Repræsentationen i Danmark

EU i foråret 2019 - det sker...

/denmark/file/2019-start-thinkstock-istock-webjpg-0_da2019-start-thinkstock-istock-web.jpg

EU i foråret 2019 - det sker...
copyright

Hold fast - det bliver et vildt EU-år -og forår:
Brexit, valg til Europa-Parlamentet hvor vi i Danmark skal vælge 14 medlemmer og senere på året skal en ny Kommission sammensættes, ny formand for Det Europæiske Råd skal findes, et nyt EU-budget skal vedtages og meget-meget mere...
Og så skal vi lige have folketingsvalg herhjemme og flere andre valg i europæiske lande (herunder Finland, Grækenland og Polen).

04/01/2019
 • 1/1: De Europæiske Kulturhovedstæder i 2019 er Plovdiv (Bulgarien) og Matera (Italien) - Læs mere...
 • 1/1: Nye EU-regler, der skal fjerne vigtigste smuthuller, der anvendes til selskabsskatteundgåelse, træder i kraft - Læs mere...
 • 1/1: Euroen, EU's fælles valuta, fylder 20 år - Læs mere...
 • 1/1: Fælles EU-regler for securitisering træder i kraft - Læs mere...
 • 8/1: Møde i Rådet (almindelige anliggender)
  Vigtigste punkter på dagsordenen: prioriteter for de næste 6 måneder, den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, desinformation og lovgivningssager - Læs mere...
 • 9/1: Kommissionen's første møde i 2019
  På dagsordenen er bl.a. det nye formandskab og retningslinjer for de etiske normer for EU-kommissærers deltagelse i valgkampene ved det kommende EP-valg - Læs mere...
 • 10-11/1: Kommissærkollegiet besøger Rumænien i forbindelse med det nye formandskab
 • 14-17/1: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg - Læs mere...
 • 15/1: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Mere effektive lovgivningsprocesser på området for beskatning: udpegelsen af områder, der er egnede til indførelse af afstemning med kvalificeret flertal
 • 16/1: Høring i sag C-716/17 A
  Den 8. februar 2017 ansøgte A Sø- and Handelsretten i København om gældslettelse. Ansøgningen drejede sig om gæld indgået med danske kreditorer i perioden fra og med 1999. Der er både offentlige og private kreditorer. A er dansk statsborger og ansat af B i Danmark. Han er også fuldt skattepligtig i Danmark. Hans bopæl er i Sverige. Sø- and Handelsretten afviste ansøgningen ved kendelse af den 6. april 2017 med den begrundelse, at A ikke er underlagt dansk jurisdiktion, da ansøgeren ikke udøver erhvervsaktivitet og ikke er bosat i Danmark.
  Sagen er nu indbragt for Østre Landsret for at få afklaret om A er underlagt dansk jurisdiktion i forbindelse med ansøgningen om gældslettelse.
  Østre Landsret har spurgt Domstolen om EU-lovgivningen udelukker en regel som den danske om jurisdiktion, der har som formål at sikre, at den domstol, som hører en sag om gældslettelse, er vidende om og kan tage hensyn til den specifikke socioøkonomiske situation, som ansøgeren og dennes familie måtte være i og forventes at blive ved med at være i fremover, i sin vurdering, og om vurderingen kan gennemføres i henhold til allerede fastlagte kriterier, som fastsætter, hvad der må anses for at være en acceptabel beskeden levestandard under gældslettelsesordningen - Læs mere om sagen... 
 • 16/1: Sag C-724/17 Skanska Industrial Solutions Oy
  Et kartel, der også kunne påvirke handel mellem medlemsstater, har fungeret i hele Finland på asfaltmarkedet. Kartellet har forårsaget skade, navnlig overfor kommuner og staten, som er ansvarlige for anlæg og vedligehold af veje.
  Konkurrencemyndighederne foretog uanmeldte kontrolbesøg hos flere virksomheder i asfaltsektoren i marts 2002 for at undersøge en mistanke om konkurrencebegrænsning. Den 31. marts 2004 foreslog myndigheden at syv asfaltvirksomheder skulle pålægges tvangsbøder.
  Sagen om tvangsbøderne blev endeligt afgjort ved en kendelse i Korkein hallinto-oikeus (den øverste administrative domstol), som pålagde virksomhederne tvangsbøder grundet deres adfærd, der var i strid med national lov og EU-lovgivning om konkurrencebegrænsning. Den øverste administrative domstol konkluderede, at princippet om økonomisk efterfølger, der siger, at en straf for konkurrencebegrænsning kan pålægges en anden aktør end den aktør, der rent faktisk begik overtrædelsen, er anerkendt i Domstolen retspraksis. Princippet var dermed en essentiel og generelt anerkendt del af paneuropæisk konkurrencelov. Skanska Industrial Solutions Oy blev pålagt en tvangsbøde på baggrund af firmaets egen adfærd og Sata-Asfaltti Oys adfærd. NCC Industry Oy blev pålagt en tvangsbøde på baggrund af Interasfaltti Oys adfærd og det samme blev Asfaltmix Oy på baggrund af Asfalttineliö Oys adfærd.
  Adskillige kommuner og staten stillede krav om kompensation for skader, som asfaltkartellet havde forårsaget.
  Finlands højesteret har stillet Domstolen en række spørgsmål om ansvar for at yde skadeserstatning for skader forårsaget af et kartel - Læs mere om sagen...   

