservazione sul processo di consultazione è possibile scriverci.

 

LT - Lithuanian

Viešos konsultacijos dėl interneto ryšio spartos ir kokybės poreikių po 2020 m.

Aprašymas          

Europos Komisija parengė šias viešas konsultacijas siekdama įvertinti interneto ryšio spartos ir kokybės poreikius po 2020 metų. Tikslas – įvertinti ir geriau suprasti tuos poreikius, kad būtų galima parengti viešąją politiką, kuri padėtų investuotojams diegti perspektyvius ryšių tinklus, ir užtikrinti, kad visi naudotojai, pvz., namų ūkiai, įmonės, viešosios institucijos, galėtų pasinaudoti skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės teikiamais privalumais. Šios viešos konsultacijos skirtos visoms respondentų grupėms (piliečiams, įmonėms, nevyriausybinėms organizacijoms, valdžios institucijoms ir kt.) ir visiems sektoriams (žemės ūkio, IRT, švietimo, automobilių, paslaugų, pramonės ir kt.), kurių interesas – užtikrinti, kad būtų visapusiškai patenkinti jų būsimi interneto ryšio poreikiai.

Pagrindiniai konsultacijų dokumentai

Trukmė

11.09.2015 - 07.12.2015

Į vėliau gautas pastabas atsižvelgta nebus.

Kas turėtų pildyti klausimyną

 • Piliečiai
 • Visų sektorių pramonė ir įmonės, įskaitant MVĮ: telekomunikacijų, žiniasklaidos, technologijų, švietimo, automobilių, energetikos, paslaugų, e. prekybos, sveikatos priežiūros ir kt.
 • Atstovaujančiosios asociacijos ir ES platformos
 • Pilietinės visuomenės organizacijos
 • Valdžios institucijos
 • Mokslinių tyrimų organizacijos ir akademinė bendruomenė

Skaidrumas        

Nurodykite, ar klausimyną pildote kaip individualus asmuo, ar atstovaujate organizacijai. Prašome konsultacijose nusprendusių dalyvauti organizacijų užsiregistruoti Skaidrumo registre. Neregistruotų ir registruotų organizacijų atsiliepimus skelbsime atskirai.

Kaip dalyvauti konsultacijose   

Internetu

Atsakymai ir atsiliepimai

Konsultacijų rezultatų analizę Europos Komisija paskelbs šiame puslapyje per vieną mėnesį nuo konsultacijų pabaigos.

Susipažinkite su toliau pateikiamu pareiškimu apie privatumo apsaugą ir informacija, kaip tvarkysime jūsų asmens duomenis bei atsakymus.

Asmens duomenų apsauga ir pareiškimas apie privatumo apsaugą

Kontaktinė informacija

CNECT B5 PUBLIC CONSULTATION

Jei turite pastabų apie konsultacijų procesą, rašykite mums.

 

LV - Latvian

Sabiedriskā apspriešana par interneta pieslēguma ātruma un kvalitātes prasībām pēc 2020. gada

Apraksts 

Eiropas Komisija ir sagatavojusi šo sabiedrisko apspriešanu, lai izvērtētu vajadzības pēc ātrdarbīga un kvalitatīva interneta pieslēguma pēc 2020. gada. Mērķis ir labāk novērtēt un saprast šīs vajadzības, lai veidotu sabiedrisko politiku, kas ļaus atbalstīt investorus perspektīvu pieslēguma tīklu ieviešanā un garantēt, ka visi lietotāji, t.i. mājsaimniecības, uzņēmumi, publiskās iestādes, var izmantot digitālās ekonomikas un digitālās sabiedrības priekšrocības. Šī sabiedriskā apspriešana ir domāta visiem (iedzīvotājiem, uzņēmumiem, NVO, publiskajām iestādēm u.c.) un visām nozarēm (sākot ar lauksaimniecību, informācijas un sakaru tehnoloģijām (IST) un izglītību un beidzot ar mašīnbūvi, pakalpojumu nozari un rūpniecību), kuru interesēs ir, lai to interneta pieslēguma vajadzības turpmāk tiktu pilnībā apmierinātas.

