ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Boj proti rakovině: lepší ochrana pracovníků proti rakovinotvorným látkám

/czech-republic/file/woman-working-cancer-research-laboratory_csA woman working in a cancer research laboratory

A woman working in a cancer research laboratory ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

V EU se každoročně v důsledku expozice karcinogenům na pracovišti vyskytne okolo 120 000 případů onemocnění rakovinou a dojde k přibližně 80 000 úmrtí. V zájmu zlepšení ochrany pracovníků před rakovinou dnes Komise navrhla další omezení jejich expozice rakovinotvorným chemickým látkám.

22/09/2020

V EU se každoročně v důsledku expozice karcinogenům na pracovišti vyskytne okolo 120 000 případů onemocnění rakovinou a dojde k přibližně 80 000 úmrtí. V zájmu zlepšení ochrany pracovníků před rakovinou dnes Komise navrhla další omezení jejich expozice rakovinotvorným chemickým látkám. Tato čtvrtá revize směrnice o karcinogenech a mutagenech stanoví nové nebo revidované limitní hodnoty pro tři důležité látky: akrylonitril, sloučeniny niklu a benzen. Odhaduje se, že na základě těchto nových pravidel bude požívat lepší ochrany více než 1,1 milionu pracovníků v celé řadě odvětví. Dnešní návrh představuje první iniciativu vyjadřující závazek Komise bojovat s touto nemocí v rámci připravovaného evropského plánu boje proti rakovině.

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit v této souvislosti uvedl: „Pracoviště by mělo být bezpečným místem, a přesto je rakovina příčinou poloviny úmrtí souvisejících s výkonem povolání. Dnešní aktualizace směrnice o karcinogenech a mutagenech je jedním z prvních kroků v našem ambiciózním plánu boje proti rakovině. Je dokladem toho, že jsme rozhodnuti jednat a nehodláme činit kompromisy, pokud jde o zdraví pracovníků. V kontextu závažné zdravotní krize způsobené onemocněním COVID-19 znásobíme naše úsilí k zajištění ochrany pracovníků v Evropě. Konkrétními způsoby, jak toho dosáhnout, se budeme zabývat v budoucím strategickém rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.“

Komisařka Stella Kyriakidesová, odpovědná za zdraví a bezpečnost potravin, uvedla: „Prioritou je pro nás zmírnit utrpení, jež rakovina způsobuje, a v tom má klíčovou úlohu prevence. Dnes jsme učinili významný krok k ochraně našich pracovníků před expozicí nebezpečným látkám a k zahájení činnosti v rámci nadcházejícího evropského plánu boje proti rakovině. Prostřednictvím tohoto plánu se hodláme zabývat hlavními rizikovými faktory onemocnění rakovinou u všech obyvatel, ale také poskytovat podporu pacientům ve všech fázích jejich cesty k uzdravení a přispívat ke zkvalitnění života těch, které tato nemoc postihla.“

Tři nové nebo revidované limitní hodnoty

Směrnice o karcinogenech a mutagenech je pravidelně aktualizována v souladu s novými vědeckými poznatky a technickými údaji. Tři předchozí aktualizace se týkaly expozice pracovníků 26 chemickým látkám. Dnešní návrh zahrnuje nové nebo revidované limitní hodnoty expozice na pracovišti u těchto látek:

  • akrylonitril (nový limit),
  • sloučeniny niklu (nový limit),
  • benzen (limit upravený směrem dolů).

Přínosy pro pracovníky a podniky

Zavedení nových nebo revidovaných limitních hodnot expozice na pracovišti pro akrylonitril, sloučeniny niklu a benzen představuje jednoznačný přínos pro pracovníky. Zabrání se tím případům rakoviny a jiných závažných onemocnění souvisejících s výkonem povolání, což povede ke zlepšení zdraví a kvality života.

Tento návrh také přinese prospěch podnikům, jelikož se sníží náklady, které jsou způsobeny nemocemi z povolání včetně rakoviny a jsou spojeny např. s nepřítomností v práci a platbami pojistného.

Vývoj návrhu a další kroky

Tato iniciativa byla vypracována v úzké spolupráci s vědci a zástupci pracovníků, zaměstnavatelů a členských států EU. Prostřednictvím dvoufázové konzultace byli zapojeni také sociální partneři (odbory a organizace zaměstnavatelů).

Návrh Komise nyní projednají Evropský parlament a Rada.

Souvislosti

Komise se zavázala zintenzivnit své úsilí v této oblasti a do konce roku 2020 předloží evropský plán boje proti rakovině. Tento plán bude členské státy podporovat při zdokonalování prevence, diagnostiky a léčby rakoviny v EU, řešení problémů spojených s tímto onemocněním a odstraňování nerovností v oblasti zdraví v rámci jednotlivých států i mezi nimi.

Ve svém sdělení „Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci“ se Komise zavázala k přezkumu strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s cílem řešit mimo jiné expozici nebezpečným látkám, a zachovat tak přísné evropské normy v oblasti BOZP. To je v souladu s evropským pilířem sociálních práv, jejž na sociálním summitu na téma spravedlivých pracovních míst a růstu dne 17. listopadu 2017 společně vyhlásily Evropský parlament, Rada a Komise a který zakotvuje právo zaměstnanců na zdravé, bezpečné a dobře uzpůsobené pracovní prostředí, včetně ochrany před karcinogeny.

Další zlepšování ochrany pracovníků před rakovinou jako nemocí z povolání je o to důležitější, že podle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) představuje toto onemocnění v EU hlavní příčinu úmrtí souvisejících s povoláním: v současné době je ročně 52 % úmrtí souvisejících s výkonem povolání přičítáno právě rakovině, ve 24 % případů jsou pak příčinou úmrtí onemocnění oběhové soustavy, ve 22 % jiná onemocnění a ve 2 % zranění.

Tato iniciativa představuje čtvrtou revizi směrnice o karcinogenech a mutagenech. V posledních několika letech Komise předložila tři iniciativy, na jejichž základě se tento právní předpis změnil. Byly přijaty Evropským parlamentem a Radou v prosinci 2017lednu 2019 a červnu 2019 a týkaly se 26 látek.

Více informací

Návrh Komise týkající se čtvrté revize směrnice o karcinogenech a mutagenech

Otázky a odpovědi (zpráva): Boj proti rakovině: Komise navrhuje opatření k lepší ochraně pracovníků

Sledujte komisaře Schmita na Twitteru

Přihlaste se k bezplatnému odběru elektronického zpravodaje Evropské komise týkajícího se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování