ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Nová pravidla navrhující lepší ochranu dětí v rodinných přeshraničních sporech

/czech-republic/file/jourovavera2jpg-0_csjourova_vera_2.jpg

evropská komisařka Věra Jourová © European Union

Evropská komise navrhla zlepšit pravidla, která ochrání děti v rámci přeshraničních sporů o rodičovskou odpovědnost pokud jde o péči o dítě, práva na styk s dítětem a únos dítěte.

Počet těchto sporů v EU vzrostl v souladu se zvyšujícím se počtem mezinárodních rodin a stále narůstá. Nová pravidla umožní urychlit správní řízení a zajistit, aby byl vždy brán v potaz nejlepší zájem dítěte.

V případech rodinných sporů či rozchodu mezinárodních párů je nezbytná přeshraniční soudní spolupráce zajištující dítěti bezpečné právní prostředí pro udržování vztahů s oběma rodiči (a opatrovníky), třebaže žijí v různých evropských zemích.

01/07/2016

První místopředseda Komise Frans Timmermans uvedl: „Není pro dítě nic traumatičtějšího, než být svědkem sporů mezi rodiči. Vyústí-li tyto spory do soudního řízení s přeshraničním rozměrem, má EU povinnost zajistit jejich co nejhladší a nejefektivnější vyřešení. Zjednodušená pravidla, která jsme přijali, přinesou výhody pro rodiny i děti. Zlepšením budou zkrácené lhůty pro řešení sporů a předejití vysokým finančním nákladům. “

Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, uvedla: „Alfou a omegou této reformy jsou děti. Rozchod rodičů je pro ně sám o sobě dost složitý. Děti si zaslouží takové soudní řízení, které vyjasní jejich situaci co nejrychleji a v jejich nejlepším zájmu. Cíl této reformy je jasný: musíme uspíšit řešení přeshraničních případů. Faktor času je z hlediska péče o dítě rozhodující.“

Aktualizovaná pravidla konkrétně navrhují následující změny:

  • Účinnější postupy k řešení případů přeshraničních únosů dětí

Lhůty, které se uplatňují v různých fázích řízení o navrácení dítěte, budou omezeny na maximální dobu 18 týdnů (nejvýše šest týdnů pro přijímající ústřední orgán na to, aby zpracoval žádost, šest týdnů pro Soud prvního stupně a šest týdnů pro odvolací soud). Proti rozhodnutí o navrácení bude možné podat odvolání pouze jednou a soudce bude muset posoudit, zda by měl být rozsudek nařizující navrácení dítěte mezitím vymahatelný.

  • Musí být vyslechnuto dítě

Dítěti, které je schopno si utvořit vlastní názor, bude zaručena příležitost tento názor vyjádřit ve všech řízeních, které se jeho případu týkají. Platí to zejména pro řízení o péči o dítě a o styku s dítětem a o navrácení dítěte v případě jeho únosu jedním z rodičů.

  • Rychlé vymáhání rozhodnutí v jiných členských státech

Podle nových předpisů bude zprostředkující řízení (řízení exequatur) požadované pro vymáhání rozsudku v jiné zemi zrušeno. V případě, kdy po šesti týdnech ještě nedošlo k vymáhání, informuje soud ústřední orgán v členském státě původu nebo přímo žadatele o důvodech, pro které nedošlo ke včasnému vymáhání. Aby se vymáhání urychlilo, bude mít navíc soud, který rozsudek vynesl, možnost prohlásit tento rozsudek za předběžně vykonatelný.

  • Zlepšení spolupráce mezi příslušnými orgány členských států

Pravidla podpoří lepší spolupráci mezi ústředními orgány, neboť ony představují přímé kontaktní místo pro rodiče a hrají klíčovou úlohu, pokud jde o podporu soudců při uplatňování pravidel. Do přeshraniční spolupráce budou také lépe začleněny orgány péče o dítě.

Pravidla zkrátí lhůty pro řešení sporů a zamezí vysokým nákladům například tím, že rodiče budou vyzváni k tomu, aby se účastnili mediačních řízení, a ušetřili si tak možné náklady na soudní řešení sporu, které představují v průměru 2 200 EUR na celé řízení. Tím, že se zruší postup prohlášení vykonatelnosti (řízení exequatur), se v některých členských státech ušetří přibližně 1 100 až 4 000 EUR na případ.

Souvislosti

Nařízení Brusel IIa slouží k řešení kompetenčních sporů mezi členskými státy a usnadňuje volný pohyb soudních rozhodnutí v EU stanovením pravidel pro jejich uznávání a výkon v jiném členském státě. V případech přeshraničních únosů dětí rodiči stanoví postup pro navrácení dítěte do členského státu jeho obvyklého bydliště. Nařízení vstoupilo v platnost dne 1. března 2005 a uplatňuje se ve všech členských státech s výjimkou Dánska.

Další informace

Návrh nařízení

Otázky a odpovědi

Informační přehled s konkrétními příklady

Informační leták: přeshraničních únosy dětí rodiči

Informační leták: Péče o dítě a právo na styk s dítětem přes hranice EU

Portál evropské e-justice: péče o dítě a právo na styk s dítětem

Portál evropské e-justice: přeshraničních únosy dětí rodiči

See video on child custody and visiting rights across EU borders