Polski Narodowy Plan Szerokopasmowy przewiduje, że do 2020 r. 100% gospodarstw domowych powinno mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Również do 2020 r. 50% gospodarstw domowych powinno korzystać z internetu o przepustowości 100 Mb/s.

English | Polski

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce

Cele polskiego Narodowego Planu Szerokopasmowego są w całości zgodne z celami określonymi przez Komisję Europejską w Agendzie cyfrowej dla Europy (DAE). Strategia Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) określa priorytetowe obszary działalności regulatora na rynkach telekomunikacyjnym i pocztowym. Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych zapewnia otoczenie prawne umożliwiające szybsze i bardziej ekonomiczne wdrażanie sieci następnej generacji. Program operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 zapewnia finansowanie inwestycji w obszarach wykluczonych cyfrowo. Zawarta została umowa wielostronna dla Strategii "5G dla Polski", aby sprostać wyzwaniom, zidentyfikować i wdrożyć działania mające na celu objęcie siecią 5G.

Narodowa strategia i polityka szerokopasmowa

Właściwe organy

Główne cele rozwoju sieci szerokopasmowych

Polski Narodowy Plan Szerokopasmowy został przyjęty w styczniu 2014 r. i obowiązuje do 2020 r. Plan jest aktualizowany. Polski Narodowy Plan Szerokopasmowy przewiduje, że do 2020 r. 100% gospodarstw domowych powinno mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, a 50% gospodarstw domowych powinno korzystać z internetu o przepustowości 100 Mb/s. Narodowy Plan Szerokopasmowy koncentruje się głównie na promowaniu inwestycji szerokopasmowych oraz ekspansji dzięki działaniom regulacyjnym, prawnym i finansowym.

Polska przyjęła program Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, którego celem jest zapewnienie wszystkim szkołom w Polsce (około 19.500) bezpłatnego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a także do zaawansowanych środków bezpieczeństwa cybernetycznego i zasobów edukacyjnych.

Polska zawarła również umowę dotyczącą strategii "5G dla Polski" jako platformy wielopodmiotowej, skupiającej podmioty z administracji centralnej i samorządowej, operatorów telekomunikacyjnych, instytucji badawczych, uczelni technicznych i dostawców technologii, pracujących w różnych zespołach tematycznych na rzecz rozwoju sieci 5G w Polsce.

Główne działania w ramach rozwoju sieci szerokopasmowych

  • Przyjęto akty prawne Ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. (Prawo telekomunikacyjne) i Ustawę z dnia 7 maja 2010 r. (Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) wspierające rozwój sieci szerokopasmowych w Polsce.
  • Urząd Komunikacji Elektronicznej przekazuje samorządom terytorialnym modele budowania sieci szerokopasmowych, udostępniając bezpośrednie usługi oraz infrastrukturę dla nowych dostawców. Ponadto dąży się do zmniejszania obciążeń administracyjnych dla operatorów telekomunikacyjnych i organów publicznych. UKE wspiera rozwój sieci szerokopasmowych, np. umożliwiając dostęp do nieruchomości i budynków, zapewniając jednocześnie jak najwięcej współdzielenia infrastruktury między operatorami telekomunikacyjnymi.
  • Doroczne konsultacje publiczne UKE i Ministerstwa Cyfryzacji umożliwiają identyfikację obszarów (do poziomu pojedynczych adresów) bez dostępu do NGA na zasadach komercyjnych w ciągu najbliższych 3 lat.

Krajowe i regionalne instrumenty finansowe dla sieci szerokopasmowych

  • W ramach perspektywy finansowej 2014-2020, Programu Operacyjny Polska Cyfrowa zawiera środki na finansowanie dostępu do szerokopasmowego internetu. Planowany budżet Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wynosi 2,57 mld EUR, z czego ponad 1 mld EUR jest przeznaczone na sieci szerokopasmowe.
  • W ramach celu tematycznego Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, ponad 1,3 miliona gospodarstw domowych i prawie 10.000 szkół otrzyma dostęp do sieci dostępu nowej generacji (NGA).
  • Dostęp do usług w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna jest finansowany z budżetu państwa (około 310 mln EUR do 2027 r.). Faza realizacji (2018-2020) jest również współfinansowana przez PO Polska Cyfrowa.

Dane dotyczące rozwoju sieci i technologii szerokopasmowych w Polsce

Najnowsze informacje dotyczące pokrycia sieciami szerokopasmowymi, wskaźników subskrypcji i penetracji, pokrycia różnymi technologiami szerokopasmowymi oraz kosztów można uzyskać w tabelach wyników oraz sprawozdaniach krajowych Indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Przyznawanie częstotliwości dla bezprzewodowych sieci szerokopasmowych

Sprawdź badanie dotyczące przydzielania częstotliwości odnośnie zharmonizowanych przydziałów częstotliwości w UE.

Krajowe i unijne publikacje i dokumenty prasowe

Angielski

Polski

Dane kontaktowe

BCO Polska (krajowe biuro kompetencji szerokopasmowych): Ministerstwo Cyfryzacji

Adres: Królewska 27, 00-060 Warszawa, Polska
Email
Tel.: + 48 22 245 59 18
www

Departament Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji

Adres: Królewska 27, 00-060 Warszawa, Polska
Email
Tel.: + 48 22 245 59 18
www

Departament Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, Polska
Email
Tel.: + 48 22 273 75 01
www

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Adres: Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, Polska
Email
Tel.: + 48 22 315 22 00
www

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Adres: Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, Polska
Email
Tel.: + 48 22 33 04 000
www

Country information - Poland