Apspriešanu papildinošie dokumenti

Laikposms

11.09.2015 - 07.12.2015

Pēc beigu datuma saņemtie komentāri netiks ņemti vērā.

Kas var piedalīties

 • Iedzīvotāji
 • Uzņēmumi, tostarp MVU, visās nozarēs: tālsakari, plašsaziņas līdzekļi, tehnoloģijas, izglītība, autobūve, enerģētika, pakalpojumi, elektroniskā tirdzniecība, veselības aprūpe u.c.
 • Pārstāvības apvienības un ES platformas
 • Pilsoniskās sabiedrības organizācijas
 • Valsts iestādes un pašvaldības
 • Zinātniski pētnieciskās institūcijas

Caurskatāmība

Lūdzam norādīt, vai sniegtie komentāri ir jūsu personīgais viedoklis vai kādas organizācijas viedoklis. Organizācijas, kuras sniedz savu viedokli šajā aptaujā, aicinām reģistrēties Pārredzamības reģistrā. Atbildes, ko būs sniegušas minētajā reģistrā nereģistrētas organizācijas, publicēsim atsevišķi.

Kā atbildēt            

Tiešsaistē

Atbildes un atsauksmes

Apspriešanas rezultātu analīzi publicēsim šajā lapā mēnesi pēc apspriešanas beigām.

Lūdzu, izlasiet paziņojumu par privātumu, lai uzzinātu, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus un jūsu komentārus.

Personas datu aizsardzība un paziņojums par privātumu

Kontaktinformācija

CNECT B5 PUBLIC CONSULTATION

Rakstiet mums, ja jums ir komentāri par apspriešanas procesu.

 

MT - Maltese

Konsultazzjoni pubblika dwar il-ħtiġijiet għal veloċità u l-kwalità tal-internet lil hinn mill-2020

Deskrizzjoni       

Il-Kummissjoni Ewropea ħejjiet din il-konsultazzjoni pubblika biex tiskopri l-ħtiġijiet għal veloċità u l-kwalità tal-internet lil hinn mill-2020. L-għan hu li nivvalutaw u nifhmu dawn il-ħtiġijiet aħjar bil-ħsieb li tiġi żviluppata politika pubblika li takkumpanja l-investituri fl-użu ta’ konnettività għall-futur tan-netwerks u biex niżguraw li l-utenti kollha, eż. familji, negozji, istituzzjonijiet pubbliċi, ikunu jistgħu japprofittaw  mill-ekonomija u s-soċjetà diġitali. Din il-konsultazzjoni pubblika hija indirizzata għal kulħadd (ċittadini, negozji, NGOs, awtoritajiet pubbliċi, eċċ.) u kull settur (mill-agrikoltura sal-ICT, mill-edukazzjoni sal-vetturi, servizzi u industrija) li għandu interess li jiżgura li jkun hemm konnettività tal-Internet biex il-ħtiġijiet futuri tagħhom jintlaħqu bi sħiħ.

Dokumenti ta’ referenza għall-konsultazzjoni

Tul

11.09.2015 - 07.12.2015

Kummenti li jaslu wara d-data tal-għeluq ma jitqisux.

Min għandu jwieġeb

 • Iċ-ċittadini
 • L-industrija u n-negozji, inklużi SMEs, mis-setturi kollha: telekomunikazzjoni, xandir, teknoloġiji, edukazzjoni, vetturi, enerġija, servizzi, kummerċ elettroniku, kura tas-saħħa, eċċ.
 • Assoċjazzjonijiet rappreżentattivi u pjattaformi tal-UE
 • Organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili
 • L-awtoritajiet pubbliċi
 • Ir-riċerka u d-dinja akkademika

It-trasparenza   

Jekk jogħġbok iddikjara intix twieġeb bħala individwu jew intix tirrappreżenta l-opinjonijiet ta' organizzazzjoni. Nitolbu lill-organizzazzjonijiet li qed iwieġbu biex jirreġistraw fir-Reġistru ta' Trasparenza. Nippubblikaw is-sottomissjonijiet minn organizzazzjonijiet mhux irreġistrati separatament minn dawk irreġistrati.

