ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Projev o stavu Unie: nový akční plán pro úspěšnější boj proti rasismu

/czech-republic/file/vera-jourova-and-helena-dalli-presenting-action-plan-against-racism_csVera Jourova and Helena Dalli presenting Action plan against racism

Vera Jourova and Helena Dalli presenting Action plan against racism ©EC
©EC

Předsedkyně von der Leyenová ve svém letošním projevu o stavu Unie oznámila nový akční plán EU pro boj proti rasismu, který obsahuje řadu opatření na příštích pět let. 

18/09/2020

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie dne 16. září 2020 prohlásila: „Pokrok v boji proti rasismu a nenávisti je křehký – je těžké ho vydobýt, ale velmi snadné o něj přijít. Teď je tedy na čase to změnit. Vybudovat skutečně protirasistickou Unii – Unii, která přejde od slov k činům. A Komise navrhuje akční plán, kterým chce tuto změnu spustit.“

Předsedkyně von der Leyenová ve svém letošním projevu o stavu Unie oznámila nový akční plán EU pro boj proti rasismu, který obsahuje řadu opatření na příštích pět let. Komise mimo jiné zajistí, aby členské státy plně prováděly příslušné právní předpisy EU, a v případě potřeby daný právní rámec ještě posílí. K tomu by mohlo dojít zejména v oblastech, jako je prosazování práva, na něž se zatím nevztahují antidiskriminační právní předpisy. Komise rovněž vyzývá členské státy, aby v maximální možné míře využívaly všech nástrojů, které mají k dispozici, především finanční prostředky dostupné v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU a nástroje Next Generation EU. Akční plán sdružuje aktéry na všech úrovních k účinnějšímu boji proti rasismu v Evropě, mimo jiné přijetím národních akčních plánů proti rasismu.

Místopředsedkyně Komise odpovědná za hodnoty a transparentnost Věra Jourová uvedla: „Přišla rozhodující chvíle. Protesty proti rasismu vyslaly jasný signál – ke změně musí dojít teď. Nebude to snadné, je ale nutné to udělat. Budeme na tom tvrději pracovat. Pokud to bude potřeba, nebudeme se bránit ani zpřísnění legislativy. Samotná Komise upraví svou personální politiku, aby jako instituce lépe odrážela evropskou společnost.“

Helena Dalliová, komisařka pro rovnost, prohlásila: „V demokratických společnostech není místo pro žádný druh rasové diskriminace a rasismu. Všichni musíme usilovat o to, aby naše společnosti byly protirasistické. Tímto akčním plánem uznáváme, že rasismu se nedopouštějí jen jednotlivci – je i strukturální. Abychom situaci změnili, musíme je proto řešit na všech úrovních správy veřejných věcí. Zabýváme se proto mimo jiné prosazováním práva, sociálními postoji, stereotypy a ekonomickými obavami a vybízíme členské státy, aby také přijaly své vlastní akční plány proti rasismu.“

Je třeba více akce: koordinace, lepší informovanost a vynucování vnitrostátních i unijních právních předpisů

Akční plán EU proti rasismu na období 2020–2025 představuje řadu opatření pro boj proti rasismu prostřednictvím právních předpisů EU, ale také další metody: spolupráci s členskými státy, včetně vnitrostátních donucovacích orgánů, médií a občanské společnosti, využití v současnosti dostupných i budoucích nástrojů EU a přezkum personální politiky samotné Komise. Akční plán mimo jiné požaduje:

