Tá an Coimisiún Eorpach ag bailiú tuairimí ar mholtaí straitéiseacha i ndáil le straitéis bheartais fhadtéarmach i leith na húsáide a bhainfear as an mbanda minicíochta ultra‑airde (MUA) (470‑790 MHz). Is mian leis seasamh a ghlacadh maidir le conas ba chóir gníomhú ar bhonn na moltaí sin.

Sa tuarascáil ó chathaoirleach an Ghrúpa Ardleibhéil, an tUasal Pascal Lamy, tá plé ar an úsáid ba chóir a bhaint as an acmhainn theoranta speictrim atá sa bhanda craoltóireachta MUA amach anseo.

Agus é i mbun ullmhúcháin le haghaidh an straitéis fhadtéarmach a cheapadh maidir leis an úsáid a bhainfear as an mbanda MUA amach anseo, cuirfidh an Coimisiún na nithe seo a leanas san áireamh:

Tuarascáil Lamy

ionchur ón nGrúpa Beartais um an Speictream Raidió

Staidéir an Choimisiúin

agus freagraí ar an gcomhairliúchán seo.

Dhéanfadh aon athruithe ar an úsáid a bhaintear as an mbanda craoltóireachta MUA difear do scóip agus cáilíocht seirbhísí craoltóireachta agus móibíleacha. D'fhéadfadh sé gur ghá uasghráduithe a dhéanamh ar threalamh amhail teilifíseáin mar gheall air sin. Tá ceisteanna sonracha ann maidir leis an tionchar a bheadh ag na saincheisteanna sin ar shaoránaigh.

Cé leis a bhfuil an Coimisiún ag dul i gcomhairle?

Táimid ar lorg tuairimí:

  • ón earnáil mhóibíleach agus ó earnáil na craoltóireachta (déanamh clár agus imeachtaí ar leith – PMSE – san áireamh)
  • ó acadóirí a bhfuil saineolas acu i réimsí ábhartha
  • ó shaoránaigh, úsáideoirí seirbhíse teilifíse agus/nó seirbhíse leathanbhanda agus comhlachais úsáideoirí

Tá súil againn go gcuirfidh saoránaigh, tomhaltóirí agus a gcuid comhlachas a dtuairimí in iúl mar go mbeadh tionchar ag aon athruithe a dhéanfar amach anseo ar úsáid an bhanda craoltóireachta MUA ar chainníocht agus cáilíocht seirbhísí craoltóireachta agus móibíleacha agus go bhféadfadh sé gur ghá uasghráduithe a dhéanamh ar threalamh (amhail teilifíseáin) mar gheall ar na hathruithe sin.

Tá roinn sa cheistneoir atá dírithe go sonrach ar saoránaigh. Tá léiriú i roinn an chúlra ar na saincheisteanna sin a bhaineann le saoránaigh agus tomhaltóirí agus soiléirítear an ceistneoir ina iomláine sa roinn sin.

Tréimhse chomhairliúcháin

An 12 Eanáir 2015 – an 12 Aibreán 2015 (dáta dúnta an chomhairliúcháin )

Aon tuairimí a thiocfaidh isteach tar éis an dáta dúnta sin, ní chuirfear san áireamh iad.

Trédhearcacht

Cuir in iúl, le do thoil, an mar dhuine aonair atá tú ag freagairt nó thar ceann eagraíochta. Más thar ceann eagraíochta atá tú ag freagairt, mínigh cé thar a cheann a bhfuil an eagraíocht sin ag gníomhú agus, más infheidhme, conas a bailíodh tuairimí bhaill na heagraíochta.

Iarrtar ar eagraíochtaí clárú sa Chlár Trédhearcachta.
Déanfar moltaí ó eagraíochtaí nach bhfuil cláraithe a fhoilsiú ar leithligh ó mholtaí na n‑eagraíochtaí cláraithe.

Conas freagairt

Is féidir freagairt ar líne

Ríomhphost a chur chugainn agus an freagra a cheangal den teachtaireacht i bhfoirm doiciméid Word, PDF nó ODF

Scríobh chuig:

An Coimisiún Eorpach

AS Líonraí Cumarsáide, Ábhar & Teicneolaíocht

Aonad B4, an Speictream

Brussel/Brusselles 1049 ‑ An Bheilg

Freagraí agus torthaí

Cuirfear anailís ar na torthaí ar an leathanach seo faoi 30 lá oibre ó dháta dúnta an chomhairliúcháin.

Chun a fháil amach conas a phróiseálaimid sonraí pearsanta agus eolas a chuirtear chugainn, léigh an Sainráiteas Príobháideachais thíos.

Cosaint sonraí pearsanta agus an ráiteas príobháideachas

Próiseas comhairliúcháin

An bhfuil aon tuairimí agat ar an gcomhairliúchán? Cuir ríomhphost chugainn ag CNECT-B4-EXT@ec.europa.eu.

Related documents