ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Glosář důležitých pojmů k boji proti terorismu na úrovni EU

Glosář důležitých pojmů k boji proti terorismu na úrovni EU

Tento informační materiál předkládá veřejnosti Zastoupení Evropské komise v ČR za účelem lepší orientace v problematice boje proti terorismu na úrovni EU.

Poslední aktualizace v něm obsažených údajů odpovídá stavu v červenci 2018.

Vzhledem k rychlému vývoji událostí doporučujeme čtenářům průběžně sledovat sekci "Novinky" na webu Zastoupení EK, případně odebírat náš Týdeník, kde vám přinášíme vždy ty nejaktuálnější informace.

O historii boje proti terorismu na evropské úrovni si můžete přečíst zde.

Pokud se nevyznáte v pojmech, které se týkají migrace, připravili jsme glosář těch nejdůležitějších z nich.

O historii migrace do EU a reakcích evropských institucí si můžete přečíst zde.

soudcovské kladívko položené na zákoníku ©EU

Bezpečnostní unie EU (EU Security Union)

Jedná se o komplexní bezpečnostní politiku Evropské unie. Zaměřuje se  na boj proti terorismu a radikalizaci, vnitřní bezpečnost, sdílení strategických informací mezi členskými státy, bezpečnost na internetu či společnou ochranu hranic. Evropská komise vydává pravidelné zprávy, které sledují postup v těchto oblastech. Prvním komisařem pro bezpečnostní unii je od září 2016 Brit Julian King.

Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS)

Systém ECRIS byl zřízen v roce  2012 a umožňuje výměnu údajů z trestních rejstříků občanů EU. ECRIS se postupně modernizuje a zdokonaluje,   aby zahrnoval i jednotný mechanismus pro   rychlou a efektivní výměnu informací o záznamech trestných činů lidí ze třetích zemích, ke kterým došlo v jakékoli zemi EU. Včetně databáze jejich otisků prstů.

Evropské protiteroristické centrum (European Counter Terrorism Centre – ECTC)

Pod záštitou protiteroristické agentury EUROPOL bylo založeno ECTC, jehož posláním je zlepšení sdílení informací a spolupráce členských států EU při boji s terorismem. Centrum je expertním střediskem, které analyzuje aktuální vyšetřování, zkoumá financování terorismu či nelegální obchod se zbraněmi a v případě velkého teroristického útoku má koordinovat společnou unijní reakci. Spolupráce ECTC zahrnuje nejen členské státy, ale také organizace Eurojust nebo Interpol.

Jednotka pro oznamování internetového obsahu (Internet Referral Unit – EU IRU)

Jednotka IRU vznikla pod hlavičkou Europolu a má na starost vyhledávání extremistického obsahu na internetu, který nabádá k radikalizaci a páchání teroristických činů. Europol následně vyzývá správce webové stránky, aby tyto texty, obrázky či videa smazal. EU tak reaguje na stále častější případy, kdy teroristické organizace využívají zejména sociální sítě k náboru nových členů.

Jmenná evidence cestujících (Passanger Name Record – PNR)

Směrnice o jmenné evidenci cestujících požaduje systematické shromažďování a uchování některých údajů o cestujících v letecké dopravě jako je jméno, adresa, způsob platby, datum a plán cesty, či údaje o zavazadlech. Využití takových informací má sloužit bezpečnostním službám v identifikaci osob podezřelých z terorismu a jiné trestné činnosti. S ohledem na teroristické útoky v Paříži a v Bruselu Evropský parlament a členské státy finální návrh v dubnu roku 2016 odsouhlasily a v květnu 2018 vešla v platnost v členských zemích EU.

Ochrana kritické infrastruktury (Critical Infrastructure Protection)

Evropský program na ochranu kritické infrastruktury (EPCIP), který Evropská komise představila v roce 2006, představuje soubor strategických opatření, která mají zlepšit evropskou prevenci a odezvu na teroristické útoky. Smyslem EPCIP je zajistit stejnou úroveň ochrany kritické infrastruktury (zajištění dodávek potravin, dopravy, zdravotních služeb, atd.) ve všech členských státech EU.

