Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
18/01/2018

Kommissionen har foreslået nye regler for at give medlemsstaterne mere fleksibilitet til at fastsætte momssatser og skabe bedre skatteforhold for at hjælpe SMV'er med at blomstre.

18/01/2018

Det følger det af den danske lovgivning og administrative praksis, at ibrugtagningen af et køretøj, som en dansk bosiddende person leaser hos et leasingselskab hjemmehørende i en anden medlemsstat med henblik på midlertidig anvendelse af dette køretøj i Danmark mod betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, for så vidt angår denne betaling er betinget af en forhåndsgodkendelse, som skal gøre det muligt for skattemyndighederne at prøve, om de krav, der er fastsat i registreringsafgiftsloven, er overholdt.

Forslag til afgørelse i sag C-633/16
18/01/2018

Generaladvokaten er følgelig af den opfattelse, at en forberedende foranstaltning af denne type ikke kan kvalificeres som en for tidlig gennemførelse af en fusion.
På dette grundlag foreslår Generaladvokaten, at Domstolen besvarer Sø- og Handelsrettens spørgsmål med, at den forpligtelse til at udsætte en fusion, der er fastsat i EU-retten, skal fortolkes således, at den ikke gælder for foranstaltninger, der – selv om de er truffet i forbindelse med den proces, der leder frem til en fusion – går forud for og kan adskilles fra de foranstaltninger, der faktisk leder frem til opnåelsen af muligheden for at få afgørende indflydelse på en målvirksomhed.
 

17/01/2018

Som opfølgning på topmødet i Göteborg har Kommissionen vedtaget nye initiativer med henblik på at forbedre nøglekompetencer og digitale færdigheder hos de europæiske borgere, fremme fælles værdier og øge elevernes kendskab til, hvordan Den Europæiske Union fungerer.

Plaststrategi
16/01/2018

Kommissionen har vedtaget en europæisk strategi for plastaffald som er en del af overgangen til en mere cirkulær økonomi...
Målet er at beskytte miljøet mod plastforurening samtidig med at fremme vækst og innovation til fordel for erhvervslivet.

Arrangementer
Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt og henvendt både til...