Navigation path

Domovská stránka
Webová lokalita hospodárskej súťaže
Webová lokalita komisárky Vestagerovej
Generálny riaditeľ
Hlavný ekonóm pre hospodársku súťaž
Vyšetrovatelia
Výročná správa
Kontakty

Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž (GR pre hospodársku súťaž)

Politika hospodárskej súťaže Európskej únie

Komisia spolu s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže priamo presadzuje pravidlá hospodárskej súťaže EÚ obsiahnuté v článkoch 101 až 109 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej „ZFEÚ“) s cieľom zabezpečiť vytvorenie prostredia, v ktorom môžu všetky spoločnosti medzi sebou súťažiť rovnocenne a spravodlivo prispievať k lepšiemu fungovaniu trhov v EÚ. Takéto konkurenčné prostredie je prínosom pre spotrebiteľov, podniky, ako aj európske hospodárstvo ako celok.

Právomoci v oblasti priameho presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže vykonáva v rámci Komisie v prvom rade generálne riaditeľstvo (GR) pre hospodársku súťaž. Ďalšie informácie… pdf


Štruktúra a zamestnanci

 • Organizačná štruktúra en fr pdf
 • Na GR pre hospodársku súťaž pracuje hlavný ekonóm hospodárskej súťaže, ktorý sa zodpovedá priamo generálnemu riaditeľovi a poskytuje nezávislé ekonomické poradenstvo ku kauzám a politike.
 • Vyšetrovatelia sú nezávislí od Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž a zodpovedajú sa priamo komisárovi pre hospodársku súťaž. Ich poslaním je zabezpečiť riadny proces a dodržiavanie procesných práv jednotlivých strán a prispievať ku kvalite rozhodovania v protimonopolných konaniach a konaniach o fúzii spoločností.

Pracovné príležitosti

 • Trvalé alebo dočasné zamestnanie v Európskej komisii
 • Stáže:
  • Komisia organizuje platené interné stáže.
  • GR pre hospodársku súťaž ponúka programy hosťovania pre postgraduálnych študentov, ktorým ponúka možnosť oboznámiť sa s fungovaním a pracovnou náplňou GR. V prípade záujmu o doplňujúce informácie nám napíšte na: HR AMC BREY COMP TRAINEES
  • Národní experti v oblasti odborného vzdelávania
   GR pre hospodársku súťaž ponúka národným expertom z verejnej správy možnosť využiť interné odborné stáže v oblasti antitrustu, fúzií a štátnej pomoci. Stáže sa konajú v Bruseli. Vybavovanie žiadostí o stáže zabezpečujú stále zastúpenia jednotlivých krajín pri EÚ.
  • Program pre externých návštevníkov
   GR pre hospodársku súťaž ponúka zamestnancom orgánov na ochranu hospodárskej súťaže nečlenských krajín Európskej únie príležitosť zúčastniť sa neplateného programu pre externých návštevníkov. Primárnym cieľom je poskytnúť im možnosť oboznámiť sa s prácou niektorého oddelenia GR pre hospodársku súťaž, ku ktorému budú pridelení, napríklad oddelenia zaoberajúceho sa antitrustovými pravidlami, fúziami alebo štátnou pomocou, zapojiť sa do práce jedného alebo viacerých pracovných tímov, a získať tak cenné pracovné skúsenosti.
   V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na tejto adrese: comp-international-relations@ec.europa.eu
 • Výročná správa o politike hospodárskej súťaže

  Táto správa poskytuje prehľad najdôležitejších politických a zákonodarných iniciatív a rozhodnutí prijatých Európskou komisiou pri uplatňovaní práva EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.


  Výročný plán riadenia

  Výročný plán riadenia je pracovný program generálneho riaditeľstva. Jeho účel je dvojaký: Transformuje prioritné iniciatívy a strategické ciele Komisie do konkrétnych opatrení. Zároveň poskytuje manažmentu nástroj na plánovanie, nadväzovanie a hlásenie všetkých činností a prostriedkov GR.


  Výročná správa o činnosti

  Výročná správa o činnosti prezentuje dosiahnuté výsledky a zodpovedajúce zdroje, ktoré GR využilo na svoje činnosti v priebehu jedného roka. Predstavuje „zrkadlo“ výročného pracovného programu. Zároveň je to správa generálneho riaditeľa určená Komisii o výkone jeho povinností delegovaného schvaľujúceho úradníka pri riadení rozpočtu EÚ.

  The latest available versions of the annual activity report can be found here.

  Kontakty a poštové adresy


  Adresa pre návštevníkov

  Európska komisia
  Competition DG
  Place Madou, Madouplein 1
  1210 Saint-Josse-ten-Noode /Sint-Joost-ten-Noode
  Belgium

  Mapa s informáciami o mestskej hromadnej doprave pdf

 •