Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

Kommissionens ugentlige møde
24/01/2018

Bruxelles - Dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 24. januar 2018 forventes bl.a. at handle om databeskyttelse og sikkerhedsunionen...

Kategori:
Institutionelle spørgsmål
22/01/2018

I uge 4 handler det i EU om bl.a. databeskyttelse samt om sikkerhedsunionen + nogle domme m.m.
Og så mødes det Økonomisk Verdensforum i Davos og torsdag står den på det første europæiske uddannelses topmøde...
 

Kategori:
Institutionelle spørgsmål
18/01/2018

Kommissionen har foreslået nye regler for at give medlemsstaterne mere fleksibilitet til at fastsætte momssatser og skabe bedre skatteforhold for at hjælpe SMV'er med at blomstre.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
18/01/2018

Det følger det af den danske lovgivning og administrative praksis, at ibrugtagningen af et køretøj, som en dansk bosiddende person leaser hos et leasingselskab hjemmehørende i en anden medlemsstat med henblik på midlertidig anvendelse af dette køretøj i Danmark mod betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, for så vidt angår denne betaling er betinget af en forhåndsgodkendelse, som skal gøre det muligt for skattemyndighederne at prøve, om de krav, der er fastsat i registreringsafgiftsloven, er overholdt.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence, Retfærdighed og borgerrettigheder
Forslag til afgørelse i sag C-633/16
18/01/2018

Generaladvokaten er følgelig af den opfattelse, at en forberedende foranstaltning af denne type ikke kan kvalificeres som en for tidlig gennemførelse af en fusion.
På dette grundlag foreslår Generaladvokaten, at Domstolen besvarer Sø- og Handelsrettens spørgsmål med, at den forpligtelse til at udsætte en fusion, der er fastsat i EU-retten, skal fortolkes således, at den ikke gælder for foranstaltninger, der – selv om de er truffet i forbindelse med den proces, der leder frem til en fusion – går forud for og kan adskilles fra de foranstaltninger, der faktisk leder frem til opnåelsen af muligheden for at få afgørende indflydelse på en målvirksomhed.
 

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence, Retfærdighed og borgerrettigheder
17/01/2018

Som opfølgning på topmødet i Göteborg har Kommissionen vedtaget nye initiativer med henblik på at forbedre nøglekompetencer og digitale færdigheder hos de europæiske borgere, fremme fælles værdier og øge elevernes kendskab til, hvordan Den Europæiske Union fungerer.

Kategori:
Kultur, uddannelse og ungdom
17/01/2018

Generaladvokaten foreslår i sit forslag til afgørelse i dag EU-Domstolen at besvare Østre Landsret spørgsmål med, at en lovgivning i en medlemsstat, hvorefter et selskab, der er hjemmehørende i denne stat, kan fradrage tab i et nationalt fast driftssted i beregningsgrundlaget for selskabsskatten, men ikke tab i et fast driftssted, der er beliggende i en anden medlemsstat, i hvilken der definitivt ikke kan tages hensyn til disse tab, ikke er forenelig med EU-retten.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
Plaststrategi
16/01/2018

Kommissionen har vedtaget en europæisk strategi for plastaffald som er en del af overgangen til en mere cirkulær økonomi...
Målet er at beskytte miljøet mod plastforurening samtidig med at fremme vækst og innovation til fordel for erhvervslivet.

Kategori:
Erhvervsliv, Miljø, forbrugere og sundhed
Dagsorden for Kommissionens møde
16/01/2018

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 16. januar 2018, der bl.a. handler om moms, uddannelses samt om cirkulære økonomi og plastic...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
12/01/2018

I uge 3 handler det i EU om moms, uddannelse i EU, cirkulære økonomi og plastic samt om europas fremtid, russiske propaganda og misinformation, Brexit,  migration, forsvar og vedvarende energi.
Og så er der en række danske domstols-sager...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner

Pages