Národní strategie České republiky má za cíl dosažení širokopásmového přístupu k internetu s rychlostí alespoň 30 Mb/s pro všechny obyvatel a alespoň 100 Mb/s pro 50 % domácností do roku 2020. Cílem je očekávat jak prostřednictvím investic soukromého sektoru, tak i veřejné podpory.

English | Čeština

Shrnutí rozvoje širokopásmových sítí v České republice

Národní plán rozvoje sítí nové generace, státní politika Digitální Česko v. 2.0 - cesta k digitální ekonomice a DigiČesko 3 stanoví strategický přístup České republiky k výstavbě sítí nové generace (NGN). Prostřednictvím cílené podpory využívá státního vlivu na podporu výstavby těchto sítí (např. snížením administrativní zátěže a finančních nákladů) při současném dodržování principu technologické neutrality. NGN budou mít pozitivní dopad na hospodářský růst a přispějí ke zlepšení konkurenceschopnosti českých podniků.

Národní širokopásmová strategie a politika

Odpovědné orgány

Hlavní cíle rozvoje širokopásmových sítí

Digitální Česko v.2.0 – Cesta k digitální ekonomice bylo přijato v roce 2013. Politika je založena na třech pilířích – rozvoji vysoce kvalitní infrastruktury, dalším rozšiřování digitálních služeb a podpoře digitální gramotnosti. Je zde obsažen závazek poskytnout do roku 2020 širokopásmový přístup s alespoň 30 Mb/s pro všechny obyvatele a s rychlostí 100 Mb/s 50 % domácností. Vláda zaujímá spíše neutrální postoj, pokud jde o typ použitých pevných širokopásmových technologií. Preferuje se infrastruktura, která vydrží dlouhodobě a umožní vysokorychlostní připojení k internetu.

Digitální Česká republika 3 byla přijata v roce 2018 a představuje soubor konceptů, které zajišťují dlouhodobou prosperitu České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Tato strategie se skládá z hlavních cílů tří dílčích strategií: (1) Interakce České republiky v Evropské unii v oblasti digitální agendy, (2) Digitální veřejná správa a (3) Příprava a interakce společnosti a ekonomiku pro spotřebu digitalizace.

Vláda České republiky přijala v říjnu 2016 Národní plán rozvoje sítí nové generace. Tento plán definuje strategický přístup České republiky k výstavbě sítí nové generace (NGN) a požaduje cílené investice. Výstavba NGN se předpokládá jak pomocí investic ze soukromého sektoru, tak z veřejných prostředků při současném dodržování zásady technologické neutrality. Zároveň se vydláždí cesta pro vyšší rychlosti připojení.

Vláda České republiky rovněž přijala související akční plán 2.0 na podporu výstavby sítí NGA (např. Snížením administrativní zátěže a finančních nákladů) včetně sítí 5G.

Strategický dokument Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice byl schválen v lednu 2020. Stanovuje národní strategii nasazení 5G v následujících letech. Je součástí koncepce Digitální Česká republika a Inovační strategie České republiky 2019-2030.

Hlavní opatření pro rozvoj širokopásmového připojení

Databáze mapování infrastruktury byla zřízena Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) pověřeným Ministerstvem průmyslu a obchodu. Mapování je poskytováno na úrovni tzv. "Základních zúčtovacích jednotek". U těchto jednotek se vyhodnocuje, zda je lokalita vhodná pro veřejné dotace.

Širokopásmové mapování: databázi mapování infrastruktury vytváří Český telekomunikační úřad (ČTÚ) z pověření ministerstva průmyslu a obchodu. Mapování se provádí na úrovni adresnich bodů. Pokud jde o mapování pokrytí, rozlišují se tři skupiny pásem připojení: 30 Mb/s, 30–100 Mb/s, 100 Mb/s a víc. Do databáze budou rovněž zahrnuty stávající a plánované sítě (předpověď na 3 roky).

Vnitrostátní a regionální nástroje financování širokopásmového připojení

Širokopásmové připojení je financováno v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 se zaměřením na zlepšení přístupu k vysokorychlostnímu internetu ve všech osídlených a méně přístupných oblastech s cílem zlepšení příležitostí v podnikání. Financování zajišťuje rozšíření zavádění a zavádění širokopásmových sítí vysokorychlostních sítí, vývoj produktů a služeb, jakož i podporu zavádění informačních a komunikačních technologií (IKT).

Údaje o rozvoji širokopásmového připojení a technologií v České republice

Nejnovější údaje o pokrytí širokopásmovým internetem, uživatelích a penetraci, pokrytí různými širokopásmovými technologiemi a nákladech naleznete v hodnoticích zpráváchzprávách zemí z indexu Digital Economy & Society Index (DESI).

Přidělování spektra pro bezdrátový širokopásmový internet

Podrobnosti o harmonizovaných přidělování spektra naleznete ve studii o spektru v EU.

Publikace a tiskové zprávy České republiky

Anglicky

Česky

Kontaktní údaje

BCO Česká republika (Národní úřad pro kompetenci v oblasti širokopásmového připojení): Ministerstvo průmyslu a obchodu

Adresa: Na Františku 1039/32, 110 15 Staré Město, Česka republika
Kontaktní e-mail
Telefon: +420 602 118 614
Internetová stránka

Ministerstvo vnitra

Adresa: Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, Česká republika
Kontaktní e-mail
Telefon: +420 974 811 111
Internetová stránka

Český telekomunikační úřad

Adresa: Sokolovská 219, 190 00 Praha 9, Česká republika
Kontaktní e-mail
Telefon: +420 224 004 111
Internetová stránka

Country information - Czech Republic