En række politiske initiativer, der sigter mod landsdækkende fast og mobil bredbåndsdækning, understøtter de danske bredbåndsmål. Desuden arbejder regeringen for at gøre Danmark til en digital frontrunner ved at skabe grundlag for danske virksomheder til at udnytte digitale teknologier.

English | Dansk

Sammenfatning af bredbåndsudviklingen i Danmark

Danmarks digitaliseringsstrategi 2016-2020 sigter mod 100 Mbps download og 30 Mbps upload hastigheder for alle husholdninger og virksomheder inden 2020. Strategien udstikker kursen for digitaliseringen af den offentlige sektor i Danmark og samspillet med erhvervslivet og industrien. En ny bredbåndsstrategi er under udarbejdelse.

Den nationale bredbåndsstrategi- og politik

Ansvarlige myndigheder

  • Klima, Energi- og Forsyningsministeriet er ansvarlig for udviklingen og forvaltningen af den danske bredbåndspolitik. Med til ministeriets kerneområder hører udarbejdningen af rammevilkår for telesektoren samt fastlæggelse af målene for den nationale bredbåndsdækning.
  • Energistyrelsen er en del af Klima, Energi- og Forsyningsministeriet og fungerer som den vigtigste nationale regulator for telekommunikation i Danmark. Styrelsen fungerer ligeledes som Danmarks nationale kompetencecenter for bredbånd, og er ansvarlig for implementering af bredbåndspolitikken, diverse aspekter vedrørende den fysiske infrastruktur, administration af ejendomsretten i forhold til installation af netværkskabler- og udstyr, radioudstyr, netneutralitet og administration af spektrum.
  • Erhvervsstyrelsen hører under Erhvervsministeriet og er en uafhængig myndighed, der er ansvarlig for erhvervsudvikling og regulering samt erhvervsservice og digitalisering.
  • Digitaliseringsstyrelsen er en styrelse under Finansministeriet og blev oprettet i 2011. Formålet med styrelsen er at fremskynde digitaliseringsprocessen, der er en forudsætning for moderniseringen af det danske velfærdssamfund. Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for digitaliseringen af Danmark, herunder implementeringen af regeringens digitale mål inden for den offentlige sektor.

Primære målsætninger for bredbåndsudviklingen

Regeringen er sammen med regionerne og kommunerne blevet enige om udspillet Digital strategi 2016-2020, der skal fremskynde integrationen af digitale løsninger i den offentlige sektor. Strategien sigter mod 100 Mbps download og 30 Mbps upload hastigheder for alle husholdninger og virksomheder inden 2020. Den danske regering arbejder på en ny bredbåndsstrategi, der forventes i 2021.

Energistyrelsen har offentliggjort en 5G-handlingsplan for Danmark med fokus på fire hovedemner som de vigtigste hjørnestener for en vellykket udrulning og udnyttelse af 5G: frekvenser, udrulning, regulering og brugssager.

Primære tiltag til realisering af bredbåndsudviklingen

  • Bredbåndskortlægning: Energistyrelsen stiller herudover endnu et kortlægningsredskab (tjekditnet) til rådighed. Siden består af et interaktivt kort, der giver en oversigt over mulige bredbåndshastigheder samt tilgængelige teknologier og udbydere på samtlige danske adresser, inklusive virksomheder, husstande, offentlige bygninger og sommerhuse. Kortet omfatter både stationær og mobil bredbåndsdækning. Sammenfattede data om dækningsgraden på kommune- eller regionsniveau er også tilgængelige. Siden omfatter desuden et redskab til måling af brugerens aktuelle forbindelse i forhold til hastighed og kvalitet.

Nationale og regionale finansielle instrumenter til fremme af bredbånd

Danmarks primære fokus ligger på udrulningen af et højhastighedsnetværk baseret på private investeringer. Her spiller kommunerne en fremtrædende rolle i forhold til at koordinere og styrke processen i samarbejde med teleudbyderene. Offentlig finansiering er øremærket til områder med dårlig bredbåndsdækning. Aktuelle finansielle tiltag omfatter:

  • I 2013 blev der introduceret statsstøtte til Bornholm, og denne ordning blev senere udvidet til et landsdækkende støtteprogram: Bredbåndspuljen er målrettet til enkeltpersoner, der går sammen i grupper om at søge finansiel støtte til forbedring af dårlig bredbåndsdækning i lokalområdet. Bredbåndspuljen administreres af Energistyrelsen. Den danske regering har brugt 100 millioner kroner årligt siden 2018 til at støtte husstande og virksomheder med dårlig bredbåndsdækning.

Data vedrørende bredbåndsudviklingen og teknologianvendelsen i Danmark

scoreboard reports og country reports fra Digital Economy & Society Index (DESI) er det muligt at se de seneste data vedrørende bredbåndsdækning, antal bredbåndsabonnementer i procent, bredbåndspenetrering, dækningsgraden af forskellige bredbåndsteknologier samt omkostninger. Nationale data kan ligeledes findes på Energistyrelsens website.

Spektrumallokering – trådløst bredbånd

For detaljer om harmoniserede spektrumopgaver, se Det Europæiske 5G Observatorium.

Nationale publikationer og presseudgivelser

Engelsk

Dansk

Interview med det nationale bredbåndskompetencekontor

Kontaktoplysninger

BCO Danmark (nationale bredbåndskompetencekontor): Energistyrelsen

Adresse: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København, Danmark
Kontakt via e-mail
Telefon: +45 33 92 75 41
Website

Klima, Energi- og Forsyningsministeriet

Adresse: Stormgade 2-6, 1470 København K, Danmark
Kontakt via e-mail
Telefon: +45 33 92 28 00
Website

Erhvervsministeriet

Adresse: Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K, Danmark
Kontakt via e-mail
Telefon: +45 33 92 33 50
Website

Erhvervsstyrelsen

Adresse: Langelinie Allé 17, 2100 København K, Danmark
Kontakt via e-mail
Telefon: +45 35 29 10 00
Website

Digitaliseringsstyrelsen

Adresse: Landgreven 4, 1017 København K, Danmark
Kontakt via e-mail
Telefon: +45 3392 5200
Website

Country information - Denmark