Kif twieġeb           

Wieġeb onlajn

Tweġibiet & feedback

Se nippubblikaw analiżi tar-riżultati tal-konsultazzjoni f'din il-paġna xahar wara li tagħlaq il-konsultazzjoni.

Jekk jogħġbok aqra hawn taħt l-Istqarrija ta' Privatezza Speċifika dwar kif nittrattaw id-dejta personali u l-kontribut tiegħek.

Il-protezzjoni tad-dejta personali u d-dikjarazzjoni ta' privatezza

Kuntatt

CNECT B5 KONSULTAZZJONI PUBBLIKA

Iktbilna jekk għandek xi kummenti dwar il-proċess ta’ konsultazzjoni.

 

NL - Dutch

Openbare raadpleging over de snelheid en kwaliteit van internet na 2020

Omschrijving    

De Europese Commissie houdt deze openbare raadpleging om meer inzicht te krijgen in de behoeften op het gebied van de snelheid en kwaliteit van internet na 2020. Zij kan dan beter bepalen welk beleid zij moet voeren ten aanzien van investeringen in de ontwikkeling van toekomstbestendige netwerken om ervoor te zorgen dat alle gebruikers – huishoudens, bedrijven en overheidsinstellingen – de vruchten van de digitale economie en samenleving kunnen plukken. Deze raadpleging is bestemd voor iedereen (burgers, bedrijven, ngo’s, overheidsinstanties, enz.) uit welke sector dan ook (landbouw, onderwijs, dienstverlening, industrie, ICT, enz.), die van een goede, snelle en betrouwbare toegang tot internet afhankelijk is.

Achtergrondinformatie

Looptijd

11.09.2015 - 07.12.2015

Reacties die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet meer in overweging genomen.

Doelgroepen

 • Particulieren
 • Industrie en bedrijfsleven, inclusief mkb, uit alle sectoren: telecommunicatie, media, technologie, onderwijs, automobielindustrie, energie, diensten, e-commerce, gezondheidszorg, enz.
 • Belangenorganisaties en EU-platforms
 • Maatschappelijke organisaties
 • Overheidsinstanties
 • Onderzoeksinstellingen en wetenschappelijke organisaties

Transparantie  

Geef a.u.b. aan of u als particulier of namens een organisatie meedoet. Organisaties worden verzocht zich in het transparantieregister in te schrijven. We publiceren reacties van ingeschreven en niet-ingeschreven organisaties apart.

Hoe kunt u reageren?           

Online

Reacties en feedback

Wij publiceren de analyse van de resultaten van deze enquête uiterlijk één maand na de sluitingsdatum.

In de specifieke privacyverklaring hieronder kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens en antwoorden omgaan.

Bescherming van persoonsgegevens

Contactgegevens

CNECT B5 PUBLIC CONSULTATION

Schrijf ons als u opmerkingen heeft over deze raadpleging.

 

PL - Polish

Konsultacje publiczne na temat zapotrzebowania na szybki internet dobrej jakości po 2020 r.

Opis

Komisja Europejska przygotowała te konsultacje publiczne, aby ocenić zapotrzebowanie na szybki internet dobrej jakości po 2020 r. Ich celem jest oszacowanie i lepsze zrozumienie tego zapotrzebowania z myślą o opracowaniu polityki publicznej dla inwestorów wprowadzających perspektywiczne sieci łączności. Konsultacje mają też pomóc zapewnić wszystkim użytkownikom – np. gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym – możliwości czerpania korzyści z gospodarki cyfrowej i udziału w społeczeństwie cyfrowym. Konsultacje skierowane są do wszystkich zainteresowanych zaspokojeniem swojego przyszłego zapotrzebowania na łączność internetową (obywateli, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, organów publicznych itd.) ze wszystkich sektorów (od rolnictwa po informatykę, od edukacji po motoryzację, od usług po przemysł).

Podstawowe dokumenty

Czas trwania

11.09.2015 - 07.12.2015

Odpowiedzi nadesłane po dacie zakończenia konsultacji nie zostaną uwzględnione.

Kto powinien wziąć udział w konsultacjach?

