En række politiske initiativer, der sigter mod landsdækkende fast og mobil bredbåndsdækning, understøtter de danske bredbåndsmål. Desuden arbejder regeringen for at gøre Danmark til en digital frontrunner ved at skabe grundlag for danske virksomheder til at udnytte digitale teknologier.

English | Dansk

Sammenfatning af bredbåndsudviklingen i Danmark

Danmarks digitaliseringsstrategi 2016-2020 sigter mod 100 Mbps download og 30 Mbps upload hastigheder for alle husholdninger og virksomheder inden 2020.

Den danske regering har i maj 2018 aftalt en ny telekommunikationspolitik (Bredbånd og mobil i digital topklasse - Fremtidens telepolitik for hele Danmark). Visionen er, at Danmark skal have den bedste europæiske udbredelse af digital infrastruktur og den bedste telekommunikationsramme for brug af digital infrastruktur.
For at opfylde denne vision bør telekommunikationspolitikken fremme:


1) en markedsbaseret udrulning og udnyttelse af fremtidige teknologier
2) adgang til det digitale samfund for borgere og virksomheder i hele Danmark,
3) at rammerne for investeringer i telesektoren er enkle, klare og forudsigelige, mens hindringer og byrder for private investeringer i den digitale infrastruktur reduceres, og
4) Velfungerende konkurrence og aktive forbrugere, der oplever rimelige priser.

Regeringen er sammen med regionerne og kommunerne blevet enige om udspillet Digital strategi 2016-2020, der skal fremskynde integrationen af digitale løsninger i den offentlige sektor. Strategien udstikker kursen for digitaliseringen af den offentlige sektor i Danmark og samspillet med erhvervslivet og industrien.

Den danske regering har lanceret en ny strategi for Danmarks digitale vækst, der består af 38 initiativer, der sigter mod at bringe Danmark i spidsen for digital udvikling og skabe vækst og rigdom for hele danske befolkning. Alle initiativer fokuserer på nye teknologier til virksomheder og digitale færdigheder og kompetencer for alle danskere. I alt 134 mio. EUR fra 2018 til 2025 og 10 mio. EUR frem og tilbage fra 2018 er afsat til støtte for disse initiativer.

Energistyrelsen har offentliggjort en 5G-handlingsplan for Danmark med fokus på fire hovedemner som de vigtigste hjørnestener for en vellykket udrulning og udnyttelse af 5G: frekvenser, udrulning, regulering og brugssager.

I januar 2014 afleverede vækstteamet for IKT deres anbefalinger til den danske regering. Teamet bestod af repræsentanter fra IKT-sektoren, brugere af ICT samt diverse forskere på området. Vækstteamet anbefalede, at alle danskere hurtigst muligt får adgang til en hurtig bredbåndsinfrastruktur. I februar 2015 blev regeringen og de øvrige politiske partier så enige om en Vækstplan for digitalisering af Danmark. I planen lægges der vægt på fuld dækning inden for både stationært og mobilt bredbånd til hele landet. Regeringen har søsat flere initiativer for at nå dette mål, herunder en særlig bredbåndspulje.

Den nationale bredbåndsstrategi- og politik

Ansvarlige myndigheder

 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er ansvarlig for udviklingen og forvaltningen af den danske bredbåndspolitik. Med til ministeriets kerneområder hører udarbejdningen af rammevilkår for telesektoren samt fastlæggelse af målene for den nationale bredbåndsdækning.
 • Energistyrelsen er en del af ministeriet for energi, forsyninger og klima og fungerer som den vigtigste nationale regulator for telekommunikation i Danmark. Styrelsen fungerer ligeledes som Danmarks nationale kompetencecenter for bredbånd, og er ansvarlig for implementering af bredbåndspolitikken, diverse aspekter vedrørende den fysiske infrastruktur, administration af ejendomsretten i forhold til installation af netværkskabler- og udstyr, radioudstyr, netneutralitet og administration af spektrum.
 • Erhvervsstyrelsen hører under Erhvervsministeriet og er en uafhængig myndighed, der er ansvarlig for erhvervsudvikling og regulering samt erhvervsservice og digitalisering.
 • Digitaliseringsstyrelsen er en styrelse under Finansministeriet og blev oprettet i 2011. Formålet med styrelsen er at fremskynde digitaliseringsprocessen, der er en forudsætning for moderniseringen af det danske velfærdssamfund. Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for digitaliseringen af Danmark, herunder implementeringen af regeringens digitale mål inden for den offentlige sektor.

Primære målsætninger for bredbåndsudviklingen

I 2010 annoncerede den danske regering sin ambition om at sikre overfor alle husstande og virksomheder adgang til mindst 100 Mbps download. I 2013 kom så handlingsplanen Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Danmark, som føjede endnu et punkt til ønskelisten, nemlig 30 Mbps upload i 2020. Danmark ønsker at nå disse mål på teknologineutral vis, og søger i stedet at udvikle, sikre og tilpasse rammebetingelserne, så der opstår positive betingelser for bredbåndsudviklingen og investeringer i selvsamme.

Bredbåndsstrategien indeholder initiativer til fastlæggelse af rammebetingelserne for operatører, kommuner og regioner, hertil kommer forbrugerrelaterede emner. Disse omfatter f.eks. fastlagte dækningskrav i forbindelse med udstedelse af frekvenstilladelser via auktioner eller udbud, ligesom der vil blive stillet flere frekvenser til rådighed for trådløst bredbånd. Kommunerne kan også udvide dækningen gennem udbudsprocesser. Regeringen har desuden ændret loven, så alle landets kommuner må tilbyde én times gratis bredbåndsadgang (en time per dag) på områder med internationale turistaktiviteter.

