ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Stav Unie: Komise vyzývá členské státy, aby podpořily připojení k rychlým sítím a vytvořily společnou koncepci zavádění 5G

/czech-republic/file/5g_cs5G

5G ©EC
©EC

Jak ve středu oznámila ve svém projevu o stavu Unie předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová, Komise dnes přijala další opatření v rámci programu digitální dekády, aby posílila digitální suverenitu Evropy.

18/09/2020

Jak ve středu oznámila ve svém projevu o stavu Unie předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová, Komise dnes přijala další opatření v rámci programu digitální dekády, aby posílila digitální suverenitu Evropy.

Komise zveřejnila doporučení, v němž vyzývá členské státy, aby podpořily investice do infrastruktury širokopásmového připojení s velmi vysokou kapacitou, včetně sítí 5G, což je nejdůležitější předpoklad digitální transformace a základní pilíř oživení. Včasné zavedení sítí 5G nabídne významné ekonomické příležitosti pro nadcházející roky, neboť se jedná o zásadní přínos pro evropskou konkurenceschopnost a udržitelnost a hlavní faktor umožňující budoucnost digitálních služeb.

Souběžně s tímto doporučením dnes Komise navrhla nové nařízení týkající se evropského společného podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku, aby zachovala a posílila vedoucí pozici Evropy v supervýkonných výpočetních technologiích, podpořila celkovou digitální strategii a zajistila globální konkurenceschopnost Unie.

Výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová k tomu uvedla: „Širokopásmové připojení a připojení 5G jsou základem ekologické a digitální transformace hospodářství bez ohledu na to, zda hovoříme o dopravě a energetice, zdravotní péči a vzdělávání nebo o výrobě a zemědělství. Zároveň nám současná krize jednak ukázala význam přístupu k vysokorychlostnímu internetu pro podniky, veřejné služby a občany, a jednak urychlila tempo přechodu na sítě 5G. Musíme proto bez dalšího prodlení spolupracovat na rychlém zavádění sítí.“  

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodal: „Během pandemie se ukázal zásadní význam digitální infrastruktury, která pomohla občanům, veřejným službám a podnikům obstát v krizi. Přesto se investice do ní zpomalily. V době, kdy přístup k širokopásmovému internetu představuje jak základní komoditu pro Evropany, tak geostrategický zájem podniků, musíme – společně s členskými státy – umožnit a urychlit zavádění bezpečných optických sítí a 5G sítí. Větší propojení nejenže přispěje k vytváření pracovních míst, podpoře udržitelného růstu a modernizaci evropského hospodářství, ale pomůže Evropě zvýšit svoji odolnost a dosáhnout technologické autonomie.“

Komise v dnes zveřejněném doporučení vyzývá členské státy, aby do 30. března 2021 společně vypracovaly „soubor nejlepších postupů“, které umožní včasné zavedení pevných a mobilních sítí s velmi vysokou kapacitou, včetně sítí 5G. Tato opatření by měla mít za cíl:

  • snížit náklady a urychlit zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, zejména díky odstranění zbytečných administrativních překážek v této oblasti,
  • poskytnout včasný přístup k rádiovému spektru 5G a povzbudit provozovatele k investicím do rozšíření síťové infrastruktury,
  • zvýšit přeshraniční koordinaci při přidělování rádiového spektra za účelem podpory inovačních služeb 5G, zejména v průmyslu a dopravě.

Dnešní doporučení rovněž stanoví pokyny pro nejlepší postupy k zajištění včasného přístupu k rádiovému spektru pro sítě 5G a k zajištění lepší koordinace přidělování spektra pro přeshraniční aplikace 5G. To je mimořádně důležité, pokud chceme umožnit propojenou a automatizovanou mobilitu, jakož i digitalizaci průmyslu a inteligentní továrny. Lepší přeshraniční koordinace pomůže zajistit, aby hlavní evropské dopravní trasy, zejména silniční, železniční a vnitrozemské vodní cesty, disponovaly do roku 2025 nepřerušeným pokrytím sítí 5G. Do poloviny září 2020 nicméně přidělily členské státy (a Spojené království) v průměru pouze 27,5 % prvotních pásem 5G. Je proto nezbytné, aby členské státy zabránily jakýmkoli zpožděním při udělování přístupu k rádiovému spektru, nebo je alespoň minimalizovaly, a zajistily tak včasné zavedení sítí 5G.