 

 • 17/1: Dom i sag C-74/18 A Oy
  I henhold til den finske lovgivning om skatteforvaltning, så kan det centrale skattenævn, efter at have modtaget en ansøgning herom, udstede en foreløbig skattekendelse, hvis det er vigtigt for lovens anvendelse i andre lignende sager eller for at sikre en ensartet udøvelse af skattepraksis i sagen eller hvis der er andre særlige, alvorlige grunde. Skatteyderen skal i sin ansøgning om en foreløbig afgørelse fremlægge de oplysninger, der er nødvendige for at en afgørelse kan træffes.
  En endelig kendelse skal, hvis adressaten kræver det, anses for at være bindende for den periode, som den er tildelt for. En foreløbig afgørelse fra det centrale skattenævn kan appelleres til Korkein hallinto-oikeus (den øverste administrative domstol). En sådan appel kan indbringes af enten den skatteyder, der oprindeligt ansøgte om den foreløbige afgørelse, eller af Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (instans til varetagelse af de skatteberettigedes rettigheder), som må gives mulighed for at fremsætte bemærkninger i forbindelse med appellen.
  A Oy har i den foreliggende sag anmodet om en foreløbig afgørelse fra det centrale skattenævn. Virksomheden appellerede det centrale skattenævns foreløbige afgørelse til den øverste administrative domstol.
  Korkein hallinto-oikeus har bedt Domstolen om en fortolkning af reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af den 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, særligt om en medlemsstat har ret til at beskatte forsikringspræmier i tilfælde hvor staten er den stat, hvor virksomheden (en juridisk person), som har tegnet forsikringen, er etableret, eller den stat, hvor den virksomhed, der er ved at blive overtaget, er etableret - Læs mere om sagen...
 • 21/1: Eurogruppen mødes i Bruxelles
 • 21/1: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles
 • 22/1: Rådet (økonomi og finans) mødes i Bruxelles
 • 22-25/1: Økonomisk Verdensforums møde i Davos - Læs mere...
 • 23/1: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: Afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet vedrørende Japan, rapport om ordninger i EU for statsborgerskab og opholdstilladelser for investorer samt delegeret retsakt om højrisikotredjelande (bekæmpelse af hvidvask)
 • 28/1: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Bruxelles
 • 29/1: Konference om bekæmpelse af desinformation på internettet – Vejen hen imod et mere gennemsigtigt, troværdigt og mangfoldigt økosystem af digitale medier
  Europa-Kommissionen organiserer en konference om "Bekæmpelse af desinformation på internettet - Vejen hen imod et mere gennemsigtigt, troværdigt og mangfoldigt økosystem af digitale medier" i Bruxelles den 29. januar 2019.
  Konferencen vil være en mulighed for at gøre status over de fremskridt, der er gjort i håndtering af desinformation på internettet i Europa, og vejen frem vil blive diskuteret i lyset af de kommende valg til Europa-Parlamentet. Kommissæren med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, Mariya Gabriel, medlemmer af Europa-Parlamentet samt repræsentanter for teknologikredse, erhvervslivet og medierne forventes at deltage.  
  EU fremlagde en handlingsplan i december 2018 om styrkelse af tiltagene til at bekæmpe desinformation i og uden for Europa. Handlingsplanen omfatter oprettelse af et hurtigt varslingssystem og tæt overvågning af gennemførelsen af den adfærdskodeks, som onlineplatformene har underskrevet, samtidig med at det forventes, at man øger de ressourcer, som afsættes til området - Læs mere...
 • 30/1: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: Oplæg om "Vejen til et bæredygtigt Europa inden 2030, om opfølgningen på FN's mål for bæredygtig udvikling, herunder Parisaftalen om klimaændringer", henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med henblik på en aftale mellem EU og USA om grænseoverskridende adgang til elektronisk bevismateriale i forbindelse med strafferetligt samarbejde samt henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en anden tillægsprotokol til Europarådets konvention om IT-kriminalitet (CETS Nr. 185)
