Navigation path

Strona główna
DG ds. Konkurencji
Strona komisarz Vestageri
Dyrektor generalny
Główny ekonomista ds. konkurencji
Urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające
Sprawozdanie roczne
Kontakt

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji (DG ds. Konkurencji)

Polityka konkurencji Unii Europejskiej

Komisja wraz z krajowymi organami ochrony konkurencji bezpośrednio egzekwuje przestrzeganie unijnych zasad konkurencji zawartych w artykułach 101-109 Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE), aby usprawnić funkcjonowanie unijnych rynków i jednocześnie zagwarantować wszystkim przedsiębiorstwom jednakowe i sprawiedliwie warunki konkurowania. Przyniesie to korzyści konsumentom, przedsiębiorstwom, a także całej europejskiej gospodarce.

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji odpowiada przede wszystkim za bezpośrednie egzekwowanie przepisów prawa konkurencji. Więcej… pdf


Struktura organizacyjna i personel

 • Organigram en fr pdf
 • Główny ekonomista ds. konkurencji pracuje w DG ds. Konkurencji i podlega bezpośrednio dyrektorowi generalnemu. Jego zadaniem jest udzielanie niezależnych porad ekonomicznych dotyczących poszczególnych spraw i polityki konkurencji ogółem.
 • Urzędnicy przeprowadzający spotkania wyjaśniające są niezależni od Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji i podlegają bezpośrednio komisarzowi ds. konkurencji. Odpowiadają za przestrzeganie należytych procedur oraz ochronę praw proceduralnych stron, a także przyczyniają się do poprawy jakości procedur decyzyjnych w prowadzonych przez Komisję postępowaniach dotyczących ochrony konkurencji i kontroli łączenia przedsiębiorstw.
 • Możliwości zatrudnienia

  • Praca w Komisji Europejskiej – na stałe i na czas określony
  • Staże:
   • Komisja oferuje płatne praktyki.
   • DG ds. Konkurencji organizuje bezpłatne wizyty studyjne, podczas których absolwenci szkół wyższych mogą zapoznać się z jej działalnością. Więcej informacji można uzyskać, pisząc na adres: HR AMC BREY COMP TRAINEES
   • Oferta szkoleniowa dla ekspertów krajowych
    DG ds. Konkurencji oferuje ekspertom krajowym z administracji państwowych możliwość odbycia szkoleń zawodowych w obszarach przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, kontroli połączeń oraz pomocy państwa. Staże odbywają się w Brukseli. Zgłoszenia przyjmują stałe przedstawicielstwa państw członkowskich przy UE.
   • Wizyty studyjne
    DG ds. Konkurencji organizuje bezpłatne wizyty studyjne dla urzędników organów ochrony konkurencji z krajów spoza Unii Europejskiej. Wizyty te mają na celu umożliwić urzędnikom odbycie szkolenia w miejscu pracy. Zazwyczaj zostaną oni przydzieleni do jednego z działów DG ds. Konkurencji, np. zajmującego się ochroną konkurencji, łączeniem przedsiębiorstw lub pomocą państwa, gdzie dołączą do zespołów zadaniowych.
    W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: comp-international-relations@ec.europa.eu
 • Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji

  Sprawozdanie to przedstawia przegląd najważniejszych inicjatyw politycznych i legislacyjnych oraz decyzji przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie ze wspólnotowym prawem konkurencji.


  Roczny plan zarządzania

  Roczny plan zarządzania to program pracy dyrekcji generalnej. Jego celem jest przełożenie priorytetowych inicjatyw i strategicznych celów Komisji na konkretne działania. Jest to również instrument ułatwiający kadrze zarządzającej planowanie i realizację prac, a także składanie sprawozdań z podjętych działań i wykorzystanych zasobów DG.


  Roczne sprawozdanie z działalności

  Roczne sprawozdanie z działalności przedstawia osiągnięcia DG oraz wykorzystane przez nią zasoby w okresie jednego roku działalności. Stanowi ono swego rodzaju „odbicie” rocznego programu pracy. Jest to również sprawozdanie z zarządzania, które dyrektor generalny przedkłada Komisji z wykonania swoich obowiązków w charakterze delegowanego urzędnika zatwierdzającego w zakresie zarządzania budżetem UE.

  The latest available versions of the annual activity report can be found here.

  Kontakt i adresy e-mail


  Adres dla odwiedzających

  Competition DG
  Place Madou, Madouplein 1
  1210 Saint-Josse-ten-Noode /Sint-Joost-ten-Noode
  Belgium

  Zobacz plan miasta z zaznaczoną siecią transportu publicznego pdf