Komisja Europejska chce poznać opinie zainteresowanych stron na temat sprawozdania Lamy'ego w sprawie strategicznych zaleceń dotyczących długoterminowej strategii politycznej w zakresie przyszłego wykorzystania pasma UHF (470-790 MHz), ponieważ zamierza zająć stanowisko w sprawie tego, w jaki sposób zalecenia te powinny zostać uwzględnione.

W sprawozdaniu grupy wysokiego szczebla, pod przewodnictwem Pascala Lamy'ego omówiono, w jaki sposób powinny zostać wykorzystane w przyszłości ograniczone zasoby częstotliwości w paśmie UHF.

Przy opracowywaniu długoterminowej strategii dotyczącej przyszłego wykorzystania pasma UHF Komisja weźmie pod uwagę następujące elementy:

sprawozdanie Lamy'ego

prace Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego

badania Komisji

odpowiedzi udzielone w ramach tych konsultacji.

Wszelkie zmiany w sposobie korzystania z pasma UHF będą miały wpływ na zakres i jakość usług radiodyfuzyjnych i mobilnych. Mogą one wiązać się z koniecznością odpowiedniej modernizacji sprzętu w przyszłości, np. odbiorników telewizyjnych. W związku z tym mogą mieć wpływ na życie obywateli.

Do kogo skierowane są konsultacje?

Chcielibyśmy zasięgnąć opinii:

  • przedstawicieli sektorów usług radiodyfuzyjnych i mobilnych (w tym osób zajmujących się realizacją programów i imprez specjalnych - PMSE)
  • przedstawicieli środowisk akademickich specjalizujących się w odpowiednich dziedzinach
  • obywateli, użytkowników telewizji lub bezprzewodowych usług szerokopasmowych, a także stowarzyszeń użytkowników.

Mamy nadzieję, że obywatele, konsumenci i ich stowarzyszenia przedstawią swoje opinie, ponieważ wszelkie przyszłe zmiany w wykorzystaniu pasma UHF mogą mieć wpływ na zakres i jakość usług radiodyfuzyjnych i mobilnych, a także mogą wiązać się z koniecznością odpowiedniej modernizacji sprzętu w przyszłości (np. odbiorników telewizyjnych).

Kwestionariusz zawiera część przeznaczoną specjalnie dla obywateli. W części zawierającej informacje podstawowe poruszono kwestie, które są istotne dla obywateli i konsumentów, oraz wyjaśniono cel kwestionariusza.

Czas trwania konsultacji

Od 12 stycznia 2015 r. do 12 kwietnia 2015 r.

Odpowiedzi nadesłane po 12 kwietnia 2015 r. nie zostaną uwzględnione.

Przejrzystość

Prosimy zaznaczyć, czy odpowiadają Państwo jako osoba prywatna czy wyrażają poglądy organizacji. Jeśli odpowiadają Państwo w imieniu organizacji, prosimy wyjaśnić, kogo reprezentuje oraz, w stosownych przypadkach, w jaki sposób zostały zebrane opinie.

Organizacje proszone są o zarejestrowanie się rejestrze służącym przejrzystości.
Odpowiedzi nadesłane przez niezarejestrowane organizacje zostaną opublikowane oddzielnie.

Jak wziąć udział w konsultacjach

Odpowiedzi można udzielać online

lub

przesłać e-mailem (proszę załączyć odpowiedzi w formacie Word, PDF lub ODF)

lub

przesłać pocztą na adres:

European Commission

DG Communication networks, content & technology

Unit B4, Spectrum

1049 Bruksela – Belgia

Odpowiedzi i wyniki

Analiza wyników zostanie opublikowana na tej stronie, w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia konsultacji.

Prosimy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności poniżej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe i odpowiedzi.

Ochrona danych osobowych i oświadczenie o ochronie prywatności

Procedura konsultacji

Wszelkie uwagi na temat konsultacji można przesłać na adres: CNECT-B4-EXT@ec.europa.eu.

Related documents