  • Lepší prosazování práva EU – EU má silný právní rámec pro boj proti diskriminaci, rasismu a xenofobii. Je však zřejmé, že je nutné jej přehodnotit a zjistit, zda v něm nejsou mezery, které by se měly odstranit. V roce 2021 Komise vydá zprávu o uplatňování směrnice o rasové rovnosti a v roce 2022 případně přednese navazující legislativní návrhy. Komise rovněž zajistí úplnou a správnou transpozici a provedení rámcového rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii, a to i cestou zahájení řízení o nesplnění povinnosti.
  • Užší koordinaci – Komise jmenuje koordinátora boje proti rasismu a zahájí pravidelný dialog se zúčastněnými stranami, který se bude konat nejméně dvakrát ročně. Koordinátor bude v kontaktu s lidmi menšinového rasového nebo etnického původu a s členskými státy, Evropským parlamentem, občanskou společností, akademickou obcí a Komisí bude spolupracovat na posílení opatření politiky proti rasismu.
  • Spravedlivý výkon policejních pravomocí a ochranu – členským státům se doporučuje za podpory agentur EU, jako je Agentura pro základní práva (FRA) a Agentura pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva, zvýšit úsilí v prevenci diskriminačních postojů ze strany policie a dalších bezpečnostních orgánů a zlepšit důvěryhodnost při stíhání trestných činů z nenávisti.
  • Zvýšené úsilí na vnitrostátní úrovni – členské státy se vybízejí, aby do konce roku 2022 přijaly vnitrostátní akční plány proti rasismu a rasové diskriminaci. Komise ve spolupráci s vnitrostátními odborníky do konce roku 2021 vypracuje hlavní zásady pro vytvoření účinných vnitrostátních akčních plánů a do konce roku 2023 vydá první zprávu o pokroku.
  • Větší diverzitu personálu institucí EU – Komise podnikne v oblasti náboru a výběru nových pracovníků kroky k tomu, aby byl její vlastní personál výrazně reprezentativnější ve vztahu k celé společnosti. Podobné kroky by měly učinit i ostatní instituce EU.

Mezi další opatření uvedená v akčním plánu patří zvyšování informovanosti a odstraňování rasových a etnických stereotypů prostřednictvím médií, vzdělávání, kultury a sportu a lepší sběr dat rozčleněných podle etnického nebo rasového původu. Komise také začne každoročně udělovat ocenění pro evropská hlavní města vyznačující se inkluzí a diverzitou. Na jaře 2021 uspořádá summit proti rasismu.

Další postup

Realizace a pokroky opatření uvedených v akčním plánu budou monitorovány a v případě potřeby budou opatření upravena.

Komise vyzývá Evropský parlament, aby o akčním plánu pravidelně diskutoval a podpořil jeho provádění; a Radu, aby přijala závěry k opatřením členských států zaměřeným na prevenci rasismu a boj s ním. 

Souvislosti

Diskriminace na základě rasového nebo etnického původu je v EU zakázána, v naší společnosti nicméně přetrvává a více než polovina Evropanů se domnívá, že je v jejich zemi široce rozšířená. Podle Agentury EU pro základní práva (FRA) se s tímto typem diskriminace setkalo 45 % osob severoafrického původu, 41 % Romů a 39 % osob pocházejících ze subsaharské Afriky. Kvůli své identitě se cítilo diskriminováno i 11 % Židů.

EU má zaveden příslušný právní rámec, složený mimo jiné ze směrnice o rasové rovnosti a rámcového rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii. Z nedávných události, jež upozornily na rasové napětí, vyplynuly obavy ohledně toho, že právní ochrana proti rasové, náboženské nebo etnické diskriminaci není účinně zajištěna. S tím souvisí znepokojení týkající se vztahu k menšinám ze strany policie a dalších bezpečnostních orgánů.

Předsedkyně von der Leyenová ve svém projevu vyzvala k rozhodnější akci a sbor komisařů následně 24. června uspořádal strukturovanou debatu s názvem „Proti rasismu a za větší rozmanitost a spravedlnost v Evropské unii“. Předsedkyně tehdy zdůraznila, že se jedná o začátek debaty a konkrétních opatření, včetně akčního plánu.

Další informace

Unie rovnosti: akční plán EU pro boj proti rasismu na období 2020–2025

Informativní přehled k akčnímu plánu EU pro boj proti rasismu na období 2020–2025

Internetové stránky: akční plán EU pro boj proti rasismu na období 2020–2025

Projev o stavu Unie:

Tisková zpráva k hlavním iniciativám navazujícím na projev o stavu Unie z roku 2020

Internetové stránky k projevu o stavu Unie z roku 2020