 • Obywatele
 • Przedstawiciele przemysłu i przedsiębiorstw, w tym MŚP, ze wszystkich sektorów: telekomunikacji, mediów, technologii, edukacji, motoryzacji, energii, usług, e-handlu, ochrony zdrowia itd.
 • Stowarzyszenia przedstawicielskie i platformy UE
 • Organizacje społeczeństwa obywatelskiego
 • Organy publiczne
 • Przedstawiciele sektora badań i szkolnictwa wyższego

Przejrzystość    

Prosimy zaznaczyć, czy odpowiadają Państwo jako osoba prywatna, czy wyrażają poglądy organizacji. Organizacje biorące udział w konsultacjach proszone są o zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości. Odpowiedzi nadesłane przez niezarejestrowane organizacje są publikowane oddzielnie.

Jak wziąć udział w konsultacjach?   

Wypełnij ankietę online

Odpowiedzi i informacje zwrotne

Analizę wyników przedstawimy na tej stronie miesiąc po zakończeniu konsultacji.

Prosimy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe i odpowiedzi.

Ochrona danych osobowych i oświadczenie o ochronie prywatności

Kontakt

CNECT B5 PUBLIC CONSULTATION

Wszelkie uwagi dotyczące procesu konsultacji prosimy wysyłać na ten adres.

 

PT - Portuguese

Consulta pública sobre velocidade e qualidade da Internet para lá de 2020

Descrição

A Comissão preparou uma consulta pública destinada a analisar as necessidades de velocidade e qualidade da Internet para lá de 2020. Pretende avaliar e compreender essas necessidades, a fim de conceber políticas públicas de acompanhamento dos investidores no desenvolvimento de redes de ligação preparadas para o futuro e garantir que todos os utilizadores, famílias, empresas, instituições públicas, possam tirar partido da economia e da sociedade digital. A consulta pública dirige-se a cidadãos, empresas, ONG, autoridades públicas, etc. e a todos os setores de atividade (desde a agricultura às TIC, da educação à indústria automóvel, aos serviços e à indústria) interessados em garantir a plena satisfação das suas necessidades em termos de conectividade à Internet.

Documentos de referência

Duração

11.09.2015 - 07.12.2015

As observações recebidas após esta data não serão consideradas.

A quem se dirige a consulta?

 • Cidadãos
 • Indústria e empresas, incluindo PME, de todos os setores: telecomunicações, meios de comunicação, tecnologias, educação, indústria automóvel, energia, serviços, comércio eletrónico, cuidados de saúde, etc.
 • Associações representativas e plataformas da UE
 • Organizações da sociedade civil
 • Autoridades públicas
 • Comunidade da investigação e mundo académico

Transparência 

Indique se participa na consulta a título individual ou em nome de uma organização. As organizações participantes devem inscrever-se no Registo de Transparência. As observações das organizações não registadas e as das organizações registadas serão publicadas separadamente.

Como participar            

Responda em linha

Respostas e comentários

Um mês após o encerramento da consulta, publicaremos nesta página uma análise dos resultados.

Leia a declaração de privacidade específica para ficar a saber como são tratados os seus dados pessoais e as suas respostas.

Proteção de dados pessoais e declaração de privacidade

Contacto

CNECT B5 PUBLIC CONSULTATION

Contacte-nos se tiver comentários  sobre o processo de consulta.

 

RO - Romanian

Consultare publică privind necesitățile în materie de viteză și calitate a conexiunilor la internet după 2020

Descriere

Comisia Europeană lansează această consultare publică pentru a anticipa nevoile în materie de viteză și calitate a conexiunilor la internet după 2020. Scopul este de a evalua și de a înțelege mai bine aceste nevoi, pentru a putea elabora politici publice care să ajute investitorii să creeze rețele de conectivitate pregătite pentru viitor și să le permită tuturor utilizatorilor - persoane fizice, companii, instituții publice - să profite de economia și societatea digitală. Această consultare publică se adresează tuturor entităților (cetățeni, întreprinderi, ONG-uri, autorități publice etc.) și tuturor sectoarelor (de la agricultură la TIC, de la educație la industria auto, de la servicii la industrie) care vor să se asigure că viitoarele lor nevoi în materie de conexiune la internet vor fi acoperite.

