De Belgische strategie op het gebied van breedband is bestanddeel van de bredere beleidsstrategie: “Digital Belgium - Plan for Ultrafast Internet in Belgium 2015-2020”. Het doel is het leveren van snelheden tot maximaal 1 Gbps voor de helft van het land in 2020, het zorgen voor implementatie van 4G en LTE Advanced voor heel België en het faciliteren van een proactieve implementatie van 5G. België heeft de kosten en de administratieve lasten verlaagd, zodat er een gunstig klimaat is geschapen voor een marktgerichte implementatie van Next Generation Access (NGA).

English | Français | Nederlands | Deutsch

Samenvatting van de ontwikkeling van breedband in België

Digital Belgium – Plan for Ultrafast Internet in Belgium 2015–2020 zet de digitale visie voor België uiteen op de basis van vier actiegebieden en 17 maatregelen. Het plan stimuleert het uitrollen van ultrasnel internet door:

 • te voorzien in een samenhangend, stabiel raamwerk voor het stimuleren van langdurige investeringen in netwerken,
 • NGA voor iedereen beschikbaar te maken door een mix van technologieën,
 • kosten voor de ontwikkeling van breedband te verlagen, en
 • de dynamiek in het digitale ecosysteem te verbeteren door innovatie, betrokkenheid, vertrouwen en concurrentie te stimuleren.

Landelijke en regionale breedbandstrategie en -beleid

Verantwoordelijke autoriteiten

 • De minister van Digitale Agenda, Telecom en Postdiensten, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Preventie van Sociale Zekerheidsfraude, Bescherming van de Privacy en de Noordzee, is verantwoordelijk voor kwesties met betrekking tot de Digitale Agenda en Telecom.

 • De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie is de federale overheidsdienst die verantwoordelijk is voor het economische beleid in België. Middels de Algemene Directie voor Economische Regulering (divisie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij) ondersteunt de FOD de Belgische telecommunicatiebranche door het ontwikkelen en implementeren van regelgeving en het stimuleren van innovatie.
 • Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) is de regulator voor elektronische communicatie. Het heeft onder meer tot taak de concurrentie te bevorderen, bij te dragen tot de ontwikkeling van de interne markt en de belangen van de gebruikers te beschermen. Het BIPT is bij veel aspecten van de nationale breedbandstrategie betrokken. Het verzamelt, analyseert en presenteert met name informatie over het aanbod van breedbanddiensten, om de uitrol van breedbandnetwerken te stimuleren en de resterende witte gebieden te identificeren.
 • Wallonië: de Agence du Numérique (AdN) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgens het burgerlijk recht. Deze volgde in 2015 het Agence Wallone des Télécommunications (AWT) op, dat sinds 1999 de leiding had over de ontwikkeling van JCT in Wallonië. De Agence du Numérique leidt het verwezenlijken van de zeer ambitieuze strategie voor Digital Wallonia, opgesteld door de Waalse regering aan het einde van 2015 om de lacune in de digitale ontwikkeling op te vullen – inclusief breedbandnetwerken – en om de regio te ondersteunen bij hun digitale transformatie.

Belangrijkste doelen voor de ontwikkeling van breedband

Digital Belgium - Plan for Ultrafast internet in Belgium 2015-2020 stelt dat in 2020 tenminste de helft van de verbindingen in België tot internetsnelheden van 1 Gbps in staat moet zijn. Mobiele breedbandtechnologieën, zoals 4G en LTE Advanced, moeten daartoe in heel België zo snel mogelijk worden geïmplementeerd. Bovendien moet er een proactief 5G raamwerk worden gemaakt om ervoor te zorgen dat België voorop kan lopen bij het stimuleren van het Internet of Things.

Digital Wallonia biedt een raamwerk voor alle handelingen van de Waalse overheid met betrekken tot de Waalse digitale transformatie. Met meer dan 500 miljoen euro besteed tijdens de vier jaar van implementatie maakt het strategisch plan van Digital Wallonia voor de ontwikkeling van breedband deel uit van de zuil Digital Territory (een van de 5 zuilen in de strategie van DW - in totaal 50 actiepunten). Het is een ambitieuze digitale beleidsplanning voor het hele gebied om de aantrekkingskracht en het concurrentievermogen te versterken, zowel op het gebied van de netwerkinfrastructuur (FTTH-FTTB) als voor mobiele breedbandtechnologieën als 4G en LTE (en voorbereiding voor 5G). Het plan richt zich aanvankelijk op het ontwikkelen van hybride oplossingen om gebruikers volledige connectiviteit en hogere snelheden te kunnen bieden, waarbij voorrang wordt gegeven aan de witte vlekken op de kaart en aan bedrijventerreinen. Digital Wallonia heeft de breedbandconnectiviteit specifiek voor de 286 openbare bedrijventerreinen in kaart gebracht, ter ondersteuning van de regionale overheid bij het vaststellen van toekomstige investeringen in relatie tot de Telecom-aanbieder in de markten onderwijs, eHealth en industrie en bouw.

