ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Mýty & Fakta o TTIP v detailu

Obchodní a investiční dohoda TTIP (Transatlantické obchodní a investiční partnerství) je opředena mnohými mýty.

Některé jsou výsledkem špatného pochopení či nedostatečné informovanosti, některé jsou však účelově překroucenými fakty vytrženými ze souvislostí.

Náš krátký přehled nejčastějších mýtů vám umožní jejich srovnání s fakty.

 

Mýtus: TTIP přinese rizika pro bezpečnost evropských potravin a výrobků.

Skutečnost: Evropská komise i česká vláda jednoznačně deklarovaly, že evropské standardy se měnit nebudou. Předpisy si budou země EU i nadále určovat samy. TTIP podmínky pro dovoz geneticky modifikovaných potravin (GMO), chlorovaných kuřat ani dalších potravin obsahujících podobné látky tak oproti stávajícímu stavu nijak nemění. V mandátu, podle kterého se vyjednavači řídí, je toto jednoznačně uvedeno. TTIP tak bude zcela v souladu s normami bezpečnosti potravin i způsobem, jakým je Evropská unie stanovuje.

Mýtus: USA mají nízké standardy, které u nás chtějí prosadit.

Skutečnost: Cílem TTIP není snižovat evropské standardy či omezovat stávající práva. Předmětem jednání není harmonizace všech pravidel. Cílem je zjednodušení, zlevnění a zefektivnění obchodu mezi EU a USA. Standardy v oblasti životního prostředí, pracovních předpisů, ochrany spotřebitele, nastavení sociálního státu či hygienických přepisů se měnit nebudou, nejsou tématy pro vyjednávání.

Jedná se především o uznávání laboratorních zkoušek či technických certifikátů. V praxi je totiž řada požadavků podobná, a tak je cílem TTIP odstraňování nadbytečné byrokracie, hledání úspor nákladů obchodu a předávání zkušeností. Není důvod, proč by například zdravotnické lůžko, které má všechny potřebné evropské certifikáty, mělo při vstupu na americký trh podstupovat další složité certifikační procedury, když jsou požadavky amerických úřadů srovnatelné s požadavky úřadů evropských.

Mýtus: TTIP je vyjednáván v naprostém utajení, vyjednávání není transparentní.

Skutečnost: TTIP je vyjednáván podobně jako ostatní obchodní dohody EU. Na rozdíl od jiných dohod se však TTIP těší mimořádnému zájmu veřejnosti a proto je celá řada klíčových dokumentů zveřejněna. Vyjednávání TTIP je tak nejtransparentnějším obchodním jednáním Poprvé v historii byl například zveřejněn vyjednávací mandát, který vlády zemí EU daly Evropské komisi. Poprvé v historii zveřejnila Komise své pracovní poziční materiály i pracovní verze návrhů kapitol dohody TTIP. To vše za cenu toho, že se tím odkrývají karty americké straně i třetím státům.

Samozřejmě ale vyjednávání nemůže probíhat v přímém přenosu, protože takový postup by zmařil naše šance na dojednání nejlepší možné dohody pro občany a podniky EU. Do dialogu jsou ale plně zapojena zájmová sdružení i veřejnost.  Hlavní výstupy z vyjednávání jsou okamžitě sdíleny s médii a všechny hotové materiály jsou uveřejněny na internetových stránkách Evropské komise. http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230

Kritici TTIPu s oblibou požadují zveřejnění celého textu obchodní dohody, což však není možné, protože její obsah ještě neexistuje. TTIP se stále vyjednává. Až bude vyjednávání dokončeno, bude samozřejmě kompletní text přeložen a zveřejněn na internetu, jako u všech jiných podobných dohod. Výsledná obchodní dohoda navíc musí být demokraticky ratifikována, což je úkolem vlád členských států a Evropského parlamentu, tedy i českých zvolených zástupců. Ti posoudí, nakolik se podařilo dosáhnout dobré dohody pro EU. Bez jejich souhlasu TTIP nevstoupí v platnost.

Mýtus: TTIP přinese nadvládu USA nad Evropskou unií.

Skutečnost: Sjednáním dohody TTIP se světu neuzavíráme, podobné dohody má EU i s dalšími zeměmi, stejně jako je má USA. Je však důležité, aby evropské podniky měly na americkém trhu stejné podmínky, jako mají jiné státy, aby české firmy získaly přístup k veřejným zakázkám v USA a uznávaly se vzájemné kvalifikace a certifikace tam, kde jsou srovnatelné. S USA nebude EU tvořit jednotný trh, stále se bude jednat o zahraniční obchod. Obě strany, EU i USA, jsou v jednání nezávislými partnery zastupujícími zájmy svých občanů a podniků a shodnou se jen tam, kde je to pro obě strany výhodné.  Společným cílem TTIPu je odstranění neopodstatněných překážek pro podnikání. Rovněž nevzniknou žádné nové instituce s rozhodovacími pravomocemi, ani nová společná měna.