Primære tiltag til realisering af bredbåndsudviklingen

 • Der skal træffes adskillige initiativer for at opnå vision af den nye telekommunikationspolitik:
  1) Danmark klar til 5G.
  2) Tilstrækkeligt spektrum for fremtidige løsninger.
  3) Flere midler til bredbåndsfonden.
  4) Ambitiøse dækningskrav i 700, 900 og 2300 MHz frekvens auktionerne.
  5) Forbedret kortlægning af bredbånds- og mobildækning.
  6) Klare rammer for kommunal støtte til mobil- og bredbåndsdækning (statsstøtteordning).
  7) Enklere og billigere adgang til installation af mobile tårne.
  8) Bedre rammer for begravelsen af bredbåndsinfrastruktur.
  9) Fælles udnyttelse af den yderste del af bredbåndsnetværket.
  10) Større valgfrihed for bredbåndskunder i nye bygninger.
  11) Lettere for forbrugerne at skifte bredbåndsvirksomhed.
 • Bredbåndskortlægning:
  • Energistyrelsen stiller herudover endnu et kortlægningsredskab (tjekditnet) til rådighed. Siden består af et interaktivt kort, der giver en oversigt over mulige bredbåndshastigheder samt tilgængelige teknologier og udbydere på samtlige danske adresser, inklusive virksomheder, husstande, offentlige bygninger og sommerhuse. Kortet omfatter både stationær og mobil bredbåndsdækning. Sammenfattede data om dækningsgraden på kommune- eller regionsniveau er også tilgængelige. Siden omfatter desuden et redskab til måling af brugerens aktuelle forbindelse i forhold til hastighed og kvalitet.
  • Kortlægningsværktøjet (Mastedatabasen) til slutbrugere indeholder information om placeringen af ​​nuværende og planlagte antenner.
 • Regeringen planlægger at frigive 700 MHz frekvensbåndet til mobilt bredbånd fra april 2020.
 • Frekvensauktioner er omfattet af dækningskrav. 1800 MHz-auktionen i 2016 omfattede f.eks. et dækningkrav på 30/ 3 Mbps for 245 lokalområder med dårlig dækningsgrad.

Nationale og regionale finansielle instrumenter til fremme af bredbånd

Danmarks primære fokus ligger på udrulningen af et højhastighedsnetværk baseret på private investeringer. Her spiller kommunerne en fremtrædende rolle i forhold til at koordinere og styrke processen i samarbejde med teleudbyderene. Offentlig finansiering er øremærket til områder med dårlig bredbåndsdækning. Aktuelle finansielle tiltag omfatter:

 • I 2013 blev der introduceret statsstøtte til Bornholm, og denne ordning blev senere udvidet til et landsdækkende støtteprogram: Bredbåndspuljen (2016-2019) er målrettet til enkeltpersoner, der går sammen i grupper om at søge finansiel støtte til forbedring af dårlig bredbåndsdækning i lokalområdet. Bredbåndspuljen er oprettet af regeringen og forvaltes af Energistyrelsen. Puljen består af i alt ca. 200 mio. kr., der uddeles over en periode på 4 år fra 2016 til 2019 (40 mio. kr. er øremærket til året 2017 og 110 mio. kr. i 2018). Adresser defineres som en sammenslutning af husstande, virksomheder eller sommerhuse med lav bredbåndsdækning (10/2 Mbps). En af initiativerne under den nye telekommunikationspolitik er at søge mere finansiering til bredbåndsfonden.
 • I januar 2016 besluttede de danske myndigheder at indføre et skattefradrag for private husstande, som ønske at opgradere eller etablere en bredbåndsforbindelse. Skattefradraget ligger på maks. 12.000 kr. per husstand (BoligJobordningen).
 • Ny Strategien for Danmarks digitale vækst fordeler 1 mia. kr. til initiativer, der løber frem til 2025 for at styrke danske virksomheder. Den deponerede tildeling er frøkapital, da der også vil være privat finansiering til flere af initiativerne.
 • En af initiativerne under den nye telekommunikationspolitik er at udvikle en ny model for kommuner til finansiering af udrulning af digital infrastruktur (statsstøtteordning).

Data vedrørende bredbåndsudviklingen og teknologianvendelsen i Danmark

scoreboard reports og country reports fra Digital Economy & Society Index (DESI) er det muligt at se de seneste data vedrørende bredbåndsdækning, antal bredbåndsabonnementer i procent, bredbåndspenetrering, dækningsgraden af forskellige bredbåndsteknologier samt omkostninger. Nationale data kan ligeledes findes på Energistyrelsens website.

Spektrumallokering – trådløst bredbånd

For detaljer om harmoniserede spektrumopgaver konsulter studiet om spektrumopgaver i EU.

Nationale publikationer og presseudgivelser

Engelsk

Dansk

Interview med det nationale bredbåndskompetencekontor

Kontaktoplysninger

BCO Danmark (nationale bredbåndskompetencekontor): Energistyrelsen

Adresse: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København, Danmark
Kontakt via e-mail
Telefon: +45 33 92 75 41
Website

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Adresse: Stormgade 2-6, 1470 København K, Danmark
Kontakt via e-mail
Telefon: +45 33 92 28 00
Website

Erhvervsministeriet

Adresse: Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K, Danmark
Kontakt via e-mail
Telefon: +45 33 92 33 50
Website

Erhvervsstyrelsen

Adresse: Langelinie Allé 17, 2100 København K, Danmark
Kontakt via e-mail
Telefon: +45 35 29 10 00
Website

Digitaliseringsstyrelsen

Adresse: Landgreven 4, 1017 København K, Danmark
Kontakt via e-mail
Telefon: +45 3392 5200
Website

Country information - Denmark