Maatregelen voor de ontwikkeling van breedband

Breedband kaart: Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) biedt een kaart aan voor breedband (per techniek), die toont waar internet met een bepaalde snelheid beschikbaar is. Zo is het mogelijk om te herkennen waar nog geen infrastructuur voor hoge snelheden beschikbaar is (witte vlekken) en kunnen de noodzakelijke maatregelen worden herkend.

Om in 2020 universele NGA-dekking te bereiken, is door de minister voor de digitale agenda een witgebiedenactieplan opgesteld, in overleg met de betrokken gemeenten, regionale autoriteiten en exploitanten. Bij de beoogde acties horen maatregelen om de kosten te beperken van breedbandimplementatie in de zin van de implementatie van Richtlijn 2014/61/EU, het stimuleren van investeringen in gebieden waar er nog geen infrastructuur aanwezig is, het combineren van verschillende toegangstechnologieën inclusief satelliet en het verhogen van de eisen voor mobiele dekking. Voor wat betreft het stimuleren van investeringen heeft BIPT een versoepeling voorgesteld van de regulering van breedbandmarkten, die aanbieders, die in de witte gebieden nog geen 30 Mbps-netwerk tot stand hebben gebracht, in staat stelt om hun netwerk te implementeren of te moderniseren zonder regelgeving in het betreffende gebied.

De Vlaamse overheid heeft bovendien plannen aangekondigd om in FTTH te investeren en heeft vooraanstaande telecommunicatie-aanbieders gevraagd om voorstellen te maken voor het ontwikkelen van hun infrastructuur naar duurzaam toekomstbestendige netwerken.

Er bestaan ook enkele kaarten met informatie over de infrastructuur op regionaal niveau. Een voorbeeld daarvan is KLIP – Kabel en Leiding Informatie Portal, een database in Vlaanderen, die relevante informatie biedt voor bouwplanningen, vergunningaanvragers, kabel- en pijpleidingbedrijven en de openbare overheid. Een vergelijkbaar portaal bestaat op federaal niveau, met de naam KLIM-CICC - Contact federal Informations Câbles et Conduites. Hier kan, tijdens het plannen van werkzaamheden, ofwel worden bekeken of er installaties en pijpleidingen voor het transport van gevaarlijke goederen of hoogspanningskabels en andere kabels in de buurt zijn, ofwel deze werkzaamheden aankondigen aan de kabelbedrijven die dan alle vereiste informatie zullen aanbieden.

De Waalse Regio heeft ook een eigen web-portaal ter ondersteuning van de coördinatie van werkplanningen, met de naam Powalco. Digital Wallonia zojuist gelanceerd een regionaal waarschuwingsplatform voor breedbandconnectiviteitsproblemen, Digital Wallonia Connect. Dit platform werd ontwikkeld met de medewerking van de drie mobiele telecomoperators in het kader van de "ToP"-overeenkomst.

De Waalse regering is een speciale overeenkomst aangegaan met de nationale telecomaanbieder, namelijk de 'ToP'-overeenkomst (Tax on Pylons). Dankzij deze overeenkomst hoeft de regio (maar ook lokale autoriteiten) geen belasting over de masten te heffen en als tegenprestatie heeft elke aanbieder toegezegd om elk tot 20 miljoen euro (60 miljoen euro totaal) te investeren tussen 2017 en 2019, waarbij 3 hoofddoelen worden beoogd:

 • Het realiseren van breedband mobiele dekking in Wallonië, met name in de witte gebieden,
 • Het aandacht geven aan Smart Regional-projecten, zoals realisatie van het IoT-netwerk in het gebied, en
 • Het investeren in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën (hybride oplossingen zoals TESSARES).

De Waalse regering heeft tevens een budget van 50 miljoen euro speciaal vrijgemaakt voor het voltooien van de breedbandconnectiviteit voor bedrijvenparken in de witte zones, in zijn Regionaal Investeringsplan (Fiche 11 du P.W.I. - Plan Wallon d'Investissements).

Gegevens over de ontwikkeling van breedband en technologieën in België

Bekijk voor de meest recente gegevens over de dekkingsgraad met breedband, abonnementen en penetratie, dekkingsgraad per breedband technologie en kosten de scorelijsten en de landenrapporten van de Digital Economy & Society Index (DESI).

Spectrum toekenningen voor draadloos breedband

Raadpleeg de studie over spectrumtoewijzingen in de EU voor informatie over geharmoniseerde spectrumopdrachten.

Landelijke publicaties en persdocumenten

Engelstalig

Contactgegevens

BCO België (nationaal competentiebureau voor breedband): Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

Adres: Ellipse Gebouw, Boulevard du Roi Albert II 35, 1030 Brussel, België
Contact per email
Telefoon: +32 2 226 87 87
Website

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie – directoraat-generaal voor Economische Regulering

Adres: City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Brussel, België
Contact per email
Telefoon: +32 2 277 88 88
Website

Agence du Numérique (Waalse regio)

Adres: Avenue Prince de Liège 133, 5100 Jambes-Namur, Belgium
Contact per email
Telefoon: +32 81 77 88 88
Website 1

Country information - Belgium