Program pro sledování financování terorismu (Terrorist Finance and Tracking Program – TFTP)

TFTP je program Spojených států, který pomáhá generovat informace vedoucí k odhalení možných teroristických útoků a jejich pachatelů. Na zpřístupnění údajů o finančních transakcích EU Ministerstvu financí USA za účelem předcházení terorismu se dohodla Komise společně s členskými státy a Evropským parlamentem v roce 2010. Platnost dohody je pět let. Podle hodnotící zprávy Komise z roku 2013 program přinesl důležité zpravodajské údaje, které přispěly k odhalení připravovaných útoků a vystopování jejich pachatele. Jednalo se například o informace o výcviku teroristů z EU v Sýrii.

Protiteroristický koordinátor

Funkce protiteroristického koordinátora byla zřízena v roce 2004. Jeho hlavním úkolem je rozeznávat a upozorňovat na slabiny v jednotlivých členských státech a EU jako celku a navrhovat, jak podmínky boje proti terorismu zlepšovat. Koordinátor zároveň monitoruje provádění strategie EU pro boj proti terorismu a zlepšuje komunikaci EU se třetím zeměmi. Prvním koordinátorem v této oblasti byl jmenován nizozemský politik Gijs de Vries. Od roku 2007 jako koordinátor působí Belgičan Gilles de Kerchove.

Seznam teroristů vedený EU

Seznam teroristů funguje od roku 2001 a zahrnuje osoby, skupiny a subjekty zapojené do teroristických činů v EU i mimo ni. Minimálních každých šest měsíců je seznam aktualizován. Pro tyto osoby a subjekty jsou stanoveny omezující opatření, jako zmrazení finančních prostředků a opatření související s justiční a policejní spoluprací v trestních věcech. Změny seznamu jsou přijímány Radou a následně zveřejňovány v Úředním věštníku EU. Tyto osoby a teroristické skupiny jsou o rozhodnutí Rady informovány a mohou o smazání svého jména ze seznamu požádat, nebo jej napadnout soudně.

Síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci (Radicalisation Awareness Network – RAN)

Síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci sdružuje experty a odborné organizace, kteří sdílejí osvědčené postupů a zkušeností v dané problematice. Má tak pomáhat členským státům v předcházení radikalizace a náboru teroristů. Členským zemím je poskytováno poradenství při plánování projektů zaměřených na prevenci radikalizace. V rámci RAN se odborníci zapojili do činnosti osmi pracovních skupin zaměřující se na práci policie a prosazování práva; oběti terorismu; rolí internetu a sociálních sítí; prevencí radikalizace; deradikalizací; vězeňskou službou; zdravotnictvím; vnitřním a vnějším rozměrem. Pracovním skupinám pomáhá svou expertízou a vede Stálé expertní centrum (Centre of Excellence).

V červnu 2017 vznikl např. manuál, který členským státům radí, jak postupovat v otázce Evropanů, kteří se v letech 2011–2016 přidali k zahraničním teroristickým organizacím, a teď se z různých důvodů vrací i se svými rodinami zpátky do EU.

Systém vstupu a výstupu

Tzv. Entry/Exit System je registrační databáze všech občanů třetích zemí, kteří legálně vstoupí do (nebo odjedou z) Schengenského prostoru.

Poskytuje přehled o povolených krátkodobých pobytech a zjednodušuje odhalování padělaných dokladů nebo případů zneužívání cizí totožnosti. Vztahovat se bude na všechny občany třetích zemí s povolením ke krátkodobému pobytu v schengenském prostoru (tzn. maximálně 90 dní během 180denního období). V evidenci bude uvedeno jméno, druh cestovního dokladu, biometrické údaje a datum a místo vstupu a výstupu osoby. Rada nařízení schválila v listopadu 2017 a do plné praxe by měl být uveden do roku 2020.

Zahraniční bojovníci (Foreign Fighters)

Zahraniční bojovníci jsou Evropané, kteří cestující do zahraničí s cílem připojit se a bojovat na straně teroristických organizací, a Existuje riziko, že se tito lidé, kteří vlastní pasy států EU, do Evropy vrátí s cílem páchání teroristických útoků, nebo za účelem radikalizace dalších lidí a náboru nových členů.