Documente de consultare și de referință

Perioada consultării

11.09.2015 - 07.12.2015

Comentariile primite după data-limită nu vor fi luate în considerare.

Public țintă

 • Cetățeni
 • Întreprinderi, inclusiv IMM-uri, din toate sectoarele: telecomunicații, media, tehnologii, educație, industria autovehiculelor, sectorul energetic, servicii, comerț electronic, sectorul medical etc.
 • Asociații reprezentative și platforme UE
 • Organizații ale societății civile
 • Autorități publice
 • Cercetători și reprezentanți ai mediului academic

Transparență    

Vă rugăm să precizați dacă răspundeți în nume personal sau în numele unei organizații. Invităm organizațiile respondente să se înscrie în Registrul de transparență. Opiniile organizațiilor neînregistrate sunt publicate separat de cele primite de la organizațiile înregistrate.

Cum puteți răspunde la consultare   

On-line

Răspunsuri și feedback

După o lună de la încheierea consultării, vom publica o analiză a rezultatelor sale.

Vă invităm să citiți declarația specifică de confidențialitate pentru a afla cum vă vom prelucra contribuțiile și datele cu caracter personal.

Protecția datelor cu caracter personal și declarație de confidențialitate

Contact

CNECT B5 PUBLIC CONSULTATION

Scrieți-ne un e-mail dacă aveți comentarii cu privire la procesul de consultare.

 

SK - Slovak

Verejná konzultácia o požiadavkách na rýchlosť a kvalitu internetového pripojenia po roku 2020

Opis

Európska komisia pripravila túto verejnú konzultáciu s cieľom preskúmať požiadavky na rýchlosť a kvalitu internetového pripojenia po roku 2020. Účelom konzultácie je lepšie vyhodnotiť a pochopiť tieto požiadavky s ohľadom na rozvoj verejnej politiky podporujúcej investorov pri zavádzaní sietí pripojiteľnosti, ktoré obstoja aj v budúcnosti, a zabezpečiť, že všetci používatelia, napr. domácnosti, podniky, verejné inštitúcie, môžu využiť prínosy digitálneho hospodárstva a spoločnosti. Táto verejná konzultácia je určená všetkým subjektom (občanom, podnikom, mimovládnym organizáciám, verejným orgánom atď.) a odvetviam (od poľnohospodárstva až po IKT, od vzdelávania až po automobilový priemysel, od služieb až po priemysel), ktoré majú záujem na tom, aby ich budúce potreby v oblasti internetovej pripojiteľnosti boli v plnej miere splnené.

Podkladové dokumenty ku konzultácii

Trvanie

11.09.2015 - 07.12.2015

Príspevky doručené po tomto dátume nebudú zohľadnené.

Kto by sa mal konzultácie zúčastniť

 • Občania
 • Priemysel a podniky (vrátane MSP) zo všetkých odvetví: telekomunikácie, médiá, technológie, vzdelávanie, automobilový priemysel, energetika, služby, elektronický obchod, zdravotná starostlivosť atď.
 • Reprezentatívne združenia a platformy EÚ
 • Organizácie občianskej spoločnosti
 • Verejné orgány
 • Výskumní pracovníci a akademická obec

Transparentnosť         

Uveďte, či odpovedáte ako jednotlivec alebo ako zástupca organizácie. V záujme transparentnosti vyzývame organizácie, aby sa zaregistrovali v registri transparentnosti. Príspevky neregistrovaných organizácií budú uverejnené oddelene.

Ako odpovedať             

Odpovedať online

Odpovede a spätná väzba

Analýzu výsledkov konzultácie uverejníme na tejto stránke do 1 mesiaca po jej ukončení.

Ďalej v texte nájdete osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Nájdete v ňom informácie tom, ako sa bude zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi a príspevkami.

Ochrana osobných údajov a vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Kontaktné údaje

CNECT B5 PUBLIC CONSULTATION

Napíšte nám, ak máte pripomienky k procesu konzultácií.