 • 30-31/1: Uformelt møde mellem forsvarsministrene/Bukarest
 • 31/1-1/2: Uformelt møde mellem udenrigsministrene (Gynmich)/Bukarest
 • 6/2: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: henstilling fra Kommissionen om udarbejdelse af et europæisk format for udveksling af elektroniske patientjournaler og gennemførelsesretsakt/arbejdsprogram for programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri
 • 6-8/2: Uformelt møde mellem justits- og indenrigsministrene/Bukarest
 • 7/2: Europæisk økonomisk prognose – vinter 2019, forventes at blive offentliggjort denne dag
 • 11/2: Eurogruppen mødes i Bruxelles
 • 11-14/2: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 12/2: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
 • 12/2: Rådet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) mødes i Bruxelles
 • 12/3: Rådet (økonomi og finans) mødes i Bruxelles
 • 18/2: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles
 • 18-19/2: Rådet (konkurrenceevne) mødes i Bruxelles
 • 19/2: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Bruxelles
 • 20/2: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
 • 21-22/2: Uformelt møde mellem handelsministrene/Bukarest
 • 24-25/2: Topmøde mellem EU og Den Arabiske Liga i Sharm el Sheikh/Egypten
 • 27/2: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Det europæiske semesters vinterpakke
 • 1/3: Uformelt møde mellem ministrene for telekommunikation/Bukarest
 • 4/3: Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi)) mødes i Bruxelles
 • 5/3: Rådet (miljø) mødes i Bruxelles
 • 6/3: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Statusrapport om gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration
 • 7-8/3: Rådet (retlige og indre anliggender) mødes i Bruxelles
 • 11/3: Eurogruppen mødes i Bruxelles
 • 11-14/3: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 12/3: Rådet (økonomi og finans) mødes i Bruxelles
 • 12/3: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Muligt emne på dagsordenen: Statusrapport om indførelsen af kapitalmarkedsunionen
 • 15/3: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) mødes i Bruxelles
 • 18/3: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Bruxelles
 • 18/3: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles
 • 19/3: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Bruxelles
 • 20/3: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: 18. statusrapport om indførelsen af sikkerhedsunionen
 • 21-22/3: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 25-28/3: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 26/3: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: En ny institutionel ramme for energi- og klimapolitikken frem til 2025: mulighederne for øget brug af afstemning med kvalificeret flertal og for en eventuel reform af Euratomtraktaten
 • 26-27/3: Uformelt møde mellem transportministrene/Bukarest
 • 29-30/3: Brexit...!?
 • 2/4: Uformelt møde mellem energiministrene/Bukarest
 • 3/4: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: Fjerde rapport om status over energiunionen og en rapport om den strategiske handlingsplan for batterier
 • 3/4: Uformelt møde mellem ministrene for konkurrenceevne (forskning)/Bukarest
 • 5-6/4: Uformelt møde mellem økonomi- og finansministrene/Bukarest
 • 8/4: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Luxembourg
 • 9/4: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Luxembourg
 • 10/4: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Strategien for Latinamerika
 • 10-11/4: Uformelt møde mellem ministrene for beskæftigelse og socialpolitik/Bukarest
