Navigation path

Pradžia
Konkurencijos GD tinklalapis
Komisijos narės M. Vestager interneto svetainė
Generalinis direktorius
Vyriausiasis konkurencijos ekonomistas
Bylas nagrinėjantys pareigūnai
Metinės ataskaitos
Kontaktai

Konkurencijos generalinis direktoratas (Konkurencijos GD)

Europos Sąjungos konkurencijos politika

Visos bendrovės turi sąžiningai konkuruoti vienodomis sąlygomis ir būti vertinamos pagal savo nuopelnus. Todėl siekdamos geresnio ES rinkų veikimo Komisija drauge su nacionalinėmis konkurencijos institucijomis tiesiogiai užtikrina Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 101–109 straipsniuose nustatytų ES konkurencijos taisyklių vykdymą. Tai naudinga vartotojams, įmonėms ir visai Europos ekonomikai.

Komisijoje už šias tiesioginio vykdymo užtikrinimo galias visų pirma atsakingas Konkurencijos generalinis direktoratas (GD). Daugiau apie tai...… pdf


Struktūra ir darbuotojai

 • Organizacinė struktūra en fr pdf
 • Konkurencijos GD dirbantis Vyriausiasis konkurencijos ekonomistas yra tiesiogiai atskaitingas generaliniam direktoriui ir teikia jam nešališkus patarimus svarstant konkurencijos bylas bei formuojant politiką.
 • Bylas nagrinėjantis pareigūnas veikia nepriklausomai nuo Konkurencijos GD ir yra tiesiogiai atskaitingi už konkurenciją atsakingam Komisijos nariui. Jų uždaviniai – užtikrinti tinkamą bylų nagrinėjimo procesą, ginti šalių procedūrines teises ir gerinti sprendimų priėmimo kokybę EB antimonopolinėse bei įmonių jungimosi bylose.

Darbo galimybės

 • Nuolatinis ir laikinas darbas Europos Komisijoje
 • Stažuotės:
  • Komisija rengia apmokamas stažuotes.
  • Konkurencijos GD siūlo antrosios pakopos studijų studentams neapmokamas pažintines programas, per kurias susipažįstama su direktorato darbu. Kontaktai: HR AMC BREY COMP TRAINEES
  • Nacionaliniai profesinio mokymo ekspertai (NPME)
   Konkurencijos generalinis direktoratas viešojo administravimo įstaigų nacionaliniams ekspertams suteikia galimybę darbo aplinkoje atlikti profesines stažuotes antimonopolinių priemonių, bendrovių susijungimo ir valstybės pagalbos srityse. Stažuotės vyksta Briuselyje. Prašymai priimami ir tvarkomi per atitinkamas nuolatines atstovybes ES.
  • Išorės lankytojų programa
   Konkurencijos generalinis direktoratas Europos Sąjungai nepriklausančių šalių konkurencijos institucijų pareigūnams siūlo neapmokamą Išorės lankytojų programą. Pagrindinis tikslas yra mokymas darbo vietoje, t. y., besilankantys asmenys paprastai paskiriami į vieną iš Konkurencijos generalinio direktorato skyrių (antimonopolinių priemonių, įmonių susijungimo, valstybės pagalbos) ir dirba vienoje ar keliose bylų tyrėjų grupėse.
   Daugiau informacijos gali suteikti: comp-international-relations@ec.europa.eu

Konkurencijos politikos metinė ataskaita

Konkurencijos politikos metinėje ataskaitoje apžvelgiamos svarbiausios Europos Komisijos politinės bei teisėkūros iniciatyvos ir sprendimai, priimti remiantis ES konkurencijos teisės aktais.


Metinis valdymo planas

Metinis valdymo planas yra Konkurencijos generalinio direktorato darbo programa. Plano paskirtis – nustatyti konkrečias pagrindinių Komisijos iniciatyvų ir strateginių tikslų įgyvendinimo priemones. Be to, pagal jį vadovybė planuoja Generalinio direktorato veiklą bei išteklius, juos stebi ir rengia ataskaitas.


Metinė veiklos ataskaita

Metinėje veiklos ataskaitoje aprašomi Konkurencijos generalinio direktorato metų pasiekimai ir naudotos priemonės. Joje atsispindi visa metinė darbo programa. Tai taip pat generalinio direktoriaus valdymo ataskaita Komisijai, kurioje aprašoma jo, kaip paskirtojo įgaliojimus ES biudžeto valdymo srityje suteikiančio pareigūno, veikla.

The latest available versions of the annual activity report can be found here.

Kontaktai


Adresas

Europos Komisija
Konkurencijos GD
Place Madou, Madouplein 1
1210 Saint-Josse-ten-Noode /Sint-Joost-ten-Noode
Belgium

Žr. žemėlapį su viešojo transporto informacija pdf