Po uzavření srovnatelné dohody mezi EU a Jižní Koreou vývoz České republiky do této země vzrostl o 65 % (porovnání let 2010 a 2011 v USD, dohoda vstoupila v platnost 1.7.2011, viz http://www.mpo.cz/dokument156386.html). Většina analýz se shoduje v tom, že i TTIP ekonomice obou stran pomůže. Londýnské Centrum pro výzkum hospodářské politiky odhaduje přínos pro EU až 120 miliard EUR ročně. Nárůst exportu do USA by měl být o 28 %, což zvýší celkový vývoz EU o 6 %. Další studie jsou ještě optimističtější.

Mýtus: TTIP přinese kvůli mechanismu řešení sporů mezi investory a státy pouze rizika, žádné přínosy.

Skutečnost: Existence systému pro řešení sporů mezi investory a státy je běžným nástrojem ochrany a podpory investic. Nemá být alternativou k řešení sporů u soudů, ale naopak mechanismem, který je možné využít jen výjimečně v případě závažných porušení či odepření spravedlnosti na vnitrostátní úrovni. Evropské státy mají nyní uzavřeno na 1400 podobných dohod, Česká republika jich sama má téměř 80. S USA má ČR dohodu tohoto typu již od začátku 90. let, ta však odpovídá době svého vzniku a je tedy zastaralá. Její nahrazení novým systémem řešení investičních sporů zahrnutým v TTIP tak bude v mnoha ohledech pro Českou republiku výhodnější a lepší.

Nový systém řešení investičních sporů, který bude navržen v TTIP, umožní nastavení standardů, které budou moderní a jasnější, lépe vymezí možnosti investorů žalovat státy a zamezí možnosti zneužití z jejich strany díky mechanismu proti neopodstatněným žalobám i úpravou hrazení nákladů řízení, kdy náklady bude platit ten, kdo spor prohraje. Tento nový systém, který by nahradil nyní používané soukromé rozhodčí soudy, prosazuje přesně formulované standardy ochrany a pravidla dohledu i zásadu transparentnosti. Klíčové je i zachování práva státu na regulaci ve veřejném zájmu – nebude tedy možné úspěšně napadnout přijetí opatření pro ochranu bezpečnosti, spotřebitele, pracovních standardů, životního prostředí, veřejného zdraví, zajištění stability finančních systémů, zachování kulturní diverzity a dalších oblastí.

ČR stále používá česko-americkou dohodu z devadesátých let, která se v současnosti jeví v porovnání s novým systémem řešení investičních sporů zahrnutým v TTIP pro Českou republiku jako nevýhodná.

Mýtus: Díky TTIPu Evropu zcela ovládnou nadnárodní korporace.

Skutečnost: Cílem TTIP je přinést výhody všem podnikatelům bez ohledu na velikost jejich firmy. TTIP má snížit necelní překážky obchodu, cla a zjednodušit formality. Zatímco pro nadnárodní korporace nepředstavují velké bariéry, mohou si je dovolit i bez TTIP, pro mnohé malé a střední firmy doposud nebylo smysluplné se o vstup na trh USA pokoušet, přestože by měly zájem.  Podle analýzy Asociace malých a středních podniků (AMSP) se o to již 14 % českých firem přes všechny překážky snaží (viz http://www.amsp.cz/uploads/Pruzkumy/Vysledky_33._pruzkumu_AMSP_CR.pdf). Záměrem TTIP je, aby i podnikatelé s nižším kapitálem získali možnost snazšího a konkurenceschopného exportu do USA. Cílem je i zpřístupnění i tamního trhu veřejných zakázek.

Obavy z nadvlády nadnárodních korporací nejsou na místě ani v diskutované oblasti systému pro řešení sporů mezi investory a státy. Obecně podle údajů OECD představují u těchto sporů nadnárodní korporace pouze 8 % žalobců. Nový systém řešení investičních sporů, který bude součástí TTIP, umožní nastavení standardů, které budou moderní a jasnější, lépe vymezí možnosti investorů žalovat státy a zamezí možnosti zneužití z jejich strany díky mechanismu proti neopodstatněným žalobám i úpravou hrazení nákladů řízení. Tento nový systém, který by nahradil nyní používané soukromé rozhodčí soudy, prosazuje přesně formulované standardy ochrany a pravidla dohledu i zásadu transparentnosti.

Mýtus: Vyjednávání TTIP není podrobeno demokratické kontrole občanů EU.

