Repræsentationen i Danmark

EU i uge 51 - det sker...

/denmark/file/jul-istockphoto-webjpg_dajul-istockphoto-web.jpg

Sidste arbejdsuge i EU er i gang og handler bl.a. om Klima, kemikalier, sundhed, samt om affald og så er der to danske sager ved domstolen!
Onsdag holder Kommissionen sit julemøde om bl.a. terrofinansiering, Schengen, sikkerhedsunionen samt om visum og mødet er dermed også er årets sidste...

19/12/2016
 • 19/12: Rådet for Miljø
  Vigtigste punkter på dagsordenen er reformen af EU's emissionshandelssystem (ETS), kemikalier og beskyttelse af menneskers sundhed, lovgivningsforslag om affald og det maltetiske formandskab's arbejdsprogram - Læs mere...

 

 • 20/12: Politisk topmøde: H.M. Dronning Mathilde, Førstenæstformand Frans Timmermans og næstformand Jyrki Katainen om "Europas reaktion på udfordringer med hensyn til bæredygtighed – 2030-dagsordenen omsættes til handling"
  Det Europæiske Center for Politisk Strategi vil sammen med Europa-Kommissionen være vært den 20. december for et politisk topmøde om " Europas reaktion på udfordringer med hensyn til bæredygtighed – 2030-dagsordenen omsættes til handling". Topmødet vil under protektion af førstenæstformand Timmermans og næstformand Katainen samle europæiske og internationale interessenter til en debat om, hvordan man nu kan tage de næste beslutsomme "skridt mod en bæredygtig europæisk fremtid".
  Baggrunden:
  Topmødet følger op på Europa-Kommissionens meddelelse af den 22. november om bæredygtige udviklingsmål. Meddelelsen fremlægger hvordan EU-politikker og Kommissionens 10 politiske prioriteter bidrager til at gennemføre FN's 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Den fremlægger også hvordan EU fremover vil opfylde målene for bæredygtig udvikling.
  2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget af det internationale samfund i september 2015, indeholder en ambitiøs ny plan for reaktioner på globale tendenser og udfordringer. De 17 mål for bæredygtig udvikling og deres tilknyttede mål er kernen i 2030-dagsordenen, der løber frem til 2030. Sammen med de andre internationale topmøder og konferencer, der blev holdt i 2015 i Addis Abeba og Paris, har det internationale samfund en ambitiøs ny ramme, som alle lande kan bruge til at arbejde sammen om delte udfordringer. Målene for bæredygtig udvikling gælder nu for første gang for alle lande, og EU har forpligtet sig til at lede gennemførelsen af målene.
   
 • 21/12: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles - Læs mere...

   
 • 21/12: Pressekonference med kommissær Avramopoulos, Jourová og King om Kommissionens forslag om bekæmpelse af terrofinansiering, styrkelse af Schengeninformationssystemet samt den tredje rapport om sikkerhedsunionen og en rapport om gensidighed på visumområdet

 

 • 21/12: Dom i sag C-327/15 TDC
  Den danske stat har pålagt TDC en forpligtelse til at yde maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og i Grønland. Tjenesterne gør det muligt for søgående skibe at tilkalde bistand i tilfælde af en nødsituation. TDC bar omkostningerne hermed indtil den 1. april 2012, og sagen handler om TDC's krav om at blive kompenseret for perioden frem til den 1. april 2012.
  De danske regler, der frem til den 31. marts 2012 gennemførte forsyningspligtdirektivet, betød, at TDC ikke kunne få kompensation for udgifter i forbindelse med levering af sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland, så længe TDC alt i alt havde overskud på leveringen af tjenester omfattet af forsyningspligten og yderligere obligatoriske tjenester. Udgifterne i forbindelse med sikkerhedstjenesterne var i praksis omkring 60 mio. DKK om året, hvoraf mindre end halvdelen kunne henføres til aktiviteterne i Grønland, mens resten vedrørte aktiviteter i Danmark.
  TDC spurgte i 2008 Kommissionen om dennes holdning til, om de danske regler var i overensstemmelse med forsyningspligtdirektivet. Efter en række kontakter mellem Kommissionen, de danske myndigheder og TDC sendte Kommissionen den 27. januar 2011 Danmark en åbningsskrivelse efterfulgt af en begrundet udtalelse den 29. september 2011.
  Den danske regering har på bagrund af en samlet vurdering besluttet at ændre reglerne fremadrettet, hvilket betyder, at staten fra den 1. april 2012 har dækket omkostningerne i forbindelse med levering af sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland. Kommissionen har på denne baggrund ikke anlagt sag.
  TDC søgte i 2011 om kompensation for udgifter i forbindelse med TDC's levering af sikkerhedstjenester. Den 24. november 2011 afviste Erhvervsstyrelsen ansøgningen om kompensation.
  Østre Landsret, som nu behandler sagen, har stillet Domstolen en række spørgsmål, om hvordan forsyningspligtdirektivet skal fortolkes - Læs mere...

 

 • 21/12: Dom i sag C-593/14 Masco Denmark og Damixa
  SKAT traf i 2008 en afgørelse, om at Damixa ApS skulle betale skat af to renteindtægter fra 2005 og 2006 i forbindelse med et lån til dets tyske datterselskab, Damixa Armaturen GmbH. Renteindtægterne udgjorde henholdsvis 3 935 980 DKK og 5 648 765 DKK.
  Vestre Landsret har spurgt Domstolen, om det er imod retten til fri bevægelighed, at Danmark beskatter Damixa ApS af denne renteindtægt, når datterselskabet ikke kan trække den tilsvarende renteudgift fra i det land, hvor det er oprettet, nemlig Tyskland, i henhold til de tyske regler om underkapitalisering, og når en renteindtægt ved lån til et dansk datterselskab ville have været skattefri for en dansk långiver, såfremt datterselskabet ikke havde kunnet trække den tilsvarende renteudgift fra i henhold til de danske regler om underkapitalisering - Læs mere...

 

 • 1. januar 2017: Nyt formandskabsland
  Malta overtager formandskabet for EU - læs mere...

   
 • 1. januar 2017: De Europæiske kulturhovedstæder i 2017 er Aarhus og Pafos (Cypern)
  Aarhus som EU-kulturby - Læs mere...

   
 • 17.-20. januar 2017: Økonomisk Verdensforums møde i Davos

 

 • 3. februar 2017: Uformelt møde mellem de 27 stats- og regeringschefer
  Emnet er EU's fremtid med 27 medlemslande - Læs mere...

 

 • 9.-10. marts 2017: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

 

 • 25. marts 2017: 60-året for Romtraktaterne...