ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Otázky a odpovědi k výsledkům britského referenda o členství v EU

/czech-republic/file/euflagjpg-0_cseu_flag.jpg

Vlajka EU © Evropská unie

Referendum ve Spojeném království o členství v Evropské unii: otázky a odpovědi (Brusel 24. červen 2016)

24/06/2016

Evropská komise bere na vědomí výsledek referenda ve Spojeném království.

Co bude následovat nyní, kdy si Spojené království odhlasovalo vystoupení z Evropské unie?
Evropská komise bere na vědomí výsledek referenda ve Spojeném království. Bude muset být zahájeno řízení podle čl. 50 Smlouvy o Evropské unii.

Ustanovení tzv. řešení pro Spojené království, dohodnutá na zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016, zanikla.

Během jednání podle čl. 50 budou Smlouvy Evropské unie pro Spojené království nadále platit. Pokud by nebylo dosaženo žádné dohody do dvou let poté, co Spojené království aktivuje článek 50, opustilo by Spojené království Evropskou unii bez nově sjednané dohody.

Jakou úlohu bude hrát v rámci řízení podle článku 50 Komise?
Evropská komise bude plnit roli uvedenou ve Smlouvě.

Poté, co Spojené království oznámí svůj záměr vystoupit z EU, bude muset Evropská rada na zasedání bez Spojeného království jednomyslně odsouhlasit pokyny pro vyjednávání. Dohoda bude sjednávána podle pravidel o mezinárodních dohodách upravených v čl. 218 odst. 3 Smlouvy, tj. Komise podá doporučení Radě (bez Spojeného království) a Rada přijme rozhodnutí, kterým dá zmocnění k zahájení jednání a jmenuje vyjednavače nebo vedoucího vyjednavačského týmu Unie.

Sjednaná dohoda by musela být přijata kvalifikovanou většinou 72 % zbývajících 27 členských států představujících 65 % obyvatel. Konečná dohoda by musela být rovněž schválena - prostou většinou -Evropským parlamentem.

Komise je připravena plnit svou úlohu v rámci jednání podle článku 50.

Článek 50 Smlouvy o Evropské unii

1. Každý členský stát se v souladu se svými ústavními předpisy může rozhodnout z Unie vystoupit.

2. Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. Tato dohoda se sjednává v souladu s čl. 218 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jménem Unie ji uzavře Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.

3. Smlouvy přestávají být pro dotyčný stát použitelné dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo, nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení podle odstavce 2, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě s dotyčným členským státem o prodloužení této lhůty.

4. Pro účely odstavců 2 a 3 se člen Evropské rady nebo Rady, který zastupuje vystupující členský stát, nepodílí na jednáních ani rozhodnutích Evropské rady nebo Rady, která se jej týkají.

Kvalifikovaná většina je vymezena v souladu s čl. 238 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie.

5. Pokud stát, který z Unie vystoupil, požádá o nové přistoupení, podléhá tato žádost postupu podle článku 49.

 

Další informace

Společné prohlášení předsedů institucí EU a nizozemského premiéra k výsledkům britského referenda o členství v EU