Strategija Republike Hrvatske sadržava neka temeljna načela kao što su načelo neutralnosti u pogledu tehnologija i usluga, mrežna neutralnost i uključivanje širokopojasnog internetskog pristupa u univerzalne usluge.

English | Hrvatski

Sažetak razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj

Iz Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj proizlaze posebni ciljevi. Oni uključuju djelotvorno tržišno natjecanje, raspoloživost širokopojasnog pristupa i poticanje potražnje za širokopojasnim uslugama kod građana i poslovnih subjekata. Hrvatskom strategijom predlaže se da se u područjima u kojima širokopojasni pristup nedostaje on osigura primjenom pokretnih komunikacijskih tehnologija kao što su UMTS, LTE i WiMAX.

Nacionalna strategija i politika razvoja širokopojasnog pristupa

Odgovorna tijela

  • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture upravno je tijelo središnje države sa stručnim znanjem i odgovornošću u pogledu upravnih zadaća u području elektroničkih komunikacija, uključujući strategiju i politiku razvoja širokopojasnog pristupa. Ministarstvo je putem Uprave zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte zaduženo za pripremu prijedloga strategija, studija, smjernica, programa i provedbenih planova. Ono utvrđuje opća načela i ciljeve politike razvoja mreža elektroničkih komunikacija i usluga, uključujući infrastrukturu širokopojasnog pristupa.
  • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – HAKOM osigurava tržišno natjecanje, stabilan rast i okruženje za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga.

Glavni ciljevi razvoja širokopojasnog pristupa

Nacionalni plan Republike Hrvatske za razvoj širokopojasnog pristupa (NGN) sastoji se od četiri dijela, a to su:

Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine, donesena u srpnju 2016., usmjerena je na postizanje potpunog razvoja širokopojasnog pristupa tehnološki neutralnim pristupom kojim se osiguravaju uvjeti za otvoren i jednak zakonodavni okvir. Strategijom se usredotočuje i na poticanje širokopojasne ponude i potražnje elektroničkih usluga te osiguranje djelotvornog tržišnog natjecanja u sektoru telekomunikacija. Opći su ciljevi Republike Hrvatske u pogledu širokopojasnog pristupa usklađeni s Digitalnom agendom za Europu (100 % pokrivenost s 30 Mbit/s i 50 % utilizacijom za 100 Mbit/s do 2020. godine). Procijenjeni proračun za provedbu mjera Strategije iznosi oko 770 milijuna eura.

Glavne mjere razvoja širokopojasnog pristupa

  • Mapiranje širokopojasnog pristupa: HAKOM je razvio i ažurira središnji alat za mapiranje, Interaktivni GIS portal, koji pruža informacije o raspoloživosti širokopojasnog pristupa, objedinjenom planu operatora pokretnih komunikacija te o objavama namjera postavljanja i brzinama širokopojasne mreže.
  • Projekt objedinjenja viška infrastrukture optičkih vlakana javnih poduzeća u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i boljeg upravljanja njima (OSI) pokrenut je u siječnju 2013. godine. Glavni su cilj integracija viška infrastrukture optičkih vlakana javnih poduzeća i bolje upravljanje njime jer ta infrastruktura predstavlja osnovni dio hrvatske širokopojasne mreže i duga je 8.000 kilometara.

Nacionalni širokopojasni financijski instrumenti

Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP) jest nacionalna (krovna) državna potpora za širokopojasni pristup. Osim općih pravila o državnoj potpori, ONP sadržava i smjernice za lokalne uprave u pogledu provedbe pojedinačnih projekata u okviru ONP-a. Ukupna procijenjena (maksimalna) financijska sredstva na nacionalnoj razini za okvirni program iznose 257,9 milijuna eura, od čega će se 123,1 milijuna eura financirati iz EFRR-a, a preostali iznos od 134,8 milijuna eura pokrit će se kreditom EIB-a. Oba izvora financiranja (EFRR i kredit EIB-a) predstavljaju bespovratna sredstva za javna tijela na lokalnoj i regionalnoj razini (gradove, općine i županije). Očekuje se da će doprinos privatnih fondova u sufinanciranju širokopojasnih pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) tijekom provedbe Programa iznositi 120 milijuna eura. Prosječni godišnji proračun Programa u razdoblju od 2016. do 2023. iznosi 31,5 milijuna eura. Utvrđeno je da je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) nositelj ONP-a.

Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture (NP-BBI) obuhvaća mjere državne potpore za agregacijski segment mreže nove generacije (NGN) u bijelim područjima, a usmjeren je na razvoj nacionalne agregacijske širokopojasne infrastrukture nove generacije (NGN) kao segmenta mreže koji međusobno povezuje pristupne mreže sljedeće generacije (NGA) s osnovnim nacionalnim mrežama. Program podržava Europska komisija, a provest će se s pomoću modela javnih ulaganja. Pasivna infrastruktura vlakana bit će osmišljena i izgrađena te će ostati u trajnom javnom vlasništvu. Nakon izgradnje infrastrukture ponudit će ju se operatorima na tržištu pod jednakim uvjetima. Na temelju rezultata javnog savjetovanja Programom se namjerava obuhvatiti najmanje 540 naselja, koja su inicijalno označena kao prioritetna i utvrđena kao ciljana naselja (najmanje 25 % stanovništva), a koja se nalaze u prigradskim i ruralnim područjima Republike Hrvatske. Ukupni procijenjeni (maksimalni) proračun mjere iznosi 101,4 milijuna eura, od čega će 86,2 milijuna eura (85 %) financirati EFRR, a preostalih 15,2 milijuna eura (15 %) financirat će nacionalni fondovi. Godišnji proračun potpore iznosi 14,5 milijuna eura za razdoblje od 2017. do 2023. godine.

Podaci o razvoju širokopojasnog pristupa i tehnologija u Republici Hrvatskoj

Najnovije podatke o širokopojasnoj pokrivenosti, pretplatama i priključcima, pokrivenosti različitih širokopojasnih tehnologija i troškovima potražite u izvješćima o praćenju napretka i izvješćima po državama članicama Indeksa digitalnoga gospodarstva i društva (DESI).

Dodjele spektara za bežični širokopojasni pristup

Provjerite pregled pojedinosti o usklađenim zadacima spektra (frekvencija) i konzultirajte studiju o dodjeli spektra u EU.

Nacionalne publikacije i tiskovine

Na engleskom:

Na hrvatskom:

Podaci za kontakt

BCO Hrvatska (nacionalni ured za širokopojasne kompetencije): HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Odjel za razvojne programe

Adresa: Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb, Hrvatska
Kontakt putem e-adrese
Telefon: +385 1 7007371
Web-mjesto

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Adresa: Prisavlje 14, 10000 Zagreb, Hrvatska
Kontakt putem e-adrese1 ili e-adrese2
Telefon: +385 1 6169 -060 / -110
Web-mjesto

Country information - Croatia