Skutečnost: Expertní vyjednávací tým Evropské unie má jasné a jednomyslně přijaté zadání od demokraticky zvolených vlád členských zemí EU. Na evropské úrovni i v ČR navíc probíhají pravidelné otevřené diskuze se zástupci neziskového sektoru, odborů a zájmových skupin. Jejich přínos je nezpochybnitelný, poskytují cenné podněty tak, aby TTIP co nejvíce prospěl společným zájmům.

Až bude vyjednávání dokončeno, bude samozřejmě kompletní text přeložen a zveřejněn na internetu, jako u všech jiných podobných dohod. Výsledná obchodní dohoda navíc musí být demokraticky ratifikována, což je úkolem vlád členských států a Evropského parlamentu, tedy i českých zvolených zástupců. Ti posoudí, nakolik se podařilo dosáhnout dobré dohody pro EU. Bez jejich souhlasu TTIP nevstoupí v platnost. 

Mýtus: TTIP je novou verzí odmítnuté dohody ACTA.

Skutečnost: Obchodní dohoda TTIP neznamená žádný skrytý a nenápadný návrat dohody ACTA. Ochrana duševního vlastnictví v EU i USA je již dnes na vysoké úrovni, neexistuje tak potřeba do stávajících předpisů zasahovat. I proto TTIP nebude obsahovat trestněprávní sankce ani nic, co by se týkalo odpovědnosti poskytovatelů internetových služeb.

Mýtus: TTIP bude nevýhodný pro české malé a střední podnikatele.

Skutečnost: Cílem TTIP je podpořit malé a střední podniky při vstupu na trh USA s více než 300 miliony potencionálních zákazníků. Zatímco nadnárodní korporace mají prostředky k překonání obchodních a administrativních překážek, pro malé a střední firmy je eliminace těchto bariér velkou příležitostí, jak se dostat na nové trhy. Malé a střední podniky a jejich svazy v Evropě, včetně Asociace malých a středních podniků v ČR, TTIP podporují. Právě podle AMSP již 14 % českých firem slaví na americkém trhu úspěchy a další o něj projevují zájem (viz http://www.amsp.cz/uploads/Pruzkumy/Vysledky_33._pruzkumu_AMSP_CR.pdf).

Mýtus: USA má za cíl v Evropě prosadit nízkou úroveň ochrany zaměstnanců.

Skutečnost: Země Evropské unie si i nadále budou o úrovni ochrany osob při práci podobně jako o délce dovolené rozhodovat samy. Ani jedno z toho není tématem TTIP. Stejně tak sociální politika USA je věcí politické volby amerických občanů a není důvod, aby se její pravidla přenášela do evropského prostředí. S cílem rozptýlit obavy a zajistit informovanost jsou i české odbory zapojeny do českého expertního týmu k TTIP a tato problematika je s nimi diskutována.

Mýtus: Cílem USA je snížit evropskou úroveň ochrany životního prostředí.

Skutečnost: Evropská unie a její členské státy budou i nadále samy rozhodovat o vlastní úrovni ochrany životního prostředí. Úroveň ochrany životního prostředí není předmětem jednání o TTIP.

Evropská unie by naopak na základě TTIP chtěla spolupracovat s USA ještě více, například proti nelegální těžbě dřeva, nelegálnímu rybolovu nebo nelegálnímu obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy. Cílem TTIP je rovněž podporovat obchodování s energií z obnovitelných zdrojů a „zelenými“ technologiemi.

Mýtus: TTIP povede ke komercializaci veřejných služeb (např. školství) a k zavedení placeného zdravotnictví po vzoru USA

Skutečnost: Veřejné služby nebudou obchodní dohodou TTIP nijak ovlivněny. Rozhodovat o tom, jakým způsobem budou veřejné služby poskytovány, zůstane i nadále výsostným právem každé země EU. TTIP tak v žádném případě neznamená nucenou privatizaci veřejného zdravotnictví, školství nebo sociálních služeb. EU se k privatizaci veřejných služeb nikdy nezavázala a neučiní tak ani v tomto případě.

Všechny obchodní dohody, které EU uzavírá, obsahují konkrétní záruky ohledně veřejných služeb, TTIP není výjimkou. Vlády budou moci provozovat veřejné služby přesně tak, jak samy uznají za vhodné. Za rozhodnutí, zda konkrétní služba bude poskytována pouze veřejným sektorem či nikoliv, budou stále odpovědné jednotlivé členské státy. Na veřejné i soukromé poskytovatele se pak budou vztahovat tytéž podmínky, které zajistí dodržování všech nároků na kvalitu veřejných služeb. Více se dovíte zde: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1115 

Mýtus: Česká vláda nemá mandát od voličů k tomu, aby podporovala vyjednávání TTIP.

Skutečnost: Podpora vyjednávání TTIP je součástí programového prohlášení stávající vlády, která byla zvolena v demokratických volbách. Česká republika má v TTIP své jasné priority vycházející z dlouhodobé strategie podpory volného obchodu a exportu svých výrobků a služeb.