ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Antimonopolní politika: Komise vznesla námitky proti dohodě o sdílení sítí mezi O2 CZ/CETIN a T-Mobile CZ

/czech-republic/file/commissioner-vestager-press-conference_csCommissioner Vestager at a press conference

Commissioner Vestager at a press conference ©EC
©EC Audiovisual Service

Komise sdělila českým mobilním operátorům O2 a T-Mobile a provozovateli telekomunikační infrastruktury CETIN, že podle jejích předběžných závěrů jejich dohoda o sdílení sítí omezuje hospodářskou soutěž, čímž porušuje antimonopolní předpisy EU.

07/08/2019

Slovy komisařky odpovědné za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerové„Sdílení sítí operátory je obecně ve prospěch spotřebitele, protože s sebou nese rychlejší rozvoj sítí, úspory nákladů a pokrytí venkovských oblastí.Pokud se ale objeví náznaky, že dohody o spolupráci mohou spotřebitele poškozovat, je naší povinností je prošetřit a zajistit, aby na trhu fungovala skutečná hospodářská soutěž. V tomto případě se obáváme, že dohoda o sdílení sítí mezi dvěma největšími operátory v Česku omezuje hospodářskou soutěž v hustěji osídlených částech země.“

Společnosti O2 CZ a T-Mobile CZ jsou na českém maloobchodním trhu s mobilními telekomunikačními službami hlavními operátory. Společnost O2 převedla svou mobilní infrastrukturu a velkoobchodní služby na společnost CETIN, která funguje jako správce a provozovatel síťové infrastruktury a která patří do stejné skupiny.

Vzájemnou spolupráci v podobě sdílení sítí navázaly O2/CETIN a T-Mobile v roce 2011 a neustále ji rozšiřují. V současnosti se spolupráce týká všech generací mobilních technologií (2G, 3G i 4G) a celého území Česka s výjimkou Prahy a Brna, tedy přibližně 85 % obyvatelstva.

Sdílení sítí je běžná praxe, s jejíž pomocí lze snížit náklady a usnadnit rozvoj sítí elektronických komunikací. Ve většině případů vede k větší efektivitě. Za určitých okolností ovšem může mít negativní dopad na hospodářskou soutěž.

Komise tento případ posoudila z několika hledisek. Mimo jiné uvážila, že:

  • český trh mobilních komunikací je s pouhými třemi mobilními operátory vysoce koncentrovaný a
  • O2/CETIN a T-Mobile, dva největší operátoři, kteří se dohodli na sdílení sítí, obsluhují přibližně tři čtvrtiny uživatelů.

Komise proto předběžně dospěla k závěru, že dohoda o sdílení sítí mezi dvěma hlavními českými mobilními operátory omezuje hospodářskou soutěž, čímž brání inovacím, a porušuje tak antimonopolní předpisy EU.

Komise je toho názoru, že v tomto konkrétním případě dohoda nevede k větší efektivitě a kvalitě služeb, ale spíše pravděpodobně k tomu, že daní operátoři nejsou motivovaní své sítě a služby zlepšovat ve prospěch uživatelů.

Pokud se předběžné závěry Komise potvrdí, bude to znamenat, že dochází k porušování článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie, který zakazuje protisoutěžní dohody.

Zaslání prohlášení o námitkách nepředjímá výsledek šetření.

Souvislosti

Komise zahájila formální šetření v říjnu 2016.

Mobilní operátor O2 Czech Republic, dceřiná společnost skupiny PPF, provozuje přes šest milionů pevných a mobilních linek. 

Mobilní operátor T-Mobile Czech Republic je dceřiná společnost skupiny Deutsche Telekom, která působí v České republice od roku 1996.

Český trh mobilních komunikací je vysoce koncentrovaný – téměř celý trh připadá na tři mobilní operátory (O2, T-Mobile a Vodafone). O2/CETIN a T-Mobile dohromady obsluhují zhruba tři čtvrtiny uživatelů. Vodafone je menší a na rozdíl od ostatních dvou operátorů sdílejících své sítě nemá významný podíl v segmentu pevných linek.

Analýza Komise byla vypracovaná podle zásad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC), které jsou zakotveny v jeho společném postoji ke sdílení mobilní infrastruktury z 13. června 2019.Bere v úvahu současné i starší technologie (2G/3G/4G) a nevylučuje provedení dalších posouzení v budoucnu, která by se zaměřila na dohody o sdílení sítí zahrnujících vznikající technologie, jako je 5G, jež mohou mít velmi odlišné vlastnosti.

Článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a článek 53 Dohody o EHP zakazují dohody a jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod a vyloučit nebo omezit hospodářskou soutěž.  Provádění těchto ustanovení se řídí antimonopolním nařízením (nařízení Rady č. 1/2003), které mohou uplatňovat i vnitrostátní orgány na ochranu hospodářské soutěže.

Podle čl. 11 odst. 6 antimonopolního nařízení orgány na ochranu hospodářské soutěže členských států zahájením řízení ze strany Komise ztrácejí příslušnost aplikovat na předmětné jednání pravidla hospodářské soutěže EU. V čl. 16 odst. 1 nařízení se dále uvádí, že vnitrostátní soudy nesmí vydat rozhodnutí, jež by bylo v rozporu s rozhodnutím, které má Komise v úmyslu přijmout v řízení, jež zahájila.

Délka antimonopolního šetření není právně nijak omezena a záleží na mnoha faktorech, včetně složitosti případu, míry, do jaké podniky s Komisí spolupracují, a výkonu práv na obhajobu.

Další informace naleznete na internetové stránce Komise věnované hospodářské soutěži, ve veřejném rejstříku pod číslem případu 40305.