Navigation path

Galvenā lapa
Konkurences tīmekļa vietne
Komisāres Vestageres tīmekļa vietne
Ģenerāldirektors
Galvenais ekonomists konkurences jautājumos
Uzklausītājas amatpersonas
Gada ziņojums
Kontakti

Konkurences ģenerāldirektorāts (Konkurences ĢD)

Eiropas Savienības konkurences politika

Komisija sadarbībā ar dalībvalstu iestādēm tieši gādā, lai tieši tiktu piemēroti ES konkurences noteikumi, kas definēti Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 101.-109. pantā, un mērķis ir uzlabot ES tirgu darbību, garantējot taisnīgu un godīgu ES uzņēmumu konkurenci atbilstoši darbības rezultātiem. Šo noteikumu ievērošana nāk par labu patērētājiem, uzņēmumiem un Eiropas ekonomikai kopumā.

Komisijā tas ir Konkurences ģenerāldirektorāts, kuram ir šīs tiešā piemērojuma pārraudzības pilnvaras. Vairāk… pdf


Struktūra un personāls

 • Organizācijas plāns en fr pdf
 • Konkurences ģenerāldirektorātā strādājošais galvenais ekonomists konkurences jautājumos ir tieši padots ģenerāldirektoram un konsultē konkurences lietās un politikas jautājumos.
 • Uzklausītāji nav atkarīgi no konkurences ģenerāldirektorāta un atskaitās tieši konkurences komisāram. Viņu uzdevums ir nodrošināt procesu atbilstošu izpildi, pušu procesuālo tiesību ievērošanu, kā arī uzlabot lēmumu pieņemšanas kvalitāti ES tiesvedības procesos, kas saistīti ar konkurences noteikumu pārkāpumiem un uzņēmumu apvienošanos.

Darba iespējas

 • Pastāvīgs un pagaidu darbs Eiropas Komisijā
 • Prakse:
  • Komisija piedāvā algotu praksi.
  • Konkurences ĢD piedāvā trešā cikla studentiem bezmaksas apmeklējumu programmu, lai viņi varētu iepazīties ar tā darbu. Plašākai informācijai: HR AMC BREY COMP TRAINEES
  • Valstu eksperti, kas piedalās kvalifikācijas celšanas mācībās (NEPT)
   Konkurences ģenerāldirektorāts valstu ekspertiem, kurus norīkojušas valsts pārvaldes iestādes, piedāvā iespēju darba ietvaros piedalīties mācībās par monopola apkarošanu, uzņēmumu apvienošanos un valsts atbalstu. Šīs mācības notiek Briselē. Pieteikšanās procedūru vada valstu pastāvīgās pārstāvniecības ES.
  • Ārējo apmeklētāju programma
   Konkurences ģenerāldirektorāts piedāvā neatalgotu ārējo apmeklētāju programmu ārpussavienības valstu konkurences iestāžu ierēdņiem. Programmas galvenais mērķis ir kvalifikācijas celšana, proti, apmeklētāji pievienosies vienai vai vairākām darba grupām Konkurences ģenerāldirektorāta Pretmonopola, Uzņēmumu apvienošanās vai Valsts atbalsta nodaļās.
   Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar: comp-international-relations@ec.europa.eu
 • Gada ziņojums par konkurences politiku

  Šis ziņojums sniedz apskatu par visnozīmīgākajām politiskajām un likumdošanas iniciatīvām, kā arī Eiropas Komisijas pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz EK konkurences tiesību piemērošanu.


  Gada vadības plāns

  Gada vadības plāns ir ģenerāldirektorāta darba programma. Tam ir divkāršs mērķis pirmkārt, Komisijas prioritārās iniciatīvas un stratēģiskos mērķus īstenot konkrētās darbībās. Otrkārt, tas dod ĢD vadībai instrumentu, ar ko plānot, pārbaudīt un iegūt atskaites par visām darbībām un resursiem.


  Gada darbības pārskats

  Gada darbības pārskatā ir apkopoti sasniegtie rezultāti un attiecīgie resursi, kurus ĢD izmantojis savās darbībās gada laikā. Tas ir gada darbības programmas atspoguļojums. Tas ir arī ģenerāldirektora vadības ziņojums Komisijai par savu pilnvarotās amatpersonas pienākumu veikšanu ES budžeta pārvaldē.

  The latest available versions of the annual activity report can be found here.

  Kontaktinformācija un adreses korespondencei


  Adrese apmeklētājiem

  European Commission
  Competition DG
  Place Madou, Madouplein 1
  1210 Saint-Josse-ten-Noode /Sint-Joost-ten-Noode
  Belgium

  Karte ar informāciju par sabiedrisko transportu pdf

 •