Navigation path

Hjem
Webstedet vedrørende konkurrence
Kommissær Margrethe Vestagers hjemmeside
Generaldirektør
Cheføkonomen
Høringskonsulenterne
Årsberetning
Kontakt

Generaldirektoratet for Konkurrence (GD Konkurrence)

EU's konkurrencepolitik

Alle virksomheder i EU skal kunne konkurrere på lige og retfærdige vilkår. Derfor har EU konkurrenceregler – artikel 101-109 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) – der skal sikre, at EU's markeder fungerer ordentligt. Kommissionen håndhæver reglerne direkte sammen med de nationale konkurrencemyndigheder. På den måde beskyttes forbrugere, virksomheder og hele økonomien mod en skævvridning af konkurrencen.

Generaldirektoratet for Konkurrence (GD Konkurrence) er den afdeling i Kommissionen, der har direkte beføjelse til at håndhæve reglerne. Mere… pdf


Struktur og personale

 • Organisationsplan en fr pdf
 • Cheføkonomen arbejder i GD Konkurrence og rapporterer direkte til generaldirektøren. Han giver uafhængig økonomisk rådgivning om sager og politikker.
 • Høringskonsulenterne er uafhængige af Generaldirektoratet for Konkurrence og rapporterer direkte til konkurrencekommissæren. Deres opgave er at sikre, at alt går rigtigt og retfærdigt til, beskytte parternes proceduremæssige rettigheder og bidrage til, at Kommissionens afgørelser i kartel- og fusionssager træffes på et redeligt grundlag.

Jobmuligheder

 • Faste og midlertidige stillinger
 • Praktikophold:
  • Kommissionen arrangerer betalte praktikophold.
  • Generaldirektoratet for Konkurrence har en ulønnet besøgsordning for kandidat- og Ph.d.-studerende, hvor de kan få et indblik i dets arbejde. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte: HR AMC BREY COMP TRAINEES
  • Nationale eksperter under videreuddannelse (NEPT)
   GD Konkurrence giver nationale eksperter fra offentlige myndigheder mulighed for praktikophold inden for områderne antitrust, fusion eller statsstøtte. Praktikopholdene finder sted i Bruxelles. Ansøgningsproceduren går gennem den respektive faste EU-repræsentation.
  • Besøgende udefra
   GD for Konkurrence tilbyder ulønnede ophold for besøgende udefra, som er målrettet medarbejdere fra konkurrencemyndigheder i lande uden for Europa. Hovedformålet med ordningen er oplæring på arbejdspladsen, hvilket betyder, at de besøgende typisk vil blive tilknyttet et af GD for Konkurrences kontorer for kartel- og monopolsager, fusioner eller statsstøtte og deltage i et eller flere sagsbehandlerteams.
   Hvis du vil vide mere, kan du kontakte: comp-international-relations@ec.europa.eu

Årsberetning om konkurrencepolitikken

Konkurrenceberetningen giver et overblik over de vigtigste politiske og lovgivningsmæssige initiativer og beslutninger, som Kommissionen har vedtaget i henhold til EU's konkurrenceret.

Den årlige forvaltningsplan

Den årlige forvaltningsplan er generaldirektoratets arbejdsprogram. Den har to formål. For det første skal den omsætte Kommissionens prioriterede initiativer og strategiske målsætninger til konkrete tiltag. For det andet skal den være et redskab, der giver ledelsen mulighed for at planlægge, opfølge og rapportere om alle generaldirektoratets aktiviteter og ressourcer.


Den årlige aktivitetsrapport

Den årlige aktivitetsrapport gennemgår de resultater, der er nået, og de ressourcer, generaldirektoratet har brugt på sine aktiviteter i årets løb. Den er et "spejlbillede" af det årlige arbejdsprogram. Den er samtidig en beretning fra generaldirektøren til Kommissionen om, hvordan han har udført sit hverv som delegeret anvisningsberettiget ved forvaltningen af EU-budgettet.

The latest available versions of the annual activity report can be found here.

Kontakt og e-mail-adresser


Besøgsadresse

Europa-Kommissionen
GD Konkurrence
Place Madou, Madouplein 1
1210 Saint-Josse-ten-Noode /Sint-Joost-ten-Noode
Belgium

Se kort med transportoplysninger pdf