Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

/denmark/file/komm-mode-29112017-webjpg_dakomm-mode-29112017-web.jpg

Dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 6. december
©

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 6. december 2017 der bl.a. handler om den økonomiske og monetære union fremover m.m....

06/12/2017

Dagsorden:

KOORDINERING AF POLITIKKER/GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG RETSSTATSPRINCIPPET

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet: Kommissionens bidrag på ledermødet om, hvilken fremgangsmåde der skal følges inden for den interne og eksterne dimension af migrationspolitikken (Bliver fremlagt torsdag) - Læs mere...

KOORDINERING AF POLITIKKER/EUROEN OG DEN SOCIALE DIALOG/BUDGETTET/ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet og Den Europæiske Centralbank: Nye etaper i gennemførelsen af den økonomiske og monetære union – køreplan  
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet og Den Europæiske Centralbank om en europæisk økonomi- og finansminister

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet og Den Europæiske Centralbank om nye budgetinstrumenter, der skal sikre et stabilt euroområde
   
 • Forslag til Rådets forordning om oprettelsen af Den Europæiske Monetære Fond
   
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 om at forhøje finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og at tilpasse dets generelle formål
   
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 af 13. december 2011 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne.
   
 • Forslag til Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal styrke den finanspolitiske ansvarlighed og kurs i medlemsstaterne på mellemlang sigt

KOORDINERING AF POLITIKKER

 • Forhandlingerne i henhold til artikel 50 i TEU: Kommissionens vurdering af de fremskridt, der er opnået

Andet

 • Status for handelsforhandlingerne med Mercosur og Japan