Doporučení rovněž zdůrazňuje potřebu zajistit bezpečnost a odolnost sítí 5G. Členské státy spolupracují s Komisí a Agenturou EU pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) na příslušném souboru zmírňujících opatření a plánů, jejichž cílem je účinně řešit nejzávažnější rizika spojená se sítěmi 5G. Zpráva o pokroku byla zveřejněna v červenci.

Udržitelné zavádění sítí pro lepší konektivitu

Doporučení rovněž vychází ze směrnice o snížení nákladů na širokopásmové připojení. Podporuje zavádění vysokorychlostních sítí snižováním nákladů na zavádění prostřednictvím harmonizovaných opatření, která zajistí, aby poskytovatelé sítí a provozovatelé mohli sdílet infrastrukturu, koordinovat stavební práce a získat nezbytná povolení k zavádění. Komise v doporučení vyzývá členské státy, aby se na základě této směrnice podělily o své nejlepší postupy a dohodly se na nich s cílem:

  • podpořit jednodušší a transparentnější postupy udělování stavebních povolení,
  • zlepšit transparentnost u stávající fyzické infrastruktury tak, aby provozovatelé měli snazší přístup ke všem relevantním informacím o infrastruktuře dostupné v určité oblasti, a usnadnit postupy udělování povolení prostřednictvím jediného informačního místa veřejné správy,
  • rozšířit práva provozovatelů sítí na přístup k existující infrastruktuře pod kontrolou subjektů veřejného sektoru (např. budovy, pouliční osvětlení, jakož i energetická a jiná technická infrastruktura), aby mohli instalovat prvky potřebné pro zavedení sítí,
  • zlepšit účinnost mechanismu řešení sporů v souvislosti s přístupem k infrastruktuře.

Lepší propojení může rovněž minimalizovat dopad přenosu dat na klima, a přispět tak k dosažení cílů Unie v oblasti klimatu. Členské státy by měly vypracovat kritéria pro posuzování vlivu budoucích sítí na životní prostředí a poskytovat operátorům pobídky na zavádění udržitelných sítí.

Další kroky

Doporučení vyzývá členské státy, aby do [20. prosince 2020] určily a sdílely osvědčené postupy pro soubor nástrojů. Členské státy by se měly dohodnout na seznamu osvědčených postupů do [30. března 2021].

Jak Komise oznámila ve své únorové strategii „Utváření digitální budoucnosti Evropy“, plánuje v této oblasti další dvě opatření:

  • aktualizaci svého akčního plánu pro sítě 5G a 6G v roce 2021. Aktualizovaný plán bude vycházet z opatření týkajících se spektra obsažených v tomto doporučení a tato opatření dále rozšíří. Vyhodnotí dosažený pokrok a stanoví nové ambiciózní cíle pro zavádění sítí 5G;
  • revizi směrnice o snížení nákladů na širokopásmové připojení. Dalšími kroky v tomto procesu budou zahájení otevřené konzultace na podzim 2020 a zvláštní studie, která má vyhodnotit stávající směrnici a posoudit dopady různých možností politiky.

Souvislosti

Doporučení přispěje k dosažení cílů stanovených ve směrnici o snížení nákladů na širokopásmové připojení a v evropském kodexu pro elektronické komunikace. Cílem kodexu, který musí být v členských státech proveden do 21. prosince 2020, je podpora připojení a přístupu k sítím s velmi vysokou kapacitou pro všechny občany a podniky.

Strategie Komise pro konektivitu pro evropskou gigabitovou společnost stanoví cíle EU v oblasti konektivity. Do roku 2025 by všichni hlavní socioekonomičtí aktéři (tj. školy, nemocnice, dopravní uzly) měli mít gigabitové připojení, všechny městské oblasti a hlavní pozemní dopravní trasy by měly být propojeny s nepřerušeným pokrytím sítí 5G a všechny evropské domácnosti by měly mít přístup k připojení s rychlostí nejméně 100 Mb/s, s možností přechodu na gigabitovou rychlost.

Jak bylo oznámeno v červnu, EU financuje 11 nových technologických a zkušebních projektů zaměřených na konektivitu/připojení 5G a vytvoření podmínek pro autonomní řízení na hlavních silničních, železničních a mořských trasách v Evropě.

Další informace

Otázky a odpovědi

Informativní přehled o doporučení o konektivitě

Doporučení týkající se konektivity

Projev o stavu Unie

Tisková zpráva o hlavních iniciativách uvedených v projevu o stavu Unie 2020

Zvláštní internetové stránky o stavu Unie 2020