Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

/denmark/file/kom-moede-12-06-2018-webjpg-1_dakom-moede-12-06-2018-web.jpg

Dagsorden for Kommissionens møde
Copyright

Strasbourg - Dagsorden for Kommissionens møde den 12. juni 2018 handlede bl.a. om den flerårige finansielle ramme med udgiftsforslag for de sidste sektorer, forsvar, asyl og migration, naboskabspolitik, Grønland og Danmark, nukleare anlæg, hav- og fiskeri, hybride trusler og sikkerhedsunion samt om G7, banksektoren samt om den finanspolitiske kurs i euroområdet i 2019...

12/06/2018

Dagsorden:
 

SAMORDNING AF POLITIKKER

 • Formandens afgørelse om etablering af et projekthold for forsvarsunionen

Koordinering af Kommissionens politikker/Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/ Energiunionen/Budget og menneskelige ressourcer/Europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger/Internationalt samarbejde og udvikling/Klimaindsats og energi/Maritime Anliggender og Fiskeri/Migration, indre anliggender og unionsborgerskab/Beskatning og told/Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er/Sikkerhedsunionen/

Asyl og migration/Intern sikkerhed/Forvaltning af grænserne

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Asyl- og Migrationsfonden
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Intern Sikkerhed
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om, som led i Fonden for Integreret Grænseforvaltning, oprettelse af instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om, som led i Fonden for Integreret Grænseforvaltning, oprettelse af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr


Naboskabsområdet og resten af verden

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for naboskab, udvikling og internationalt samarbejde
 • Forslag til Rådets forordning om det europæiske instrument for nuklear sikkerhed, der komplementerer instrumentet for naboskab, udvikling og internationalt samarbejde på baggrund af Euroatomtraktaten
 • Forslag til Rådets afgørelse om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union, herunder forbindelserne mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side ("associeringsafgørelse")
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)
 • Meddelelse fra Kommissionen: Kommissionens støtte til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om en Rådsafgørelse om oprettelse af Den Europæiske Fredsfacilitet


Dekommissionering af nukleare anlæg

 • Forslag til Rådets forordning om et særligt program til finansiering af dekommissionering af nukleare anlæg og forvaltning af radioaktivt affald og om ophævelse af Rådets forordning (Euratom) nr. 1368/2013
 • Forslag til Rådets forordning om programmet for bistand til nedlukning af kernekraftværket Ignalina i Litauen (Ignalinaprogrammet) og om ophævelse af Rådets forordning (Euratom) nr. 1369/2013


Den Europæiske Forsvarsfond

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond 2021-2027


Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014


Koordinering af Kommissionens politikker/Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet/Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/Det digitale indre marked/
Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Migration, indre anliggender og unionsborgerskab/Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er/ Sikkerhedsunionen

 • Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet: Forstærke modstandsdygtigheden mod og styrke kapaciteterne til at imødegå hybride trusler
 • Fælles rapport til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om gennemførelsen af den fælles ramme for imødegåelse af hybride trusler fra juli 2017 til juni 2018
  • Femtende statusrapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion


Diverse
 

 • Resultater af G7-topmødet i Canada (Charlevoix, den 8. og 9. juni 2018)
 • Seneste udvikling i banksektoren
 • Niels Thygesen, formand for det europæiske finanspolitiske råd, fremlægger vurderingen af den hensigtsmæssige finanspolitiske kurs i euroområdet i 2019