Posted by Peteris Zilgalvis, European Commission, Head of Unit at DG Information Society and Media, Digital Agenda ambassador for Latvia

14. oktobrī rīkosim Rīgā semināru par Digitālo programmu Eiropai 2011. Šī programma  ir viena no Eiropas Komisijas ekonomikas stratēģijas "Eiropa 2020" parauginiciatīvām,  kas pieņemta, lai maksimāli izmantotu  informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sniegtās iespējas Eiropas ekonomisko un sociālo mērķu īstenošanai līdz 2020. gadam. Digitālā programma aptver 101 konkrētu Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī veicamu pasākumu, lai stiprinātu  digitālo vienoto tirgu, sadarbspēju un standartizāciju, uzticēšanos un drošību, izmantojot jaunās tehnoloģijas, ātru piekļuvi internetam, pētniecību un inovācijas, digitālās prasmes un iekļautību, kā arī IKT pielietojumu dažādās dzīves jomās. Sekmīga Programmas īstenošana veicinās saimniecisko izaugsmi un ikdienišķus uzlabojumus gan privātpersonām, gan uzņēmumiem.

Eiropas Komisijas Informācijas sabiedrības un plašsaziņas lidzekļu ģenerāldirektorāts (DG INFSO) sekmē Digitālās programmas īstenošanu  un rīko ikgadējās sanāksmes katrā dalībvalstī, lai informētu mūsu sadarbības partnerus par jaunām iniciatīvām un iespējām Eiropas Savienībā, piemēram, struktūrfondu un pētniecības projektu ietvaros, kā arī lai iegūtu informāciju no dalībvalstīm saistībā ar Digitālās programmas ieviešanu.

Šogad Latvijā mēs sniegsim informāciju par jaunumiem e- Veselības, e- Pārvaldības, pētniecības un inovācijas jomās. Svarīga tēma būs arī platjoslas piekļuve internetam, kas ir priekšnoteikums dažādu elektronisko un tiešsaistes pakalpojumu attīstībai. Šī Digitālās programmas prioritāte ir īpaši svarīga Latvijai, kur platjoslas pieslēgumu skaits uz iedzīvotāju saglabājas zem ES vidējā līmeņa. Lai arī Latvijas elektronisko sakaru operatori pēdējos gados investē tīklu modernizēšanā, un tas atspoguļojas arvien pieaugošajos vidējajos platjoslas pieslēguma ātrumos, fiksētie platjoslas pakalpojumi saglabājas salīdzinoši maz pieejami lauku apvidos, tādā veidā palielinot „digitālo plaisu” ar visām no tās izrietošajām negatīvajām sekām dzīvei un saimnieciskajai darbībai laukos. Labā ziņa šajā jomā ir tas, ka ES atvēl ievērojamus fondu līdzekļus tieši platjoslas infrastruktūras attīstībai un ka arī Latvija ir iesniegusi projekta pieteikumu, kura īstenošanai vajadzetu uzlabot platjoslas pieejamību lauku apvidos.

Nodrošināt universālu platjoslas pieejamību nebūs iespējams bez plašas bezvadu tehnoloģiju izmantošanas, kurām nepieciešamas papildus radio frekvences. Šajā ziņā Eiropas komisija cenšas veicināt jaunu radio frekvenču joslu atvēršanu platjoslas pakalpojumu sniegšanai. Tas pirmām kārtām attiecas uz daļu no iepriekš TV apraidei izmantotā spektra, ko tagad var novirzīt platjoslas pakalpojumiem, pateicoties pārejai uz ciparu apraidi. Šī „digitālās dividendes” perspektīvā izmantošana tāpēc arī tiks apskatīta šajā seminārā.    Semināru rīkojam kopā ar Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

If you have an interest in these meetings and in discussing the Digital Agenda in Latvia, keep an eye on our website for Going Local in Latvia. Also follow us on Facebook (DigitalAgenda) and on Twitter (@DigitalAgendaEU) while using the hashtags  #daelocal_LV & #daelocal.

Published: 
28 September 2011
Last update: 
28 October 2014