 

SL - Slovenian

Javno posvetovanje o potrebah po hitrih in kakovostnih internetnih povezavah po letu 2020

Opis

Evropska komisija želi s tem javnim posvetovanjem izvedeti več o potrebah po hitrih in kakovostnih internetnih povezavah po letu 2020. Namen posvetovanja je bolje oceniti in razumeti te potrebe, da bomo lahko pripravili ukrepe za podporo vlagateljem pri uvedbi omrežij, prilagojenih prihodnjim zahtevam glede povezljivosti, in zagotovili, da bodo lahko vsi uporabniki (t.j. gospodinjski, poslovni, javni) izkoristili prednosti digitalnega gospodarstva in družbe. Javno posvetovanje je namenjeno vsem (državljanom, podjetjem, nevladnim organizacijam, javnim organom itd.) in vsem sektorjem (od kmetijstva do IKT, od izobraževanja do avtomobilske industrije, od storitev do industrije) – torej vsakomur, ki želi, da bodo njegove prihodnje potrebe glede internetne povezljivosti v celoti izpolnjene.

Dokumenti z informacijami o posvetovanju

Trajanje

11.09.2015 - 07.12.2015

Prispevkov, oddanih po tem roku, ne bomo upoštevali.

Ciljna skupina

 • Državljani
 • Industrija in podjetja, vključno z MSP, iz vseh sektorjev: telekomunikacije, mediji, tehnologije, izobraževanje, avtomobilska industrija, energetika, storitve, e-trgovina, zdravstvo itd.
 • Predstavniške organizacije in platforme na ravni EU
 • Organizacije civilne družbe
 • Javni organi
 • Raziskovalne in akademske ustanove

Preglednost        

Navedite, ali odgovarjate kot posameznik ali kot predstavnik organizacije. Organizacije se morajo registrirati v registru za preglednost. Prispevke neregistriranih organizacij bomo objavili posebej.

Način pošiljanja prispevkov         

Izpolnite spletni vprašalnik

Rezultati posvetovanja

Analizo rezultatov posvetovanja bomo na tej strani objavili mesec dni po zaključku posvetovanja.

Več o tem, kako bomo ravnali z vašimi osebnimi podatki in odgovori, si lahko preberete v spodnji posebni izjavi o varstvu podatkov.

Varstvo osebnih podatkov

Kontakt

CNECT B5 PUBLIC CONSULTATION

Vsa vprašanja in pripombe glede posvetovalnega postopka pošljite na naš e-naslov.

 

SV - Swedish

Samråd om bredbandsbehoven efter 2020

Om samrådet    

EU-kommissionen håller samrådet för att kartlägga bredbandsbehoven efter 2020 när det gäller snabbhet och kvalitet. Detta för att vi ska kunna föreslå lämpliga insatser för att stödja utbyggnaden av framtidssäkrade nät och se till att alla användare – hushåll, företag och myndigheter – kan ta del av den digitala ekonomin och det digitala samhället. Alla är välkomna att delta i samrådet: privatpersoner, företag, icke-statliga organisationer, myndigheter och andra som vill bidra till att deras bredbandsbehov tillgodoses, oavsett om det gäller jordbruket, industrin, it-branschen eller andra sektorer.

Samrådsdokument

Samrådsperiod

11.09.2015 - 07.12.2015

Vi beaktar inga synpunkter som kommer in efter slutdatumet.

Vem får delta?

 • Allmänheten
 • Industrier och företag från alla sektorer: telekom, medier, teknik, utbildning, bilindustrin, energi, tjänster, e-handel, hälso- och sjukvård m.m.
 • Intresseorganisationer och EU-plattformar
 • Organisationer i civilsamhället
 • Myndigheter
 • Forskare och andra akademiker

Öppenhet

Ange om du svarar som privatperson eller för en organisations räkning. Organisationer ombeds att registrera sig i EU:s öppenhetsregister. Bidrag från organisationer som inte är registrerade kommer att publiceras separat.

Så deltar du i samrådet       

Svara direkt på nätet

Svar och resultat

Vi kommer att publicera en analys av samrådsresultaten på den här sidan senast en månad efter sista svarsdag.

I reglerna för skydd av personuppgifter kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och ditt bidrag.

Skydd av personuppgifter

Kontakt

CNECT B5 PUBLIC CONSULTA

Skriv till oss om du har frågor om samrådet.