Slovenská republika si stanovila ako dlhodobý cieľ umožniť všetkým domácnostiam prístup k vysokorýchlostnému internetovému pripojeniu s rýchlosťou najmenej 30 Mbit/s do konca roku 2020.

English | Slovenčina

Zhrnutie rozvoja širokopásmového pripojenia v Slovenskej republike

Zámerom Národnej politiky pre elektronické komunikácie do roku 2020, Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR a Strategického dokumentu pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020) je úplné pokrytie vysokorýchlostným pripojením na internet s rýchlosťou 30 Mbit/s a príprava na dosiahnutie cieľa – pripojenie s rýchlosťou vyššou ako 100 Mbit/s.

Národná stratégia a politika pre širokopásmový prístup

Zodpovedné orgány

Hlavné zámery rozvoja širokopásmového pripojenia

Základným rámcom zohľadňovaným pri budovaní a používaní širokopásmových pripojení je dosiahnuť úplné pokrytie vysokorýchlostným pripojením na internet s rýchlosťou 30 Mbit/s a príprava na dosiahnutie cieľa týkajúceho sa predplatenia vysokorýchlostného internetového pripojenia s rýchlosťou vyššou 100 Mbit/s. Dlhodobý cieľ – zaručiť, aby do roku 2020 malo 50 % domácností prístup k širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou nad 100 Mbit/s – nebol zahrnutý, a to hlavne z dôvodu, že jeho splnenie nie je možné zaručiť.

Najdôležitejšie opatrenia pre rozvoj širokopásového pripojenia

 • Regulačné opatrenia:
  Opatrenia na účinné investovanie pri podpore pevného a mobilného širokopásmového pripojenia definované v strategickom dokumente pre digitálny rast a infraštruktúru prístupu novej generácie (2014 – 2020), pripravené ministerstvom financií, je možné rozdeliť do štyroch oblastí:
  • legislatívne zmeny na zjednodušenie zriaďovania sietí,
  • koordinované budovanie sietí s cieľom zmierňovať riziká a znižovať náklady,
  • regulácia cien a prístupu k dokončeným sieťam na zvýšenie konkurencie na trhu a optimalizáciu ziskovosti realizovaných investícií,
  • aukcie na umožnenie inovácií v oblasti mobilného širokopásmového prístupu.
 • Do konca roka 2020 by mali byť všetky obce na Slovensku pokryté vysokorýchlostným internetom. Zaviazali sa k tomu operátori v memorande o spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
 • Opatrenia štátnej pomoci: Zámerom národného projektu širokopásmového pripojenia, ktorý má implementovať Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, je prispieť sumou 89,25 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) (operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7) a sumou 27 mil. eur z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Národný program rozvoja vidieka). Fondy v rámci EFRR sú určené na podporu celoštátnej siete vyššej úrovne (backhaul) a na posledné úseky v „bielych oblastiach“ (obce), zatiaľ čo fondy EPFRV sú naplánované na podporu lokálnych, komunitou vedených rozvojových projektov, umožňujúcich vyšší počet pripojení k sieti vyššej úrovne, obzvlášť vo vidieckych oblastiach.

Údaje o vývoji a technológiách širokopásmových pripojení na Slovensku

Najaktuálnejšie údaje o pokrytí širokopásmovými pripojeniami, predplatnom a prienikoch, o pokrytí rôznymi technológiami širokopásmových pripojení a nákladoch sú uvedené v správach o výsledkoch a v správach o krajine Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI).

Frekvenčné spektrá pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie

Pozrite si prehľad podrobností o harmonizovaných prideľovaniach spektra a pozrite sa na štúdiu o prideľovaní frekvenčného spektra v EÚ.

Vnútroštátne a európske publikácie a tlačové dokumenty

Angličtina

Slovenčina

Kontaktné informácie

BCO Slovakia (národný Širokopásmový kompetenčný úrad): Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Adresa: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
E-mail
Telefón: +421 2 20 92 81 60
Webová stránka

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Adresa: Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
E-mail
Telefón: +421 2 59 49 41 11
Webová stránka

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Adresa: Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika
E-mail
Telefón: +421 2 32 78 07 00
Webová stránka

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Adresa: Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24, Slovenská republika
E-mail
Telefón: +421 2 57 88 11 06
Webová stránka

Country information - Slovakia