 • 14-15/4: Uformelt møde mellem sundhedsministrene/Bukarest
 • 15-16/4: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Luxembourg
 • 15-16/4: Uformelt møde mellem kulturministrene/Bukarest
 • 15-18/4: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 16/4: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Muligt emne på dagsordenen: Mere effektive lovgivningsprocesser på området for socialpolitik: udpegelsen af områder, der er egnede til indførelse af øget brug af afstemning med kvalificeret flertal
 • 30/4: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Information om EU (Meddelelse om, hvordan Unionen kan fremstå mere forenet, stærkere og mere demokratisk for så vidt angår kommunikation)
 • 2-3/5: Uformelt møde mellem ministrene for konkurrenceevne (det indre marked og industri)/Bukarest
 • 13/5: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles
 • 7/5: Europæisk økonomisk prognose – forår 2019, forventes at blive offentliggjort denne dag
 • 8/5: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
 • 9/5: Europadag og topmøde om Europas fremtid i Sibiu/Rumænien
 • 14/5: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Bruxelles
 • 14/5: Rådet (udenrigsanliggender (forsvar)) mødes i Bruxelles
 • 15/5: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Strategien for Centralasien
 • 16/5: Eurogruppen mødes i Bruxelles
 • 16/5: Rådet (udenrigsanliggender (udvikling)) mødes i Bruxelles
 • 17/5: Rådet (økonomi og finans) mødes i Bruxelles
 • 1/5: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Bruxelles
 • 20-21/5: Uformelt møde mellem miljøministrene/Bukarest
 • 22/5: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
 • 22-23/5: Rådet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) mødes i Bruxelles
 • 26/5: EP-valg i Danmark
  Valg til Europa-Parlamentet bliver afholdt i EU mellem torsdag den 23. maj og søndag den 26. maj 2019 - valget afholdes i Danmark søndag den 26. maj..
 • 27-28/5: Rådet (konkurrenceevne) mødes i Bruxelles
 • 28/5: Rådet (udenrigsanliggender (handel)) mødes i Bruxelles
 • 29/5: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Det europæiske semesters forårspakke
 • 3-4/6: Uformelt møde mellem landbrugsministrene/Bukarest
 • 5/6: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Statusrapport om nedbringelse af misligholdte lån og yderligere risikoreduktion i bankunionen
 • 6/6: Rådet (transport, telekommunikation og energi (transport)) mødes i Luxembourg
 • 6-7/6: Rådet (retlige og indre anliggender) mødes i Luxembourg
 • 7/6: Rådet (transport, telekommunikation og energi (telekommunikation)) mødes i Luxembourg
 • 12/6: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
 • 13/6: Eurogruppen mødes i Luxembourg
 • 13-14/6: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik), 13.-14.6.2019 mødes i Luxembourg
 • 13-16/6: EU @ Folkemødet
 • 14/6: Rådet (økonomi og finans) mødes i Luxembourg
 • 17/6: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Luxembourg
 • 18/6: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Luxembourg
 • 19/6: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles

 • 20-21/6: Det Europæiske Råd

 • 25/6: Rådet (almindelige anliggender (samhørighed)) mødes i Luxembourg

 • 25/6: Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi)) mødes i Luxembourg

 • 26/6: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles

 • 26/6: Rådet (miljø) mødes i Luxembourg

-

 • 2/7: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg

 • 10/7: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Yderligere styrkelse af retsstatsrammen fra 2014

 • 16/7: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg

 • 24/7: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles

-

 • 17-18/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 9/11: 30-årsdagen for Berlin-murens fald...
 • 12-13/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles